Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Kodėl ir kaip vyksta ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas yra pirmoji baudžiamojo proceso stadija. Ikiteisminio tyrimo tikslas – greitai ir išsamiai nustatyti visas reikšmingas nusikalstamos veikos aplinkybes ir asmenį, galėjusį padaryti šią nusikalstamą veiką. Ikiteisminis tyrimas būtinas, siekiant sudaryti sąlygas tinkamai išnagrinėti bylą teisme. Juo taip pat užtikrinama, kad būtų įgyvendintos įvairių proceso dalyvių teisės, pavyzdžiui, teisė į žalos atlyginimą.

Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu jūs būsite laikomas įtariamuoju.

Ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Prokuroras gali nuspręsti pats atlikti visą arba dalį ikiteisminio tyrimo. Tam tikrus proceso veiksmus taip pat gali atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Ikiteisminio tyrimo pradžia

Ikiteisminis tyrimas pradedamas, kai yra gauta tikėtinos informacijos, kad padaryta nusikalstama veika. Ikiteisminis tyrimas pradedamas ne prieš asmenį, o dėl nusikalstamos veikos fakto. Ir tik vėliau šis procesas tampa byla prieš tam tikrą asmenį.

Apklausa ir duomenų rinkimas ikiteisminio tyrimo metu

Lietuvoje visa ikiteisminio tyrimo metu gauta bylos aplinkybes paneigianti arba patvirtinanti informacija vadinama ne įrodymais, o duomenimis. Tik teismas posėdyje nuspręs, ar surinkti duomenys taps įrodymais.

Šiame etape įtariamasis ir liudytojai apklausiami ir visi kiti duomenys renkami siekiant ištirti nusikalstamos veikos aplinkybes ir nustatyti ją padariusį asmenį.

Procesinės prievartos priemonės

Visi ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriais suvaržomos asmens teisės, vadinami procesinėmis prievartos priemonėmis. Jos skirstomos į kardomąsias priemones ir kitas procesines prievartos priemones. Kardomoji priemonė ikiteisminio tyrimo metu gali būti skiriama siekiant užtikrinti įtariamojo dalyvavimą procese ir netrukdomą ikiteisminį tyrimą. Kardomosios priemonės taip pat gali būti skiriamos siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.

Kitos procesinės prievartos priemonės taip pat naudojamos siekiant surinkti tyrimui reikšmingus duomenis. Prievartos priemonės skiriamos tik tuo atveju, jeigu nėra kitų būdų pasiekti reikiamą rezultatą.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga

Ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas, jeigu neįmanoma surinkti pakankamai įtariamojo kaltę pagrindžiančių duomenų arba yra kitų kliūčių procesui. Tyrimas gali būti nutrauktas ir tada, jeigu yra pagrindų atleisti įtariamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką.

Tyrimas taip pat užbaigiamas, jeigu byla perduodama teismui.

Galiausiai ikiteisminis tyrimas taip pat gali būti užbaigtas nurodant kaltinamajam taikyti medicinines priemones, kai egzistuoja teisiniai pagrindai, dėl kurių kaltinamasis negali dalyvauti teismo procese, pavyzdžiui, dėl riboto pakaltinamumo.

Byla perduodama teismui, kai prokuroras nusprendžia, kad surinkta pakankamai įtariamojo kaltę pagrindžiančių duomenų.

Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu duomenų rinkimas ir procesinių prievartos priemonių skyrimas nėra chronologiškai vienas po kito vykstantys etapai. Šiose duomenų suvestinėse jie išskiriami kaip atskiri etapai tik dėl skirtingos prigimties ir tikslų. Dažnai šie veiksmai vyksta tuo pačiu metu, tačiau kardomosios priemonės (suėmimas) negali būti skiriamos anksčiau, nei įvyko įtariamojo apklausa.

Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

Jeigu norite daugiau sužinoti apie savo teises ikiteisminio tyrimo metu, spustelėkite toliau esančias nuorodas:

Ikiteisminio tyrimo pradžia (1)

Kodėl gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas bus pradėtas, jeigu gauta tikėtinos informacijos apie padarytą nusikalstamą veiką. Ikiteisminio tyrimo tikslas – greitai ir išsamiai nustatyti visas reikšmingas nusikalstamos veikos aplinkybes ir asmenį, galėjusį padaryti šią nusikalstamą veiką.

Lietuvoje Ikiteisminis tyrimas pradedamas ne prieš asmenį, o dėl nusikalstamos veikos fakto. Į ikiteisminį tyrimą kaip įtariamasis būsite įtrauktas vėliau, jeigu bus pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad galėjote padaryti šią nusikalstamą veiką.

Kodėl esu įtariamas nusikalstama veika?

įtariamuoju tapsite, jeigu:

  • buvote sulaikytas įtarus, kad padarėte nusikalstamą veiką;
  • esate apklausiamas dėl nusikalstamos veikos, kurios padarymu esate įtariamas;
  • esate kviečiamas į apklausą po to, kai buvo surašytas pranešimas apie įtarimą;
  • slapstotės arba jūsų buvimo vieta nežinoma ir prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu esate pripažintas įtariamuoju.

Turite teisę žinoti, kuo esate įtariamas. Prieš prasidedant apklausoms, jums turi būti įteiktas pranešimas apie įtarimą, jame nurodyta nusikalstamos veikos vieta, laikas ir kitos aplinkybės. Be to, pranešime turi būti nurodytas pažeistas įstatymas ir išvardytos jūsų teisės. Privalote parašu patvirtinti pranešimo gavimą.

Ką daryti, jeigu nesuprantu proceso kalbos?

Jeigu nesuprantate proceso kalbos, bus paskirtas vertėjas žodžiu, o dokumentai bus išversti į jums suprantamą kalbą. Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar pasirašyti jokių dokumentų, jeigu jų nesuprantate.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos pradžios momento turite teisę turėti advokatą. Jeigu nesuprantate proceso kalbos, turėti advokatą privalote. Jeigu pageidaujate, galite pats susirasti advokatą. Priešingu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras paskirs advokatą, kurio paslaugos jums nekainuos. Daugiau informacijos rasite Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Ar galiu teikti skundus?

Nuo momento, kai tampate įtariamuoju, neturite būti pasyvus stebėtojas. Galite aktyviai dalyvauti prieš jus pradėtame ikiteisminiame tyrime ir daryti įtaką tiek pačiam procesui, tiek galimai jo baigčiai.

Galite teikti skundus ir prašymus. Turite teisę ginčyti ikiteisminio tyrimo pareigūno arba prokuroro veiksmus ir nutarimus, tam tikrais atvejais – ir ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus ir nutartis.

Skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmų teikiami tyrimą organizuojančiam ir vadovaujančiam prokurorui.

Skundai dėl prokuroro veiksmų ir nutarimų teikiami aukštesniajam prokurorui. Skundai dėl aukštesniojo prokuroro teikiami ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu turite teisę reikalauti nušalinti nuo tyrimo ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, ikiteisminio tyrimo teisėją, teismo posėdžio sekretorių, vertėją, ekspertą ar kitą specialistą.

Ar galiu būti kaltinamas nusikalstama veika, dėl kurios jau esu apkaltintas kitoje valstybėje narėje?

Jeigu esate nuteistas arba išteisintas dėl nusikalstamos veikos kitoje valstybėje, negalite būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Tačiau jeigu buvote teisiamas kitoje valstybėje už Lietuvos Respublikos teritorijoje padarytą nusikalstamą veiką arba jeigu nusikalsta Lietuvos valstybei, Lietuva gali nepripažinti jūsų atžvilgiu priimto teismo nuosprendžio, nebent pati reikalavo, kad teismo procesas vyktų toje valstybėje.

Apklausa ir duomenų rinkimas ikiteisminio tyrimo metu (2)

Kodėl pareigūnai nori mane apklausti?

