Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie má za cieľ získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie môže začať na základe sťažnosti o spáchanom trestnom čine zaslanej orgánom zodpovedným za vyšetrovanie, alebo na základe informácií, ktorými disponujú tieto orgány a ktoré naznačujú spáchanie trestného činu. Ak polícia niekoho prichytí pri páchaní trestného činu, je to tiež dôvod na začatie vyšetrovania.

Všetky fázy vyšetrovania obyčajne vykonáva polícia. Niektoré prípady riešia vyšetrujúci sudcovia alebo prokurátori. Vyšetrovanie však môže riadiť a kontrolovať len prokurátor.

Aké fázy má prípravné konanie?

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obvinení a vypočúvania)

Orgány zodpovedné za vyšetrovanie sa snažia získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o spáchaní trestného činu. Ak získajú dostatok dôkazov, ktoré podporujú predpoklad, že konkrétna osoba spáchala trestný čin, potom vyšetrovateľ musí o tejto skutočnosti túto osobu písomne informovať. Táto osoba musí toto oznámenie podpísať. Ihneď potom nasleduje vypočúvanie obvinenej osoby.

Zatknutie

Ak polícia nájde dôkazy, ktoré naznačujú, že nejaká osoba spáchala trestný čin, môže túto osobu zatknúť a zadržiavať najviac 24 hodín. O predĺžení zadržania môže rozhodnúť len prokurátor, a to na najviac 72 hodín. V opačnom prípade by zadržaná osoba mala byť prepustená. Účelom policajného zadržania je zistiť, či by mala byť táto osoba obvinená. Zadržanie z dôvodu trestného stíhania má zaistiť prvé predstúpenie obvinenej osoby pred súd.

Prvé pojednávanie na súde

V zásade prokurátor rozhodne o tom, aké opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by sa malo vo vzťahu k obžalovanému prijať. Ak ale prokurátor rozhodne o tom, že opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by malo byť zadržanie alebo domáce väzenie, potom takúto žiadosť predloží súdu a zabezpečí dostavenie sa obžalovaného pred súd.

Zadržanie alebo prepustenie

Ak je obžalovaný postavený pred súd, potom len ten môže rozhodnúť o tom, či opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe bude zadržanie alebo domáce väzenie, alebo či musí byť zadržaný prepustený.

Príprava prípadu zo strany obžaloby

Po ukončení vyšetrovania vyšetrovateľ zašle získané dôkazy prokurátorovi. Prokurátor dôkazy preskúma a rozhodne o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom môže prokurátor vzniesť obvinenia na súde. V opačnom prípade prokurátor prípad zamietne.

Príprava prípadu zo strany obhajoby

Potom, čo obžalovaný a obhajca získajú informácie o obvineniach, môžu predložiť dôkazy v prospech obžalovaného. Po ukončení vyšetrovania, ak o to obžalovaný a obhajca požiadajú, im vyšetrovateľ musí poskytnúť všetky získané dôkazy a musí im poskytnúť dostatok času na ich preskúmanie.

Moje práva počas vyšetrovania

Upozorňujeme, že fázy „zatknutie“, „prvé pojednávanie na súde“ a „zadržanie“ sú možné, ale nie nevyhnutné. Nasledujúce odkazy vám pomôžu získať viac informácií o vašich právach v jednotlivých fázach.

