Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Bulharsko

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor obsahu
Bulharsko

Summary of the criminal process

The Bulgarian criminal process has two stages – pre-trial and trial.

 • The pre-trial proceedings aim to collect, through investigation, evidence to either confirm or deny an assumption that a certain person has committed a certain crime. The investigation is carried out by investigating magistrates, or investigating policemen, under the guidance of a prosecutor. The objective is to prepare and assist the prosecutor in deciding whether to file and justify charges in court against the accused person or to terminate the proceedings.
 • The trial begins with the prosecutor filing charges in court against a person for a crime committed by that person. Court proceedings involve opposing parties and the prosecutor, defendant and defence lawyer have equal procedural rights. The court examines the evidence produced by the prosecutor but may, at the request of the parties, or on the court’s own initiative, collect and examine new evidence in the search for truth.

The trial ends with a court judgement, which either convicts and imposes a penalty on the defendant, or declares the defendant not guilty.

Details about all of these stages in the process, and about your rights, can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for your guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation (incl. bringing charges and questioning)
 • Arrest (including European Arrest Warrant)
 • First court hearing
 • Detention or release
 • Preparation for trial by the prosecution
 • Preparation for trial by the defence
 • Measures to prevent evasion of prosecution
 • Ban on leaving Bulgaria

3 – My rights during the trial

 • Interviewing a protected witness

4 - My rights after the trial

5 – Minor road traffic offencessubpage:169:5


Related links

Criminal Procedure Code

Last update: 10/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Ak si myslíte, že potrebujete advokáta, a žiadneho nepoznáte, môžete si vybrať spomedzi advokátov, ktorí pracujú v pôsobnosti okresného súdu vo vašom okolí. Kontaktné údaje 27 advokátskych komôr v Bulharsku nájdete aj na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia advokátska rada. Ak vás zatkli, od momentu zatknutia máte právo na stretnutie s právnym zástupcom. Nakoľko po zatknutí máte právo kontaktovať aj príbuzného alebo priateľa, môžete ich požiadať o to, aby vám najali advokáta.

Platba za advokátske služby

Ak si vyberiete svojho advokáta, budete za jeho služby platiť podľa písomnej dohody uzavretej medzi vami a ním.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, ale chcete ho mať, a ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti, máte nárok na bezplatnú právnu pomoc. Môže vám byť poskytnutá buď na vašu žiadosť alebo ak musíte mať obhajcu podľa zákona. V závislosti od fázy procesu (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1) o tom rozhodne na základe vyhodnotenia vášho majetkového stavu buď prokurátor (v prípravnom konaní) alebo súd (počas procesu).

Ak bude nutné, aby ste mali právne poradenstvo, prokurátor alebo súd ihneď zašle rade príslušnej advokátskej komory svoje rozhodnutie o tom, aby vám pridelila advokáta. Majte prosím na pamäti, že ak vás usvedčia, budete musieť uhradiť sumu, ktorá bola vyplatená advokátovi, ktorý vám bol pridelený.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskej komore

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný úrad pre právne služby

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia advokátska rada

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu (predtým, ako prípad pôjde na súd)

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie má za cieľ získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie môže začať na základe sťažnosti o spáchanom trestnom čine zaslanej orgánom zodpovedným za vyšetrovanie, alebo na základe informácií, ktorými disponujú tieto orgány a ktoré naznačujú spáchanie trestného činu. Ak polícia niekoho prichytí pri páchaní trestného činu, je to tiež dôvod na začatie vyšetrovania.

Všetky fázy vyšetrovania obyčajne vykonáva polícia. Niektoré prípady riešia vyšetrujúci sudcovia alebo prokurátori. Vyšetrovanie však môže riadiť a kontrolovať len prokurátor.

Aké fázy má prípravné konanie?

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obvinení a vypočúvania)

Orgány zodpovedné za vyšetrovanie sa snažia získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o spáchaní trestného činu. Ak získajú dostatok dôkazov, ktoré podporujú predpoklad, že konkrétna osoba spáchala trestný čin, potom vyšetrovateľ musí o tejto skutočnosti túto osobu písomne informovať. Táto osoba musí toto oznámenie podpísať. Ihneď potom nasleduje vypočúvanie obvinenej osoby.

Zatknutie

Ak polícia nájde dôkazy, ktoré naznačujú, že nejaká osoba spáchala trestný čin, môže túto osobu zatknúť a zadržiavať najviac 24 hodín. O predĺžení zadržania môže rozhodnúť len prokurátor, a to na najviac 72 hodín. V opačnom prípade by zadržaná osoba mala byť prepustená. Účelom policajného zadržania je zistiť, či by mala byť táto osoba obvinená. Zadržanie z dôvodu trestného stíhania má zaistiť prvé predstúpenie obvinenej osoby pred súd.