Galite būti apklausiamas kaip įtariamasis tik tuo atveju, jeigu jums buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą, kuriame nurodyta nusikalstamos veikos vieta, laikas ir kitos nusikalstamos veikos, kuria esate kaltinamas, aplinkybės. Įtariamuoju byloje galite tapti tik tuo atveju, kai pakanka informacijos, leidžiančios pagrįstai teigti, kad jūs padarėte šią nusikalstamą veiką.

Ikiteisminio tyrimo metu jus gali apklausti ikiteisminio tyrimo pareigūnai (ir policija), prokuroras ir, tam tikrais atvejais, ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Visada privalote būti apklaustas iki paskiriant kardomąją priemonę, kaip antai suėmimas. Vienintelė išimtis – policija gali jus laikinai sulaikyti ne ilgiau kaip 24 valandoms iki pirmosios apklausos.

Ką daryti, jeigu nesuprantu proceso kalbos?

Jeigu nesuprantate proceso kalbos, jums turi būti paskirtas vertėjas žodžiu, o dokumentai išversti į jums suprantamą kalbą. Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar pasirašyti jokių dokumentų, jeigu nesuprantate, ko jūsų klausiama arba ką prašoma pasirašyti.

Vertėjas dalyvauja apklausoje ir žodžiu verčia apklausą atliekančio asmens klausimus ir jūsų parodymus. Vertėjas jums taip pat išvers surašytą apklausos protokolą.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Turite teisę turėti advokatą nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento. Jeigu nesuprantate proceso kalbos, turėti advokatą privalote. Jeigu pageidaujate, galite pats susirasti advokatą. Priešingu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras paskirs advokatą, kurio paslaugos jums nekainuos. Daugiau informacijos rasite Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Turite teisę į advokato dalyvavimą ir jūsų apklausoje, ir kituose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvaujate.

Ar privalėsiu teikti informaciją?

Turite teisę, o ne pareigą duoti parodymus. Jeigu nenorite duoti parodymų, galite atsisakyti tai daryti. Be to, jums negali kilti atsakomybė už tai, kad nesakote tiesos apie savo padarytą nusikalstamą veiką, nes būdamas įtariamuoju neturite pareigos sakyti tiesą.

Jeigu esate kviečiamas į apklausą kaip įtariamasis, turite pareigą į ją atvykti, bet neprivalote duoti parodymų.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane surinktus įrodymus?

Turite teisę prašyti prokuroro suteikti galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas bei išrašus.

Tačiau prokuroras turi teisę neleisti susipažinti su visa ar dalimi ikiteisminio tyrimo medžiagos, jeigu toks susipažinimas, prokuroro manymu, galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei.

Kokio pobūdžio informacijos bus klausiama per apklausą?

Jeigu sutikote duoti parodymus, jūsų pirmiausia paklaus, ar prisipažįstate padaręs nusikalstamą veiką, kuria esate kaltinamas. Tuomet, neatsižvelgiant į tai, ar prisipažinote esąs kaltas, jūsų bus paprašyta duoti parodymus apie nusikalstamą veiką, kurios padarymu esate kaltinamas. Kai baigsite duoti parodymus, jums bus užduodami klausimai.

Visi ikiteisminio tyrimo veiksmai privalo būti užfiksuoti procesiniuose dokumentuose (pvz., surašant apklausos protokolą).

Pasibaigus apklausai galėsite susipažinti su protokolu. Turite teisę teikti pastabas dėl savo parodymų turinio ir juos papildyti.

Kas atsitiks, jeigu pasakysiu ką nors, kas pakenktų mano bylai?

Parodymai, kuriuos davėte ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, negali būti naudojami kaip įrodymai teisme, jeigu juos pakeičiate arba paneigiate vykstant teismo procesui. Šiuo atveju jūsų parodymais galima vadovautis tik netiesiogiai. Jūsų parodymai gali būti perskaityti teismo posėdyje, o jus ikiteisminio tyrimo metu apklausęs pareigūnas gali būti kviečiamas liudyti.

Parodymai, kuriuos duodate ikiteisminio tyrimo teisėjui, bus laikomi įrodymais ir jais bus galima vadovautis priimant nuosprendį.

