Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto stránke všeobecných informácií je uvedené, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Belgicko

Ako si nájsť advokáta?

Každý belgický advokát je podriadený advokátskej komore v súdnom obvode, kde sa nachádza jeho kancelária. V Bruseli sa advokátska komora skladá z dvoch komôr, pričom prvá zoskupuje advokátov hovoriacich po francúzsky a druhá advokátov hovoriacich po holandsky.

Komora po francúzsky a po nemecky hovoriacich advokátov (Ordre des Barreaux francophones et germanophone – OBFG) pozostáva z komôr valónskeho regiónu a z bruselskej francúzskojazyčnej komory.

Holandskojazyčná komora v hlavnom meste a advokátske komory vo Flámsku sú združené v Orde van de Vlaamse Balies (OVB).

Zoznam advokátov môžete nájsť v Bielych stránkach alebo Zlatých stránkach alebo na internete (https://avocats.be/fr alebo http://www.advocaat.be/). Advokáta, ktorý obvykle vykonáva obhajobu osôb stíhaných pred trestnými súdmi, môžete vyhľadať podľa vašej „preferencie“ („matière préférentielle“, po holandsky „voorkeurmaterië“) pod heslom „trestné právo“ („droit pénal“, po holandsky „strafrecht“).

Zároveň si môžete nájsť advokáta, ktorý pôsobí v blízkosti vášho bydliska, tak, že ho vyhľadáte podľa obce alebo súdneho obvodu.

Zoznam advokátov vám môže poskytnúť aj sekretariát každej advokátskej komory.

Môžete tiež priamo kontaktovať advokáta, ktorý vám bol odporučený, elektronickou poštou, listom alebo telefonicky.

Ako zaplatiť advokáta?

Spravidla ste to vy, kto si platí advokáta. Pred tým, ako advokát vykoná akýkoľvek úkon, môže si od vás vyžiadať preddavok. Zákon nestanovuje výšku jeho odmeny. Advokát je však povinný informovať vás o spôsobe vystavenia svojho účtu: o uplatňovanej hodinovej sadzbe podľa času, ktorý venuje na vašu obhajobu, alebo o paušálnej sadzbe podľa poskytnutej služby (konzultácia, preštudovanie spisu, obhajovanie pred súdom atď).

K tomu sa pripočítajú náklady vynaložené jeho kanceláriou a výdavky zaplatené justičnému úradu.

Ak nemáte prostriedky potrebné na zaplatenie vášho advokáta, môžete požiadať Úrad právnej pomoci (Bureau d'Aide Juridique), ktorému podlieha váš advokát, o bezplatnú právnu pomoc. Zoznam úradov v jednotlivých obvodoch je dostupný na internete:

Ak ste poberateľom sociálnej pomoci CPAS, garantovaného príjmu pre staršie osoby, dávok nahrádzajúcich príjem pre zdravotne postihnuté osoby, vyživujete dieťa majúce nárok na garantované rodinné dávky, ste nájomcom sociálneho bytu, maloletý, príliš zadlžený (súdne vyrovnanie s veriteľmi), vo väzbe, písomne predvolaný obžalovaný alebo duševne chorý, získate právo bezplatnej právnej pomoci advokáta.

Táto pomoc vám bude poskytnutá aj v prípade, že žijete sám/sama a váš mesačný príjem je nižší ako 860 EUR, alebo žijete v spoločnej domácnosti a súčet príjmov dospelých osôb, ktoré s vami žijú, je nižší ako 1 104 EUR (plus 145,16 EUR na každú vyživovanú osobu).

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.