Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Nezávislé právne poradenstvo je veľmi dôležité, pokiaľ sa nejakým spôsobom zúčastňujete na trestnoprávnom konaní. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Rakúsko

Hľadanie advokáta

V Rakúsku vás na súdoch môžu obhajovať len advokáti (s niekoľkými výnimkami). Rakúska spolková advokátska komora vedie elektronický register advokátov, ku ktorému máte prístup tu.

Ak sa dozviete, že v Rakúsku sa proti vám vedie vyšetrovanie v trestnoprávnom konaní, mali by ste si nájsť advokáta a pozhovárať sa s ním/s ňou o tejto veci. Ak je to možné, mali by ste to urobiť ešte pred prvým výsluchom.

Zatknuté osoby majú právo sa pred vypočúvaním skontaktovať s advokátom. Ak nemáte advokáta, môžete sa skontaktovať s advokátmi v pracovnej pohotovosti. Polícia alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie sú povinné vám umožniť využiť túto službu.

Platba za advokátske služby

Ak si nájdete advokáta, ktorý vás bude obhajovať, zvyčajne budete musieť za jeho/jej služby platiť vy sám. Ak neexistuje žiadna dohoda o sadzbách, advokát vás môže požiadať o zaplatenie primeranej odmeny. Sadzby uvedené v Všeobecných kritériách určenia sadzby (AHK) je možné pokladať za základ výpočtu sadzby.

Ak by platba za vašu obhajobu ohrozovala vašu situáciu alebo situáciu vašej rodiny, berúc do úvahy váš príjem a majetok, a ak sa obhajca vyžaduje, bude vám musieť byť obhajca bezplatne pridelený. V takýchto prípadoch dostanete bezplatné kópie trestného prípadu. Môžete požiadať o pridelenie obhajcu právnej pomoci na základe tohto formulára.

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.