Obžalovaní (trestné konanie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je určiť fakty a okolnosti týkajúce sa trestného činu.

Vyšetrovanie vedie spravidla polícia. Vo výnimočných prípadoch môže vyšetrovaním poveriť odborníkov Rada ministrov alebo generálny prokurátor. Rozhodnutia o začatí trestného stíhania spravidla vykonáva polícia na základe podrobných pokynov generálneho prokurátora. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní generálny prokurátor.

Vyšetrovanie začína vtedy, keď polícia dostane informácie o spáchaní trestného činu (činov).

Polícia preskúma miesto činu a zhromaždí príslušné informácie a materiál. Takisto preskúma a zhromaždí výpovede všetkých osôb, ktoré majú informácie o tomto trestnom čine.

Ak z dôkazov vyplynie, že ste sa na trestnom čine podieľali, polícia vás môže pred alebo po vzatí do väzby vypočuť.

Kedy a ako ma môže polícia vyzvať, aby som poskytol informácie?

Ak sa polícia domnieva, že disponujete užitočnými informáciami o trestnom čine, môže vás predvolať na policajnú stanicu, aby ste vypovedali alebo predložili relevantný dokument. Ak sa odmietnete dostaviť, môže vám byť zaslané písomné predvolanie. Neuposlúchnutie bez predloženia odôvodneného ospravedlnenia je trestným činom.

Budem upovedomený o svojich právach?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, pred vypočúvaním musíte byť upovedomený o svojich právach nasledovným spôsobom: „Máte právo nevypovedať a všetko, čo poviete, bude písomne zaznamenané a môže byť použité ako dôkaz“. Ak ste maloletý, musíte byť informovaný aj o svojom práve hovoriť s rodičmi alebo poručníkom.

Zatknutý môžete byť na základe súdneho príkazu a za určitých okolností aj bez zatykača. Pozri tu.

Aké informácie mi budú poskytnuté v prípade, že budem zatknutý?

Musíte byť informovaný o dôvodoch vášho zatknutia, pokiaľ to neznemožní vaša násilná reakcia.

Čo sa stane po zatknutí?

Ak vás neprepustia skôr, do 24 hodín musíte byť postavený pred sudcu.

Čo sa stane, ak bol na mňa vydaný európsky zatykač?

Európsky zatykač sa musí riadiť stanoveným postupom a musí obsahovať údaje požadované zákonom. Musí ho vydať súdny orgán žiadajúceho štátu. Viac informácií nájdete tu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo ma prepustia?

Ak polícia usúdi, že by ste mali byť zadržaný, musí požiadať sudcu okresného súdu o vydanie povolenia na vzatie do vyšetrovacej väzby na maximálne osem dní. Toto obdobie možno predĺžiť za predpokladu, že celková dĺžka vyšetrovacej väzby nepresiahne tri mesiace.

Ak sa objaví dôkaz, že ste sa podieľali na spáchaní daného trestného činu (činov), súd môže nariadiť, aby ste zostali vo vyšetrovacej väzbe. Súd takisto posúdi, či je vyšetrovacia väzba pre vyšetrovanie nevyhnutná, a túto skutočnosť uváži so zreteľom na vaše právo na slobodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o zotrvaní vo vyšetrovacej väzbe?

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní.

Čo sa stane, ak nebudem odpovedať na otázky polície?

Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Polícia nesmie pri vašom vypočúvaní používať opakovanie ani nátlak.

Môže byť počas vypočúvania prítomný advokát?

Počas vypočúvania na polícii máte právo na prítomnosť advokáta. Po zatknutí máte právo v súkromí okamžite telefonicky hovoriť s advokátom podľa svojho výberu.

Nehovorím daným jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Zákon stanovuje, že musíte mať k dispozícii služby tlmočníka v jazyku, ktorému plne rozumiete a ktorým hovoríte.

Môžem oznámiť príbuzným alebo priateľom, čo sa stalo?

Máte právo hovoriť so svojím príbuzným alebo osobou podľa svojho výberu. Ak ste maloletý, máte

takisto nárok hovoriť so svojím rodičom alebo poručníkom v prítomnosti polície. Polícia vašich rodičov alebo poručníka informuje o vašom zadržaní.

Vašu komunikáciu s priateľmi a príbuznými možno odložiť o dvanásť hodín, ak existuje dôvodné podozrenie, že uplatnenie tohto práva okamžite po zatknutí:

  • povedie k zničeniu dôkazov,
  • zabráni zatknutiu inej osoby (osôb) v súvislosti s tým istým trestným činom alebo
  • povedie k úteku podozrivého (podozrivých) alebo k spáchaniu ďalšieho trestného činu.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Ak pochádzate z inej krajiny, máte právo skontaktovať sa so svojím veľvyslanectvom alebo konzulom. Ak nie je k dispozícii žiadny zástupca, máte právo skontaktovať sa s úradom ombudsmana alebo národnou organizáciou na ochranu ľudských práv.

Môžem byť po zadržaní ošetrený lekárom?

Ak po zatknutí alebo zadržaní potrebujete lekársku starostlivosť, polícia musí zabezpečiť, aby vás ošetril lekár, a v prípade potreby vás previezť do nemocnice. Máte právo na výber lekára.

Musím sa počas vyšetrovania nachádzať na Cypre?

Ak máte pobyt v cudzine, nie ste zo zákona povinný byť na Cypre v priebehu policajného vyšetrovania. Zákon zatiaľ nenariaďuje vašu účasť prostredníctvom videokonferencie.

Krajinu môžete opustiť v prípade, že na vás nebol vydaný zatykač.