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak sa proti vám zhromaždí dostatok dôkazov, vyšetrovateľ vám zavolá a písomne vám oznámi, z akého trestného činu vás obviňuje. Hneď potom vás vyšetrovateľ musí oboznámiť s vašimi právami počas vyšetrovania. Podpíšete dokument, v ktorom vyhlásite, že ste boli oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Ak vám nebol pridelený tlmočník, môžete odmietnuť podpísať dokument, ktorým vám bolo oznámené obvinenie. Tlmočník vám bude k dispozícii počas celého vyšetrovania. Za služby tlmočníka nemusíte platiť.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď vám vyšetrovateľ zavolá a oznámi vám obvinenia, je vám zároveň povinný povedať, že môžete prísť so svojim advokátom. Vyšetrovateľ vám musí poskytnúť dostatok času na to, aby ste sa skontaktovali s advokátom. Trestný poriadok uvádza, v ktorých prípadoch musíte mať obhajcu. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu. Máte právo stretnúť sa so svojím advokátom a hovoriť s ním v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Vyšetrovateľ vás začne vypočúvať hneď potom, ako vám oznámi obvinenia. V súvislosti s obvineniami môžete buď hovoriť alebo mlčať. Vysvetlenia môžete poskytnúť neskôr, kedykoľvek počas vyšetrovania.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše priznanie môže viesť k nižšej sankcii. Mlčanie nemôže vašu situáciu zhoršiť. Súd vás nemôže usvedčiť len na základe vášho priznania.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nakoľko vystupujete v pozícii obžalovaného, mali by ste byť orgánom zodpovedným za vyšetrovanie k dispozícii. Preto môže byť voči vám prijaté opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Vyšetrovanie môže prebiehať aj za vašej neprítomnosti v danej krajine, keď:

  • vaše bydlisko nie je známe;
  • nemôžete byť predvolaný z iných dôvodov;
  • ste aj boli predvolaný, nedostavili ste sa a nepredložili pre to žiadne pádne dôvody.

V týchto prípadoch vám bude pridelený obhajca konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený tu.

Pokiaľ sa v danej krajine nezdržiavate, môžete byť vypočutý aj prostredníctvom videospojenia, čím sa nebude brániť vyšetrovaniu. Počas tohto výsluchu budete mať rovnaké práva ako sú uvedené na tejto informačnej stránke.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ale za podmienok, uvedených v trestnom poriadku.. Budete potrebovať pomoc advokáta.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Môžete byť držaný vo väzbe. Viac informácií nájdete pod odkazom Prvé pojednávanie na súde (3) a Zadržanie alebo prepustenie (4).

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete, pokiaľ nie ste držaný vo väzbe, ale mali by ste o tom informovať orgán zodpovedný za vyšetrovanie. Ak bude toho názoru, že z vašej strany hrozí nebezpečenstvo vyhnutia sa vyšetrovaniu, môže vám byť zakázané krajinu opustiť.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Pokiaľ takéto vzorky nie je možné získať inak, môžete byť požiadaný o to, aby ste ich poskytli. Musíte ich poskytnúť. Ak odmietnete, budú vám odobraté násilím na základe súdneho povolenia. Ak si odoberanie vzoriek vyžaduje penetráciu vášho tela, potom tento odber vykoná lekár. Máte právo na to, aby vás vyšetrovateľ informoval o postupe.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vyšetrovateľ môže nariadiť osobnú prehliadku s cieľom získať dôkazy alebo zabaviť predmety, ktoré by mohli brániť vyšetrovaniu alebo ktoré by vám pomohli utiecť. Prehliadka by mala byť nariadená na základe súdneho príkazu alebo bude potrebné získať následný súhlas súdu. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke a rozhodnutia súdu.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Odpoveď je rovnaká, ako v predchádzajúcom prípade.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Po prvom výsluchu môžete priznať vinu, keď si vypočujete to, z čoho ste obvinený. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o priznaní a vašich právach v tomto kontexte.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenia je možné zmeniť na základe získania nových dôkazov. O všetkých nových obvineniach by ste mali byť okamžite informovaný a v tejto súvislosti aj vypočúvaný.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno, pokiaľ podľa platnej medzinárodnej dohody, ktorej stranou je aj Bulharsko, nie je uvedené inak.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, bez ohľadu na to, či si to želáte.

