Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Ako sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

V Rakúsku sa súdy nezaoberajú menej závažnými dopravnými priestupkami. Toto je úloha správnych orgánov. Súdy sa zaoberajú len dopravnými priestupkami, ktoré majú za následok fyzické zranenie (ublíženie na zdraví z nedbanlivosti).

Za dopravné priestupky sa platia pokuty v podobe príkazov na zaplatenie fixnej pokuty, príkazov na zaplatenie hromadnej pokuty alebo príkazov na zaplatenie pokuty.

príkaz na zaplatenie fixnej pokuty uvaľuje pokutu do výšky 36,00 eur za priestupok (napr. nesprávne parkovanie). Ak pokutu nezaplatíte, budete oznámený správnemu orgánu. Počas následného konania je možné uvaliť vyššiu pokutu.

Príkaz na zaplatenie hromadnej pokuty sa nevydáva za konkrétnu osobu, ale sa zasiela osobe (napr. vlastníkovi vozidla), o ktorej si úrady myslia, že ju poznajú, alebo osobe, ktorá dokáže ľahko identifikovať páchateľa.

Na základe príkazu na zaplatenie hromadnej pokuty je možné uvaliť pokutu do výšky 220,00 eur (napr. menšie prekročenie rýchlosti, prekročenie rýchlosti o 10 – 20 km/h). Ak pokuta nie je zaplatená do štyroch týždňov, príkaz na zaplatenie hromadnej pokuty stráca platnosť a voči vodičovi vozidla sa začína riadne administratívne konanie.

Ak poverený úradník ohlási priestupok (napr. závažnejší ako menšie prekročenie rýchlosti) a/alebo ak priestupok zaznamená automatický dohľad (napr. sekčná kontrola), potom môže orgán vystaviť pokutu do výšky 365,00 eur na základe príkazu na zaplatenie pokuty. Voči príkazu na zaplatenie pokuty môžete do dvoch týždňov podať písomnú alebo ústnu námietku.

Svoju námietku musíte zaslať orgánu, ktorý vydáva príkazy na zaplatenie pokuty.

1. júla 2005 vstúpil do platnosti systém registrácie dopravných priestupkov (opatrenia voči vysoko rizikovým vodičom). Obsahuje 13 druhov vysoko rizikových registrovaných priestupkov.

Zákaz viesť motorové vozidlo v Rakúsku sa uvaľuje na zahraničných vodičov, u ktorých sa zaznamenal tretí registrovaný priestupok.

1. marca 2008 vstúpil do platnosti Zákon o uplatnení správnych sankcií v celej EÚ, na základe ktorého je možné uplatniť pokuty za dopravné priestupky v celej EÚ.

Ako sa riešia iné menej závažné dopravné priestupky?

Priestupky sú vo všeobecnosti sankcionované v súlade so Zákonom o správnych priestupkoch. Možné typy sankcií: pokuta (najčastejší typ) a trest odňatia slobody (za určitých okolností). Príslušný orgán je orgán s miestnou a hmotnou zodpovednosťou (prípady podľa správneho práva).

Ak chcete nájsť všeobecné informácie o možnej právnej ochrane pred rozhodnutím správneho orgánu, kliknite tu.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

V Rakúsku sa sankcie uvalené podľa správneho práva nezaznamenávajú do trestného registra.

Posledná aktualizácia: 22/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.