Obžalovaní (trestné konanie)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prípravný proces má za úlohu preskúmať, či bol spáchaný trestný čin, kto bol jeho pravdepodobným páchateľom (fáza preskúmania) a následne má zabezpečiť dôkazy a pripraviť prípad pre súd (fáza vyšetrovania).

Prípravný proces vykonáva polícia, na prácu ktorej dohliada štátny prokurátor, ktorý rozhoduje o tom, či sa tento proces riadne vykonáva.

Niektoré opatrenia môže podniknúť len štátny prokurátor, alebo podliehajú jeho rozhodnutiu (ako napr. zrušenie prípravného procesu), zatiaľ čo sudca je oprávnený rozhodnúť o niektorých iných opatreniach (ako napr. vzatie podozrivého do väzby, zatknutie, domová prehliadka a odpočúvanie).

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Postup pred začatím trestného stíhania – preskúmanie (1)

Čo je účelom preskúmania?

Aby bolo možné určiť charakter trestného činu a to, kto ho spáchal, polícia môže:

 • prijímať výpovede;
 • získavať znalecké posudky;
 • zvážiť dokumenty;
 • hľadať predmety a prehľadať miesto činu;
 • vypracovať policajné záznamy, vziať odtlačky prstov, telesné miery, prehľadať podozrivých;
 • podniknúť naliehavé opatrenia;
 • zadržať podozrivých;
 • použiť iné vhodné vyšetrovacie postupy.

Preskúmanie končí rozhodnutím začať trestné stíhanie konkrétnej osoby alebo rôznymi inými spôsobmi (odročenie, dočasné odročenie, predloženie prípadu na iné ako trestnoprávne konanie, t. j. občianske konanie).

Ako dlho môže táto fáza trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Ak nie je možné dokončiť preskúmanie, štátny prokurátor môže na základe písomného odôvodnenia zmeniť alebo predĺžiť lehotu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

V tejto fáze nebudete informovaný o tom, čo sa deje, pokiaľ nebude potrebné, aby ste sa do postupu priamo zapojili.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak budete požiadaný o poskytnutie vysvetlenia určitých udalostí, polícia zabezpečí tlmočníka, ktorý bude tlmočiť otázky, vaše odpovede a následne pretlmočí písomnú správu ešte predtým, ako ju podpíšete.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Môžete prizvať advokáta, ktorý vám poskytne vysvetlenia. Účasť advokáta v tejto fáze nie je povinná a advokát vám nebude pridelený, pokiaľ si ho nevyberiete sám. Advokáta môžete požiadať o radu, ale nemôžete sa pýtať na to, ako odpovedať na otázku, ktorá už bola položená. V tejto fáze si musíte zabezpečiť svojho tlmočníka, ktorý bude pomáhať vám a vášmu advokátovi.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze vás polícia môže požiadať o to, aby ste vysvetlili skutočnosti, ktoré vyšetruje. Je vašou povinnosťou podať pravdivé vysvetlenie. Podanie vysvetlenia môžete odmietnuť, ak vám (alebo inej príbuznej osobe) hrozí obžalovanie na základe vašej výpovede. Odmietnuť môžete aj vtedy, ak by ste tým porušili povinnosť zachovať mlčanlivosť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše vyhlásenie sa použije len preto, aby bolo možné rozhodnúť o tom, či sa začne trestné stíhanie konkrétnej osoby za konkrétny trestný čin. Ak sa začne trestné konanie, vaše vyhlásenie sa bude považovať za svedeckú výpoveď len vtedy, ak bola podané skôr a nemohlo byť neskôr zopakované. Tiež platí, že musí byť prednesené pred sudcom. V opačnom prípade budete musieť svedčiť znovu, v neskoršej fáze trestného konania (spravidla pred súdom).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia bude na vašu žiadosť informovať vašich príbuzných alebo priateľa o tom, že ste zadržaný, a to za predpokladu, že sa tým nenaruší policajné vyšetrovanie a že to nie je nadmieru zložité.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Polícia zabezpečí lekársku prehliadku a vyžiada si prehlásenie lekára o vašom zdravotnom stave v čase vašej prítomnosti na prehliadke alebo v čase zadržania. Ak to lekár nariadi, musíte byť okamžite prepustený a polícia vás v prípade potreby odvezie do zdravotníckeho zariadenia.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

V každej fáze trestného konania môžete využiť právo kontaktovať vaše veľvyslanectvo a v súkromí komunikovať so zástupcom vášho veľvyslanectva.

