Obžalovaní (trestné konanie)

Cyprus

Drobné, ako aj vážne dopravné priestupky sa riešia podobne ako všetky ostatné priestupky. Bežným trestom sú pokuty. Pri opakovanom previnení môže byť vodičovi vydaný zákaz vedenia motorového vozidla. Väčšina menej závažných dopravných priestupkov sa rieši administratívnym spôsobom.

Autor obsahu
Cyprus

Kto rieši dopravné priestupky?

Množstvo drobných dopravných a súvisiacich priestupkov sa môže riešiť administratívne uložením pokuty stanovenej zákonom.

V prípade prekročenia rýchlosti alebo telefonovania počas šoférovania či iných menších priestupkov sa vám do vodičského preukazu takisto zaznamenajú trestné body. Po prekročení dvanástich trestných bodov sa váš prípad postúpi súdu. Ak nesúhlasíte s uložením pokuty alebo zaznamenaním trestných bodov, na súde sa proti vám začne trestné konanie.

Oznámiť uloženie pokuty vám môže príslušník polície alebo obecná alebo miestna dopravná hliadka. V prípade priestupku pri parkovaní musíte byť na priestupok upozornený lístkom s oznamom, že ak nezaplatíte pokutu do 15 dní, táto suma sa zvýši o polovicu.

Ak pokuta nebude zaplatená do 30 dní, môže sa voči vám začať trestné stíhanie. Pokuty možno uložiť za dopravné priestupky spáchané ako motoristami, tak aj chodcami a cyklistami. Výšku pokuty stanovuje zákon.

Administratívnu pokutu nie je možné zrušiť, ak ste s ňou už súhlasili. Ak na druhej strane odmietnete priznať, že ste sa priestupku dopustili, príslušné orgány sa môžu obrátiť na súd s cieľom dokázať spáchaný priestupok. Voči rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať, podobne ako voči akémukoľvek inému rozhodnutiu o trestnom čine.

Pokuta uložená administratívnym spôsobom sa môže vyberať podobne ako pokuta uložená súdom. Nezaznamenáva sa do registra trestov.

Aký je postup, ak sa prípad dostane pred súd?

Súdnu právomoc má okresný súd v oblasti, v ktorej došlo k dopravnému priestupku.

Súdny postup pri menších dopravných priestupkoch je rovnaký ako pri akomkoľvek inom priestupku.

Medzi sankcie, ktoré môže uložiť súd, patria:

  • pokuta;
  • vzatie do väzby;
  • zákaz vedenia motorového vozidla.

Občania ostatných členských štátov môžu byť za drobné dopravné priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci.

Voči rozsudku, ako aj trestu uloženému za drobný dopravný priestupok sa možno odvolať rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov ako v iných prípadoch.

Súvisiace odkazy

Riadenie motorových vozidiel na Cypre – Cyperské dopravné predpisy – Priestupky, pokuty a trestné body

Posledná aktualizácia: 16/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.