Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Kde a ako sa bude konať súdny proces?

Trestný poriadok definuje to, či súdom prvého stupňa, ktorý má váš prípad vypočuť, bude okresný alebo regionálny súd. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Najvyššej súdnej rady.

V podstate ide o verejný proces. Je však možné, aby sa celý proces alebo jednotlivé vypočutia odohrali za zatvorenými dverami. Ide o to, aby sa zachovali štátne tajomstvá, verejná morálka alebo utajená totožnosť chráneného svedka.

V závislosti od závažnosti obvinenia rozhodne o prípade sudca alebo samosudca a dvaja prísediaci. O najzávažnejších zločinoch rozhodujú 2 sudcovia a 3 prísediaci. V tomto procese majú sudca a prísediaci rovnaké hlasy.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Počas procesu je to možné vtedy, ak sa dokáže, že obvinenie podporujú nové skutočnosti, ktoré boli dovtedy orgánom zodpovedným za vyšetrovanie neznáme. Nové obvinenia je však možné vzniesť len vtedy, keď:

  • je potrebné vykonať závažné zmeny skutočností uvedených v rámci pôvodných obvinení;
  • sa nové obvinenia týkajú závažnejšej trestnej činnosti aj bez takýchto zmien.

Ak sa vyskytne nové obvinenie, môžete požiadať o to, aby ste sa naň mohli pripraviť ešte pred pokračovaním procesu.

Ak priznáte vinu vo vzťahu k akémukoľvek obvineniu, môžete dostať nižší trest. Súd sa však nemôže vyjadriť len na základe vášho priznania.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Ak ste obvinený z trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody na viac ako 5 rokov, musíte sa procesu zúčastniť. Ak pochádzate z inej krajiny a vaša prítomnosť je povinná, proces môže prebiehať bez vás len za podmienok, ktoré sú uvedené tu. V týchto prípadoch vám bude pridelený advokát konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený tu.

V zásade, účasť na procese prostredníctvom videospojenia nie je povolená. Ak je súd toho názoru, že pravde nebude bránené, môže vás vypočuť prostredníctvom videospojenia – a len vtedy, ak sa nachádzate mimo danej krajiny. Povinná účasť znamená vašu fyzickú prítomnosť počas celého procesu. Ak vaša účasť nie je povinná, máte právo byť prítomný. Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť bezplatne pridelený tlmočník.

Trestný poriadok uvádza prípady, kedy musíte mať obhajcu. Pokiaľ ide o výber vášho advokáta a právo na právnu pomoc, informácie nájdete tu. Svojho advokáta môžete vymeniť. Ak ste zadržaný, môžete sa stretnúť a hovoriť so svojím advokátom v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Počas procesu môžete, ale nemusíte prehovoriť. Dokonca, aj keď poviete niečo, čo nie je pravda, nebude to mať pre vás žiadne nepriaznivé dôsledky. Ale mali by ste potvrdiť vaše osobné údaje.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim protimne?

Môžete napadnúť dôkazy predložené proti vám. Môžete prehlásiť, že dôkaz nie je prípustný preto, lebo nebol získaný zákonnou cestou alebo preto, že hoci je prípustný, nepodporuje obvinenie. Dôkazy sa zvyčajne napádajú ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby. Prípustnosť dôkazov je možné napadnúť tiež počas procesu.

Máte právo požiadať o akýkoľvek dôkaz, ktorý je prípustný podľa zákona, a ktorý je vo váš prospech. Môžete požiadať o vypočutie svedkov obhajoby. O predloženie dôkazov môžete požiadať kedykoľvek počas procesu. Dôkazy, ktoré získal súkromný detektív, sú prípustné len vtedy, ak boli získané v medziach zákona. Váš advokát dokáže odhadnúť ich hodnotu.

Vy a váš advokát môžete klásť akékoľvek otázky svedkom obžaloby v ich prítomnosti. Špecifickejší postup sa vzťahuje na rozhovor s chránenými svedkami. To, čo povedali svedkovia proti vám, môžete napadnúť. Zvyčajne sa to robí ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Súd zhromaždí informácie o vašich predchádzajúcich usvedčeniach z trestných činov bez ohľadu na to, či s tým súhlasíte. Ak ste uznaný vinným a ak ste už predtým boli usvedčený, môže vám byť vymeraný prísnejší trest. Informácie by mali pochádzať z obdobia blízkeho koncu procesu. Všetky predchádzajúce usvedčenia v inom členskom štáte budú brané do úvahy vtedy, ak ich predtým uznal bulharský súd.

Čo sa stane ku konci súdneho procesu?

Ak súd rozhodne o tom, že obvinenie je dokázané bez dôvodných pochybností, uzná vás vinným a potrestá vás podľa zákona. V opačnom prípade vás súd prehlási za „nevinného“.

Možné tresty:

  • Doživotné väzenie – s právom na náhradu alebo bez neho: uvalené za najzávažnejšie trestné činy. Doživotné väzenie bez práva na náhradu nie je možné nahradiť odňatím slobody na dobu určitú. Odňatie slobody na určitú dobu – najviac 20 rokov alebo výnimočne do 30 rokov. Trest sa odpykáva vo väznici.
  • Probácia na dobu určitú – zahŕňa opatrenia kontroly a ovplyvňovania bez toho, aby ste boli zbavený slobody. Takýmto opatrením môžu byť verejnoprospešné práce.
  • Zabavenie – bude vám násilne odobraný váš majetok alebo jeho časť.
  • Pokuta – musíte zaplatiť určitú peňažnú sumu.
  • Zbavenie, na dobu určitú, práva zastávať určitú funkciu alebo vykonávať určitú profesiu, práva na ocenenia alebo vojenské hodnosti.
  • Verejné napomenutie – váš trest bude primerane zverejnený.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť, ako súkromný žalobca, bude udržiavať obvinenie vznesené proti vám štátnym prokurátorom, a bude žiadať vaše usvedčenie. Obeť, ako občiansky žalobca, bude pre vás požadovať trest, aby ste tak zaplatili za škody, ktoré ste trestným činom spôsobili. Obeť podá na začiatku procesu žiadosť a bude zohrávať tieto úlohy, ak tak súd rozhodne.

Rozhovor s chráneným svedkom

Podávanie svedectva môže ohroziť život alebo zdravie svedka alebo jeho/jej rodinu a priateľov. Ak je súd presvedčený o tom, že existuje skutočné nebezpečenstvo, podnikne opatrenia – na žiadosť svedka alebo s jeho súhlasom – s cieľom naliehavo ochrániť jeho bezpečnosť. Takýmto opatrením môže byť utajenie totožnosti ohrozeného svedka.

Ak má svedčiť chránený svedok s utajenou totožnosťou, súd s ním bude hovoriť v neprítomnosti strán, ktoré sa zúčastňujú procesu. Podľa zákona je súd povinný podniknúť všetky možné opatrenia, aby nedošlo k zverejneniu totožnosti svedka. Po rozhovore súd okamžite poskytne vám a vášmu advokátovi duplikáty nepodpísanej svedeckej výpovede. Vy a váš advokát môžete svedkovi klásť písomné otázky.

Súvisiace odkazy

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Trestný poriadok

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Trestný zákonník

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Zákon o súdoch

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmNajvyššia súdna rada

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.