Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Na týchto stránkach sa vysvetľuje, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania. Bližšie o menej závažných priestupkoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Belgicko

Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.


Vyšetrujúce súdy

Poradný senát (Chambre du conseil) a obžalovací (odvolací) senát (Chambre des mises en accusation) sú vyšetrujúce súdy. Overujú regulárnosť zatykača, vyjadrujú sa k ponechaniu osoby vo vyšetrovacej väzbe, zabezpečujú dohľad nad vyšetrovaním a rozhodujú o prípadnom postúpení veci súdu príslušnému rozhodnúť vo veci samej.

Konanie pred poradným senátom (Chambre du conseil):

 • predvolanie na súd doporučeným listom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • požiadanie o splnenie dodatočných povinností pred pojednávaním,
 • pojednávanie o existencii priťažujúcich dôkazov dostatočných na to, aby obvinený mohol byť súdený,
 • porada súdu a stanovenie dňa vynesenia rozhodnutia,
 • vynesenie rozhodnutia o odovzdaní veci príslušnému súdu. Obvinený nemá právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, až na zákonom stanovené výnimky.
Trestné senáty ( Chambres correctionnelles)

Ak ste obžalovaný(-á) z prečinu (trestného činu, ktorý sa tresce pokutou najmenej 26 EUR a/alebo odňatím slobody od osem dní do 5 rokov), budete predvolaný pred trestný súd, ktorý určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu, vyhlási vaše oslobodenie spod obžaloby alebo vaše odsúdenie a obetiam prípadne poskytne určitú sumu odškodnenia. Trestný senát môže uložiť trest odňatia slobody najviac 20 rokov v prípade prekvalifikácie trestného činu na prečin.

Konanie pred trestným súdom:

 • predvolanie na súd súdnym zriadencom
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • pojednávanie na súde,
 • porada sudcu počas jedného mesiaca,
 • vynesenie rozsudku,
 • právo na odvolanie.

Porotný súd (Cour d'assises)

Ak ste obvinený zo zločinu (trestný čin, ktorý sa tresce maximálne trestom odňatia slobody na doživotie), budete odovzdaný porotnému súdu. Porota zložená z 12 porotcov vybraných z ľudu určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu. Ak budete vyhlásený za vinného/vinnú, títo porotcovia rozhodnú spoločne so súdom zloženým z troch sudcov o uložení trestu vašej osobe. K výške odškodnenia prípadných obetí, ak oň obete požiadajú, sa však vyjadrí iba súd.

Konanie pred porotným súdom:

 • rozsudok obžalovacieho senátu o odovzdaní veci príslušnému súdu a predvolanie súdnym vykonávateľom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii (na požiadanie bezplatné poskytnutie kópie),
 • prípravné pojednávanie: rozhodnutie hlasovaním o zložení zoznamu svedkov, ktorých treba vypočuť, a porotcov,
 • ústne poučenie o prípade,
 • pojednávanie o vine, potom prípadne o treste a nakoniec o odškodnení občianskej strany v trestnom konaní,
 • nie je prípustné žiadne odvolanie (možnosť kasačnej sťažnosti).

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach, ktoré však nemôžu nahradiť poradu s advokátom, a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Uvedomte si, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete na týchto informačných stránkach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte

1 – Porada s advokátom

2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Zatknutie a policajný výsluch
 • Spis vo fáze predbežného vyšetrovania
 • Spis vo fáze súdneho vyšetrovania
 • Osobitný prípad: vyšetrovacia väzba
 • Skončenie vyšetrovania

3 – Moje práva na súde

4 – Moje práva po oznámení rozhodnutia súdu

5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.