Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obžalovaná zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Podľa rakúskeho práva sa dopustíte trestného činu len vtedy, ak porušíte konkrétnu právnu úpravu, ktorá je v platnosti v čase, kedy ste čin spáchali. Právo žaloby je právo štátu. Orgány zodpovedné za vyšetrovanie, ktoré usmerňujú oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti, a tiež súdy sú povinné určiť skutočnosti a vyjasniť okolnosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie skutkového stavu. Na nasledujúcich informačných stránkach sa dozviete o svojich právach ako obžalovaný v prípade, ak sa bude proti vám viesť trestnoprávne konanie v Rakúsku. Počas rôznych fáz konania máte rôzne práva. Najdôležitejšie fázy konania budú vysvetlené v rámci zhrnutia, takže budete mať rýchly prístup k informáciám, ktoré budete potrebovať.

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestného konania

Trestné konanie v Rakúsku v podstate pozostáva z troch procedurálnych fáz:

  • predbežné konania;
  • proces;
  • odvolanie.

Prehľady obsahujú podrobné informácie o všetkých týchto fázach trestného konania a vašich právach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a majú len orientačný charakter.

Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, všetky informácie o vašich právach nájdete tu.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 ‒ Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 ‒ Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

  • Vyšetrovanie a získavanie dôkazov
  • Vzatie do väzby a vyšetrovacia väzba (vrátane európskeho zatykača)
  • Obvinenia z trestných činov
  • Príprava obhajoby na súdny proces

3 ‒ Moje práva počas súdneho procesu

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 ‒ Menej závažné trestné činy

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.