Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Na týchto informačných stránkach je opísané, čo sa stane, keď je niekto podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý vedie k súdnemu konaniu. Podľa rakúskeho práva sa trestného činu môže dopustiť len ten, kto poruší výslovnú právnu normu, ktorá platila už v čase spáchania skutku. Právo na trestné stíhanie je právom štátu. Prokuratúra a oddelenie trestného vyšetrovania pod jej vedením, ako aj súdy vyšetrujú skutkový stav veci a objasňujú všetky okolnosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie skutkového stavu.

Autor obsahu
Rakúsko

Práva obžalovaných v trestnom konaní

Na týchto informačných stránkach je opísané, čo sa stane, keď je niekto podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý vedie k súdnemu konaniu.

Podľa rakúskeho práva sa trestného činu môže dopustiť len ten, kto poruší výslovnú právnu normu, ktorá platila už v čase spáchania skutku. Právo na trestné stíhanie je právom štátu. Prokuratúra a oddelenie trestného vyšetrovania pod jej vedením, ako aj súdy vyšetrujú skutkový stav veci a objasňujú všetky okolnosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie skutkového stavu.

Na nasledujúcich informačných stránkach sa dozviete, na aké práva máte ako obvinený alebo obžalovaný nárok v prípade trestného konania proti vám v Rakúsku. Najdôležitejšie fázy konania, v ktorých máte v každom prípade nárok na iné práva, sú uvedené v súhrnnej forme, aby ste mohli rýchlo získať potrebné informácie.

Zhrnutie trestného konania

Trestné konanie v Rakúsku sa v zásade skladá z troch procesných fáz:

  • Postupy vyšetrovania
  • Hlavné konanie
  • Odvolacie konanie

Podrobné informácie o všetkých fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Ak hľadáte informácie ako obeť trestného činu, nájdete tu komplexné vysvetlenie svojich práv.

Kliknite na odkazy nižšie. Nájdete tam informácie, ktoré hľadáte

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Moje práva počas súdneho procesu

Moje práva po skončení súdneho procesu

Posledná aktualizácia: 01/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.