Prvé pojednávanie na súde

V zásade prokurátor rozhodne o tom, aké Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by sa malo vo vzťahu k obžalovanému prijať. Ak ale prokurátor rozhodne o tom, že Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by malo byť zadržanie alebo domáce väzenie, potom takúto žiadosť predloží súdu a zabezpečí dostavenie sa obžalovaného pred súd.

Zadržanie alebo prepustenie

Ak je obžalovaný postavený pred súd, potom len ten môže rozhodnúť o tom, či Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe bude zadržanie alebo domáce väzenie, alebo či musí byť zadržaný prepustený.

Príprava prípadu zo strany obžaloby

Po ukončení vyšetrovania vyšetrovateľ zašle získané dôkazy prokurátorovi. Prokurátor dôkazy preskúma a rozhodne o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom môže prokurátor vzniesť obvinenia na súde. V opačnom prípade prokurátor prípad zamietne.

Príprava prípadu zo strany obhajoby

Potom, čo obžalovaný a obhajca získajú informácie o obvineniach, môžu predložiť dôkazy v prospech obžalovaného. Po ukončení vyšetrovania, ak o to obžalovaný a obhajca požiadajú, im vyšetrovateľ musí poskytnúť všetky získané dôkazy a musí im poskytnúť dostatok času na ich preskúmanie.

Moje práva počas vyšetrovania

Upozorňujeme, že fázy „zatknutie“, „prvé pojednávanie na súde“ a „zadržanie“ sú možné, ale nie nevyhnutné. Nasledujúce odkazy vám pomôžu získať viac informácií o vašich právach v jednotlivých fázach.

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak sa proti vám zhromaždí dostatok dôkazov, vyšetrovateľ vám zavolá a písomne vám oznámi, z akého trestného činu vás obviňuje. Hneď potom vás vyšetrovateľ musí oboznámiť s vašimi právami počas vyšetrovania. Podpíšete dokument, v ktorom vyhlásite, že ste boli oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Ak vám nebol pridelený tlmočník, môžete odmietnuť podpísať dokument, ktorým vám bolo oznámené obvinenie. Tlmočník vám bude k dispozícii počas celého vyšetrovania. Za služby tlmočníka nemusíte platiť.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď vám vyšetrovateľ zavolá a oznámi vám obvinenia, je vám zároveň povinný povedať, že môžete prísť so svojim advokátom. Vyšetrovateľ vám musí poskytnúť dostatok času na to, aby ste sa skontaktovali s advokátom. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok uvádza, v ktorých prípadoch musíte mať obhajcu. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu. Máte právo stretnúť sa so svojím advokátom a hovoriť s ním v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Vyšetrovateľ vás začne vypočúvať hneď potom, ako vám oznámi obvinenia. V súvislosti s obvineniami môžete buď hovoriť alebo mlčať. Vysvetlenia môžete poskytnúť neskôr, kedykoľvek počas vyšetrovania.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše priznanie môže viesť k nižšej sankcii. Mlčanie nemôže vašu situáciu zhoršiť. Súd vás nemôže usvedčiť len na základe vášho priznania.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nakoľko vystupujete v pozícii obžalovaného, mali by ste byť orgánom zodpovedným za vyšetrovanie k dispozícii. Preto môže byť voči vám prijaté opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Vyšetrovanie môže prebiehať aj za vašej neprítomnosti v danej krajine, keď:

 • vaše bydlisko nie je známe;
 • nemôžete byť predvolaný z iných dôvodov;
 • ste aj boli predvolaný, nedostavili ste sa a nepredložili pre to žiadne pádne dôvody.

V týchto prípadoch vám bude pridelený obhajca konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený tu.

Pokiaľ sa v danej krajine nezdržiavate, môžete byť vypočutý aj prostredníctvom videospojenia, čím sa nebude brániť vyšetrovaniu. Počas tohto výsluchu budete mať rovnaké práva ako sú uvedené na tejto informačnej stránke.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ale za podmienok, uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku.. Budete potrebovať pomoc advokáta.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Môžete byť držaný vo väzbe. Viac informácií nájdete pod odkazom Prvé pojednávanie na súde (3) a Zadržanie alebo prepustenie (4).

