Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Môžem sa odvolať?

Potom, čo ste uznaný „vinným“ alebo „nevinným“, súd vynesie verdikt, ktorý sa dozviete na konci procesu. Trestný poriadok stanovuje, kedy môže súd zamietnuť trestný prípad bez vynesenia verdiktu. Následne súd vydá súdne rozhodnutie. Môžete sa odvolať ako proti verdiktu, tak aj proti súdnemu rozhodnutiu.

Odvolanie musí mať písomnú podobu a musí na ňom byť váš podpis. Na odvolací súd sa podáva prostredníctvom súdu prvého stupňa. Ak je súd prvého stupňa okresným súdom, potom bude odvolacím súdom regionálny súd. Proti verdiktom a súdnym rozhodnutiam regionálneho súdu sa podáva odvolanie na odvolacom súde. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Najvyššej súdnej rady. Odvolania proti verdiktom sa podávajú do 15 dní odo dňa ich vyhlásenia a proti súdnym rozhodnutiam – do 7 dní odo dňa zverejnenia.

Vo svojom odvolaní sa môžete sťažovať na závery súdu ohľadom skutočností, ktoré uznal za dokázané, na aplikáciu príslušných zákonov a na nespravodlivú sankciu. Bez ohľadu na počet a charakter sťažností odvolací súd rozhodne o tom, či celý verdikt je alebo nie je správny.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Po doručení vášho odvolania súd prvého stupňa zašle jeho kópie prokurátorovi a ostatným stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu. Spolu so svojimi dôvodmi pre vynesenie verdiktu ten istý súd zašle prípad s odvolaním odvolaciemu súdu. Ak súd nariadil, aby ste boli vzatý do väzby alebo vyšetrovacej väzby ako opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe, odvolanie nebude viesť k automatickému prepusteniu. Ale môžete požiadať odvolací súd, aby toto opatrenie zmenil na miernejšie opatrenie. Súd o vašom odvolaní rozhodne na samostatnom vypočutí.

Neexistuje žiadny termín, na základe ktorého má odvolací súd stanoviť dátum vypočutia. Záleží to od toho, kedy budú pripravené dôvody na vynesenie verdiktu a od pracovného vyťaženia odvolacieho súdu.

Odvolaciemu súdu môžete predložiť nové dôkazy, nakoľko tento súd môže zistiť nové skutočnosti. V tomto prípade tiež platia pravidlá dôkazného konania platné pre proces na súde prvého stupňa.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Tohto vypočutia sa môžete, ale nemusíte zúčastniť. Vy a váš advokát môžete predniesť ústne vyhlásenie o sťažnostiach uvedených v odvolaní. Ostatné zúčastnené strany môžu povedať svoj názor na odvolanie.

Odvolací súd môže:

  • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a postúpiť prípad na opätovné preskúmanie prokurátorom alebo súdom prvého stupňa;
  • zvrátiť verdikt súdu prvého stupňa a vydať nový verdikt;
  • rozhodnúť o zmene verdiktu na miernejší trest;
  • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a zrušiť trestné konanie;
  • zastaviť trestné konanie v prípadoch, ktoré sú uvedené v trestnom poriadku;
  • rozhodnúť o potvrdení verdiktu súdu prvého stupňa.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak nie ste spokojný s verdiktom alebo rozhodnutím odvolacieho súdu, môžete sa odvolať na najvyšší kasačný súd. Ak je odvolací súd regionálnym súdom, svoje odvolanie môžete podať na najvyšší kasačný súd len vtedy, ak regionálny súd vydal nový verdikt.

Najvyšší kasačný súd nehľadá nové skutočnosti, a preto nepripúšťa nové dôkazy. Tento súd môže len posúdiť to, či boli zákony správne aplikované a či je uvalený trest spravodlivý. Najvyšší kasačný súd zváži len sťažnosti, ktoré sú uvedené v odvolaní, ktoré mu je adresované.

Nárok na kompenzáciu máte len vtedy, keď bude vaše usvedčenie zrušené, a keď odvolací súd vydá nový verdikt, v ktorom vás uzná „nevinným“. Viac informácií nájdete vo zvláštnom zákone o kompenzácii tu. Ak bude usvedčenie trvať aj napriek odvolaniu, dokonca aj s miernejším trestom, bude zaznamenané vo vašom registri trestov. Oslobodzujúci rozsudok nebude zaznamenaný.

Ak ste využili všetky možnosti odvolania sa na odvolacom súde a najvyššom kasačnom súde, ďalšie odvolanie už nie je možné. Verdikt bude konečný – ak nebolo proti nemu podané odvolanie, alebo ak bolo proti nemu podané odvolanie, ale po stanovenom termíne, alebo potom, čo najvyšší kasačný súd vydal svoje rozhodnutie.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Môžete byť poslaný späť. V niektorých prípadoch sa to môže stať aj vtedy, ak s tým nesúhlasíte. Váš prevoz nemusí automaticky nasledovať potom, čo váš trest nadobudne účinnosť. Musí sa použiť postup, ktorý je podrobne uvedený v trestnom poriadku. Budete potrebovať právne poradenstvo.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Zákon nepovoľuje, aby ste boli súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený. Tento zákaz platí aj v prípade, keď ste boli usvedčený v inom členskom štáte.

Informácie o obvineniach/odsúdení

Informácie o obvineniach vznesených proti vám budú zaznamenané v policajných záznamoch. Ak budete zbavený obžaloby, môžete požiadať políciu, aby tieto informácie vymazala.

Informácie o usvedčení budú zaznamenané do vášho registra trestov. Tieto budú vedené na príslušnom okresnom súde. Ak ste sa narodili mimo Bulharska, váš register trestov bude viesť ministerstvo spravodlivosti.

Žiaden trestný záznam nie je možné vymazať, pokiaľ nedosiahnete vek 100 rokov. Následne bude prevedený do podoby mikrofilmu a zničený. Nemusíte súhlasiť s uchovávaním vášho registra trestov. Nemáte právo namietať ani proti uchovávaniu týchto informácií.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Zákon o zodpovednosti štátu a obcí za škody (spôsobené občanom)

Nariadenie č. 8 z 26. februára 2008 o funkciách a organizácii práce úradov pre zaznamenávanie odsúdení v trestným konaniach

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.