Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Belgicko

These information sheets explain what happens when someone is suspected or accused of an offence which is dealt with by means of a hearing before a court. For information on minor offences such as breaches of the Highway Code which are normally punishable by a fixed penalty such as a fine, see information sheet 5. If you are the victim of a crime, you will find full information about your rights here.

Autor obsahu
Belgicko

Summary of criminal proceedings

Below is a summary of the normal stages in criminal proceedings.

Investigating courts

The Judges’ Council Chamber and the (appeal) indictment division are investigating courts. They check that the arrest warrant is in order, rule on detaining the person on remand, direct the investigation and decide whether or not to commit the case for trial by the court with jurisdiction to hear the merits of the case.

Proceedings before the Judges’ Council Chamber:

 • summons by recorded delivery letter;
 • consultation of the file at the court office;
 • request for additional duties to be carried out prior to the hearing;
 • hearing on the existence of sufficient charges for the case to be heard;
 • preliminary deliberation in chambers and setting of date for order to be issued;
 • committal order issued. Unless specified otherwise by law, the accused does not have any right to appeal against this order.

Criminal courts

If you are accused of a serious offence (an offence punishable by a fine of at least €26 and/or imprisonment of between eight days and five years), you will be summoned to appear before the criminal court, which will determine whether you are guilty of the allegations against you, will acquit or convict you and where appropriate will make an award of damages to the victims. The criminal court may sentence you to a maximum of 20 years in prison in the case of a crime reduced to a serious offence by statute.

Procedure before the criminal courts:

 • summons by court bailiff;
 • consultation of the file at the court office;
 • hearing before the court;
 • judge deliberates for one month;
 • judgment issued;
 • right of appeal.

Assize courts

If you are accused of a crime (an offence punishable by a maximum sentence of life imprisonment), you will be committed for trial by the assize court. A jury made up of 12 jurors chosen from among the population will determine whether you are guilty of the charges against you. With the court, composed of three judges, these jurors will decide, if you are found guilty, what sentence to impose. The court alone, however, will decide the amount of any damages payable to victims, if they so request.

Procedure before the assize courts:

 • committal for trial issued by the indictment court, and summons served by a court bailiff;
 • consultation of the file at the court office (free copy upon request);
 • preliminary hearing: composition of the list of witnesses to be heard, and of the jury by drawing lots;
 • oral investigation of the case;
 • discussion as to guilt, then potentially on the sentence, and then on the civil interests;
 • no appeal (possibility of appeal on a point of law).

You will find details of all these stages in the proceedings and about your rights in the information sheets. This information cannot take the place of consulting a lawyer and is intended only for guidance.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission does not play any part in criminal proceedings within Member States and is unable to help you if you wish to make a complaint. These information sheets tell you how you can complain and to whom.

Click on the links below to find the information you need

1 – Consulting a lawyer

2 – My rights during the enquiries

 • Arrest and questioning by the police
 • Disclosure file
 • Investigation file
 • Special case: remand in custody
 • Closure of the investigation

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Breaches of the Highway Code and other minor offences

Last update: 13/02/2012

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

1 – Porada s advokátom

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto stránke všeobecných informácií je uvedené, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta?

Každý belgický advokát je podriadený advokátskej komore v súdnom obvode, kde sa nachádza jeho kancelária. V Bruseli sa advokátska komora skladá z dvoch komôr, pričom prvá zoskupuje advokátov hovoriacich po francúzsky a druhá advokátov hovoriacich po holandsky.

Komora po francúzsky a po nemecky hovoriacich advokátov (Ordre des Barreaux francophones et germanophone – OBFG) pozostáva z komôr valónskeho regiónu a z bruselskej francúzskojazyčnej komory.

Holandskojazyčná komora v hlavnom meste a advokátske komory vo Flámsku sú združené v Orde van de Vlaamse Balies (OVB).

Zoznam advokátov môžete nájsť v Bielych stránkach alebo Zlatých stránkach alebo na internete (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://avocats.be alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.advocaat.be/). Advokáta, ktorý obvykle vykonáva obhajobu osôb stíhaných pred trestnými súdmi, môžete vyhľadať podľa vašej „preferencie“ („matière préférentielle“, po holandsky „voorkeurmaterië“) pod heslom „trestné právo“ („droit pénal“, po holandsky „strafrecht“).

Zároveň si môžete nájsť advokáta, ktorý pôsobí v blízkosti vášho bydliska, tak, že ho vyhľadáte podľa obce alebo súdneho obvodu.

Zoznam advokátov vám môže poskytnúť aj sekretariát každej advokátskej komory.

Môžete tiež priamo kontaktovať advokáta, ktorý vám bol odporučený, elektronickou poštou, listom alebo telefonicky.

Ako zaplatiť advokáta?

Spravidla ste to vy, kto si platí advokáta. Pred tým, ako advokát vykoná akýkoľvek úkon, môže si od vás vyžiadať preddavok. Zákon nestanovuje výšku jeho odmeny. Advokát je však povinný informovať vás o spôsobe vystavenia svojho účtu: o uplatňovanej hodinovej sadzbe podľa času, ktorý venuje na vašu obhajobu, alebo o paušálnej sadzbe podľa poskytnutej služby (konzultácia, preštudovanie spisu, obhajovanie pred súdom atď).

K tomu sa pripočítajú náklady vynaložené jeho kanceláriou a výdavky zaplatené justičnému úradu.