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete, pokiaľ nie ste držaný vo väzbe, ale mali by ste o tom informovať orgán zodpovedný za vyšetrovanie. Ak bude toho názoru, že z vašej strany hrozí nebezpečenstvo vyhnutia sa vyšetrovaniu, môže vám byť zakázané krajinu opustiť.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Pokiaľ takéto vzorky nie je možné získať inak, môžete byť požiadaný o to, aby ste ich poskytli. Musíte ich poskytnúť. Ak odmietnete, budú vám odobraté násilím na základe súdneho povolenia. Ak si odoberanie vzoriek vyžaduje penetráciu vášho tela, potom tento odber vykoná lekár. Máte právo na to, aby vás vyšetrovateľ informoval o postupe.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vyšetrovateľ môže nariadiť osobnú prehliadku s cieľom získať dôkazy alebo zabaviť predmety, ktoré by mohli brániť vyšetrovaniu alebo ktoré by vám pomohli utiecť. Prehliadka by mala byť nariadená na základe súdneho príkazu alebo bude potrebné získať následný súhlas súdu. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke a rozhodnutia súdu.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Odpoveď je rovnaká, ako v predchádzajúcom prípade.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Po prvom výsluchu môžete priznať vinu, keď si vypočujete to, z čoho ste obvinený. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o priznaní a vašich právach v tomto kontexte.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenia je možné zmeniť na základe získania nových dôkazov. O všetkých nových obvineniach by ste mali byť okamžite informovaný a v tejto súvislosti aj vypočúvaný.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno, pokiaľ podľa platnej medzinárodnej dohody, ktorej stranou je aj Bulharsko, nie je uvedené inak.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, bez ohľadu na to, či si to želáte.

Zatknutie (vrátane európskeho zatykača) (2)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Zatknutie (policajné zadržanie) nariaďuje policajný dôstojník. Nemôžete byť zadržiavaný viac než 24 hodín. Dôvody zadržania sú uvedené v zatykači. Máte právo vedieť o dôvodoch, prečítať si zatykač a podpísať ho. Ak už neexistuje dôvod na vaše zadržanie, policajné orgány by vás mali prepustiť.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Dôvody zatknutia máte právo vedieť ihneď, a to aj vtedy, keď daný jazyk neovládate. Tlmočník bude zabezpečený bezplatne.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

S advokátom sa môžete skontaktovať od momentu zatknutia. Viac informácií nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný o to, aby ste v súvislosti so zadržaním poskytli informácie. Informácie môžete, ale nemusíte poskytnúť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto nemôžu byť použité proti vám. Ako dôkazy môžu slúžiť len informácie, ktoré poskytnete počas výsluchu, ktorý sa uskutoční potom, čo ste boli oboznámený s obvineniami. Viac informácií nájdete pod odkazom Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Môžete. Policajný dôstojník musí o vašom zatknutí okamžite informovať osobu, ktorú určíte.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

V prípade potreby máte právo na lekárske ošetrenie. Polícia pre vás lekára zabezpečí.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Môžete kontaktovať konzulárny úrad svojej krajiny. Orgán, ktorý vykonáva zadržanie, by vás mal s týmto právom okamžite oboznámiť.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Po vašom zatknutí bude nasledovať osobná prehliadka. Neskôr by mal súd vydať súhlas, aby osobné veci, ktoré sa na vás našli, boli použité ako dôkaz. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke.

Môžem sa odvolať?

Zákonnosť policajného zadržania môžete napadnúť odvolaním sa na súde. Súd o vašom odvolaní okamžite rozhodne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak niektorý členský štát na vás vydá európsky zatykač, môžete byť zadržaný v inom členskom štáte a po vypočutí sudcom môžete byť vrátený do krajiny, ktorá ho vydala. Máte právo na advokáta a tlmočníka, pokiaľ ho na pojednávaní potrebujete.

Prvé pojednávanie na súde (3)

Prečo sa koná prvé pojednávanie na súde?

Keď budete oboznámený s obvineniami vznesenými proti vám ako „obžalovanému“, prokurátor môže ako opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe požiadať o to, aby ste boli vzatý do vyšetrovacej väzby alebo aby ste zostali v domácom väzení. Každé z týchto dvoch opatrení podniká súd na základe návrhu prokurátora. Nakoľko nie je možné takéto opatrenie podniknúť v prípade vašej neprítomnosti, mali by ste sa dostaviť na súd, ktorý o opatrení rozhodne.

 

Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov?

