Obžalovaní (trestné konanie)

Česká republika

Táto informačná stránka vás oboznámi s tým, za akých okolností vás môže zastupovať advokát, ako si ho môžete nájsť, a kto bude musieť uhradiť náklady na advokáta, ak si ich nemôžete dovoliť zaplatiť vy. Tiež sa dozviete, čo pre vás advokát urobí.

Autor obsahu
Česká republika

Ako si nájsť advokáta

Len právny zástupca, ktorý je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Česká advokátska komora, (ČAK) môže obhajovať osobu v trestnom prípade.

Ak budete potrebovať obhajcu, kontaktujte Českú advokátsku komoru (http://www.cak.cz/alebo kontaktuje priamo jedného z registrovaných právnych zástupcov).

Čo ak si nevyberiem advokáta?

Ak si nevyberiete advokáta, musíte sa obhajovať sami.

V niektorých prípadoch ste povinný mať obhajcu a pokiaľ si obhajcu v rámci konkrétnej lehoty nevyberiete, súd vám jedného pridelí. Situácie, kedy musíte mať obhajcu:

  • ak ste vzatý do väzby alebo ak ste pod dohľadom v zdravotníckom zariadení;
  • ak je vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená;
  • ak ste utečenec;
  • ak máte menej ako 18 rokov;
  • ak trpíte fyzickou alebo duševnou poruchou a existujú pochybnosti o vašej schopnosti riadne sa obhajovať;
  • ak môžete byť odsúdený na viac než 5 rokov odňatia slobody;
  • ak sa má proti vám, ako zadržanej osobe, začať zjednodušené konanie;
  • v rámci konaní, počas ktorých musíte absolvovať preventívnu lekársku prehliadku (s výnimkou protialkoholického liečenia);
  • v rámci niektorých konaní s cudzím prvkom.

Kto zaplatí advokáta?

Za služby advokáta platí obvinená osoba. Ak vám advokáta pridelí súd, potom za obhajobu platí štát. Štát platí aj v prípade, ak máte právo na bezplatnú obhajobu.

Aké sú odmeny advokátov za právne zastupovanie?

Platby za služby obhajcu sú dohodnuté v zmluve medzi vami a vašim obhajcom alebo sú stanovené podľa Vyhlášky o odmenách advokátov za právne služby (ak nemáte zmluvu).

Kedy máte právo na bezplatnú obhajobu?

Ak nemáte dostatok peňazí na úhradu nákladov spojených s obhajobou, máte nárok na zníženú sadzbu alebo bezplatnú obhajobu (oba termíny budú ďalej označované ako bezplatná obhajoba). Vašu žiadosť posúdi sudca alebo predseda súdu na základe informácií o vašej finančnej situácii. Túto žiadosť musíte predložiť počas prípravného procesu prostredníctvom verejného prokurátora alebo počas súdneho konania.

Bezplatná obhajoba vám môže byť priznaná aj bez takejto žiadosti, ak dôkazy naznačujú, že je primeraná.

Súvisiace odkazy

Vyhláška o odmenách advokátov za právne služby

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.