Zatknutie (vrátane európskeho zatykača) (2)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Zatknutie (policajné zadržanie) nariaďuje policajný dôstojník. Nemôžete byť zadržiavaný viac než 24 hodín. Dôvody zadržania sú uvedené v zatykači. Máte právo vedieť o dôvodoch, prečítať si zatykač a podpísať ho. Ak už neexistuje dôvod na vaše zadržanie, policajné orgány by vás mali prepustiť.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Dôvody zatknutia máte právo vedieť ihneď, a to aj vtedy, keď daný jazyk neovládate. Tlmočník bude zabezpečený bezplatne.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

S advokátom sa môžete skontaktovať od momentu zatknutia. Viac informácií nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný o to, aby ste v súvislosti so zadržaním poskytli informácie. Informácie môžete, ale nemusíte poskytnúť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto nemôžu byť použité proti vám. Ako dôkazy môžu slúžiť len informácie, ktoré poskytnete počas výsluchu, ktorý sa uskutoční potom, čo ste boli oboznámený s obvineniami. Viac informácií nájdete pod odkazom Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Môžete. Policajný dôstojník musí o vašom zatknutí okamžite informovať osobu, ktorú určíte.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

V prípade potreby máte právo na lekárske ošetrenie. Polícia pre vás lekára zabezpečí.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Môžete kontaktovať konzulárny úrad svojej krajiny. Orgán, ktorý vykonáva zadržanie, by vás mal s týmto právom okamžite oboznámiť.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Po vašom zatknutí bude nasledovať osobná prehliadka. Neskôr by mal súd vydať súhlas, aby osobné veci, ktoré sa na vás našli, boli použité ako dôkaz. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke.

Môžem sa odvolať?

Zákonnosť policajného zadržania môžete napadnúť odvolaním sa na súde. Súd o vašom odvolaní okamžite rozhodne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak niektorý členský štát na vás vydá európsky zatykač, môžete byť zadržaný v inom členskom štáte a po vypočutí sudcom môžete byť vrátený do krajiny, ktorá ho vydala. Máte právo na advokáta a tlmočníka, pokiaľ ho na pojednávaní potrebujete.

Prvé pojednávanie na súde (3)

Prečo sa koná prvé pojednávanie na súde?

Keď budete oboznámený s obvineniami vznesenými proti vám ako „obžalovanému“, prokurátor môže ako opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe požiadať o to, aby ste boli vzatý do vyšetrovacej väzby alebo aby ste zostali v domácom väzení. Každé z týchto dvoch opatrení podniká súd na základe návrhu prokurátora. Nakoľko nie je možné takéto opatrenie podniknúť v prípade vašej neprítomnosti, mali by ste sa dostaviť na súd, ktorý o opatrení rozhodne.

 

Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov?

Úlohou prokurátora je zabezpečiť, aby ste sa dostavili na súd. Pokiaľ vás bude polícia zadržiavať, prokurátor môže predĺžiť vaše zadržanie na maximálne 72 hodín. Jediným účelom tohto zadržania je to, aby ste sa do 72 hodín dostavili na súd. Súd vás vypočuje, preskúma získané dôkazy a podľa zákona rozhodne o vašom zadržaní alebo prepustení.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Máte právo na to, aby vám prokurátor povedal, prečo ste zadržaný a kedy budete postavený pred súd.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť počas pojednávania bezplatne pridelený tlmočník.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Advokáta môžete kontaktovať pred prvým pojednávaním na súde. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Súd vás požiada, aby ste potvrdili svoje osobné údaje. Máte právo na to, aby vás súd vypočul, pokiaľ ide o vaše zadržanie alebo prepustenie. Váš advokát vám poradí, čo máte povedať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto čokoľvek, čo poviete, nemôže byť použité proti vám.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vy aj váš advokát máte právo prezrieť si dôkazy, na základe ktorých prokurátor požadoval vaše zadržanie. Pred pojednávaním na súde budete mať na preskúmanie dôkazov dostatok času.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Súd požiada o nahliadnutie do vášho trestného registra bez ohľadu na to, či to budete alebo nebudete chcieť.

Zadržanie alebo prepustenie (4)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie súdu sa dozviete na tom istom pojednávaní, na ktorom súd preskúma získaný materiál a vypočuje prokurátora, vášho advokáta a vás.