Ak nemáte prostriedky potrebné na zaplatenie vášho advokáta, môžete požiadať Úrad právnej pomoci (Bureau d'Aide Juridique), ktorému podlieha váš advokát, o bezplatnú právnu pomoc. Zoznam úradov v jednotlivých obvodoch je dostupný na internete:

Ak ste poberateľom sociálnej pomoci CPAS, garantovaného príjmu pre staršie osoby, dávok nahrádzajúcich príjem pre zdravotne postihnuté osoby, vyživujete dieťa majúce nárok na garantované rodinné dávky, ste nájomcom sociálneho bytu, maloletý, príliš zadlžený (súdne vyrovnanie s veriteľmi), vo väzbe, písomne predvolaný obžalovaný alebo duševne chorý, získate právo bezplatnej právnej pomoci advokáta.

Táto pomoc vám bude poskytnutá aj v prípade, že žijete sám/sama a váš mesačný príjem je nižší ako 860 EUR, alebo žijete v spoločnej domácnosti a súčet príjmov dospelých osôb, ktoré s vami žijú, je nižší ako 1 104 EUR (plus 145,16 EUR na každú vyživovanú osobu).

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred tým, ako sa vec dostane na súd

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Jeho účelom je zozbierať dôkazy o trestnom čine a preveriť dôkazy, ktoré môžu podozrivú osobu zbaviť viny alebo dokázať, že k trestnému činu nedošlo.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu? Kto vykonáva jeho jednotlivé fázy?

Polícia vyšetruje trestné činy a ich páchateľov a zhromažďuje dôkazy.

Ak má podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, oznámi to kráľovskému prokurátorovi, ktorý rozhodne:

 • buď o zastavení trestného stíhania,
 • alebo že bude sám pokračovať vo vyšetrovaní (predbežné vyšetrovanie),
 • alebo o odovzdaní veci vyšetrujúcemu sudcovi, ktorého požiada, aby vyšetril konkrétny skutok a nie súkromnú osobu (súdne vyšetrovanie).

Kráľovský prokurátor má menšie právomoci ako vyšetrujúci sudca. Vyšetrujúci sudca alebo kráľovský prokurátor vedie vyšetrovanie a dáva príkazy príslušníkom polície, ktorí vykonávajú predpísané vyšetrovacie úlohy (výsluchy, prehliadky, odbery vzoriek DNA atď.).

Po skončení policajného vyšetrovania

Spis je buď vo fáze predbežného vyšetrovania, keď kráľovský prokurátor môže:

 • zastaviť trestné stíhanie,
 • navrhnúť zmier v trestnej veci: nepodanie obžaloby (neexistencia trestného stíhania) za určitú sumu peňazí (klasický postup v prípade dopravného priestupku),
 • v prípade menej závažných trestných činov navrhnúť trestnú mediáciu: páchateľ nebude stíhaný, ale bude musieť odškodniť obeť a prípadne sa podrobiť terapii alebo absolvovať odbornú prípravu,
 • priamo postaviť podozrivého pred sudcu príslušného rozhodovať vo veci,
 • písomne ho predvolať, aby sa dostavil na súd príslušný o veci rozhodnúť: predvolanie sa odovzdá obvinenému pri jeho zadržaní (na dobu najviac 24 hodín) alebo keď sa dostaví pred kráľovského prokurátora v záujme urýchlenia konania.

Alebo je spis vo fáze súdneho vyšetrovania, keď sa zašle prokuratúre, ktorá podá konečný návrh. Potom si obvinený môže svoj spis prečítať. Predvolá sa pred poradný senát, ktorý po vypočutí vyšetrovacej správy vyšetrujúceho sudcu, prípadného súkromného žalobcu alebo žalobcov (obetí), žalobného návrhu prokuratúry a obhajovacej reči obhajcu bude oprávnený:

 • buď vrátiť spis vyšetrujúcemu sudcovi na došetrenie,
 • alebo, ak je vyšetrovanie ukončené:
 • odročiť vynesenie rozsudku, ak by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť obvinenému ujmu,
 • vyniesť rozhodnutie o umiestnení obvineného v ústave na ochranné liečenie, ak osoba spáchala trestný čin v stave vážnej poruchy duševnej rovnováhy a v čase spáchania činu nebola schopná ovládať svoje konanie a stále sa nachádza v tomto stave,
 • odovzdať prípad príslušnému súdu, aby o ňom rozhodol (policajný súd alebo trestný súd); ak sa domnieva, že skutky spadajú do pôsobnosti porotného súdu, vynesie uznesenie o odovzdaní spisov generálnemu prokurátorovi, pretože iba obžalovací senát môže vec odovzdať porotnému súdu.

Právo obvineného odvolať sa, ktoré je zúžené na určité procesné otázky, sa vykonáva pred obžalovacím senátom.

Počas vyšetrovania smie vyšetrujúci sudca vydať zatykač za týchto konkrétnych podmienok:

 • existencia vážnych indícií o vine,
 • dané skutky sa trescú odňatím slobody na minimálne jeden rok a
 • zatknutie je absolútne nevyhnutné z hľadiska verejnej bezpečnosti.

Ak uplatniteľná horná hranica trestnej sadzby nepresahuje pätnásť rokov väzenia, zatykač možno vydať iba v prípade, že existujú vážne a odôvodnené obavy z úteku, recidívy, vyhýbaniu sa spravodlivosti, zo zničenia dôkazov alebo kolúzie s tretími osobami.

Obvinený bude predvedený pred poradný senát do piatich dní od vydania zatykaču, potom raz do mesiaca až do skončenia vyšetrovania (raz za tri mesiace, ak ide o trestný čin, ktorý sa nedá prekvalifikovať na prečin).

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Zatknutie a policajný výsluch (1)

V akých prípadoch a na ako dlho ma môže polícia zbaviť slobody?

Môžete byť pozbavený slobody v prípade pristihnutia pri prečine alebo zločine, alebo na žiadosť kráľovského prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu, keď existujú vážne indície o vašej vine. Pozbavenie slobody políciou nesmie byť dlhšie ako 24 hodín.

Môžu ma prehľadať?

