Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Cyprus

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

 • Osoba podozrivá z účasti na trestnom čine môže byť vypočutá políciou. Polícia nesie zodpovednosť za vyšetrovanie trestného činu.
 • Podozrivý môže byť zatknutý na základe súdneho príkazu, s výnimkou prípadu prichytenia pri čine.
 • Pred policajným vypočutím musí byť podozrivý poučený o svojom práve na komunikáciu s advokátom a musí byť upozornený.
 • Ak sa proti podozrivej osobe objavia usvedčujúce dôkazy, na záver vyšetrovania polícia voči tejto osobe vznesie oficiálne obvinenie. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní štátny prokurátor. Táto právomoc polície vždy podlieha inštrukciám štátneho prokurátora, ktorý je na základe ústavy oprávnený začať, viesť, prevziať a pokračovať alebo pozastaviť akékoľvek trestné stíhanie.
 • Polícia predloží okresnému sudcovi na schválenie obžalúvací spis so zoznamom priestupkov. Ak ho sudca schváli, obžalovaný dostane predvolanie na súd ku konkrétnemu dátumu.
 • Trestné činy môžu byť v závislosti od svojej závažnosti súdené: a) v skrátenom konaní jedným sudcom okresného súdu, v pôsobnosti ktorého bol tento čin spáchaný, b) na základe informácií porotného súdu zloženého z troch okresných sudcov, ktorému predsedá predseda okresného súdu.
 • V skrátenom konaní v deň predvolania obžalovaného na súd tento odpovedá na obžalobu vyhlásením svojej viny alebo neviny. V prípade súdneho konania pred porotným súdom v určený deň sa koná predbežné vypočutie pred okresným sudcom. Od predbežného vypočutia možno upustiť v prípade, že štátny prokurátor potvrdí, že to nie je potrebné. V praxi sa v súčasnosti predbežné vypočutie nevyužíva.
 • Obeť trestného činu má právo na súkromného žalobcu.
 • Štátny prokurátor je celkovo zodpovedný za trestné stíhanie vrátane práva na zastavenie trestného stíhania.
 • Na Cypre neexistuje proces pred porotou.
 • Ak súd na základe vyšetrovania rozhodne, že obžalovaný nie je spôsobilý vypovedať pred súdom z dôvodu duševnej poruchy alebo neschopnosti, môže súd rozhodnúť o jeho liečbe v ústave pre duševne chorých.
 • Obžalovaný môže vzniesť predbežné námietky voči poplatkom za: a) nedostatočnú jurisdikciu, predmetnú alebo územnú, b) predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok alebo odsúdenie za rovnaký čin, c) omilostenie trestného činu, d) neúplnosť alebo duplicitu poplatkov.
 • V súvisiacom trestnom konaní môžu byť za rovnaké obvinenie spoplatnené viaceré osoby. V prípade, že sa to považuje za nespravodlivé, môže súd nariadiť rozdelenie súdnych poplatkov na účely súdneho procesu.
 • Súdne konanie sa začína predložením dôkazov. Na konci stíhania prípadu súd určí, či má obžalovaný podať žalobnú odpoveď. V prípade, že je to tak, súd obžalovaného vyzve, aby sa obhajoval a je informovaný o svojom práve nevypovedať alebo urobiť vyhlásenie z lavice obžalovaných alebo vypovedať pod prísahou. Obžalovaný môže kedykoľvek predložiť dôkaz na svoju obhajobu. Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery. Po ukončení obhajoby prípadu predložia sporné strany svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.
 • Všetci svedkovia, ktorí na súde vypovedajú pod prísahou, môžu byť podrobení krížovému výsluchu.
 • Súdny proces musí zodpovedať normám spravodlivého súdneho procesu. Počas celého procesu musí platiť prezumpcia neviny. Dôkazné bremeno sa nesie počas celého trvania trestného stíhania. Ak na konci súdneho procesu súd na základe odôvodnených pochybností nerozhodne o vine obžalovaného, musí byť oslobodený.
 • V prípade usvedčenia obžalovaného nasleduje vynesenie rozsudku.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vzatie do väzby a vyšetrovanie

3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Typy trestu

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Úrad pre právo Cyperskej republiky

Najvyšší súd Cyperskej republiky

Cyperská polícia

Posledná aktualizácia: 16/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.