Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Bulharsko

Ako si nájsť advokáta

Ak si myslíte, že potrebujete advokáta, a žiadneho nepoznáte, môžete si vybrať spomedzi advokátov, ktorí pracujú v pôsobnosti okresného súdu vo vašom okolí. Kontaktné údaje 27 advokátskych komôr v Bulharsku nájdete aj na webovej stránke Najvyššia advokátska rada. Ak vás zatkli, od momentu zatknutia máte právo na stretnutie s právnym zástupcom. Nakoľko po zatknutí máte právo kontaktovať aj príbuzného alebo priateľa, môžete ich požiadať o to, aby vám najali advokáta.

Platba za advokátske služby

Ak si vyberiete svojho advokáta, budete za jeho služby platiť podľa písomnej dohody uzavretej medzi vami a ním.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, ale chcete ho mať, a ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti, máte nárok na bezplatnú právnu pomoc. Môže vám byť poskytnutá buď na vašu žiadosť alebo ak musíte mať obhajcu podľa zákona. V závislosti od fázy procesu (pozri Informačnú stránku 1) o tom rozhodne na základe vyhodnotenia vášho majetkového stavu buď prokurátor (v prípravnom konaní) alebo súd (počas procesu).

Ak bude nutné, aby ste mali právne poradenstvo, prokurátor alebo súd ihneď zašle rade príslušnej advokátskej komory svoje rozhodnutie o tom, aby vám pridelila advokáta. Majte prosím na pamäti, že ak vás usvedčia, budete musieť uhradiť sumu, ktorá bola vyplatená advokátovi, ktorý vám bol pridelený.

Súvisiace odkazy

Zákon o advokátskej komore

Zákon o právnej pomoci

Trestný poriadok

Národný úrad pre právne služby

Najvyššia advokátska rada

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.