Po prvom pojednávaní súd môže:

Na pojednávaní súd nerozhodne o tom, do akej miery sú obvinenia proti vám opodstatnené.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak súd nariadi, aby ste boli vzatý do väzby, vaša rodina o tom bude okamžite informovaná.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak ste držaný vo väzbe, máte v prípade potreby nárok na lekárske ošetrenie.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Ak budete zadržaný, súd nariadi, aby bolo o tejto skutočnosti okamžite informované bulharské ministerstvo zahraničných vecí, aby mohlo kontaktovať konzulárny úrad vašej krajiny.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu súdu o vašom zadržaní alebo prepustení sa môžete odvolať do 3 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolací súd zváži vaše odvolanie do 7 dní od oznámenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Jeho rozhodnutie bude konečné.

Príprava prípadu zo strany obžaloby (5)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza nasleduje po ukončení vyšetrovania (viac informácií o vyšetrovaní nájdete tu). Cieľom je, aby prokurátor preskúmal získané dôkazy a rozhodol o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom je možné prípad postúpiť súdu, aby začal trestné konanie.

Kto zohráva vedúcu úlohu?

Prokurátor. V tejto fáze prokurátor rozhoduje o tom, či sa má prípad postúpiť súdu alebo nie. Ak to stanovuje zákon, prokurátor môže zrušiť prípravné konanie. Potom sa prípad súdu nepredkladá. Ďalej v prípade, ak to zákon povoľuje, prokurátor môže pozastaviť prípravné konanie dovtedy, kým dôvody pre pozastavenie nestratia platnosť, a potom je možné konanie obnoviť. Ak prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým obžalovaný skúma vyšetrovací materiál, môže prípad zaslať späť vyšetrovateľovi, aby ho opravil, alebo to urobí sám.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak budú obvinenia proti vám podané na súde, súd vám zašle kópiu obžaloby. Ak prokurátor zruší alebo pozastaví konanie, zašle vám kópiu tohto rozhodnutia.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu o zrušení sa na súde môžete odvolať do 7 dní odo dňa, kedy vám bola doručená kópia tohto rozhodnutia. Súd prvého stupňa zváži odvolanie do 7 dní odo dňa jeho podania. Proti rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať na odvolacom súde, ktorý vynesie konečné rozhodnutie. Takisto sa môžete na súde odvolať proti rozhodnutiu prokurátora o pozastavení. Rozhodnutie súdu bude konečné.

Budú mi poskytnuté ďalšie informácie?

Keď prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým ste skúmali vyšetrovací materiál, a zašle ho späť vyšetrovateľovi, aby ich napravil, alebo ak ich napraví sám prokurátor, máte právo byť informovaný o týchto následných krokoch.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (6)

Čo je účelom tejto fázy?

Účelom je, aby ste vy a váš advokát po ukončení vyšetrovania preskúmali všetky dôkazy získané počas neho vrátane materiálu, ktorý je vo váš prospech. Tak zistíte, na základe akých dôkazov prokurátor vznesie obvinenia proti vám na súde. To pomôže vám a vášmu advokátovi pri príprave obhajoby počas procesu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak to vy alebo váš advokát budete požadovať, po ukončení vyšetrovania vám vyšetrovateľ ešte predtým, ako zašle získaný materiál prokurátorovi, oznámi miesto, dátum a čas kedy budete môcť dôkazy preskúmať. Vy a váš advokát máte nárok na to, aby ste mali na toto preskúmanie dostatok času.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, dôkazy môžete preskúmať za prítomnosti tlmočníka. Za tento preklad nemusíte platiť.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze nebudete vypočúvaný a nie ste povinný poskytnúť žiadne informácie o prípade.

Aké informácie dostanem?

Môžete si prezrieť všetky získané dôkazy a prečítať všetky svedecké výpovede. Váš advokát vám vysvetlí význam získaných dôkazov.

Aké sú moje práva po preskúmaní dôkazov?

S pomocou vášho advokáta môžete požiadať o nové dôkazy a pripomienkovať alebo namietať proti akýmkoľvek krokom, ktoré boli počas vyšetrovania podniknuté. Vyšetrovateľ zaznamená vaše žiadosti, pripomienky a námietky a prokurátor rozhodne o tom, či sú alebo nie sú opodstatnené.