Úlohou prokurátora je zabezpečiť, aby ste sa dostavili na súd. Pokiaľ vás bude polícia zadržiavať, prokurátor môže predĺžiť vaše zadržanie na maximálne 72 hodín. Jediným účelom tohto zadržania je to, aby ste sa do 72 hodín dostavili na súd. Súd vás vypočuje, preskúma získané dôkazy a podľa zákona rozhodne o vašom zadržaní alebo prepustení.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Máte právo na to, aby vám prokurátor povedal, prečo ste zadržaný a kedy budete postavený pred súd.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť počas pojednávania bezplatne pridelený tlmočník.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Advokáta môžete kontaktovať pred prvým pojednávaním na súde. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Súd vás požiada, aby ste potvrdili svoje osobné údaje. Máte právo na to, aby vás súd vypočul, pokiaľ ide o vaše zadržanie alebo prepustenie. Váš advokát vám poradí, čo máte povedať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto čokoľvek, čo poviete, nemôže byť použité proti vám.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vy aj váš advokát máte právo prezrieť si dôkazy, na základe ktorých prokurátor požadoval vaše zadržanie. Pred pojednávaním na súde budete mať na preskúmanie dôkazov dostatok času.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Súd požiada o nahliadnutie do vášho trestného registra bez ohľadu na to, či to budete alebo nebudete chcieť.

Zadržanie alebo prepustenie (4)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie súdu sa dozviete na tom istom pojednávaní, na ktorom súd preskúma získaný materiál a vypočuje prokurátora, vášho advokáta a vás.

Po prvom pojednávaní súd môže:

Na pojednávaní súd nerozhodne o tom, do akej miery sú obvinenia proti vám opodstatnené.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak súd nariadi, aby ste boli vzatý do väzby, vaša rodina o tom bude okamžite informovaná.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak ste držaný vo väzbe, máte v prípade potreby nárok na lekárske ošetrenie.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Ak budete zadržaný, súd nariadi, aby bolo o tejto skutočnosti okamžite informované bulharské ministerstvo zahraničných vecí, aby mohlo kontaktovať konzulárny úrad vašej krajiny.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu súdu o vašom zadržaní alebo prepustení sa môžete odvolať do 3 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolací súd zváži vaše odvolanie do 7 dní od oznámenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Jeho rozhodnutie bude konečné.

Príprava prípadu zo strany obžaloby (5)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza nasleduje po ukončení vyšetrovania (viac informácií o vyšetrovaní nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu). Cieľom je, aby prokurátor preskúmal získané dôkazy a rozhodol o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom je možné prípad postúpiť súdu, aby začal trestné konanie.

Kto zohráva vedúcu úlohu?

Prokurátor. V tejto fáze prokurátor rozhoduje o tom, či sa má prípad postúpiť súdu alebo nie. Ak to stanovuje zákon, prokurátor môže zrušiť prípravné konanie. Potom sa prípad súdu nepredkladá. Ďalej v prípade, ak to zákon povoľuje, prokurátor môže pozastaviť prípravné konanie dovtedy, kým dôvody pre pozastavenie nestratia platnosť, a potom je možné konanie obnoviť. Ak prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým obžalovaný skúma vyšetrovací materiál, môže prípad zaslať späť vyšetrovateľovi, aby ho opravil, alebo to urobí sám.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak budú obvinenia proti vám podané na súde, súd vám zašle kópiu obžaloby. Ak prokurátor zruší alebo pozastaví konanie, zašle vám kópiu tohto rozhodnutia.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu o zrušení sa na súde môžete odvolať do 7 dní odo dňa, kedy vám bola doručená kópia tohto rozhodnutia. Súd prvého stupňa zváži odvolanie do 7 dní odo dňa jeho podania. Proti rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať na odvolacom súde, ktorý vynesie konečné rozhodnutie. Takisto sa môžete na súde odvolať proti rozhodnutiu prokurátora o pozastavení. Rozhodnutie súdu bude konečné.

Budú mi poskytnuté ďalšie informácie?

Keď prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým ste skúmali vyšetrovací materiál, a zašle ho späť vyšetrovateľovi, aby ich napravil, alebo ak ich napraví sám prokurátor, máte právo byť informovaný o týchto následných krokoch.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (6)

Čo je účelom tejto fázy?

Účelom je, aby ste vy a váš advokát po ukončení vyšetrovania preskúmali všetky dôkazy získané počas neho vrátane materiálu, ktorý je vo váš prospech. Tak zistíte, na základe akých dôkazov prokurátor vznesie obvinenia proti vám na súde. To pomôže vám a vášmu advokátovi pri príprave obhajoby počas procesu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak to vy alebo váš advokát budete požadovať, po ukončení vyšetrovania vám vyšetrovateľ ešte predtým, ako zašle získaný materiál prokurátorovi, oznámi miesto, dátum a čas kedy budete môcť dôkazy preskúmať. Vy a váš advokát máte nárok na to, aby ste mali na toto preskúmanie dostatok času.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, dôkazy môžete preskúmať za prítomnosti tlmočníka. Za tento preklad nemusíte platiť.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze nebudete vypočúvaný a nie ste povinný poskytnúť žiadne informácie o prípade.

Aké informácie dostanem?

Môžete si prezrieť všetky získané dôkazy a prečítať všetky svedecké výpovede. Váš advokát vám vysvetlí význam získaných dôkazov.

