Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Ak miestna polícia zistí dopravný priestupok, môže majiteľovi vozidla, ktorým bol spáchaný priestupok, zaslať formulár, aby zistila totožnosť vodiča, ktorý riadil vozidlo v čase spáchania priestupku. Kráľovský prokurátor vám potom môže navrhnúť zmier smerujúci k zastaveniu trestného stíhania na základe úhrady bankovým prevodom určitej peňažnej sumy daňovému úradu zodpovednému za daň z pridanej hodnoty, evidenciu a pozemky (Administration fiscale de la taxe ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

Úhradou tejto sumy sa vyhnete výzve na dostavenie sa na policajný súd, teda potrestaniu vyššou pokutou, a povinnosti zaplatiť dodatočné súdne trovy.

Zmier však znamená priznanie viny a vašej zodpovednosti voči prípadným obetiam, ak ste svojím priestupkom spôsobili škodu inému užívateľovi.

Kto rieši takéto trestné činy?

Za navrhovanie takýchto zmierov je zodpovedná prokuratúra príslušného policajného súdu. Útvar pre trestnoprávne pokuty daňového úradu spravuje účtovnú evidenciu vykonaných platieb a informuje o nich prokuratúru.

Aký je postup?

Návrh na zmier sa zašle tomu, kto sa dopustil priestupku, doporučeným listom alebo prostredníctvom upozornenia, ktoré odovzdá policajt. Platobná lehota sa pohybuje od 15 dní do 3 mesiacov, v mimoriadnych prípadoch dokonca do 6 mesiacov.

Aké sú postihy?

V prípade nezaplatenia alebo odmietnutia návrhu na zmier prokuratúra predvolá osobu, ktorá sa dopustila priestupku, pred policajný súd, aby dosiahla jej odsúdenie na trest (pokuta, trest odňatia slobody, odňatie vodičského preukazu) v súlade so zákonom.

Sú pre takéto priestupky stíhaní štátni príslušníci iných členských štátov?

Áno.

Ako?

Policajt, ktorý priestupok zistí, navrhne zmier.

V prípade odmietnutia zmieru môže ihneď vybrať pokutu v zákonom stanovenej minimálnej výške, inak ihneď skonfiškuje vozidlo, ktorým bol spáchaný priestupok.

Ak nedôjde k prijatiu zmieru, uhradenú sumu bude možné vrátiť alebo odpočítať po vynesení rozsudku policajným súdom.

Ako sa riešia iné menej závažné trestné činy?

Prípady protispoločenského správania (platené parkovacie miesta, verejná čistota) rieši obecný úrad. V prípade nezaplatenia pokuty môžete byť stíhaný(-á) pred miestnym zmierovacím sudcom.

Správne pokuty v sociálnych a daňových veciach a vo veciach bezpečnosti futbalových zápasov, železničnej dopravy a inej hromadnej dopravy atď. sú oprávnené vyberať špecializované úrady. Jednotlivé opravné prostriedky sa podávajú sudcovi špecializovanému na občianskoprávne veci.

Budú tieto trestné činy uvedené v mojom trestnom registri?

Odsúdenia za dopravné priestupky budú uvedené v trestnom registri. Správne pokuty a pokuty za porušenie zákona týkajúceho sa futbalu nebudú uvedené v trestnom registri.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.