Áno, pri zatknutí vás môžu prehľadať, ak sú odôvodnené obavy, že máte pri sebe zbraň alebo nebezpečný predmet, alebo je ohrozený verejný poriadok.

Môže polícia vniknúť do môjho obydlia?

Áno, v prípade pristihnutia pri trestnom čine alebo s vaším súhlasom.

Môže mi prehľadať kanceláriu, auto?

Áno, rovnako ako vaše obydlie. Niektoré priestory sú nedotknuteľné a iné sú osobitne chránené: ich prehliadka si vyžaduje osobitný postup (kancelária diplomata, člena parlamentu, priestory patriace nositeľom služobného tajomstva atď.).

Vaše auto môže byť prehľadané, ak sú dôvody nazdávať sa, že slúžilo na spáchanie trestného činu, prepravu hľadaných osôb, usvedčujúcich predmetov alebo dôkazov, alebo predmetov, ktoré ohrozujú verejný poriadok.

Môžem kontaktovať rodinného príslušníka, priateľa, lekára, pracovníka veľvyslanectva?

Ak to policajti budú považovať za vhodné alebo na požiadanie vás vyšetrí lekár. V tomto štádiu sa príslušníci polície rozhodnú, či vám dovolia, alebo nedovolia telefonovať. Ak ste maloletý, príslušník polície je povinný čo najskôr písomne alebo ústne informovať vašich rodičov, vášho poručníka alebo osobu, ktorá sa o vás stará.

Aké sú moje práva počas policajného výsluchu?

Máte právo nevypovedať a neobviniť seba samého/samu, to znamená nespolupracovať na získavaní dôkazov proti vám.

Na začiatku každého výsluchu vám bude oznámené, že:

 • môžete požiadať, aby všetky otázky, ktoré vám budú kladené a vaše odpovede na ne boli zapísané slovami, ktoré boli použité,
 • môžete požiadať o vykonanie určitého vyšetrovacieho úkonu alebo o vypočutie určitej osoby,
 • vaše vyhlásenia môžu byť použité ako dôkazy na súde.

Môžete použiť dokumenty, ktoré vlastníte, bez toho, aby to mohlo spôsobiť odklad výsluchu. Počas výsluchu alebo neskôr môžete požiadať, aby tieto dokumenty boli pripojené k zápisnici o výsluchu alebo uložené v súdnej kancelárii.

Po skončení výsluchu vám dajú zápisnicu prečítať, pokiaľ nepožiadate, aby vám bola prečítaná. Bude vám položená otázka, či vaše vyhlásenia netreba opraviť alebo doplniť.

Ak sa chcete vyjadrovať v inom jazyku, ako je jazyk konania, privolá sa súdny tlmočník, vaše vyhlásenia sa budú zaznamenávať vo vašom jazyku, alebo vás požiadajú, aby ste si svoje vyhlásenie napísali sám/sama. Ak sa výsluch koná s pomocou tlmočníka, uvedie sa jeho totožnosť a jeho povolanie.

Budete oboznámený s tým, že kópia zápisnice o vašom výsluchu vám môže byť vydaná bezplatne.

Budú vyžiadané informácie o mojom trestnom registri?

Policajné útvary majú prístup k trestnému registru.

Môže mi pomáhať advokát?

Váš advokát nemôže byť prítomný pri žiadnom výsluchu a počas 24 hodín, keď budete pozbavený slobody, sa s vami nemôže stretnúť.

Spis vo fáze predbežného vyšetrovania (2)

Vyšetrovanie vedie kráľovský prokurátor. Predbežné vyšetrovanie má charakter výsluchu: je tajné, písomné a nekontradiktórne.

Čo môže robiť kráľovský prokurátor vo fáze predbežného vyšetrovania?

Vyšetrovacie úkony sa musia uskutočňovať bez donucovania a nesmú poškodzovať práva a slobody jednotlivca, až na výnimky ustanovené zákonom. Za určitých podmienok možno vykonať zaistenie majetku.

Kráľovský prokurátor je okrem iného oprávnený:

 • vykonať obhliadku miesta činu,
 • vypočuť podozrivých a svedkov alebo nariadiť ich vypočutie políciou,
 • dať niekoho zatknúť na 24 hodín (okrem prípadu pristihnutia pri čine),
 • so súhlasom podozrivého nariadiť vykonanie analýzy vzorky DNA,
 • zadržať a zabaviť korešpondenciu (ale neotvárať ju),
 • získať za určitých podmienok bankové informácie,
 • vykonať domovú prehliadku v prípade pristihnutia pri čine alebo so súhlasom osoby, ktorá priestory skutočne užíva,
 • použiť osobitné vyšetrovacie metódy, ktoré môžu výrazne narušiť súkromie podozrivých.

Čo môžem robiť, ak vyšetrovací úkon poškodzuje moje práva?

Prostredníctvom odôvodneného návrhu môžete požiadať o jeho zrušenie v skrátenom trestnom konaní napríklad vtedy, ak vám zaistili majetok ako usvedčujúci predmet. Kráľovský prokurátor je povinný vyjadriť sa k návrhu do 15 dní. Ak nedostanete žiadnu odpoveď, alebo dostanete zamietavú odpoveď, môžete sa odvolať na obžalovací senát.

V tomto prípade tiež môžete požiadať kráľovského prokurátora, aby splnomocnil ústredný orgán pre zaisťovanie a konfiškáciu majetku na predaj tohto majetku alebo na jeho vrátenie výmenou za kauciu.

Bude mi umožnený prístup k spisu?

Na rozdiel od režimu vyšetrovania, žiadne osobitné pravidlo neupravuje úplné alebo čiastočné sprístupnenie spisu účastníkom konania v štádiu predbežného vyšetrovania. O prístup k spisu môžete požiadať kráľovského prokurátora, ktorý má právomoc voľnej úvahy, pokiaľ ide o prijatie alebo zamietnutie žiadosti.