Ar privalau asmeniškai dalyvauti tyrime, jeigu esu iš kitos šalies?

Jeigu esate kviečiamas į ikiteisminį tyrimą, privalote atvykti. Jeigu bandysite to išvengti, į teismą galite būti atvesdintas policijos.

Jeigu nesate suimtas ar sulaikytas, galite išvykti iš Lietuvos. Tačiau vis tiek privalėsite dalyvauti svarbiausiuose ikiteisminio tyrimo etapuose.

Lietuvos baudžiamojo proceso kodekse jums nenumatyta galimybė dalyvauti ikiteisminiame tyrime naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones ar kitas panašias technologijas.

Ar galiu prisipažinti esąs kaltas dėl man pateiktų kaltinimų?

Turite teisę duoti parodymus ir prisipažinti kaltas dėl visų ar dalies jums pateiktų kaltinimų. Tačiau net jeigu prisipažinsite esąs kaltas, ikiteisminis tyrimas bus tęsiamas. Teismas atsižvelgs į jūsų prisipažinimą priimdamas nuosprendį.

Tam tikrais atvejais, jeigu prisipažįstate esąs kaltas, numatyta galimybė bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Daugiau informacijos rasite Mano teisės teismo proceso metu.

Procesinės prievartos priemonės (3)

Kada man gali būti taikomos procesinės prievartos priemonės?

Procesinės prievartos priemonės skirstomos į kardomąsias priemones ir kitas procesines prievartos priemones.

Ikiteisminio tyrimo metu kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti jūsų dalyvavimą procese ir netrukdomą ikiteisminį tyrimą. Jos taip pat gali būti naudojamos siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Pati griežčiausia kardomoji priemonė yra suėmimas.

Be nurodytų tikslų, kitos procesinės prievartos priemonės gali būti naudojamos siekiant surinkti bylai reikšmingus duomenis.

Procesinės prievartos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jeigu nėra kito būdo pasiekti proceso tikslus.

Kodėl galiu būti sulaikytas?

Jus gali sulaikyti, jeigu buvote užkluptas darant nusikalstamą veiką arba tuoj po jos padarymo. Jus gali sulaikyti teisėsaugos pareigūnas, prokuroras arba bet kuris kitas asmuo. Jeigu jus sulaiko ne pareigūnas, o kitas asmuo, apie tai turi būti nedelsiant pranešta policijai.

Net jeigu esate sulaikytas darant nusikalstamą veiką ar tuoj po jos padarymo, jūsų negali laikyti nelaisvėje, nebent neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės arba bandysite vengti dalyvauti tyrime.

Taip pat galite būti sulaikytas bet kuriuo metu po nusikalstamos veikos padarymo. Tai daroma tuomet, jeigu yra pagrindas manyti, jog galite vengti dalyvauti tyrime, trukdyti tyrimui arba daryti naujas nusikalstamas veikas, ir nėra galimybės nedelsiant kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją, prašant skirti jūsų suėmimą.

Negalite būti sulaikytas ilgiau nei 48 valandas. Jeigu buvo nustatyta jūsų tapatybė, buvote apklaustas ir nėra pagrindo skirti jūsų suėmimą, turite būti paleistas. Jeigu manoma, kad jums reikia skirti suėmimą, per 48 valandas privalote būti pristatytas į teismą. Tuomet teismas nuspręs, ar turite būti suimtas.

Ką daryti, jeigu nesuprantu proceso kalbos?

Jeigu nesuprantate proceso kalbos, bus paskirtas vertėjas žodžiu ir įteikti dokumentai bus išversti į jums suprantamą kalbą. Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar pasirašyti jokių dokumentų, jeigu nesuprantate, ko jūsų klausiama arba ką prašoma pasirašyti.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos pradžios momento turite teisę turėti advokatą. Jeigu nesuprantate proceso kalbos, advokatą turėti privalote. Jeigu pageidaujate, galite pats susirasti advokatą. Priešingu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras paskirs advokatą, kurio paslaugos jums nekainuos. Daugiau informacijos rasite Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Kam galiu pranešti apie savo sulaikymą?

