Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Účelom vyšetrovania trestného činu je zistiť skutočnosti tak, aby orgány zodpovedné za vyšetrovanie mohli rozhodnúť o tom, či vzniesť obvinenia alebo či prípad uzavrieť. Ak sa vznesú obvinenia, predbežné konania majú za cieľ prispieť k rýchlemu ukončeniu procesu.

Autor obsahu
Rakúsko

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

 • Účelom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu, a ak áno, kto tento čin spáchal.
 • Po začatí vyšetrovaní voči osobe podozrivej z konkrétneho trestného činu sa táto osoba považuje za obvinenú.
 • Súd je povinný v rámci vyšetrovania podniknúť určité kroky. Musí rekonštruovať trestný čin a začať s tým, čo sa nazýva sporné konanie. Verejný prokurátor a obžalovaný spolu s jeho/jej obhajcom sú na týchto konaniach prítomní a majú právo klásť otázky osobe v rámci výsluchu. Orgány zodpovedné za vyšetrovanie môžu tiež súd požiadať o to, aby prijal ďalšie dôkazy, ak to vo verejnom záujme považujú za potrebné.
 • Orgány zodpovedné za vyšetrovanie a/alebo oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti môžu v rámci vyšetrovania podniknúť z vlastnej iniciatívy viac krokov, aj bez súhlasu súdu. Medzi tieto kroky patria predovšetkým vyšetrenia a výsluchy, ako aj určenie totožnosti osôb, hľadanie atď.
 • Na uvalenie a predĺženie vyšetrovacej väzby je potrebné získať súdny príkaz. To isté platí pre použitie donucovacích opatrení v súvislosti so základnými právami (napr. prehliadka miest, ktoré sú chránené právami majiteľa domu, prístup k bankovým účtom, odpočúvanie telefónu alebo analyzovanie dát z telefónu).
 • Orgány zodpovedné za vyšetrovanie sú povinné prerušiť vyšetrovanie, ak nedošlo k spáchaniu žiadneho trestného činu alebo ak zistené skutočnosti nepostačujú na vznesenie obžaloby voči obvinenému. Vo všetkých ostatných prípadoch, keď boli skutočnosti dostatočne zistené, sú orgány zodpovedné za vyšetrovanie povinné podať žalobu na príslušnom súde.
 • Orgány zodpovedné za vyšetrovanie môžu upustiť od ďalšieho stíhania (diverzia) v prípadoch, ktoré nie je možné prerušiť, ale v rámci ktorých sa trest nezdá byť potrebný, pretože obžalovaný (vo väčšine prípadov) zaplatí pokutu. Diverziu nie je možné aplikovať, ak mal trestný čin za následok smrť osoby alebo ak patrí do jurisdikcie súdu s prísediacimi sudcami alebo súdu s porotou, inými slovami v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odňatie slobody na viac ako päť rokov (podľa predpisov).

Moje práva počas vyšetrovania

Vaše práva sa rôznia v závislosti od rôznych krokov a fáz vyšetrovania:

V každom prípade máte bez ohľadu na konkrétnu fázu konania nasledujúce práva:

 • Čím skôr musíte byť informovaný o skutočnosti, že sa proti vám vedie vyšetrovanie, o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý, a o vašich hlavných procesných právach.
 • V rámci každej fázy konania máte právo na obhajcu podľa vášho výberu alebo máte právo požiadať o právnu pomoc obhajcu (pozri Informačnú stránku 1). Ak sú skutočnosti alebo právne otázky komplikované, môžete požiadať o to, aby vám bola právna pomoc obhajcu poskytnutá na celé konanie. Toto sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahovať na trestnoprávne konania proti cudzincom, ktorí nepoznajú rakúsky právny systém. Vo všetkých prípadoch, ktoré si vyžadujú takzvanú povinnú obhajobu, vám bude v každom prípade pridelený obhajca, ak si ho nevyberiete sám. Ak vás nebude zastupovať obhajca, budete musieť hradiť náklady spojené s prideleným obhajcom.

Najdôležitejšími fázami, počas ktorých musíte mať obhajcu, sú: celé obdobie vyšetrovacej väzby, počas konania o inštitucionalizácii duševne abnormálnych páchateľov, počas konania pred súdom s prísediacimi sudcami alebo pred súdom s porotou alebo počas procesu pred samosudcom, ak sa na trestný čin vzťahuje trest odňatia slobody na viac ako tri roky.

 • Prečítať si svoj spis;
 • Pripomienkovať tvrdenia vznesené proti vám alebo zostať ticho;
 • Požiadať o získanie dôkazov;
 • Odvolať sa proti opatreniam, ktoré podnikli orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti, a aj proti rozhodnutiam súdu;
 • Dostať prekladateľa/tlmočníka.

