Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné dopravné priestupky spojené s prekročením rýchlosti, parkovaním atď. sa riešia ako správne priestupky. Sú riešené správnym konaním. Možnou sankciou môže byť buď pokuta alebo odňatie práva riadiť motorové vozidlo na pevne stanovené časové obdobie. Za závažnejšie priestupky je možné uvaliť obe sankcie.

Priestupky zisťuje a sankcie stanovuje dopravná polícia. Proti oznámeniu o správnej sankcii sa môžete odvolať na okresnom súde do 7 dní od doručenia oznámenia. Máte právo na obhajobu prostredníctvom advokáta. Proti pokutám do výšky 50,00 BGN sa nie je možné odvolať.

Okresný súd môže sankciu potvrdiť alebo zvýšiť. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete odvolať na správnom súde. Jeho rozhodnutie je konečné. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Najvyššej súdnej rady.

Ten istý postup sa uplatňuje pri priestupkoch, ktorých sa dopustia štátni príslušníci iných členských štátov.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.

Súvisiace odkazy

Zákon o správnych deliktoch a sankciách

Zákon o cestnej premávke

Smernice o uplatnení zákona o cestnej premávke

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.