Môžem ovplyvniť osud prípadu?

Nie. Jedine kráľovský prokurátor rozhodne o zastavení trestného stíhania, o odovzdaní veci vyšetrujúcemu sudcovi, o vašom písomnom predvolaní na súd príslušný rozhodnúť vo veci samej, alebo vám navrhne alternatívny spôsob bez podania verejnej žaloby (zmier alebo mediácia: v tomto prípade sa súdne konanie neuskutoční, ak zaplatíte pokutu alebo dodržíte podmienky, ktoré vám boli uložené v priebehu mediácie).

Spis vo fáze súdneho vyšetrovania (3)

Vyšetrovanie sa vedie pod vedením a na základe právomoci vyšetrujúceho sudcu, ktorému odovzdal vec kráľovský prokurátor alebo predpokladaná obeť trestného činu vystupujúca ako poškodená strana prostredníctvom trestného oznámenia.

Aké úkony môže vykonať vyšetrujúci sudca?

Môže vykonávať všetky úkony, ktoré vykonáva kráľovský prokurátor, a použiť hlavné donucovacie prostriedky: vydať zatykač, nariadiť odpočúvanie telefonických hovorov, nariadiť výkon domovej prehliadky bez súhlasu dotknutej osoby, uplatňovať rozsiahlejšie osobitné vyšetrovacie metódy atď.

Musím byť vypočutý(-á) vyšetrujúcim sudcom?

Vypočutie vyšetrujúcim sudcom je povinné iba v prípade vydania zatykača.

Je sudca povinný oznámiť mi založenie vyšetrovacieho spisu?

Sudca je v zásade povinný vzniesť proti vám obvinenie, ak existujú vážne indície, že ste vinný. K vzneseniu obvinenia dôjde po vypočutí alebo listom a na jeho základe máte právo požiadať o prístup k vyšetrovaciemu spisu a právo požiadať o doplňujúce vyšetrovacie opatrenia.

Môže sudca vydať príkaz na odpočúvanie mojich telefónnych hovorov?

Áno, pri dodržaní veľmi konkrétnych, zákonom stanovených podmienok.

Môžem namietať proti domovej prehliadke?

Vaše obydlie môže byť prehľadané, ak sudca podpísal príkaz na domovú prehliadku a ak sa prehliadka, až na výnimky, uskutoční medzi 5. a 21. hodinou.

Môže ma sudca fyzicky donútiť, aby som sa podrobil odberu vzorky DNA?

Za určitých podmienok áno.

Čo môžem urobiť proti vyšetrovaciemu úkonu, ktorý poškodzuje moje práva?

Môžete využiť možnosť skráteného súdneho konania (porov. Predbežné vyšetrovanie).

Bude mi počas vyšetrovania umožnený prístup k spisu?

Ak ste obvinený a nie ste zatknutý, môžete požiadať o prístup k spisu prostredníctvom žiadosti zaslanej vyšetrujúcemu sudcovi, ktorý vám ho môže odoprieť, ale toto odopretie musí odôvodniť. V prípade, že vaša žiadosť zostane bez odozvy, alebo v prípade zamietavej odpovede zo strany sudcu, máte možnosť odvolať sa na obžalovací senát.

Môžem požiadať o vykonanie určitých vyšetrovacích úkonov?

Áno, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zadržaný. Môžete o to požiadať prostredníctvom žiadosti. Vyšetrujúci sudca vám môže odoprieť výkon tohto opatrenia, ak ho nepovažuje za nevyhnutné na preukázanie pravdy alebo ho považuje za škodiace vyšetrovaniu. Existuje možnosť odvolania.

Osobitný prípad: vyšetrovacia väzba (4)

Ako by mal prebiehať výsluch pred sudcom?

Výsluch predchádzajúci vydaniu zatykača sa musí uskutočniť do 24 hodín po zadržaní, inak bude zatykač neplatný. Výsluch sa musí zamerať najmä na možnosť vydania zatykača a na skutky, ktoré sa vám kladú za vinu.

Váš advokát nemôže byť prítomný pri výsluchu.

Môžem byť následne vypočutý sudcom?

Môžete požiadať o súhrnné vypočutie. Váš advokát môže byť prítomný iba pri tomto vypočutí.

Kedy sa môžem stretnúť so svojím advokátom?

Po prvom vypočutí vyšetrujúcim sudcom.

Môžem namietať zákonnosť alebo dôvody zatykača?

Môžete sa odvolať proti rozhodnutiu o vydaní zatykača na vás.

Do piatich dní od vydania zatykača sa dostavíte pred poradný senát. Deň predtým vám bude umožnený prístup k spisu. Váš advokát alebo vy sám/sama budete môcť požiadať o prepustenie na slobodu.

Váš advokát bude oprávnený namietať, že zatykač nespĺňa zákonné požiadavky, iba počas prvého dostavenia sa pred poradný senát (a v odvolacom konaní). Ak zatykač bude potvrdený, budete mať právo odvolať sa. Do 15 dní sa dostavíte pred obžalovací senát. V prípade, že tieto lehoty nebudú dodržané, budete ihneď prepustený na slobodu.

Potvrdenie väzby platí jeden mesiac (alebo tri mesiace). Pri každom pojednávaní budete môcť namietať vhodnosť zatykača a/alebo vážne indície o vine. Spis vám bude poskytnutý dva dni pred vaším dostavením sa na súd.

Môžem vo väzení komunikovať s tretími osobami?

Vždy môžete komunikovať so svojím advokátom.

Vyšetrujúci sudca vám však môže zakázať komunikáciu s akoukoľvek inou osobou počas maximálne troch dní.

Kedy môžem byť prepustený na slobodu?