Aké sú moje práva po preskúmaní dôkazov?

S pomocou vášho advokáta môžete požiadať o nové dôkazy a pripomienkovať alebo namietať proti akýmkoľvek krokom, ktoré boli počas vyšetrovania podniknuté. Vyšetrovateľ zaznamená vaše žiadosti, pripomienky a námietky a prokurátor rozhodne o tom, či sú alebo nie sú opodstatnené.

Čo sa stane, ak sú moje žiadosti, pripomienky a námietky opodstatnené?

Prokurátor prikáže vyšetrovateľovi, aby vo vyšetrovaní pokračoval. Na základe doteraz popísaného postupu máte právo byť informovaný o takomto kroku a o nových dôkazoch, ak sa vyskytnú.

Opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe (7)

Ak je možné na základe dôkazov predpokladať, že ste spáchali trestný čin, z ktorého ste obvinený, môžu byť voči vám použité donucovacie opatrenia. Cieľom týchto opatrení je zabrániť vám v tom, aby ste sa ukryli, aby ste spáchali nový trestný čin alebo aby ste bránili uplatneniu možného trestu.

Medzi opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe patrí:

 • Podpísanie – preberáte povinnosť neopustiť vaše bydlisko bez povolenia kompetentného orgánu.
 • Kaucia – zaplatíte určitú sumu v hotovosti alebo v cenných papieroch. Ak sa ukryjete, táto suma bude zabavená a voči vám sa uplatní prísnejšie opatrenie.
 • Domáce väzenie – svoj dom nemôžete opustiť bez povolenia.
 • Vyšetrovacia väzba – ste násilne držaný v izolácii.

Osoba vo vyšetrovacej väzbe je zadržiavaná v priestoroch polície alebo vo väzení.

Proti svojmu podpisu máte právo poznať opatrenia, ktoré je možné voči vám uplatniť, aby vám bolo zabránené vyhnúť sa žalobe. Podpísanie a kauciu stanovuje prokurátor. Domáce väzenie a vyšetrovaciu väzbu stanovuje súd na základe požiadavky prokurátora. Opatrenie sa zakladá na závažnosti obvinenia, na dôkazoch a vašom osobnom postavení. Na základe týchto faktorov je možné rozhodnúť o tom, že voči vám nebudú uplatnené žiadne takéto preventívne opatrenia.

Vo vašej neprítomnosti nie je možné uplatniť žiadne opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Súd je povinný zvážiť každú vašu žiadosť o to, aby boli opatrenia „vyšetrovacia väzba“ a „domáce väzenie“ zmenené na miernejšie opatrenia.

Policajné zatknutie a zadržanie nariadené prokurátorom na maximálne 72 hodín sú predbežnými opatreniami, ktoré podľa zákona nie sú opatreniami na zabránenie vyhnutiu sa stíhaniu.

Zákaz opustiť Bulharsko (8)

Ak ste obvinený z trestného činu, za ktorý vám hrozí trest odňatia slobody na viac ako 5 rokov, prokurátor vám môže zakázať opustiť Bulharsko bez jeho povolenia. Hraničné priechody budú o tomto zákaze okamžite informované. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť vám v tom, aby ste sa vyhli vyšetrovaniu.

Vy alebo váš advokát môžete požiadať prokurátora o to, aby vám dovolil opustiť krajinu jednorazovo na určitú dobu. Prokurátor odpovie do troch dní odo dňa, kedy mu bola doručená vaša žiadosť. Ak bude zamietnutá, máte nárok podať odvolanie na súde. Súd o vašej žiadosti rozhodne okamžite bez pojednávania. Súd môže potvrdiť zamietnutie alebo povolenie prokurátora na opustenie krajiny na určitú dobu. Rozhodnutie bude konečné.

Takisto môžete vy a váš advokát požiadať súd o to, aby úplne zrušil zákaz opustiť Bulharsko. Súd tak urobí vtedy, ak rozhodne o tom, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo spojené s vašim ukrývaním sa v zahraničí.

Vo vyššie uvedených súdnych konaniach sa nebudú brať do úvahy dôvody obvinení proti vám.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon ministerstva vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o vydaní a o európskom zatýkacom rozkaze

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenia o uplatnení zákona ministerstva vnútra

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva na súde

Kde a ako sa bude konať súdny proces?

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok definuje to, či súdom prvého stupňa, ktorý má váš prípad vypočuť, bude okresný alebo regionálny súd. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady.

V podstate ide o verejný proces. Je však možné, aby sa celý proces alebo jednotlivé vypočutia odohrali za zatvorenými dverami. Ide o to, aby sa zachovali štátne tajomstvá, verejná morálka alebo utajená totožnosť chráneného svedka.