Vyšetrovanie a získavanie dôkazov (1)

Kto vykonáva vyšetrovanie?

Orgány zodpovedné za vyšetrovanie, ktoré riadia oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti, zodpovedajú za vedenie vyšetrovania. Oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti začne vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak tretia osoba podá na polícii správu alebo na základe príkazu verejného prokurátora.

Aké informácie dostanem?

Orgány zodpovedné za vyšetrovanie alebo oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti sú povinné vás v každom prípade informovať o tom, že ste predmetom vyšetrovania, a o dôvodoch, prečo ste predmetom vyšetrovania. Okrem toho vám musia oznámiť, že ako obvinená osoba nie ste povinný poskytnúť vyhlásenie a že ak takéto vyhlásenie poskytnete, môže byť použité ako dôkaz proti vám.

Ak ste spáchali trestný čin, z ktorého ste obžalovaný, a ak sa priznáte (ak uznáte vinu), bude to dôležitá poľahčujúca okolnosť v čase, keď súd bude rozhodovať o vašom treste. Uznanie viny však nebude mať vplyv na pokračovanie procesu.

Čo ak neovládam nemčinu?

Ak nedokážete primerane komunikovať v nemčine, máte právo požiadať o tlmočníka, ktorý vám bude bezplatne pridelený počas výsluchu. Nemusíte a nemali by ste odpovedať na žiadne otázky, ak nie je prítomný tlmočník. Tlmočník pretlmočí otázky, ktoré vám budú kladené, do jazyka, ktorému rozumiete. Tlmočník tiež pretlmočí vaše odpovede späť do nemčiny.

Tlmočník musí v každom prípade pretlmočiť informácie a pokyny týkajúce sa právnych okolností, ktoré musíte podľa zákona dostať. Ak si to budete želať, tlmočník vám pomôže aj pri komunikácii s vaším prideleným obhajcom (to neplatí pre obhajcu, ktorého ste si vybrali).

Ak budete informovaný o príkaze, ktorý vystavili orgány zodpovedné za vyšetrovanie, alebo o rozhodnutí súdu, môžete požiadať o pomoc s prekladom týchto dokumentov. Ak si budete chcieť prezrieť svoj spis, prekladateľ vám pomôže len vtedy, ak nebudete mať obhajcu a ak sa nedá od vás očakávať, že si sám zabezpečíte preklad príslušných častí vášho spisu.

Môžem kontaktovať advokáta?

Nepotrebujete advokáta, s výnimkou prípadov, keď vás musí zastupovať obhajca. Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zadržaný, máte však právo kedykoľvek kontaktovať advokáta, ak si to želáte. Tlmočník musí byť k dispozícii aj počas komunikácie s vaším prideleným obhajcom.

Ak budete vzatý do väzby a ak viete meno advokáta, ktorého si želáte na vaše obhajovanie, môžete ho/ju kontaktovať priamo alebo prostredníctvom polície. Ak nepoznáte žiadneho obhajcu, môžete využiť pohotovostnú službu advokátskej komory (Informačná stránka 1).

Vezmú mi odtlačky prstov alebo vzorky DNA?

Polícia má právo prehliadnuť vaše oblečenie a všetky predmety vo vašom vlastníctve. Akékoľvek ďalšie fyzické prehliadky je možné vykonať so súhlasom súdu a s následným príkazom verejného prokurátora.

Polícia vám môže vziať odtlačky prstov, ak je to potrebné na zistenie vašej totožnosti. Oddelenie vyšetrovania trestných činov môže vziať ster slín na účely analýzy DNA. Vykonanie samotnej analýzy DNA si vyžaduje súhlas súdu.

Môžu prehliadnuť môj dom, moju kanceláriu, moje auto atď.?

K prehliadke miest a predmetov môže dôjsť vtedy, ak sa dá predpokladať, že sa tam nachádzajú podozrivé osoby alebo že je tam možné zabezpečiť dôkazy. Na vykonanie prehliadky miest, ktoré sú chránené právami majiteľa domu, je potrebný súhlas súdu. Polícia môže vykonať prehliadku iných miest a predmetov na základe príkazu verejného prokurátora.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch proti mne?

Ako obvinená osoba máte právo prezrieť si váš spis. Takýmto spôsobom sa dozviete o dôkazoch proti vám. Vo výnimočných prípadoch nebudú niektoré časti spisu sprístupnené. Máte právo kedykoľvek predložiť svoje vlastné dôkazy.

Aké opravné prostriedky mám k dispozícii počas vyšetrovania?

Počas vyšetrovania sa môžete brániť proti akémukoľvek opatreniu, ktoré podnikne oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti alebo orgány zodpovedné za vyšetrovanie, a to podaním námietky (neplatí žiaden konečný termín), ak ste toho názoru, že boli porušené vaše práva.

