Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Môžem sa odvolať?

Žalovaný sa môže odvolať na vyšší súd voči rozhodnutiu alebo usvedčeniu akéhokoľvek súdu. V prípade rozsudkov, ktoré vyniesli okresné súdy a jednotliví sudcovia regionálnych súdov, je možné podať plné odvolanie. Jeho účelom je napadnúť výrok o vine a aj výrok o treste. Počas týchto konaní môžete tiež požadovať nové dôkazy alebo aj vy sám môžete predložiť nové dôkazy.

V prípade rozsudku prísediacich sudcov alebo súdov s porotou sa môžete odvolať voči trestu, ale nie voči výroku o vine. Tieto rozsudky je možné napadnúť len žiadosťou o zrušenie, v rámci ktorej sa môžete dovolávať procedurálnych chýb, z dôvodu rozhodnutia a pochybenia z právneho hľadiska.

Môžete napadnúť sudcovo vyhodnotenie dôkazov. Nie je možné zaznamenať žiadne nové dôkazy.

Svoj zámer odvolať sa voči rozhodnutiu musíte oznámiť buď okamžite pri oznámení rozhodnutia, alebo maximálne do troch dní. Súd následne vydá písomné rozhodnutie a doručí ho buď vám, alebo vášmu obhajcovi. Váš obhajca musí podať odvolanie do štyroch týždňov.

Žaloba má také isté právo sa odvolať.

Aký je postup v rámci odvolacieho konania?

Druhá strana konania (žalovaný alebo žalobca) má právo reagovať na odvolanie. Súd následne postúpi spis odvolaciemu súdu. Najvyšší súd vždy rozhoduje o dôvodoch neplatnosti.

Rozhodnutie sa oznámi po ústnom vypočutí odvolania. Najvyšší súd môže tiež rozhodnúť o žiadostiach o zrušenie bez ústneho vypočutia.

Ak najvyšší súd uzná žiadosť o zrušenie, zvyčajne odloží rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté, a vec je potrebné zaslať späť na súd prvého stupňa. Pokiaľ ide o odvolania sa proti výroku o vine, môže odvolací súd najprv zvážiť všetky dôkazy, ktoré pokladá za potrebné, a následne vo veci rozhodnúť.

Na základe oznámenia a podania odvolania alebo žiadosti o zrušenie sa rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté, odkladá a nemožno ho uplatniť. Ak sa však nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, vaším odvolaním sa táto väzba nezruší.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu už nie je možné podať ďalšie odvolanie.

Čo sa bude diať po odvolacom konaní?

Ak bolo vášmu odvolaniu vyhovené (čiastočne alebo v plnej miere), môže nasledovať druhý proces na súde prvého stupňa. Odvolací súd tiež môže oznámiť svoje vlastné rozhodnutie na základe vašich argumentov.

Ak bude odvolanie zamietnuté alebo ak rozhodnutie odvolacieho súdu potvrdí usvedčenie, musí sa rozsudok vykonať hneď, ako sa stal konečným a uplatniteľným.

Pokiaľ vám nebude vymeraný podmienečný trest, budete upovedomený o tom, že buď zaplatíte pokutu, alebo si začnete odpykávať trest odňatia slobody.

Ak budete účinne zbavený obvinení vznesených proti vám a ak ste boli počas konania vo väzbe, máte právo na odškodnenie za čas, ktorý ste strávili vo väzbe, v súlade s Zákonom o odškodnení v rámci trestného práva.

Môžem si odpykať trest v mojom členskom štáte pôvodu?

Je to možné, ak si to želáte alebo ak s tým súhlasíte. Platné predpisy nájdete v Dohovore o odovzdávaní odsúdených osôb (predovšetkým v článku 3).

Zaznamenaná sa moje usvedčenie do registra trestov?

Federálne policajné riaditeľstvo vo Viedni vedie trestný register pre celé Rakúsko. Predovšetkým obsahuje nasledujúce informácie:

  • všetky konečné usvedčenia rakúskych trestných súdov;
  • všetky konečné usvedčenia zahraničných súdov vzťahujúce sa na rakúskych občanov a na také osoby, ktoré majú v Rakúsku bydlisko alebo pobyt; a aj
  • všetky rozhodnutia vnútroštátnych a zahraničných trestných súdov, ktoré sa týkajú týchto usvedčení.

Proti zápisom v trestnom registri nie je možné podať žiadne odvolanie. V závislosti od závažnosti trestného činu sa zápisy v trestnom registri vymažú po určitej lehote.

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.