Jeigu esate iš kitos valstybės, galite reikalauti, kad apie sulaikymą būtų pranešta jūsų šalies ambasadai arba konsulatui.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras apie sulaikymą praneš vienam iš jūsų šeimos narių arba jūsų nurodytam artimam giminaičiui.

Prireikus jums bus suteikta medicininė pagalba.

Kas atsitiks, jeigu būsiu sulaikytas pagal Europos arešto orderį?

Jeigu kita valstybė narė yra jūsų atžvilgiu išdavusi Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas ir išsiųstas į jį išdavusią valstybę narę. Jeigu manote, kad tai būtina, turite teisę susitikti su advokatu.

Ar gali būti atlikta kūno apžiūra?

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras turi teisę atlikti kūno apžiūrą siekdamas išsiaiškinti, ar ant jūsų kūno yra nusikalstamos veikos pėdsakų ar kitų ypatingų žymių.

Jeigu nesutinkate, kad būtų atlikta kūno apžiūra, ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras priims nutarimą, kuris jums bus privalomas. Jeigu apžiūra susijusi su kūno apnuoginimu, ją atliks tos pačios lyties ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras arba gydytojas.

Tokia pat tvarka taikoma imant pavyzdžius lyginamajam tyrimui. Jūsų gali paprašyti pirštų atspaudų, DNR pavyzdžių ir t. t. Sudėtingesniais atvejais, kai būtina paimti kraujo, seilių ar kitų kūno skysčių pavyzdžius, prokuroras gali pasikviesti specialistą.

Ar gali būti daroma patalpų krata?

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali daryti kratą, kai yra pagrindas manyti, kad kokioje nors patalpoje ar kitokioje vietoje yra nusikalstamos veikos įrankių, nusikalstamu būdu gautų ar įgytų daiktų, taip pat daiktų ar dokumentų, galinčių turėti reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui.

Krata taip pat gali būti daroma siekiant nustatyti, kad tuos daiktus turi kitas asmuo. Krata turi būti daroma vadovaujantis ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. Neatidėliotinais atvejais krata gali būti daroma ir ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu, tačiau šiuo atveju nutarimas per tris dienas nuo kratos atlikimo turi būti patvirtintas ikiteisminio tyrimo teisėjo.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga (4)

Kada užbaigiamas ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas baigiasi, kai yra nutraukiamas arba kai byla perduodama teismui. Jeigu yra teisinis pagrindas manyti, jog kaltinamasis gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, pavyzdžiui, dėl riboto pakaltinamumo, ikiteisminis tyrimas gali būti užbaigiamas reikalavimu, kad asmeniui būtų taikomos medicininės priemonės.

Ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas, jeigu tiriantys pareigūnai ir prokurorai nesurinko pakankamai jūsų kaltę pagrindžiančių duomenų arba procesui kyla kitų kliūčių. Tyrimas taip pat gali būti nutrauktas, jeigu tampa akivaizdu, kad turite būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką.

Jeigu ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta pakankamai jūsų kaltę pagrindžiančių duomenų ir nėra jokio pagrindo nutraukti ikiteisminį tyrimą, byla bus perduota teismui.

Ką daryti, jeigu nesuprantu proceso kalbos?

Jeigu nesuprantate proceso kalbo, jums bus paskirtas vertėjas žodžiu, o dokumentai bus išversti į jums suprantamą kalbą. Neprivalote atsakyti į jokius klausimus arba pasirašyti jokių dokumentų, jeigu jų nesuprantate.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos pradžios momento turite teisę turėti advokatą. Jeigu nesuprantate proceso kalbos, turėti advokatą privalote. Jeigu pageidaujate, galite pats susirasti advokatą. Priešingu atveju ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba prokuroras paskirs advokatą, kurio paslaugos jums nekainuos. Daugiau informacijos rasite Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Kiek laiko gali užtrukti ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas turi būti užbaigtas per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Jeigu ikiteisminis tyrimas nebaigiamas per šešis mėnesius nuo pirmosios jūsų apklausos, jūs arba jūsų advokatas turite teisę pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo.