Môžu byť môj dom alebo obchodné priestory počas vyšetrovania prehľadané?

Váš dom alebo obchodné priestory môžu byť prehľadané iba v prípade získania príkazu na domovú prehliadku, v opačnom prípade musíte dať na prehliadku písomný súhlas.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Osobnej prehliadke vás môže podrobiť osoba rovnakého pohlavia. Pozri tu.

Môže mi polícia odobrať odtlačky prstov, vzorky mojej DNA atď.?

Ak ste boli zadržaný, polícia má zo zákona nárok vykonávať merania, vyhotoviť fotografie, odoberať odtlačky prstov, dlaní, vzorky vášho rukopisu, nechtov, vlasov a slín ako súčasť vyšetrovania.

Váš nesúhlas je trestným činom, ktorý sa trestá väzením alebo pokutou. Na základe vášho súhlasu vám polícia takisto môže odobrať vzorky krvi alebo moču. Ak nebudete s odobratím súhlasiť, súd môže vydať súdny príkaz, ktorý políciu oprávni odobrať vám tieto vzorky pod dohľadom lekára.

Musím sa zúčastniť na skupinovej identifikácii páchateľa?

Ak ste boli zákonne zadržaný, polícia má právo vás požiadať, aby ste sa zúčastnili na skupinovej identifikácii páchateľa.

Môžem sa sťažovať na zaobchádzanie zo strany polície?

Sťažnosť na konanie polície môžete podať nezávislému orgánu pre vyšetrovanie obvinení a sťažností na políciu.

Čo sa stane po ukončení vyšetrovania?

Ak existuje dostatok dôkazov, môže polícia po ukončení vyšetrovania voči vám vzniesť obvinenie a začať voči vám trestné stíhanie. Pred vznesením obvinení musíte byť znovu upovedomený o svojich právach. Môžete vyhlásiť svoju vinu alebo nevinu, alebo si vyhradiť právo odpovedať na súde. Obžaloba bude potom vznesená na súde.

Obvinenia uvedené v obžalobe sa môžu od pôvodných obvinení líšiť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli oslobodený alebo odsúdený za trestný čin, nemôžete zaň byť súdený znovu. Nemôžete byť uznaný vinným z konania alebo opomenutia, ktoré v čase spáchania neboli trestným činom.

Neexistuje žiadny zákon, ktorý by bránil vzneseniu obvinenia proti vám na súdoch dvoch rôznych štátov. Je to však veľmi nezvyčajné a voči takémuto konaniu môžete namietať na jednom zo súdov.

Ako prebieha prvé súdne pojednávanie?

Keď dostanete predvolanie na súd, máte právo nahliadnuť do výpovedí svedkov, ako aj do dokumentov zhromaždených počas vyšetrovania polície, vrátane tých, ktoré sú súčasťou argumentov obžaloby.

Obžaloba môže na súd privolať ďalších svedkov za predpokladu, že to obhajobe oznámi primeraným spôsobom.

Budú sa vyžadovať informácie o mne z trestného registra?

Dôkazy o vašom predchádzajúcom odsúdení sa obyčajne na súde nepredkladajú.

Ak budete za trestný čin odsúdený, budú pri rozhodovaní o treste zohľadnené všetky podobné odsúdenia (pozri Informačnú stránku 5).

Právomoci na zatknutie a prehliadku

Právomoc polície na zatknutie

Ústava Cypru stanovuje, že osoba nemôže byť zákonne zatknutá s výnimkou prípadu, že bol na ňu vydaný riadne odôvodnený zatykač. Všetky ustanovenia trestného procesného práva, ktoré povoľujú zatknutie bez súdneho príkazu, sa musia vykladať v zmysle tohto ústavného poriadku.

O vydanie zatykača môže polícia požiadať sudcu okresného súdu. Polícia musí predložiť miestoprísažné vyhlásenie, že existujú dôkazy o tom, že ste podozrivý z účasti na trestnom čine a že vaše zadržanie je nevyhnutné na vyšetrenie trestného činu.

Zatykač sa nevydáva automaticky. Sudca musí v rámci rozhodnutia uvážiť právo danej osoby na slobodu na jednej strane a bezpečnosť verejnosti na strane druhej.

Zatykač zostáva v platnosti dovtedy, kým sa nevykoná alebo kým ho sudca nezruší.

Právomoc polície vykonať prehliadku

Príkaz na prehliadku vášho domu alebo obchodných priestorov je potrebné získať v prípade, že na túto prehliadku výslovne neudelíte svoj písomný súhlas. Príkaz na prehliadku musí udávať jej dôvody. Vydáva ho sudca okresného súdu na základe informácií, ktoré polícia poskytla pod prísahou. Sudca musí byť presvedčený, že existujú opodstatnené dôvody na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

Príslušník polície má právo zastaviť a prehľadať vaše vozidlo:

  • ak sa opodstatnene domnieva, že môže nájsť narkotiká;
  • aby skontroloval, či sa vo vozidle nenachádzajú výbušniny alebo nelegálne zbrane.

Osobnú prehliadku musí vykonávať príslušník polície rovnakého pohlavia.

Príslušník polície, ktorý má dôvodné podozrenie, že prechovávate narkotiká, má právo vás zastaviť a prehľadať a v prípade, že takéto narkotiká nájde, vás zatknúť.

Proti vydaniu zatykača alebo príkazu na prehliadku máte právo odvolať sa.

Súvisiace odkazy

Advokátska kancelária Cyperskej republiky

Najvyšší súd Cyperskej republiky

Posledná aktualizácia: 16/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.