Obžalovaní (trestné konanie)

Česko

V týchto informačných prehľadoch nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.

Autor obsahu
Česko

Podľa českej ústavy vám môže byť trest uložený len v súlade so zákonom, a to spôsobom stanoveným príslušnými zákonmi. Medzi tieto zákony patrí Trestný zákonníkZákon o súdnictve vo veciach mládežeTrestný poriadok, v ktorých sa stanovujú pravidlá trestného konania (vrátane osobitných podmienok uplatňovania a presadzovania vašich práv).

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, všetky informácie o svojich právach nájdete tu.

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

1. Prípravné konanie

Ide o prvú fázu trestného konania, ktorá zahŕňa tieto dve časti:

  • postup orgánov zodpovedných za trestné konanie pred začatím trestného stíhania, ktorý je známy ako fáza preskúmania, a
  • fáza vyšetrovania: časť trestného stíhania od jeho začatia až po podanie obžaloby alebo po ukončenie vyšetrovania iným spôsobom.

2. Predbežné prerokovanie obžaloby

Počas predbežného prerokovania obžaloby súd preskúma to, či bola vec v rámci prípravného konania riadne objasnená a či obžaloba poskytuje dostatočný základ pre ďalšie konanie. Takisto rozhodne o tom, či je tento súd príslušný vo veci rozhodovať.

3. Samotné hlavné pojednávanie

Toto je najdôležitejšia časť trestného konania. Preskúmajú sa dôkazy a vo veci sa prijme rozhodnutie. Počas tejto fázy trestného konania je obžalovaný, resp. sú obžalovaní, svedkovia a poškodená strana alebo strany na súde vypočúvané. Hlavné pojednávanie je verejné, ústne a vedie sa v češtine. Ak nehovoríte po česky, máte nárok na tlmočníka.

4. Odvolacie konanie

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, štátny zástupca alebo poškodená strana majú právo odvolať sa, a to v lehote ôsmich dní. Ak sa podá opravný prostriedok, odvolací súd preskúma rozhodnutie vydané súdom prvého stupňa.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach vedených v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. V týchto informačných prehľadoch sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 – Moje práva počas fázy vyšetrovania

2 – Moje práva počas súdneho konania

3 – Moje práva po skončení súdneho konania

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Česká advokátska komora

Informácie o ľudských právach

Právne informácie pre všetkých

Posledná aktualizácia: 20/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.