Kedykoľvek na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu alebo rozhodnutia vyšetrujúcich súdov počas vášho dostavenia sa na súd. Prepustený môžete byť podmienečne alebo na kauciu.

Som štátny príslušník iného štátu. Musím byť prítomný počas vyšetrovania?

Ak existuje riziko vyhýbaniu sa spravodlivosti, možno vydať zatykač. Vyšetrujúci sudca alebo vyšetrujúce súdy vás môžu prepustiť na kauciu. Uhradenú sumu peňazí dostanete späť, ak sa dostavíte na súd vo všetkých štádiách konania.

Ak budete ponechaný na slobode, požiadajú vás, aby ste sa dostavili na výsluchy a v zásade pred súd príslušný rozhodnúť vo veci samej. Vyšetrujúci sudca vám môže rozhodnutím o podmienečnom prepustení zakázať opustiť krajinu. Tieto podmienky možno predlžovať o trojmesačné obdobia. Môžete ich namietať pred poradným senátom.

Skončenie vyšetrovania (5)

Čo môžem urobiť, ak sa vyšetrovanie preťahuje?

Po roku môžete podať odôvodnenú žiadosť na obžalovací senát, ktorý bude dohliadať na priebeh vyšetrovania.

Môžu sa body žaloby/obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym konaním?

Kráľovský prokurátor si prečíta spis, ktorý mu odovzdal sudca a vznesie obvinenia, z ktorých sa bude obvinený zodpovedať pred súdom. Zároveň môže podať návrh na zastavenie vyšetrovania, alebo aj požiadať sudcu, aby vykonal niektoré dodatočné vyšetrovacie úkony. Pri tejto príležitosti môže kráľovský prokurátor alebo poradný senát, ktorý rozhoduje o osude prípadu, zároveň zmeniť trestnoprávnu kvalifikáciu prípadu.

 

Môžem pred súdnym konaním priznať svoju vinu vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby/obvinenia?

Nie, až do okamihu vášho konečného odsúdenia vás súd konajúci vo veci samej považuje za nevinného.

Ako dôjde k uzavretiu spisu?

Poradný senát sa po vypočutí správy vyšetrujúceho sudcu, prípadného súkromného žalobcu, prokurátora a obhajoby rozhodne:

 • odovzdať obvineného príslušnému súdu,
 • zastaviť trestné stíhanie,
 • povoliť odklad vynesenia rozsudku: skutky boli vyhlásené za preukázané, ale nebol vynesený žiadny trest. Sudca stanoví skúšobnú lehotu a prípadne podmienky, ktoré treba dodržať,
 • uplatniť zákon o sociálnej ochrane (internovanie).

Aké sú moje práva v tejto fáze?

Pred pojednávaním pred porotným senátom si môžete prečítať svoj spis a vyhotoviť kópie dokladov. Zároveň môžete prostredníctvom písomnej žiadosti požiadať o vykonanie doplňujúcich vyšetrovacích úkonov. Ak ich vyšetrujúci sudca odmietne vykonať, máte právo odvolať sa na obžalovací senát.

Môžem sa odvolať?

Nemôžete sa odvolať proti príkazu na vydanie na trestné konanie pred súdom, s výnimkou prípadu, keď vyšetrovací úkon nespĺňa zákonné požiadavky, v prípade opomenutia alebo dôvodu jeho neplatnosti, získania dôkazu alebo dôkazu týkajúceho sa príkazu na vydanie na trestné konanie pred súdom, ak namietate dôvod neprípustnosti alebo zániku verejnej žaloby.

Môžu mi klásť za vinu trestný čin, pre ktorý som už bol stíhaný v inom členskom štáte Európskej únie?

V zásade nie.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

3 – Moje práva na súde

Kde bude prebiehať súdne konanie?

 • Policajný súd rozhoduje o menej závažných skutkoch [priestupky, ktoré sa trestajú pokutou od 1 do 25 EUR (priestupky proti poľnohospodárskemu zákonníku atď.)] a o všetkých dopravných priestupkoch (smrteľné nehody atď.),
 • trestný súd rozhoduje o prečinoch alebo zločinoch prekvalifikovaných na prečiny (v prípade ktorých bolo hneď na začiatku možné uznať poľahčujúce okolnosti),
 • porotný súd rieši najťažšie zločiny (v prípade ktorých nie je možné alebo nie je vôľa uznať poľahčujúce okolnosti).

Bude súdne konanie verejné?

V zásade bude súdne konanie verejné a bude sa konať v miestnosti, do ktorej budú mať prístup všetci (záujemcovia z radov verejnosti, novinári) okrem prípadu, keď to z bezpečnostných dôvodov nebude možné.

Keď sa vás týka mravnostný prípad (znásilnenie atď.), môžete požiadať súd, aby uskutočnil pojednávanie s vylúčením verejnosti, to znamená, aby obmedzil vstup do pojednávacej miestnosti výlučne na osoby zainteresované na konaní.

Ak ide o internovanie páchateľa, ktorý nezodpovedá za svoje skutky z dôvodu vážnej poruchy duševnej rovnováhy, tento páchateľ môže požiadať o neverejné pojednávanie, proti ktorému môže namietať prokuratúra.

Kto bude rozhodovať o prípade?

Sudcovia z povolania pred policajným alebo trestným súdom. Pred porotným súdom o vine obžalovaného však iba rozhoduje 12 porotcov. Potom spolu s tromi sudcami rozhodnú o treste.

Môžu byť body obžaloby alebo obvinenia počas súdneho konania zmenené?

Skutky, ktoré sa vám kladú za vinu, môže inak posudzovať prokuratúra a inak súd. Napríklad, ak ste rozbili sklo na aute, prokuratúra vás môže stíhať za pokus o krádež, zatiaľ čo v skutočnosti ste mali v úmysle iba rozbiť sklo. Súd môže skutok kvalifikovať inak a usúdiť, že išlo o poškodenie. Je však povinný upozorniť vás na to, aby vám umožnil obhajovať sa na tomto novom základe.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania priznám vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby/obvinenia?

