Inculpați (proceduri penale)

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Pot introduce o cale de atac?

În materie contravențională, puteți formula un o cale de atac împotriva anumitor hotărâri pronunțate de tribunalul de poliție și de instanța de proximitate, în fața camerei de apel corecțional, în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii.

În materie corecțională, puteți formula o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de către tribunalul corecțional, în fața camerei de apel corecțional, în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii.

În materie penală, puteți formula o cale de atac împotriva hotărârii de condamnare pronunțate de Curtea cu jurați, la o altă Curți cu Jurați, în termen de 10 zile de la pronunțarea hotărârii.

Puteți formula o cale de atac fie împotriva hotărârii pronunțate într-o acțiune publică (sentință), fie împotriva hotărârii pronunțate în cadrul unei acțiuni civile (daune interese acordate victimei).

De asemenea, puteți formula un recurs în anulare adresat Camerei penale a Curții de Casație, împotriva hotărârilor pronunțate în apel și a celor pronunțate în ultima instanță, în termen de cinci zile de la data pronunțării hotărârii în cauză.

Curtea de Casație, instanța supremă, se pronunță într-un termen determinat de admisibilitatea recursului; dacă recursul se consideră admisibil, Curtea de Casație se pronunță doar asupra aplicării legii, așadar, aceasta nu judecă litigiul pe fond.

Notificarea introducerii apelului sau recursului trebuie depusă la grefa instanței care a pronunțat hotărârea atacată sau la șeful penitenciarului, în cazul în care vă aflați în detenție.

În toate cazurile, trebuie neapărat să semnați notificarea respectivă.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

În perioada prevăzută pentru formularea apelului și în timpul judecării acestuia de către instanța de apel sau în perioada prevăzută pentru înaintarea recursului și pe durata soluționării recursului în anulare, se suspendă, în principiu, executarea hotărârii atacate.

Totuși, în cazul în care ați fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate și plasat în detenție, recursul formulat împotriva hotărârii atacate nu are ca efect suspendarea detenției, în așteptarea noii hotărâri.

Audierea trebuie să aibă loc într-un termen „rezonabil”, calculat de la data înregistrării notificării apelului sau recursului de către instanța sesizată.

Ce se va întâmpla la audierea în fața instanței competente cu judecarea apelului sau a recursului?

Acțiunea penală fiind orală, aveți posibilitatea de a prezenta și dezvolta noi mijloace și elemente de probă în cursul audierii în fața instanței de competente cu judecarea apelului, care vor fi supuse dezbaterii contradictorii.

Camera de apel corecțional sau Curtea cu jurați competente cu judecarea apelului (Chambre des appels correctionnels sau Cour d’Assises) pot să confirme sau să infirme hotărârea atacată.

Doar în anumite ipoteze, în special atunci când ministerul public a introdus primul apel sau un apel incidental, vă expuneți în cadrul procedurii de apel, la o agravare a sentinței pronunțate inițial, precum și la majorarea daunelor interese solicitate de partea civilă (victimă).

Curtea de Casație care se pronunță asupra aplicării legii poate casa și anula hotărârea atacată, cu sau fără trimiterea părților în fața Curții de apel.

O hotărâre în justiție nu devine definitivă decât după expirarea termenelor de exercitare a căilor de atac.

În cazul în care, la finalizarea procedurii apelului formulat împotriva hotărârii inițiale de condamnare, sunteți pus în libertate sau achitat printr-o hotărâre a instanței de apel devenită definitivă, puteți, cu anumite condiții, să solicitați reparația integrală a prejudiciului material și moral care v-a fost provocat prin această detenție „arbitrară”.

Odată cu notificarea hotărârii de punere în libertate sau de achitare, sunteți informat cu privire la dreptul dumneavoastră de obținere a unor reparații.

Pentru aceasta, aveți la dispoziție un termen de 6 luni, începând de la data notificării hotărârii de punere în libertate sau de achitare, pentru a sesiza, prin cerere, primul președinte al Curții de apel în jurisdicția căreia a fost pronunțată hotărârea în cauză.

Acesta din urmă judecă cererea în reparație prin pronunțarea unei hotărâri motivate, la sfârșitul unei ședințe publice, în cursul căreia puteți solicita să fiți audiat personal sau prin intermediul avocatului dumneavoastră.

Hotărârea primului președinte al Curții de apel poate face obiectul unui recurs, formulat către Comisia Națională „de compensare a detențiilor nejustificate” (CNR - Commission Nationale de réparation des détentions), în termen de 10 zile de la data notificării hotărârii.

CNR judecă în mod suveran și pronunță o hotărâre care nu poate fi contestată.

Reparația acordată este imputabilă statului.

Ce informații sunt cuprinse în cazierul judiciar?

În cazul în care, la finalizarea procedurii de apel sau de recurs în anulare, sunteți condamnat la o pedeapsă în temeiul unei hotărâri devenită definitivă, sentința de condamnare pronunțată va fi înregistrată în cazierul dumneavoastră judiciar, de către administrația judiciară a țării dumneavoastră de origine.

Sunt resortisant al unui stat membru. Pot fi transferat în țară după proces?

În temeiul Convenției din 21 martie 1983 privind transferarea persoanelor condamnate, transferarea către țara dumneavoastră de origine poate fi solicitată fie de statul respectiv, fie de către Franța, stat în care ați fost condamnat.

Totuși, punerea în practică a transferării necesită consimțământul dumneavoastră prealabil, exprimat în mod liber și în cunoștință de cauză, ceea ce presupune o informare completă și exactă asupra consecințelor transferării.

De asemenea, puteți solicita personal transferarea voluntară în țara dumneavoastră de origine. Aprobarea acestei cereri presupune întrunirea mai multor condiții.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceleași fapte?

În temeiul regulii „Non bis in idem”, care guvernează dreptul penal francez, dacă ați fost deja judecat și condamnat în temeiul unei hotărâri devenită definitivă într-un stat membru, nu veți putea fi nici urmărit și nici condamnat, pentru aceleași fapte, într-un alt stat membru.

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.