V závislosti od závažnosti obvinenia rozhodne o prípade sudca alebo samosudca a dvaja prísediaci. O najzávažnejších zločinoch rozhodujú 2 sudcovia a 3 prísediaci. V tomto procese majú sudca a prísediaci rovnaké hlasy.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Počas procesu je to možné vtedy, ak sa dokáže, že obvinenie podporujú nové skutočnosti, ktoré boli dovtedy orgánom zodpovedným za vyšetrovanie neznáme. Nové obvinenia je však možné vzniesť len vtedy, keď:

 • je potrebné vykonať závažné zmeny skutočností uvedených v rámci pôvodných obvinení;
 • sa nové obvinenia týkajú závažnejšej trestnej činnosti aj bez takýchto zmien.

Ak sa vyskytne nové obvinenie, môžete požiadať o to, aby ste sa naň mohli pripraviť ešte pred pokračovaním procesu.

Ak priznáte vinu vo vzťahu k akémukoľvek obvineniu, môžete dostať nižší trest. Súd sa však nemôže vyjadriť len na základe vášho priznania.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Ak ste obvinený z trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody na viac ako 5 rokov, musíte sa procesu zúčastniť. Ak pochádzate z inej krajiny a vaša prítomnosť je povinná, proces môže prebiehať bez vás len za podmienok, ktoré sú uvedené Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. V týchto prípadoch vám bude pridelený advokát konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

V zásade, účasť na procese prostredníctvom videospojenia nie je povolená. Ak je súd toho názoru, že pravde nebude bránené, môže vás vypočuť prostredníctvom videospojenia – a len vtedy, ak sa nachádzate mimo danej krajiny. Povinná účasť znamená vašu fyzickú prítomnosť počas celého procesu. Ak vaša účasť nie je povinná, máte právo byť prítomný. Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť bezplatne pridelený tlmočník.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok uvádza prípady, kedy musíte mať obhajcu. Pokiaľ ide o výber vášho advokáta a právo na právnu pomoc, informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Svojho advokáta môžete vymeniť. Ak ste zadržaný, môžete sa stretnúť a hovoriť so svojím advokátom v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Počas procesu môžete, ale nemusíte prehovoriť. Dokonca, aj keď poviete niečo, čo nie je pravda, nebude to mať pre vás žiadne nepriaznivé dôsledky. Ale mali by ste potvrdiť vaše osobné údaje.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim protimne?

Môžete napadnúť dôkazy predložené proti vám. Môžete prehlásiť, že dôkaz nie je prípustný preto, lebo nebol získaný zákonnou cestou alebo preto, že hoci je prípustný, nepodporuje obvinenie. Dôkazy sa zvyčajne napádajú ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby. Prípustnosť dôkazov je možné napadnúť tiež počas procesu.

Máte právo požiadať o akýkoľvek dôkaz, ktorý je prípustný podľa zákona, a ktorý je vo váš prospech. Môžete požiadať o vypočutie svedkov obhajoby. O predloženie dôkazov môžete požiadať kedykoľvek počas procesu. Dôkazy, ktoré získal súkromný detektív, sú prípustné len vtedy, ak boli získané v medziach zákona. Váš advokát dokáže odhadnúť ich hodnotu.

Vy a váš advokát môžete klásť akékoľvek otázky svedkom obžaloby v ich prítomnosti. Špecifickejší postup sa vzťahuje na rozhovor s Odkaz sa zobrazí v novom oknechránenými svedkami. To, čo povedali svedkovia proti vám, môžete napadnúť. Zvyčajne sa to robí ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Súd zhromaždí informácie o vašich predchádzajúcich usvedčeniach z trestných činov bez ohľadu na to, či s tým súhlasíte. Ak ste uznaný vinným a ak ste už predtým boli usvedčený, môže vám byť vymeraný prísnejší trest. Informácie by mali pochádzať z obdobia blízkeho koncu procesu. Všetky predchádzajúce usvedčenia v inom členskom štáte budú brané do úvahy vtedy, ak ich predtým uznal bulharský súd.

Čo sa stane ku konci súdneho procesu?

Ak súd rozhodne o tom, že obvinenie je dokázané bez dôvodných pochybností, uzná vás vinným a potrestá vás podľa zákona. V opačnom prípade vás súd prehlási za „nevinného“.