Žijem v inej krajine. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak je to pre prípad dôležité a ak sa tým predíde strate dôkazov, sudca môže nariadiť vaše vypočutie ešte predtým, ako opustíte krajinu. Môžete byť vypočutý aj potom, čo opustíte krajinu, ak bude zaslaná žiadosť príslušným orgánom krajiny, v ktorej žijete.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Nie v tejto fáze.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak je vaša prítomnosť potrebná, budete predvedený pred súd alebo zadržaný. Ak nie ste dostatočne obvinený alebo ak nie ste predvedený pred sudcu kvôli rozhodnutiu o väzbe do 48 hodín od zadržania, musíte byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Ak je to potrebné pre určenie vašej totožnosti alebo pre overenie toho, či sa na vašom tele nachádzajú stopy z trestného činu, alebo ak je to potrebné pre dôkazy, je možné vziať vaše odtlačky prstov, vzorku DNA, krv, biologický materiál alebo vonkajšie miery vášho tela, alebo je možné vykonať osobnú prehliadku a pod.

Akýkoľvek fyzický odpor z vašej strany môže byť prekonaný súhlasom štátneho prokurátora. Ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 50 000 CZK.

Ak už informácie, ktoré sú týmto spôsobom získané, nebudú pre ďalšie konanie potrebné alebo ak už nebudú potrebné pre zabránenie, vyhľadanie a zistenie trestnej činnosti, budú zničené.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Ak je vaše priznanie viny spoľahlivé, môže byť dôvodom na začatie trestného stíhania alebo dôvodom pre rozhodnutie o skrátenom konaní.

Budem mať k dispozícii informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne a o ostatných dôkazoch?

V tejto fáze konania vám nebudú poskytnuté žiadne takéto informácie.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, polícia obdrží kópiu vášho registra trestov.

Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2)

Čo je účelom tejto fázy?

Počas vyšetrovania polícia hľadá a skúma dôkazy, ktoré sú pre prípad dôležité. Polícia bude hľadať dôkazy, ktoré môžu byť v prospech alebo na úkor obžalovaného.

Ako dlho môže vyšetrovanie trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Štátny prokurátor môže túto lehotu predĺžiť na základe písomných dôvodov, ktoré predloží polícia. Prokurátor však musí overiť dôvody v každom prípade minimálne raz mesačne.

Polícia musí napredovať čo najrýchlejšie. Ak má oneskorenie na vás nepriaznivý dopad, môžete štátneho prokurátora požiadať o vyriešenie tohto problému. Ak oneskorenia spôsobuje štátny prokurátor, môžete o vyriešenie prípadu požiadať jeho alebo jej nadriadeného.

Obvinená osoba môže tiež požiadať o odškodnenie za nefinančnú ujmu, ktorá jej bola spôsobená oneskorením v konaní, alebo môže tiež požadovať náhradu škôd. Pri ukladaní trestu vezme súd v tejto fáze do úvahy všetky oneskorenia.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Bude vám doručené rozhodnutie o začatí trestného stíhania. Bude obsahovať popis činu, z ktorého ste obvinený, jeho právny základ a dôvody. Proti tomuto rozhodnutiu môžete do troch dní podať námietku a štátny prokurátor o nej potom rozhodne.

Vy alebo váš obhajca budete informovaný o vyšetrovacích postupoch a budete mať právo zúčastniť sa ich prostredníctvom svojho obhajcu, klásť svedkom otázky a predkladať dôkazy. Vám alebo vášmu obhajcovi môže byť počas vyšetrovania zamietnutý prístup k vášmu spisu, ak na to existujú oprávnené dôvody.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Pokiaľ nehovoríte česky, bude vám počas vášho preverovania pridelený tlmočník jazyka, ktorým hovoríte, alebo vášho rodného jazyka.

