Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Môžem sa odvolať?

Môžem sa odvolať proti rozsudku o treste vynesenému v súdnom konaní?

Rozsudok vynesený vo vašej neprítomnosti alebo keď ste neboli zastúpený advokátom, je vynesený pre zmeškanie (kontumačne). Existuje proti nemu osobitný opravný prostriedok – návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ktorý stále pripadá do úvahy. Prípustné je aj odvolanie.

Ak bol rozsudok vynesený vo vašej prítomnosti, rozhodnutie súdu je kontradiktórne. Opravným prostriedkom je odvolanie, ktoré pripadá do úvahy len vtedy, keď rozhodnutie vyniesol súd prvého stupňa. Nie je teda možné odvolať sa proti rozsudkom odvolacieho súdu a porotného súdu.

Ako sa odvolať a na aký odvolací orgán?

Ak ste vo väzbe, návrh na zrušenie rozsudku a odvolanie môžete podať prostredníctvom kancelárie väznice. Ak ste na slobode, návrh na zrušenie rozsudku môžete podať prostredníctvom súdneho vykonávateľa, zatiaľ čo odvolanie musíte podať kancelárii súdu, ktorý vyniesol rozsudok.

V akých lehotách?

Opravný prostriedok treba podať do 15 dní.

 • Lehota na podanie návrhu na zrušenie rozsudku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo vzaté na vedomie písomné oznámenie (doručenie) rozhodnutia.
 • Odvolacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni súdneho pojednávania, na ktorom bol vynesený rozsudok.

Aké sú dôvody odvolania?

Rozpor skutočností vyhlásených za preukázané alebo rozpor právnych dôvodov.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Čo sa stane, ak budem v čase odvolania vo väzení?

Ak sa opravný prostriedok vzťahuje na prípad, pre ktorý ste vo väzení a boli ste odsúdený na trest odňatia slobody, zostanete vo väzení až do vynesenia nového rozhodnutia. Počas tohto nového súdneho konania môžete požiadať o predbežné prepustenie.

Ak ste vo väzení pre iný prípad, odvolanie neovplyvní vaše umiestnenie vo väzení.

Ako dlho bude trvať, kým sa súd bude odvolaním zaoberať?

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie sa prerokuje na pojednávaní do 15 dní od jeho podania, ak ste na slobode, alebo do 3 dní, ak ste vo väzení. Odvolaním sa bude súd zaoberať najneskôr do 60 dní od jeho podania.

Môžem v rámci odvolania predložiť nové dôkazy?

Áno.

Aké pravidlá platia?

Rovnaké pravidlá ako pred sudcom prvostupňového súdu (pozri informačnú stránku 3).

Čo sa bude diať na odvolacom pojednávaní?

Sudca najskôr preskúma, či bol opravný prostriedok podaný včas, potom znova posúdi predpokladané skutočnosti a prípadný trest, ktorý má byť vynesený.

Ako sa súd môže rozhodnúť?

Čo sa stane, ak sa odvolaniu vyhovie/odvolanie sa zamietne?

Ak sa vyhovie opravnému prostriedku vo forme návrhu na zrušenie rozsudku alebo odvolania, môžu nastať dva prípady:

 • neprípustnosť trestného stíhania alebo zbavenie viny vrátane vášho okamžitého prepustenia na slobodu, ak ste boli vo väzbe,
 • odsúdenie na nižší trest.

Ak bol opravný prostriedok zamietnutý,

 • v prípade návrhu na zrušenie rozsudku sa odsúdenie potvrdí, ale trestná sadzba sa nikdy nezvýši,
 • v prípade odvolania sa odsúdenie môže potvrdiť alebo sa zvýši trestná sadzba.

Možno sa znova odvolať na súd vyššieho stupňa/iný súd?

Odvolanie je prípustné proti rozhodnutiu o návrhu na zrušenie rozsudku vynesenému odvolacím súdom. Proti rozhodnutiu o odvolaní vynesenému formou vyhlásenia v súdnej kancelárii odvolacieho súdu je prípustná kasačná sťažnosť, ktorú možno podať do 15 dní na kasačný súd. Kasačná sťažnosť nebude mať za následok odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku.

Za akých okolností?

Kasačná sťažnosť je odôvodnená jedine v prípade porušenia práva alebo postupu.

Ak bolo prvé súdne rozhodnutie nesprávne, budem odškodnený?

Áno, ak ste boli v súvislosti s týmto prípadom väznený.

Ako?

Odškodnením za škodu spôsobenú väznením.

Na základe čoho?

Na základe písomnej žiadosti zaslanej Federálnemu štátnemu orgánu spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ak sa môjmu odvolaniu vyhovie, bude moje odsúdenie zaznamenané v mojom trestom registri?

Nie.

Kedy je odsúdenie konečné?

Keď do 15 dní od súdneho doručenia odsudzujúceho rozsudku vyneseného pre zmeškanie nebol podaný žiadny návrh na jeho zrušenie.

