Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Bulharsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestného konania

Trestné konanie v Bulharsku pozostáva z dvoch fáz – z prípravy a procesu.

 • Prípravné konanie má za cieľ získať prostredníctvom vyšetrovania dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie vedú vyšetrujúci sudcovia alebo policajní vyšetrovatelia pod dohľadom prokurátora. Cieľom je príprava pre prokurátora a pomoc pri jeho rozhodovaní o tom, či vzniesť a odôvodniť obžalobu proti obvinenej osobe na súde alebo konanie zrušiť.
 • Proces začína tým, že prokurátor na súde vznesie obžalobu proti nejakej osobe za trestný čin, ktorý mala táto osoba spáchať. Na súdnych konaniach sa zúčastňujú opozičné strany a prokurátor, obžalovaný a obhajca majú rovnaké procesné práva. Súd preverí dôkazy predložené prokurátorom, avšak na žiadosť strán, príp. zo svojej vlastnej iniciatívy, môže v snahe dopátrať sa pravdy zhromaždiť a preveriť nové dôkazy.

Proces končí vyhlásením rozsudku, ktorým súd obžalovaného uzná vinným a stanoví mu trest alebo obžalovaného prehlási za nevinného.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na jednotlivých informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Je potrebné si uvedomiť, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a výsluchu)
 • Zatknutie (vrátane európskeho zatykača)
 • Prvé pojednávanie na súde
 • Zadržanie alebo prepustenie
 • Príprava na proces zo strany obžaloby
 • Príprava na proces zo strany obhajoby
 • Opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe
 • Zákaz opustiť Bulharsko

3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Rozhovor s chráneným svedkom

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Drobné dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.