Tlmočník vám bude pridelený aj počas vyšetrovacích postupov. Ak budete chcieť, polícia vám v tejto fáze umožní zúčastniť sa a klásť otázky.

Na vašu žiadosť vám bude predložený písomný preklad rozhodnutia o začatí trestného stíhania, rozhodnutia o väzbe alebo rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, pričom musí byť zabezpečený dôverný charakter tejto komunikácie. Ak to bude advokát požadovať, budú zabezpečené aj služby tlmočníka. Advokáta si môžete vybrať vy sám (pozri Informačnú stránku 1).

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo vyjadriť svoj názor na prípad a tiež máte právo mlčať.

Môžem vzniesť námietky proti policajnému vyšetrovateľovi, štátnemu prokurátorovi alebo sudcovi?

Môžete vzniesť námietku proti policajnému vyšetrovateľovi alebo štátnemu prokurátorovi a tiež proti zapisovateľovi, probačnému úradníkovi, súdnemu úradníkovi, súdnemu znalcovi a tlmočníkovi a proti sudcovi, ak sa domnievate, že sú zaujatí – to znamená, že ak sa domnievate, že sa vystavujú konfliktu záujmov v rámci vášho prípadu alebo vo vzťahu k akýmkoľvek iným stranám alebo ich zástupcom a preto nemôžu dospieť k nestrannému rozhodnutiu.

Vo všeobecnosti sa osoba považuje za zaujatú, ak už prispela ku konaniu v inej procesnej úlohe. Napríklad, sudca nemôže schváliť rozsudok o vine a rozhodnúť o treste, ak tento sudca v rámci prípravného procesu rozhodol o väzbe, odpočúvaní, atď.

Osoba, ktorá ako prvá rozhoduje o vašej námietke, je osoba, voči zaujatosti ktorej podávate námietku.

Ak nebudete spokojný s týmto rozhodnutím, môžete do troch dní podať sťažnosť na rozhodnutie tejto osoby a nadriadený orgán následne rozhodne. V rámci trestného konania nie je možné použiť procesné rozhodnutia, ktoré urobila zaujatá osoba.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Všetko, čo poviete, môže byť použité vo váš prospech alebo proti vám. Vaše svedectvo v tejto fáze konania môže byť použité ako dôkaz.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia rozhodne o tom, či budete môcť počas vyšetrovania, zadržania a väzby kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Ak budete vo väzbe, budete mať právo písať listy (listy číta Väzenská služba Českej republiky v prípade, ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov; a tiež ich číta štátny prokurátor, ktorý má právo vykonať cenzúru vašich listov).

Počas pobytu vo väzení budete mať právo na návštevy raz za dva týždne, ale ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov, bude pri týchto návštevách prítomný aj niekto iný.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak budete vo väzbe, prehliadne vás väzenský lekár, ktorý je povinný vám poskytnúť riadnu zdravotnú starostlivosť. Ak ste predvedený na prehliadku alebo ak ste zadržaný, pozri #Podstránka_1tu

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Áno, v ktorejkoľvek fáze konania. Každé stretnutie s predstaviteľom konzulátu je dôverné. Súd s vaším súhlasom oznámi konzulátu vaše vzatie do väzby.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Vaša účasť nie je potrebná v prípade, ak ste boli vypočutý a ak sa nechcete zúčastniť vyšetrovania. Ak z vašej strany hrozí útek, budete umiestnený do väzby alebo budete môcť slobodne odísť potom, čo predložíte písomný sľub, že sa v prípade predvolania vrátite.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, za predpokladu splnenia podmienok vyhostenia alebo do vydania na trestné stíhanie alebo odpykania si trestu v inej krajine, ak takýto postup zákon nevylučuje.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, ale musíte mať platnú poštovú adresu alebo byť inak v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. V opačnom prípade môžete byť zatknutý a vzatý do väzby.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to bude potrebné, áno. Ste povinný takéto predvolanie poslúchnuť.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto alebo iný majetok prehľadané?

Áno, domovú prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví sudca. Pokiaľ ide o ostatné priestory, prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví štátny prokurátor alebo polícia.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas vypočúvania políciou.

Je možné obvinenie zmeniť pred začiatkom súdneho konania?