Možné tresty:

 • Doživotné väzenie – s právom na náhradu alebo bez neho: uvalené za najzávažnejšie trestné činy. Doživotné väzenie bez práva na náhradu nie je možné nahradiť odňatím slobody na dobu určitú. Odňatie slobody na určitú dobu – najviac 20 rokov alebo výnimočne do 30 rokov. Trest sa odpykáva vo väznici.
 • Probácia na dobu určitú – zahŕňa opatrenia kontroly a ovplyvňovania bez toho, aby ste boli zbavený slobody. Takýmto opatrením môžu byť verejnoprospešné práce.
 • Zabavenie – bude vám násilne odobraný váš majetok alebo jeho časť.
 • Pokuta – musíte zaplatiť určitú peňažnú sumu.
 • Zbavenie, na dobu určitú, práva zastávať určitú funkciu alebo vykonávať určitú profesiu, práva na ocenenia alebo vojenské hodnosti.
 • Verejné napomenutie – váš trest bude primerane zverejnený.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť, ako súkromný žalobca, bude udržiavať obvinenie vznesené proti vám štátnym prokurátorom, a bude žiadať vaše usvedčenie. Obeť, ako občiansky žalobca, bude pre vás požadovať trest, aby ste tak zaplatili za škody, ktoré ste trestným činom spôsobili. Obeť podá na začiatku procesu žiadosť a bude zohrávať tieto úlohy, ak tak súd rozhodne.

Rozhovor s chráneným svedkom

Podávanie svedectva môže ohroziť život alebo zdravie svedka alebo jeho/jej rodinu a priateľov. Ak je súd presvedčený o tom, že existuje skutočné nebezpečenstvo, podnikne opatrenia – na žiadosť svedka alebo s jeho súhlasom – s cieľom naliehavo ochrániť jeho bezpečnosť. Takýmto opatrením môže byť utajenie totožnosti ohrozeného svedka.

Ak má svedčiť chránený svedok s utajenou totožnosťou, súd s ním bude hovoriť v neprítomnosti strán, ktoré sa zúčastňujú procesu. Podľa zákona je súd povinný podniknúť všetky možné opatrenia, aby nedošlo k zverejneniu totožnosti svedka. Po rozhovore súd okamžite poskytne vám a vášmu advokátovi duplikáty nepodpísanej svedeckej výpovede. Vy a váš advokát môžete svedkovi klásť písomné otázky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdoch

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmOdkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia súdna rada

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať?

Potom, čo ste uznaný „vinným“ alebo „nevinným“, súd vynesie verdikt, ktorý sa dozviete na konci procesu. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok stanovuje, kedy môže súd zamietnuť trestný prípad bez vynesenia verdiktu. Následne súd vydá súdne rozhodnutie. Môžete sa odvolať ako proti verdiktu, tak aj proti súdnemu rozhodnutiu.

Odvolanie musí mať písomnú podobu a musí na ňom byť váš podpis. Na odvolací súd sa podáva prostredníctvom súdu prvého stupňa. Ak je súd prvého stupňa okresným súdom, potom bude odvolacím súdom regionálny súd. Proti verdiktom a súdnym rozhodnutiam regionálneho súdu sa podáva odvolanie na odvolacom súde. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady. Odvolania proti verdiktom sa podávajú do 15 dní odo dňa ich vyhlásenia a proti súdnym rozhodnutiam – do 7 dní odo dňa zverejnenia.

Vo svojom odvolaní sa môžete sťažovať na závery súdu ohľadom skutočností, ktoré uznal za dokázané, na aplikáciu príslušných zákonov a na nespravodlivú sankciu. Bez ohľadu na počet a charakter sťažností odvolací súd rozhodne o tom, či celý verdikt je alebo nie je správny.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Po doručení vášho odvolania súd prvého stupňa zašle jeho kópie prokurátorovi a ostatným stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu. Spolu so svojimi dôvodmi pre vynesenie verdiktu ten istý súd zašle prípad s odvolaním odvolaciemu súdu. Ak súd nariadil, aby ste boli vzatý do väzby alebo vyšetrovacej väzby ako Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe, odvolanie nebude viesť k automatickému prepusteniu. Ale môžete požiadať odvolací súd, aby toto opatrenie zmenil na miernejšie opatrenie. Súd o vašom odvolaní rozhodne na samostatnom vypočutí.

Neexistuje žiadny termín, na základe ktorého má odvolací súd stanoviť dátum vypočutia. Záleží to od toho, kedy budú pripravené dôvody na vynesenie verdiktu a od pracovného vyťaženia odvolacieho súdu.

Odvolaciemu súdu môžete predložiť nové dôkazy, nakoľko tento súd môže zistiť nové skutočnosti. V tomto prípade tiež platia pravidlá dôkazného konania platné pre proces na súde prvého stupňa.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Tohto vypočutia sa môžete, ale nemusíte zúčastniť. Vy a váš advokát môžete predniesť ústne vyhlásenie o sťažnostiach uvedených v odvolaní. Ostatné zúčastnené strany môžu povedať svoj názor na odvolanie.

