Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Kde bude prebiehať súdne konanie?

 • Policajný súd rozhoduje o menej závažných skutkoch [priestupky, ktoré sa trestajú pokutou od 1 do 25 EUR (priestupky proti poľnohospodárskemu zákonníku atď.)] a o všetkých dopravných priestupkoch (smrteľné nehody atď.),
 • trestný súd rozhoduje o prečinoch alebo zločinoch prekvalifikovaných na prečiny (v prípade ktorých bolo hneď na začiatku možné uznať poľahčujúce okolnosti),
 • porotný súd rieši najťažšie zločiny (v prípade ktorých nie je možné alebo nie je vôľa uznať poľahčujúce okolnosti).

Bude súdne konanie verejné?

V zásade bude súdne konanie verejné a bude sa konať v miestnosti, do ktorej budú mať prístup všetci (záujemcovia z radov verejnosti, novinári) okrem prípadu, keď to z bezpečnostných dôvodov nebude možné.

Keď sa vás týka mravnostný prípad (znásilnenie atď.), môžete požiadať súd, aby uskutočnil pojednávanie s vylúčením verejnosti, to znamená, aby obmedzil vstup do pojednávacej miestnosti výlučne na osoby zainteresované na konaní.

Ak ide o internovanie páchateľa, ktorý nezodpovedá za svoje skutky z dôvodu vážnej poruchy duševnej rovnováhy, tento páchateľ môže požiadať o neverejné pojednávanie, proti ktorému môže namietať prokuratúra.

Kto bude rozhodovať o prípade?

Sudcovia z povolania pred policajným alebo trestným súdom. Pred porotným súdom o vine obžalovaného však iba rozhoduje 12 porotcov. Potom spolu s tromi sudcami rozhodnú o treste.

Môžu byť body obžaloby alebo obvinenia počas súdneho konania zmenené?

Skutky, ktoré sa vám kladú za vinu, môže inak posudzovať prokuratúra a inak súd. Napríklad, ak ste rozbili sklo na aute, prokuratúra vás môže stíhať za pokus o krádež, zatiaľ čo v skutočnosti ste mali v úmysle iba rozbiť sklo. Súd môže skutok kvalifikovať inak a usúdiť, že išlo o poškodenie. Je však povinný upozorniť vás na to, aby vám umožnil obhajovať sa na tomto novom základe.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania priznám vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby/obvinenia?

Trest nebude z úradnej moci znížený.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím byť prítomný na súdnom konaní? Je potrebné, aby som bol prítomný počas celého konania?

Vždy vás môže zastupovať advokát. V mimoriadnych prípadoch budete povinný dostaviť sa na súd osobne, keď o tom súd rozhodne formou príkazu, ktorý je povinný odovzdať vám pred pojednávaním.

Môže sa konať bezo mňa?

Ak nie ste prítomný alebo zastúpený advokátom, aby ste čelili obvineniam, konanie sa uskutoční bez vás a vy budete súdený v neprítomnosti.

Ak žijem v inom členskom štáte, budem sa môcť zúčastniť na súdnom konaní prostredníctvom videokonferencie?

Nie.

Ak nebudem rozumieť jazyku sudcu, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Áno.

Musím mať advokáta?

Nie, iba pred porotným súdom.

Bude mi pridelený advokát?

Áno, za určitých podmienok (pozri informačnú stránku 1).

Môžem zmeniť advokáta?

Áno, aj bez odôvodnenia.

Môžem sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Áno.

Musím sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Nie je to nevyhnutné.

Aké budú následky, ak počas súdneho konania nepoviem pravdu?

Máte právo neobviniť seba samého/samu a rozvinúť vlastnú stratégiu obhajoby vrátane práva nevypovedať.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Môžem napadnúť predložené dôkazy proti mne?

Áno.

Ako?

Požiadaním sudcu na pojednávaní, aby vykonal ďalšie vyšetrovanie.

Prečo?

Na účely preukázania nepravdepodobnosti obvinenia.

Aké dôkazy môžem predložiť vo svoj prospech?

Akýkoľvek dokument, žiadosť o preskúmanie znaleckého posudku, vypočutie nového svedka atď.

Môžem na získanie dôkazov vo svoj prospech použiť súkromného detektíva?

Áno.

Sú takéto dôkazy prípustné?

Áno.

Môžem požiadať svedkov, aby hovorili v môj prospech?

Áno.

Môžem ja alebo môj advokát klásť otázky iným svedkom v prípade?

Áno, prostredníctvom polície alebo sudcu.

Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpovede?

Áno.

Budú zohľadnené informácie týkajúce sa môjho trestného registra?

Áno.

 • Aký druh informácií?

Predošlé odsúdenia.

 • Za akých okolností? V ktorom štádiu?

Umožnia zdvojnásobiť výšku maximálneho trestu a môžu byť prekážkou opatrení vo váš prospech.

 • Budú zohľadnené predošlé odsúdenia v inom členskom štáte?

Áno, môžu byť oznámené sudcovi.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Aké sú možné výsledky súdneho konania?

 • Neprípustnosť trestného stíhania, ak nebolo dodržané niektoré dôležité pravidlo. Bude však možné otvoriť nové súdne konanie,
 • zbavenie viny, ak niet dosť dôkazov na preukázanie vašej viny mimo akejkoľvek primeranej pochybnosti,
 • odsúdenie.

V prípade odsúdenia si sudca môže vybrať z 5 možností v závislosti od povahy trestných činov a vašej súdnej minulosti:

 • trest odňatia slobody,
 • trest povinnej práce: v lehote jedného roka musíte vykonať neplatenú prácu pre samosprávu, inak vám bude uložený trest väzenia alebo pokuty,
 • trest pokuty,
 • odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku alebo odklad vynesenia rozsudku podmienený alebo nepodmienený skúšobnou lehotou (nesmiete už páchať trestnú činnosť, musíte absolvovať školenie, nenavštevovať určité miesta atď.) v trvaní 1 až 5 rokov;
 • jednoduché vyhlásenie o vine.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Môže sa vyjadrovať ku skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, a požiadať o peňažné odškodnenie.

Ako?

Ústne alebo prostredníctvom písomného podania.

V ktorom štádiu konania?

Na pojednávaní hneď po tom, ako budete vypočutý sudcom.

Podrobnejšie informácie pozri na informačnej stránke práva obetí.

Súvisiace odkazy

Adresy súdov

Webová stránka ministerstva spravodlivosti

Adresy väzníc

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.