Čo sa stane, ak sú moje žiadosti, pripomienky a námietky opodstatnené?

Prokurátor prikáže vyšetrovateľovi, aby vo vyšetrovaní pokračoval. Na základe doteraz popísaného postupu máte právo byť informovaný o takomto kroku a o nových dôkazoch, ak sa vyskytnú.

Opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe (7)

Ak je možné na základe dôkazov predpokladať, že ste spáchali trestný čin, z ktorého ste obvinený, môžu byť voči vám použité donucovacie opatrenia. Cieľom týchto opatrení je zabrániť vám v tom, aby ste sa ukryli, aby ste spáchali nový trestný čin alebo aby ste bránili uplatneniu možného trestu.

Medzi opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe patrí:

  • Podpísanie – preberáte povinnosť neopustiť vaše bydlisko bez povolenia kompetentného orgánu.
  • Kaucia – zaplatíte určitú sumu v hotovosti alebo v cenných papieroch. Ak sa ukryjete, táto suma bude zabavená a voči vám sa uplatní prísnejšie opatrenie.
  • Domáce väzenie – svoj dom nemôžete opustiť bez povolenia.
  • Vyšetrovacia väzba – ste násilne držaný v izolácii.

Osoba vo vyšetrovacej väzbe je zadržiavaná v priestoroch polície alebo vo väzení.

Proti svojmu podpisu máte právo poznať opatrenia, ktoré je možné voči vám uplatniť, aby vám bolo zabránené vyhnúť sa žalobe. Podpísanie a kauciu stanovuje prokurátor. Domáce väzenie a vyšetrovaciu väzbu stanovuje súd na základe požiadavky prokurátora. Opatrenie sa zakladá na závažnosti obvinenia, na dôkazoch a vašom osobnom postavení. Na základe týchto faktorov je možné rozhodnúť o tom, že voči vám nebudú uplatnené žiadne takéto preventívne opatrenia.

Vo vašej neprítomnosti nie je možné uplatniť žiadne opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Súd je povinný zvážiť každú vašu žiadosť o to, aby boli opatrenia „vyšetrovacia väzba“ a „domáce väzenie“ zmenené na miernejšie opatrenia.

Policajné zatknutie a zadržanie nariadené prokurátorom na maximálne 72 hodín sú predbežnými opatreniami, ktoré podľa zákona nie sú opatreniami na zabránenie vyhnutiu sa stíhaniu.

Zákaz opustiť Bulharsko (8)

Ak ste obvinený z trestného činu, za ktorý vám hrozí trest odňatia slobody na viac ako 5 rokov, prokurátor vám môže zakázať opustiť Bulharsko bez jeho povolenia. Hraničné priechody budú o tomto zákaze okamžite informované. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť vám v tom, aby ste sa vyhli vyšetrovaniu.

Vy alebo váš advokát môžete požiadať prokurátora o to, aby vám dovolil opustiť krajinu jednorazovo na určitú dobu. Prokurátor odpovie do troch dní odo dňa, kedy mu bola doručená vaša žiadosť. Ak bude zamietnutá, máte nárok podať odvolanie na súde. Súd o vašej žiadosti rozhodne okamžite bez pojednávania. Súd môže potvrdiť zamietnutie alebo povolenie prokurátora na opustenie krajiny na určitú dobu. Rozhodnutie bude konečné.

Takisto môžete vy a váš advokát požiadať súd o to, aby úplne zrušil zákaz opustiť Bulharsko. Súd tak urobí vtedy, ak rozhodne o tom, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo spojené s vašim ukrývaním sa v zahraničí.

Vo vyššie uvedených súdnych konaniach sa nebudú brať do úvahy dôvody obvinení proti vám.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Zákon ministerstva vnútra

Zákon o vydaní a o európskom zatýkacom rozkaze

Nariadenia o uplatnení zákona ministerstva vnútra

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.