Súd rozhodne o vašej námietke, pokiaľ orgány zodpovedné za vyšetrovanie nepotvrdia váš názor. Voči rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie na vyšší regionálny súd. Námietka musí byť podaná orgánom zodpovedným za vyšetrovanie.

Máte právo sa voči rozhodnutiam súdu odvolať na vyšší regionálny súd, predovšetkým proti tým, ktoré preukazujú účinok na základné práva.

Odvolania je možné podať do 14 dní, a to ako na orgány zodpovedné za vyšetrovanie, tak aj na súd prvého stupňa.

Musím byť prítomný počas vyšetrovania?

Neexistuje pre vás žiadna povinnosť, aby ste sa počas celého vyšetrovania zdržiavali v Rakúsku. Váš obhajca môže tiež dozerať na to, aby boli vyše práva počas vyšetrovania dodržané (ak chcete, aby tak urobil).

Ste povinný vycestovať do Rakúska na výsluch. Nedá sa zabezpečiť videoprenos vyšetrovania; ani to nie je technicky realizovateľné.

Zatknutie a vyšetrovacia väzba (vrátane európskeho zatykača) (2)

Prečo môžem byť vzatý do väzby?

Do vyšetrovacej väzby môžete byť vzatý len vtedy, ak proti vám existuje silné podozrenie zo spáchania trestného činu a ak existuje dôvod na zadržanie (riziko úteku, riziko zničenia dôkazov alebo riziko spáchania trestného činu). Na to, aby ste boli zatknutý (oddelením vyšetrovania trestnej činnosti) (pokiaľ ste neboli prichytený pri čine alebo pokiaľ nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo), je potrebný súhlas súdu.

Vyšetrovaciu väzbu musí nariadiť súd a musí sa vykonať vo väznici. Oddelenie vyšetrovania trestnej činnosti vás môže zadržať najviac na 48 hodín predtým, ako vás bez zbytočného odkladu prevezie na súd.

Zákon nehovorí o tom, či a ako môžete svoju rodinu alebo priateľov informovať o tom, že ste boli zadržaný. V každej väznici je sociálna služba, ktorá vám s týmito záležitosťami pomôže.

Aké informácie mi musia byť poskytnuté, ak mám byť vzatý do vyšetrovacej väzby?

Rozhodnutie o vašej vyšetrovacej väzbe vám musí byť prečítané a ak je to potrebné, tak aj s pomocou tlmočníka. Musí vám byť odovzdaná písomná kópia tohto rozhodnutia. V rozhodnutí musí byť uvedený charakter trestného činu, z ktorého ste opodstatnene podozrivý. Musí obsahovať aj všetky skutočnosti, ktoré podľa názoru súdu odôvodňujú vaše zadržanie.

Obhajca vás musí zastupovať počas celého obdobia vašej vyšetrovacej väzby. Ak si nevyberiete obhajcu sám, bude vám pridelený.

Rozhodnutie súdu o uvalení vyšetrovacej väzby sa prijme počas ústneho pojednávania.

Proti rozhodnutiu o uvalení alebo neskoršom predĺžení vyšetrovacej väzby sa môžete do troch dní odvolať na vyšší regionálny súd.

Ako dlho môžem zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Všetky rozhodnutia o vyšetrovacej väzbe sa vzťahujú na obmedzené časové obdobie. Rozhodnutie súdu o uvalení vyšetrovacej väzby je účinné štrnásť dní. Rozhodnutie o predĺžení vyšetrovacej väzby po prvýkrát je účinné jeden mesiac. Akékoľvek následné rozhodnutie o predĺžení vašej vyšetrovacej väzby je účinné dva mesiace.

Vyšetrovacia väzba by celkovo nemala trvať dlhšie ako šesť mesiacov, ale môže byť predĺžená z dôvodu závažnosti trestného činu. Viac informácií nájdete tu.

Môžem počas vyšetrovacej väzby prijímať návštevy? Bude mi poskytnuté lekárskeho ošetrenie?

Každá osoba zadržaná v rámci vyšetrovacej väzby má právo prijímať návštevy dvakrát za týždeň. Váš advokát vás môže kedykoľvek počas vášho zadržania navštíviť, bez ohľadu na rozhodnutie o návštevách.

V každej väznici sú dostupné zdravotnícke služby. Zákon hovorí o tom, že ak si to budete želať, môže vám byť poskytnuté lekárske ošetrenie.

Môžem ako občan inej krajiny kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Máte právo kontaktovať vaše veľvyslanectvo a jeho adresu nájdete tu. Ak si to budete želať, polícia a orgány zodpovedné za vyšetrovanie sú povinné kontaktovať vášho diplomatického zástupcu.