Trest nebude z úradnej moci znížený.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím byť prítomný na súdnom konaní? Je potrebné, aby som bol prítomný počas celého konania?

Vždy vás môže zastupovať advokát. V mimoriadnych prípadoch budete povinný dostaviť sa na súd osobne, keď o tom súd rozhodne formou príkazu, ktorý je povinný odovzdať vám pred pojednávaním.

Môže sa konať bezo mňa?

Ak nie ste prítomný alebo zastúpený advokátom, aby ste čelili obvineniam, konanie sa uskutoční bez vás a vy budete súdený v neprítomnosti.

Ak žijem v inom členskom štáte, budem sa môcť zúčastniť na súdnom konaní prostredníctvom videokonferencie?

Nie.

Ak nebudem rozumieť jazyku sudcu, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Áno.

Musím mať advokáta?

Nie, iba pred porotným súdom.

Bude mi pridelený advokát?

Áno, za určitých podmienok (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 1).

Môžem zmeniť advokáta?

Áno, aj bez odôvodnenia.

Môžem sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Áno.

Musím sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Nie je to nevyhnutné.

Aké budú následky, ak počas súdneho konania nepoviem pravdu?

Máte právo neobviniť seba samého/samu a rozvinúť vlastnú stratégiu obhajoby vrátane práva nevypovedať.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Môžem napadnúť predložené dôkazy proti mne?

Áno.

Ako?

Požiadaním sudcu na pojednávaní, aby vykonal ďalšie vyšetrovanie.

Prečo?

Na účely preukázania nepravdepodobnosti obvinenia.

Aké dôkazy môžem predložiť vo svoj prospech?

Akýkoľvek dokument, žiadosť o preskúmanie znaleckého posudku, vypočutie nového svedka atď.

Môžem na získanie dôkazov vo svoj prospech použiť súkromného detektíva?

Áno.

Sú takéto dôkazy prípustné?

Áno.

Môžem požiadať svedkov, aby hovorili v môj prospech?

Áno.

Môžem ja alebo môj advokát klásť otázky iným svedkom v prípade?

Áno, prostredníctvom polície alebo sudcu.

Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpovede?

Áno.

Budú zohľadnené informácie týkajúce sa môjho trestného registra?

Áno.

 • Aký druh informácií?

Predošlé odsúdenia.

 • Za akých okolností? V ktorom štádiu?

Umožnia zdvojnásobiť výšku maximálneho trestu a môžu byť prekážkou opatrení vo váš prospech.

 • Budú zohľadnené predošlé odsúdenia v inom členskom štáte?

Áno, môžu byť oznámené sudcovi.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Aké sú možné výsledky súdneho konania?

 • Neprípustnosť trestného stíhania, ak nebolo dodržané niektoré dôležité pravidlo. Bude však možné otvoriť nové súdne konanie,
 • zbavenie viny, ak niet dosť dôkazov na preukázanie vašej viny mimo akejkoľvek primeranej pochybnosti,
 • odsúdenie.

V prípade odsúdenia si sudca môže vybrať z 5 možností v závislosti od povahy trestných činov a vašej súdnej minulosti:

 • trest odňatia slobody,
 • trest povinnej práce: v lehote jedného roka musíte vykonať neplatenú prácu pre samosprávu, inak vám bude uložený trest väzenia alebo pokuty,
 • trest pokuty,
 • odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku alebo odklad vynesenia rozsudku podmienený alebo nepodmienený skúšobnou lehotou (nesmiete už páchať trestnú činnosť, musíte absolvovať školenie, nenavštevovať určité miesta atď.) v trvaní 1 až 5 rokov;
 • jednoduché vyhlásenie o vine.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Môže sa vyjadrovať ku skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, a požiadať o peňažné odškodnenie.

Ako?

Ústne alebo prostredníctvom písomného podania.

V ktorom štádiu konania?

Na pojednávaní hneď po tom, ako budete vypočutý sudcom.

Podrobnejšie informácie pozri na informačnej stránke práva obetí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdresy súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdresy väzníc

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

4 – Moje práva po oznámení rozhodnutia súdu

Môžem sa odvolať?

Môžem sa odvolať proti rozsudku o treste vynesenému v súdnom konaní?

Rozsudok vynesený vo vašej neprítomnosti alebo keď ste neboli zastúpený advokátom, je vynesený pre zmeškanie (kontumačne). Existuje proti nemu osobitný opravný prostriedok – návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ktorý stále pripadá do úvahy. Prípustné je aj odvolanie.

Ak bol rozsudok vynesený vo vašej prítomnosti, rozhodnutie súdu je kontradiktórne. Opravným prostriedkom je odvolanie, ktoré pripadá do úvahy len vtedy, keď rozhodnutie vyniesol súd prvého stupňa. Nie je teda možné odvolať sa proti rozsudkom odvolacieho súdu a porotného súdu.

Ako sa odvolať a na aký odvolací orgán?

Ak ste vo väzbe, návrh na zrušenie rozsudku a odvolanie môžete podať prostredníctvom kancelárie väznice. Ak ste na slobode, návrh na zrušenie rozsudku môžete podať prostredníctvom súdneho vykonávateľa, zatiaľ čo odvolanie musíte podať kancelárii súdu, ktorý vyniesol rozsudok.

V akých lehotách?

Opravný prostriedok treba podať do 15 dní.

 • Lehota na podanie návrhu na zrušenie rozsudku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo vzaté na vedomie písomné oznámenie (doručenie) rozhodnutia.
 • Odvolacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni súdneho pojednávania, na ktorom bol vynesený rozsudok.

Aké sú dôvody odvolania?