Kas vyks po to, kai prokuroras surinks visus kaltei įrodyti reikalingus duomenis?

Jeigu už nusikalstamą veiką skiriama tik bauda arba ši bausmė numatyta kaip alternatyvinė, prokuroras turi teisę nuspręsti, kad būsite nubaustas bylos nenagrinėjant teisme.

Tai nuspręsti yra prokuroro teisė, o ne pareiga.

Kitais atvejais prokuroras užbaigia ikiteisminį tyrimą surašydamas kaltinamąjį aktą ir perduoda bylą teismui.

Ar iki perduodant bylą teismui gali būti keičiami kaltinimai?

Jeigu ikiteisminio tyrimo metu keičiami kaltinimai, jums turi būti įteiktas naujas pranešimas apie įtarimą. Po to, kai pasibaigia ikiteisminis tyrimas ir prasideda teismo procesas, kaltinimai gali būti keičiami tik prokuroro arba teismo prašymu. Daugiau informacijos rasite Mano teisės teismo proceso metu.

Ar gausiu informacijos apie įrodymus prieš mane?

Kai prokuroras nusprendžia, kad buvo surinkta pakankamai jūsų kaltę įrodančių duomenų, jis praneš jums ir kitiems proceso dalyviams apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Tuomet turėsite teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga ir teikti prašymus suteikti daugiau informacijos.

Jeigu norite susipažinti su medžiaga, privalote pateikti prašymą. Turite teisę daryti medžiagos kopijas ir išrašus. Jeigu esate suimtas, susipažinti su medžiaga, daryti jos kopijas ir kt. galės jūsų advokatas. Tuomet advokatas jus informuos apie bylos medžiagą, sudarančią jums iškeltos bylos pagrindą.

Turėsite galimybę susipažinti su liudytojų parodymais. Kai kurie liudytojų parodymai gali būti anoniminiai.

Jeigu norite papildyti ikiteisminį tyrimą nauja informacija, turite pateikti prašymą. Jeigu prokuroras priims šį jūsų arba kitų tyrimo dalyvių prašymą, turėsite teisę susipažinti su nauja medžiaga.

Kai atlikti visi šie veiksmai, prokuroras surašo kaltinamąjį aktą ir perduoda jį teismui kartu su surinkta bylos medžiaga. Prokuroras privalo jums įteikti kaltinamojo akto kopiją. Jeigu nemokate lietuvių kalbos, jums turi būti įteiktas išverstas kaltinamasis aktas. Kai jis surašomas, tampate kaltinamuoju.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319053&p_query=&p_tr2=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319053&p_query=&p_tr2=Proceso kalba ir vertimas (5)

Ar galiu dalyvauti teismo procese savo gimtąja kalba?

Jeigu nesuprantate proceso kalbos, turėsite galimybę daryti pareiškimus, duoti parodymus ir paaiškinimus, teikti prašymus ir skundus, kalbėti teisme ta kalba, kurią mokate. Visais šiais atvejais turite teisę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Visi atliekami veiksmai jums turi būti paaiškinti jūsų kalba.

Visi jums įteikiami dokumentai (tokie kaip pranešimas apie įtarimą arba kaltinamasis aktas) taip pat turi būti išversti į jūsų gimtąją arba kitą kalbą, kurią mokate.

Visa bylos medžiaga jums nebus išversta raštu; susipažįstant su iškeltos bylos pagrindą sudarančia medžiaga jums privalės padėti vertėjas – jis žodžiu išvers medžiagą.

Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar pasirašyti jokių dokumentų nedalyvaujant vertėjui žodžiu arba jeigu dokumentai nėra išversti į jums suprantamą kalbą.

Turite teisę į vertėją žodžiu visose teismo proceso stadijose. Vertėjo žodžiu paslaugos jums bus suteiktos nemokamai.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas (lietuvių kalba)

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.