Nie, zmeniť sa dá len právny opis obvinenia. Obvinenie z iného činu musí začať novým rozhodnutím o začiatku trestného stíhania.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno. Avšak, toto neplatí, ak trestné stíhanie v inom členskom štáte vo vašom prípade skončilo rozsudkom, bolo odročené, skončilo súhlasom alebo dohodou, alebo bolo predložené na preverenie ako priestupok a nie ako trestný čin.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Ich totožnosť a obsah môžete zistiť na základe ich výpovedí obsiahnutých v spise o prípade alebo ak sa vy alebo váš obhajca zúčastníte ich vypočutia. Totožnosť utajených svedkov vám nebude oznámená.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, hneď, ako budete mať vy a váš obhajca povolenie na preštudovanie spisu o prípade.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Väzba (3)

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Do väzby môže byť vzatá len osoba, ktorá bola obvinená.

Ak budete do 48 hodín po zadržaní alebo 24 hodín po zatknutí predaný súdu so žiadosťou o vzatie do väzby, súd rozhodne o tom, či do nej budete alebo nebudete vzatý.

Dôvodmi pre vzatie do väzby môžu byť:

 • pravdepodobnosť, že sa vyhnete trestnému stíhaniu alebo trestu (uniknete väzbe);
 • pravdepodobnosť, že budete brániť vyšetrovaniu, napríklad ovplyvňovaním svedkov (kolúzna väzba);
 • alebo pravdepodobnosť, že dokončíte trestný čin, ktorý ste začali, alebo spáchate nový trestný čin (predbežná väzba).

Ak nie sú predložené dôvody pre vzatie do väzby alebo už neexistujú, budete na základe rozhodnutia štátneho prokurátora prepustený.

Prepustený musíte byť aj po vypršaní zákonnej lehoty. Pri kolúznej väzbe ide o lehotu v trvaní 3 mesiacov. Pokiaľ ide o väzbu z dôvodu podozrenia z úteku a predbežnú väzbu, lehota je 1 rok v prípadoch možného trestu do 5 rokov, 2 roky v prípadoch s možnosťou vyššieho trestu, 3 roky za obzvlášť závažné trestné činy a 4 roky v prípade, ak je za trestný čin možné uvaliť výnimočný trest.

Avšak, z týchto lehôt sa počas prípravného procesu uplatňuje len jedna tretina a dve tretiny zostávajú pre konanie pred súdom.

Dôvody pre držanie vo väzbe sa neustále preverujú. Avšak, prokurátor musí urobiť nové rozhodnutie potom, čo ste strávili vo väzbe 3 mesiace a tiež po 30 dňoch od vznesenia obvinenia a vždy každé 3 mesiace potom, čo nadobudlo účinnosť predchádzajúce rozhodnutie.

Ako môžem byť prepustený z väzby?

Vždy máte právo požiadať o prepustenie z väzby do štrnástich dní po nadobudnutí platnosti posledného rozhodnutia o vzatí do väzby. Avšak, ak vo svojej žiadosti môžete uviesť iné dôvody, potom môžete o prepustenie požiadať kedykoľvek.

Máte právo navrhnúť, aby sa väzba z dôvodu podozrenia z úteku alebo predbežná väzba nahradila:

 • vaším písomným sľubom, že budete viesť usporiadaný život a že sa v prípade potreby dostavíte na súd;
 • peňažnou zárukou (kauciou), ktorú určí súd;
 • dozorom probačného úradníka;
 • ručením zainteresovaného združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby.

V prípade predbežnej väzby v rámci určitých, zákonom stanovených, trestných činov nie je možné akceptovať peňažnú záruku. Peňažnú záruku môže poskytnúť aj iná osoba, než vy.

Rozhodnutie v prípravnom procese – obvinenie (4)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza ukončuje vyšetrovanie trestného prípadu a štátny prokurátor rozhodne o ďalšom postupe:

 • či postúpiť prípad inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie;
 • podmienečne zastaviť trestné stíhanie;
 • schváliť dohodu; alebo
 • vzniesť obvinenie proti vám na súde.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie štátneho prokurátora alebo obvinenie vám bude doručené. Máte právo podať námietku proti:

 • predloženiu prípadu proti vám;
 • zastaveniu trestného stíhania;
 • podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a
 • dohode.