Rozpor skutočností vyhlásených za preukázané alebo rozpor právnych dôvodov.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Čo sa stane, ak budem v čase odvolania vo väzení?

Ak sa opravný prostriedok vzťahuje na prípad, pre ktorý ste vo väzení a boli ste odsúdený na trest odňatia slobody, zostanete vo väzení až do vynesenia nového rozhodnutia. Počas tohto nového súdneho konania môžete požiadať o predbežné prepustenie.

Ak ste vo väzení pre iný prípad, odvolanie neovplyvní vaše umiestnenie vo väzení.

Ako dlho bude trvať, kým sa súd bude odvolaním zaoberať?

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie sa prerokuje na pojednávaní do 15 dní od jeho podania, ak ste na slobode, alebo do 3 dní, ak ste vo väzení. Odvolaním sa bude súd zaoberať najneskôr do 60 dní od jeho podania.

Môžem v rámci odvolania predložiť nové dôkazy?

Áno.

Aké pravidlá platia?

Rovnaké pravidlá ako pred sudcom prvostupňového súdu (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 3).

Čo sa bude diať na odvolacom pojednávaní?

Sudca najskôr preskúma, či bol opravný prostriedok podaný včas, potom znova posúdi predpokladané skutočnosti a prípadný trest, ktorý má byť vynesený.

Ako sa súd môže rozhodnúť?

Čo sa stane, ak sa odvolaniu vyhovie/odvolanie sa zamietne?

Ak sa vyhovie opravnému prostriedku vo forme návrhu na zrušenie rozsudku alebo odvolania, môžu nastať dva prípady:

 • neprípustnosť trestného stíhania alebo zbavenie viny vrátane vášho okamžitého prepustenia na slobodu, ak ste boli vo väzbe,
 • odsúdenie na nižší trest.

Ak bol opravný prostriedok zamietnutý,

 • v prípade návrhu na zrušenie rozsudku sa odsúdenie potvrdí, ale trestná sadzba sa nikdy nezvýši,
 • v prípade odvolania sa odsúdenie môže potvrdiť alebo sa zvýši trestná sadzba.

Možno sa znova odvolať na súd vyššieho stupňa/iný súd?

Odvolanie je prípustné proti rozhodnutiu o návrhu na zrušenie rozsudku vynesenému odvolacím súdom. Proti rozhodnutiu o odvolaní vynesenému formou vyhlásenia v súdnej kancelárii odvolacieho súdu je prípustná kasačná sťažnosť, ktorú možno podať do 15 dní na kasačný súd. Kasačná sťažnosť nebude mať za následok odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku.

Za akých okolností?

Kasačná sťažnosť je odôvodnená jedine v prípade porušenia práva alebo postupu.

Ak bolo prvé súdne rozhodnutie nesprávne, budem odškodnený?

Áno, ak ste boli v súvislosti s týmto prípadom väznený.

Ako?

Odškodnením za škodu spôsobenú väznením.

Na základe čoho?

Na základe písomnej žiadosti zaslanej Federálnemu štátnemu orgánu spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ak sa môjmu odvolaniu vyhovie, bude moje odsúdenie zaznamenané v mojom trestom registri?

Nie.

Kedy je odsúdenie konečné?

Keď do 15 dní od súdneho doručenia odsudzujúceho rozsudku vyneseného pre zmeškanie nebol podaný žiadny návrh na jeho zrušenie.

Keď ste ani vy, ani prokuratúra nepodali do 25 dní od vynesenia odsudzujúceho rozsudku žiadny opravný prostriedok vo forme odvolania.

Som štátny príslušník iného členského štátu, môžu ma po súdnom konaní v Belgicku odovzdať späť?

Áno.

Je odovzdanie automatické?

Nie, vždy sa vyžaduje dohoda Belgicka s druhým štátom.

Za akých okolností?

 • 1. prípad: na účely výkonu rozsudku vyneseného v Belgicku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na najmenej 6 mesiacov, v krajine vášho pôvodu (pozri aj: Odkaz sa zobrazí v novom okneSpravodlivosť od A po Z)
  a) s vaším súhlasom len vtedy, ak máte povolenie na pobyt v Belgicku. Pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky dohovor,
  b) bez vášho súhlasu, ak nemáte alebo už nemáte povolenie na pobyt v Belgicku (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky dohovor), alebo ak bol na vás v Belgicku vydaný európsky zatykač so zárukou návratu do krajiny pôvodu.
 • 2. prípad: bez vášho súhlasu na účely vášho súdenia v krajine pôvodu na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko môže s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu počkať do skončenia vášho trestu, alebo vás môže dočasne odovzdať, aby ste tam mohli byť súdený, so zárukou návratu na účely neskoršieho výkonu vášho trestu v Belgicku, ktorý vám bol uložený v Belgicku. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko o odovzdanie s podmienkou návratu, aby ste mali možnosť vykonať trest v Belgicku, ktorý vám bol uložený v cudzine.
 • 3. prípad: bez vášho súhlasu na účely výkonu v krajine vášho pôvodu trestu vyneseného na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko počká s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu do skončenia vášho trestu. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko, aby odmietlo vykonať zatykač a umožnilo vám vykonať trest radšej v Belgicku ako v krajine vášho pôvodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu odovzdať ma späť?

Áno, ak nejde o dobrovoľné odovzdanie, ku ktorému ste dali svoj súhlas.

V rámci návratu do krajiny pôvodu na účely výkonu trestu, ktorý bol vynesený v Belgicku (1. prípad), môžete do 60 dní podať návrh na zrušenie rozhodnutia a návrh na prerušenie konania Štátnej rade (Conseil d'État) a v naliehavom prípade môžete podať odvolanie sudcovi v skrátenom konaní.

