Obžalovaní (trestné konanie)

Cyprus

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Cyprus

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania:

 • Osoba podozrivá z účasti na trestnom čine môže byť vypočutá políciou. Polícia nesie zodpovednosť za vyšetrovanie trestného činu.
 • Podozrivý môže byť zatknutý na základe súdneho príkazu, s výnimkou prípadu prichytenia pri čine.
 • Pred policajným vypočutím musí byť podozrivý poučený o svojom práve kontaktovať advokáta a musí byť upozornený.
 • Ak sa proti podozrivej osobe objavia usvedčujúce dôkazy, na záver vyšetrovania polícia voči tejto osobe vznesie oficiálne obvinenie. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní generálny prokurátor (Genikos Eisaggeleas). Táto právomoc polície vždy podlieha všeobecnému dohľadu generálneho prokurátora, ktorý je podľa ústavy oprávnený začať, viesť, prevziať a pokračovať alebo pozastaviť akékoľvek trestné konanie.
 • Polícia predloží okresnému sudcovi na schválenie obžalúvací spis so zoznamom trestných činov. Ak ho sudca schváli, obžalovaná osoba dostane predvolanie na súd ku konkrétnemu dátumu.
 • Pojednávanie v trestných veciach môže v závislosti od ich závažnosti prebiehať: a) v skrátenom konaní pred samosudcom okresného súdu (Eparchiako Dikastirio), v pôsobnosti ktorého bol daný čin spáchaný; b) na základe návrhu generálneho prokurátora pred porotným súdom (Kakourgiodikeio) zloženým z troch okresných sudcov, ktorému predsedá predseda okresného súdu.
 • V skrátenom konaní v deň predvolania obžalovanej osoby na súd táto osoba reaguje na obvinenia vyhlásením svojej viny alebo neviny. Vo veciach, v ktorých pojednávanie prebieha pred porotným súdom, sa v určený deň koná predbežné vyšetrovanie pred sudcom okresného súdu. Od predbežného vyšetrovania možno upustiť, ak generálny prokurátor potvrdí, že to nie je potrebné. V súčasnosti sa predbežné vyšetrovanie v praxi nevyužíva.
 • Obeť trestného činu má právo podať sťažnosť.
 • Generálny prokurátor je celkovo zodpovedný za trestné stíhanie vrátane práva na zastavenie stíhania.
 • Na Cypre neexistuje konanie pred porotou.
 • Ak súd na základe vyšetrovania zistí, že obvinená osoba nie je spôsobilá urobiť vyhlásenie o svojej vine alebo nevine z dôvodu duševnej poruchy alebo inej nespôsobilosti, súd môže nariadiť, aby sa liečila v príslušnej inštitúcii.
 • Obvinená osoba môže vzniesť námietky voči obvineniam z týchto dôvodov: a) nedostatočná právomoc, vecná alebo územná; b) predchádzajúce zbavenie obvinenia alebo odsúdenie za rovnaký(-é) čin(-y); c) omilostenie trestného(-ých) činu(-ov); d) neúplnosť alebo duplicita obvinení.
 • V prípade súvisiacej trestnej činnosti môžu byť v rámci tej istej obžaloby obvinené viaceré osoby. Ak sa to považuje za nespravodlivé, súd môže na účely súdneho procesu nariadiť rozdelenie obvinení.
 • Súdne konanie sa začína dokazovaním obžaloby (katigorousa archi). Na konci prednesenia obžaloby súd určí, či má obžalovaná osoba v tejto veci reagovať. Ak áno, súd obžalovanú osobu vyzve, aby sa obhájila, a poučí ju o jej práve odoprieť výpoveď alebo urobiť vyhlásenie z lavice obžalovaných, alebo vypovedať pod prísahou. Obžalovaná osoba môže kedykoľvek v rámci svojej obhajoby predložiť dôkazy. Z využitia práva odoprieť výpoveď nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery. Po prednesení obhajoby predložia strany sporu svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.
 • Všetci svedkovia, ktorí na súde vypovedajú pod prísahou, musia byť podrobení krížovému výsluchu.
 • Súdny proces musí zodpovedať normám spravodlivého procesu. Počas celého súdneho procesu musí platiť prezumpcia neviny. Dôkazné bremeno nesie vždy obžaloba. Ak na konci súdneho procesu súd na základe odôvodnených pochybností nerozhodne o vine obžalovaného, musí byť oslobodený spod obžaloby.
 • V prípade usvedčenia obžalovaného nasleduje vynesenie rozsudku.

Podrobné informácie o všetkých fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na uvedené odkazy a vyhľadajte potrebné informácie

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Moje práva počas súdneho procesu

Moje práva po skončení súdneho procesu

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.