Vrchný štátny prokurátor rozhodne o vašej námietke.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že nehovorím česky?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Pozri #Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak pretrvávajú dôvody na vzatie do väzby a pokiaľ nevypršali zákonné lehoty vzťahujúce sa na väzbu, potom vznesenie obvinenia nemá na dĺžku väzby vplyv.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenie a rozhodnutie štátneho prokurátora sa v tejto fáze musia zakladať na skutočnostiach, na základe ktorých obvinenie vzniklo. Právny opis je však možné zmeniť vtedy, ak štátny prokurátor rozhodne o tom, že je to vhodné.

Môžem byť odsúdený a môže byť stanovený trest bez procesu?

V menej závažných prípadoch vám sudca môže doručiť trestný rozkaz, ktorý obsahuje rozhodnutie o vašej vine a treste bez vypočutia prípadu.

Tento trestný príkaz môže uvaliť:

 • podmienečný trest odňatia slobody alebo domáce väzenie na jeden rok;
 • verejnoprospešné práce;
 • zákaz vykonávať určité aktivity po dobu 5 rokov;
 • finančnú sankciu;
 • zákaz pobytu až do 5 rokov;
 • deportáciu až na obdobie 5 rokov;
 • alebo podobný trest.

Ak do 8 dní od doručenia príkazu nepredložíte námietku, stane sa účinným a vykonateľným. Ak námietku predložíte v stanovenej lehote, alebo ak nie je možné trestný príkaz doručiť, uskutoční sa proces. Pozri Informačnú stránku 3.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obžaloba obsahuje dôkazy, ktoré štátny prokurátor predloží počas procesu. Viac dôkazov sa nachádza v spise o prípade alebo sa objaví počas vypočutia prípadu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Už budú súčasťou spisu.

Skrátený prípravný proces (5)

Účel tejto fázy

Ak je podozrivý prichytený na mieste páchajúc trestný čin, za ktorý môže byť odsúdený na menej než 3 roky odňatia slobody, alebo ak je pravdepodobné, že by sa proces mohol začať do 2 týždňov, je možné viesť skrátené konanie.

V rámci takéhoto konania polícia podozrivému oznámi, z akého trestného činu je podozrivý bez toho, aby začalo trestné stíhanie. Ak skrátený prípravný proces skončí do dvoch týždňov, štátny prokurátor môže súdu predložiť návrh na potrestanie páchateľa.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Podrobnosti o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý, vám budú oznámené najneskôr na začiatku vášho vypočúvania. Budete oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno, bude prítomný tlmočník, ktorý hovorí jazykom, ktorý ovládate alebo vaším rodným jazykom. Bude preložený písomný návrh na potrestanie.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, ak si advokáta vyberiete. Ak nie ste po vypočúvaní prepustený a nemáte svojho advokáta, potom vám ho súd pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Môžete si tým zhoršiť vaše postavenie, čo môže mať za následok rozsudok o vine.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa? Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak budete prepustený, nie je potrebné byť prítomný. Je však dobré zostať v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní a predložiť platnú poštovú adresu, aby sa vaša absencia nepovažovala za útek, za ktorý môžete byť potrestaný.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ak súd rozhodne o tom, že trest spočíva vo vašej deportácii.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak existujú dôvody na vzatie do väzby, budete vzatý do väzby. Pozri Väzba (3).

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka? Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto a iný majetok prehľadané?

Pozri #Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas prvého vypočúvania alebo keď súd vypočuje váš prípad v skrátenom konaní.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

K obžalobe nie je možné pripojiť nové skutočnosti. Avšak, je možné zmeniť právny základ.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).#Podstránka_2

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne? Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, keď získate prístup k svoju spisu o prípade (zvyčajne na začiatku skráteného konania) alebo počas vypočúvania, ak sa ho zúčastníte.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

ministerstvo spravodlivosti

Právne informácie pre všetkých

Trestný zákonník

Zákon č. 273/2008 o Polícii Českej republiky

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z 24.4.1963

Zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.