Čo sa stane, ak budem vzatý do väzby na základe európskeho zatykača?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatykač, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a vydaný do krajiny, ktorá zatykač vydala. Rakúsky zákon vyžaduje, aby ste vo väzbe zostali až do vydania. Súd v tomto zmysle vydá príkaz. Máte právo na obhajcu a v prípade potreby na danom pojednávaní aj na tlmočníka.

Obvinenia z trestných činov (3)

Po ukončení vyšetrovania môžu orgány zodpovedné za vyšetrovanie dospieť k záveru, že usvedčenie je pravdepodobné. V takomto prípade budú na príslušnom súde proti vám vznesené obvinenia.

Obvinenia musia byť vznesené v podobe odôvodneného návrhu žaloby na súde prísediacich sudcov alebo na súde s porotou, ak sa na trestný čin, z ktorého ste obžalovaný, vzťahuje trest odňatia slobody na viac ako päť rokov. Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa vzťahujú kratšie tresty, sú orgány zodpovedné za vyšetrovanie povinné len vzniesť obvinenia v písomnej forme bez udania dôvodov pred samosudcom na regionálnom súde alebo pred okresným súdom.

Ako sa môžem brániť proti obvineniam?

Do štrnástich dní od podania návrhu žaloby môžete proti nemu predložiť námietku. Vyšší regionálny súd rozhodne o vašej námietke (Viac informácií o dôvodoch na predloženie námietky nájdete tu). Svoju námietku môžete predložiť v písomnej alebo ústnej podobe.

Ak je vyšší regionálny súd toho názoru, že vaša námietka je odôvodnená, môže odročiť trestnoprávne konanie alebo môže nariadiť orgánom zodpovedným za vyšetrovanie, aby pokračovali vo vyšetrovaní.

Ak bude vaša námietka zamietnutá alebo ak nepredložíte námietku, obvinenia proti vám nadobúdajú účinnosť a súd, ktorý sa veci ujal, je povinný pripraviť proces.

Námietku nemôžete podať v prípade, že je žaloba proti vám podaná v podobe obžaloby z trestného činu. Zákon však vyžaduje, aby súd, ktorý sa veci ujal, vyhodnotil platnosť obvinení. Ak súd rozhodne o tom, že obvinenia nie sú odôvodnené z dôvodov uvedených v zákone, môže rozhodnúť o prerušení trestnoprávneho konania.

Príprava obhajoby na súdny proces (4)

Čo sa stane pred procesom?

Potom ako boli proti vám vznesené obvinenia, už viac nie je možné obmedziť prístup k spisom. Najneskôr v tomto momente máte prístup ku kompletnému spisu, ktorý má aj súd. Súd sa pripravuje na proces.

Ak budete chcieť, môžete požiadať o dôkazy, aby ste sa na proces mohli pripraviť. Predovšetkým môžete požiadať o vypočutie svedkov. Vo vašej žiadosti o predloženie dôkazov musíte uviesť skutočnosti, ktoré chcete dokázať prostredníctvom predmetných dôkazov. Tiež môžete byť požiadaný o to, aby ste uviedli dôvod, prečo si myslíte, že dôkazy, ktoré požadujete, sú primerané.

Ako by som mal spolupracovať so svojím obhajcom?

Ak bude vydaný návrh žaloby, musíte byť počas procesu zastúpený obhajcom. V takomto prípade vám bude pridelený obhajca, ak si nevyberiete svojho obhajcu sám.

Pokiaľ ide o procesy pred samosudcom alebo o procesy na okresných súdoch, ktoré sa zaoberajú obvineniami z trestných činov, nie je povinnosťou vybrať si obhajcu. Obhajca, ktorého ste si sami zvolili, vás však môže kedykoľvek zastupovať alebo ak ide o zložitý prípad, môžete požiadať o pridelenie obhajcu. Obyčajne ide o prípad, v rámci ktorého vystupujú zahraniční žalovaní, ktorí nepoznajú rakúsky právny systém.

Vášho obhajcu by ste mali informovať o všetkých dôkazoch, ktoré máte k dispozícii a ktoré by vás zbavili obvinení. Váš obhajca následne riadnym spôsobom predloží potrebné žiadosti o dôkazy.

Čo sa stane, keď som bol už predtým v inom členskom štáte usvedčený alebo zbavený obžaloby z trestného činu, z ktorého som teraz obžalovaný?

Ak súd v jednom členskom štáte vyniesol konečné rozhodnutie týkajúce sa rovnakých obvinení, nemôžu byť tieto obvinenia vznesené proti vám druhýkrát v inom členskom štáte.

Mali by ste čím skôr predložiť potrebné žiadosti týkajúce sa tejto skutočnosti (počas vyšetrovania). Naopak, ak ste usvedčený alebo zbavený obžaloby z trestného činu v Rakúsku, nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin v inom členskom štáte.

Súvisiace odkazy

Vyšetrovacia väzba

Zákon o odškodnení v trestnom práve

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.