Keď ste ani vy, ani prokuratúra nepodali do 25 dní od vynesenia odsudzujúceho rozsudku žiadny opravný prostriedok vo forme odvolania.

Som štátny príslušník iného členského štátu, môžu ma po súdnom konaní v Belgicku odovzdať späť?

Áno.

Je odovzdanie automatické?

Nie, vždy sa vyžaduje dohoda Belgicka s druhým štátom.

Za akých okolností?

 • 1. prípad: na účely výkonu rozsudku vyneseného v Belgicku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na najmenej 6 mesiacov, v krajine vášho pôvodu (pozri aj: Spravodlivosť od A po Z)
  a) s vaším súhlasom len vtedy, ak máte povolenie na pobyt v Belgicku. Pozri aj európsky dohovor,
  b) bez vášho súhlasu, ak nemáte alebo už nemáte povolenie na pobyt v Belgicku (pozri európsky dohovor), alebo ak bol na vás v Belgicku vydaný európsky zatykač so zárukou návratu do krajiny pôvodu.
 • 2. prípad: bez vášho súhlasu na účely vášho súdenia v krajine pôvodu na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko môže s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu počkať do skončenia vášho trestu, alebo vás môže dočasne odovzdať, aby ste tam mohli byť súdený, so zárukou návratu na účely neskoršieho výkonu vášho trestu v Belgicku, ktorý vám bol uložený v Belgicku. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko o odovzdanie s podmienkou návratu, aby ste mali možnosť vykonať trest v Belgicku, ktorý vám bol uložený v cudzine.
 • 3. prípad: bez vášho súhlasu na účely výkonu v krajine vášho pôvodu trestu vyneseného na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko počká s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu do skončenia vášho trestu. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko, aby odmietlo vykonať zatykač a umožnilo vám vykonať trest radšej v Belgicku ako v krajine vášho pôvodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu odovzdať ma späť?

Áno, ak nejde o dobrovoľné odovzdanie, ku ktorému ste dali svoj súhlas.

V rámci návratu do krajiny pôvodu na účely výkonu trestu, ktorý bol vynesený v Belgicku (1. prípad), môžete do 60 dní podať návrh na zrušenie rozhodnutia a návrh na prerušenie konania Štátnej rade (Conseil d'État) a v naliehavom prípade môžete podať odvolanie sudcovi v skrátenom konaní.

V rámci vykonania európskeho zatykača vydaného krajinou vášho pôvodu (2. a 3. prípad) vyšetrujúci sudca uskutoční prvé overenie, ktorého do 15 dní od vášho zatknutia skontroluje poradný senát. Odvolanie možno podať do 24 hodín od vynesenia rozhodnutia poradného senátu na obžalovací senát (pozri informačnú stránkú 3). Do 24 hodín od vynesenia rozsudku obžalovacím senátom možno podať kasačnú sťažnosť na kasačný súd.

Ak budem odsúdený v Belgicku, môžu ma znova súdiť za ten istý trestný čin?

Nie.

Informácie o bodoch obžaloby/odsúdenia

Budú informácie o odsúdení a súvisiacich bodoch obžaloby zapísané do môjho trestného registra?

Áno.

Ako a kde sa budú uchovávať tieto informácie?

Budú sa uchovávať v databáze nazývanej Centrálny register trestov (Casier judiciaire central), ktorý spravuje Federálny štátny orgán spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ako dlho sa budú uchovávať?

Záznam o odsúdeniach na tresty uložené policajným súdom (trest odňatia slobody na 1 až 7 dní, pokuta od 1 do 25 EUR, 20 až 45 hodín trestu povinnej práce) sa vo výpise z trestného registra nebude uvádzať po uplynutí 3 rokov.

Ostatné odsúdenia zostanú zaznamenané natrvalo. Záznamy však možno dať vymazať prostredníctvom rehabilitačného konania.

Môžu sa uchovávať bez môjho súhlasu?

Áno.

Môžem namietať proti uchovávaniu týchto informácií?

Nie.

Kto má prístup k môjmu trestnému registru?

Súdne a policajné orgány majú k nemu neobmedzený prístup.

Register trestov netreba zamieňať s výpisom z registra trestov, ktorý vyžadujú niektoré orgány verejnej správy alebo určité súkromné osoby (zamestnávateľ atď.) a v ktorom nie sú uvedené všetky informácie zaznamenané v registri, napríklad jednoduché vyhlásenia o vine, tresty odňatia slobody na maximálne šesť mesiacov a pokuty vo výške maximálne 500 EUR alebo pokuty uložené za dopravné priestupky bez zadržania vodičského preukazu na viac ako 3 roky tam už nebudú uvedené po uplynutí 3 rokov a 25 dní od dátumu vynesenia odsudzujúceho rozsudku. Odklad výkonu rozhodnutia, jednoduchý alebo so skúšobnou lehotou, sa už nikdy nebude vo výpise uvádzať.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.