V rámci vykonania európskeho zatykača vydaného krajinou vášho pôvodu (2. a 3. prípad) vyšetrujúci sudca uskutoční prvé overenie, ktorého do 15 dní od vášho zatknutia skontroluje poradný senát. Odvolanie možno podať do 24 hodín od vynesenia rozhodnutia poradného senátu na obžalovací senát (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránkú 3). Do 24 hodín od vynesenia rozsudku obžalovacím senátom možno podať kasačnú sťažnosť na kasačný súd.

Ak budem odsúdený v Belgicku, môžu ma znova súdiť za ten istý trestný čin?

Nie.

Informácie o bodoch obžaloby/odsúdenia

Budú informácie o odsúdení a súvisiacich bodoch obžaloby zapísané do môjho trestného registra?

Áno.

Ako a kde sa budú uchovávať tieto informácie?

Budú sa uchovávať v databáze nazývanej Centrálny register trestov (Casier judiciaire central), ktorý spravuje Federálny štátny orgán spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ako dlho sa budú uchovávať?

Záznam o odsúdeniach na tresty uložené policajným súdom (trest odňatia slobody na 1 až 7 dní, pokuta od 1 do 25 EUR, 20 až 45 hodín trestu povinnej práce) sa vo výpise z trestného registra nebude uvádzať po uplynutí 3 rokov.

Ostatné odsúdenia zostanú zaznamenané natrvalo. Záznamy však možno dať vymazať prostredníctvom rehabilitačného konania.

Môžu sa uchovávať bez môjho súhlasu?

Áno.

Môžem namietať proti uchovávaniu týchto informácií?

Nie.

Kto má prístup k môjmu trestnému registru?

Súdne a policajné orgány majú k nemu neobmedzený prístup.

Register trestov netreba zamieňať s výpisom z registra trestov, ktorý vyžadujú niektoré orgány verejnej správy alebo určité súkromné osoby (zamestnávateľ atď.) a v ktorom nie sú uvedené všetky informácie zaznamenané v registri, napríklad jednoduché vyhlásenia o vine, tresty odňatia slobody na maximálne šesť mesiacov a pokuty vo výške maximálne 500 EUR alebo pokuty uložené za dopravné priestupky bez zadržania vodičského preukazu na viac ako 3 roky tam už nebudú uvedené po uplynutí 3 rokov a 25 dní od dátumu vynesenia odsudzujúceho rozsudku. Odklad výkonu rozhodnutia, jednoduchý alebo so skúšobnou lehotou, sa už nikdy nebude vo výpise uvádzať.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

5 – Menej závažné trestné činy

Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Ak miestna polícia zistí dopravný priestupok, môže majiteľovi vozidla, ktorým bol spáchaný priestupok, zaslať formulár, aby zistila totožnosť vodiča, ktorý riadil vozidlo v čase spáchania priestupku. Kráľovský prokurátor vám potom môže navrhnúť zmier smerujúci k zastaveniu trestného stíhania na základe úhrady bankovým prevodom určitej peňažnej sumy daňovému úradu zodpovednému za daň z pridanej hodnoty, evidenciu a pozemky (Administration fiscale de la taxe ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

Úhradou tejto sumy sa vyhnete výzve na dostavenie sa na policajný súd, teda potrestaniu vyššou pokutou, a povinnosti zaplatiť dodatočné súdne trovy.

Zmier však znamená priznanie viny a vašej zodpovednosti voči prípadným obetiam, ak ste svojím priestupkom spôsobili škodu inému užívateľovi.

Kto rieši takéto trestné činy?

Za navrhovanie takýchto zmierov je zodpovedná prokuratúra príslušného policajného súdu. Útvar pre trestnoprávne pokuty daňového úradu spravuje účtovnú evidenciu vykonaných platieb a informuje o nich prokuratúru.

Aký je postup?

Návrh na zmier sa zašle tomu, kto sa dopustil priestupku, doporučeným listom alebo prostredníctvom upozornenia, ktoré odovzdá policajt. Platobná lehota sa pohybuje od 15 dní do 3 mesiacov, v mimoriadnych prípadoch dokonca do 6 mesiacov.

Aké sú postihy?

V prípade nezaplatenia alebo odmietnutia návrhu na zmier prokuratúra predvolá osobu, ktorá sa dopustila priestupku, pred policajný súd, aby dosiahla jej odsúdenie na trest (pokuta, trest odňatia slobody, odňatie vodičského preukazu) v súlade so zákonom.

Sú pre takéto priestupky stíhaní štátni príslušníci iných členských štátov?

Áno.

Ako?

Policajt, ktorý priestupok zistí, navrhne zmier.

V prípade odmietnutia zmieru môže ihneď vybrať pokutu v zákonom stanovenej minimálnej výške, inak ihneď skonfiškuje vozidlo, ktorým bol spáchaný priestupok.

Ak nedôjde k prijatiu zmieru, uhradenú sumu bude možné vrátiť alebo odpočítať po vynesení rozsudku policajným súdom.

Ako sa riešia iné menej závažné trestné činy?

Prípady protispoločenského správania (platené parkovacie miesta, verejná čistota) rieši obecný úrad. V prípade nezaplatenia pokuty môžete byť stíhaný(-á) pred miestnym zmierovacím sudcom.

Správne pokuty v sociálnych a daňových veciach a vo veciach bezpečnosti futbalových zápasov, železničnej dopravy a inej hromadnej dopravy atď. sú oprávnené vyberať špecializované úrady. Jednotlivé opravné prostriedky sa podávajú sudcovi špecializovanému na občianskoprávne veci.

Budú tieto trestné činy uvedené v mojom trestnom registri?

Odsúdenia za dopravné priestupky budú uvedené v trestnom registri. Správne pokuty a pokuty za porušenie zákona týkajúceho sa futbalu nebudú uvedené v trestnom registri.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.