Odvolací súd môže:

 • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a postúpiť prípad na opätovné preskúmanie prokurátorom alebo súdom prvého stupňa;
 • zvrátiť verdikt súdu prvého stupňa a vydať nový verdikt;
 • rozhodnúť o zmene verdiktu na miernejší trest;
 • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a zrušiť trestné konanie;
 • zastaviť trestné konanie v prípadoch, ktoré sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku;
 • rozhodnúť o potvrdení verdiktu súdu prvého stupňa.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak nie ste spokojný s verdiktom alebo rozhodnutím odvolacieho súdu, môžete sa odvolať na najvyšší kasačný súd. Ak je odvolací súd regionálnym súdom, svoje odvolanie môžete podať na najvyšší kasačný súd len vtedy, ak regionálny súd vydal nový verdikt.

Najvyšší kasačný súd nehľadá nové skutočnosti, a preto nepripúšťa nové dôkazy. Tento súd môže len posúdiť to, či boli zákony správne aplikované a či je uvalený trest spravodlivý. Najvyšší kasačný súd zváži len sťažnosti, ktoré sú uvedené v odvolaní, ktoré mu je adresované.

Nárok na kompenzáciu máte len vtedy, keď bude vaše usvedčenie zrušené, a keď odvolací súd vydá nový verdikt, v ktorom vás uzná „nevinným“. Viac informácií nájdete vo zvláštnom zákone o kompenzácii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Ak bude usvedčenie trvať aj napriek odvolaniu, dokonca aj s miernejším trestom, bude zaznamenané vo vašom registri trestov. Oslobodzujúci rozsudok nebude zaznamenaný.

Ak ste využili všetky možnosti odvolania sa na odvolacom súde a najvyššom kasačnom súde, ďalšie odvolanie už nie je možné. Verdikt bude konečný – ak nebolo proti nemu podané odvolanie, alebo ak bolo proti nemu podané odvolanie, ale po stanovenom termíne, alebo potom, čo najvyšší kasačný súd vydal svoje rozhodnutie.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Môžete byť poslaný späť. V niektorých prípadoch sa to môže stať aj vtedy, ak s tým nesúhlasíte. Váš prevoz nemusí automaticky nasledovať potom, čo váš trest nadobudne účinnosť. Musí sa použiť postup, ktorý je podrobne uvedený v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku. Budete potrebovať právne poradenstvo.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Zákon nepovoľuje, aby ste boli súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený. Tento zákaz platí aj v prípade, keď ste boli usvedčený v inom členskom štáte.

Informácie o obvineniach/odsúdení

Informácie o obvineniach vznesených proti vám budú zaznamenané v policajných záznamoch. Ak budete zbavený obžaloby, môžete požiadať políciu, aby tieto informácie vymazala.

Informácie o usvedčení budú zaznamenané do vášho registra trestov. Tieto budú vedené na príslušnom okresnom súde. Ak ste sa narodili mimo Bulharska, váš register trestov bude viesť ministerstvo spravodlivosti.

Žiaden trestný záznam nie je možné vymazať, pokiaľ nedosiahnete vek 100 rokov. Následne bude prevedený do podoby mikrofilmu a zničený. Nemusíte súhlasiť s uchovávaním vášho registra trestov. Nemáte právo namietať ani proti uchovávaniu týchto informácií.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o zodpovednosti štátu a obcí za škody (spôsobené občanom)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie č. 8 z 26. februára 2008 o funkciách a organizácii práce úradov pre zaznamenávanie odsúdení v trestným konaniach

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 – Drobné dopravné priestupky

Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné dopravné priestupky spojené s prekročením rýchlosti, parkovaním atď. sa riešia ako správne priestupky. Sú riešené správnym konaním. Možnou sankciou môže byť buď pokuta alebo odňatie práva riadiť motorové vozidlo na pevne stanovené časové obdobie. Za závažnejšie priestupky je možné uvaliť obe sankcie.

Priestupky zisťuje a sankcie stanovuje dopravná polícia. Proti oznámeniu o správnej sankcii sa môžete odvolať na okresnom súde do 7 dní od doručenia oznámenia. Máte právo na obhajobu prostredníctvom advokáta. Proti pokutám do výšky 50,00 BGN sa nie je možné odvolať.

Okresný súd môže sankciu potvrdiť alebo zvýšiť. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete odvolať na správnom súde. Jeho rozhodnutie je konečné. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady.

Ten istý postup sa uplatňuje pri priestupkoch, ktorých sa dopustia štátni príslušníci iných členských štátov.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o správnych deliktoch a sankciách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernice o uplatnení zákona o cestnej premávke

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.