Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Bulharsko

Zhrnutie trestného konania

Trestné konanie v Bulharsku pozostáva z dvoch fáz – z prípravy a procesu.

 • Prípravné konanie má za cieľ získať prostredníctvom vyšetrovania dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie vedú vyšetrujúci sudcovia alebo policajní vyšetrovatelia pod dohľadom prokurátora. Cieľom je príprava pre prokurátora a pomoc pri jeho rozhodovaní o tom, či vzniesť a odôvodniť obžalobu proti obvinenej osobe na súde alebo konanie zrušiť.
 • Proces začína tým, že prokurátor na súde vznesie obžalobu proti nejakej osobe za trestný čin, ktorý mala táto osoba spáchať. Na súdnych konaniach sa zúčastňujú opozičné strany a prokurátor, obžalovaný a obhajca majú rovnaké procesné práva. Súd preverí dôkazy predložené prokurátorom, avšak na žiadosť strán, príp. zo svojej vlastnej iniciatívy, môže v snahe dopátrať sa pravdy zhromaždiť a preveriť nové dôkazy.

Proces končí vyhlásením rozsudku, ktorým súd obžalovaného uzná vinným a stanoví mu trest alebo obžalovaného prehlási za nevinného.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na jednotlivých informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Je potrebné si uvedomiť, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a výsluchu)
 • Zatknutie (vrátane európskeho zatykača)
 • Prvé pojednávanie na súde
 • Zadržanie alebo prepustenie
 • Príprava na proces zo strany obžaloby
 • Príprava na proces zo strany obhajoby
 • Opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe
 • Zákaz opustiť Bulharsko

3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Rozhovor s chráneným svedkom

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Drobné dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.