Obžalovaní (trestné konanie)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Môžem sa odvolať?

Áno, proti rozsudku vo vašom prípade sa môžete odvolať pre nesprávnosť jeho výroku, ktorý sa vás priamo dotýka. Môžete sa odvolať proti výroku o vine, treste a/alebo náhrade škody, prípadne je možné podať odvolanie proti všetkým výrokom súdu prvého stupňa. Odvolanie musíte podať:

 • písomne;
 • na súde, ktorý vydal rozsudok;
 • do ôsmich dní od doručenia kópie rozsudku (ak bola kópia doručená vám aj vášmu obhajcovi, počíta sa lehota od neskoršieho doručenia).

Z vášho odvolania musí byť zrejmé, proti ktorým aspektom rozsudku sa odvolávate, ako aj to, aké sú v rozsudku a/alebo predchádzajúcom konaní nedostatky. Odvolanie môžete podať aj bez konkrétneho odôvodnenia predložením žiadosti, aby predseda senátu súdu prvého stupňa predĺžil lehotu na predloženie konkrétnych odôvodnení.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môžete podať pre nesprávnosť niektorého výroku rozsudku, ktorý sa vás priamo dotýka, prípadne preto, že do rozsudku nebol zahrnutý konkrétny výrok. Odvolanie môžete oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Napadnutý rozsudok nenadobudne právoplatnosť a/alebo ho nebude možné vykonať až do rozhodnutia v odvolacom konaní. Ak ste umiestnený vo väzbe, nebudete automaticky prepustený na slobodu len preto, že ste podali odvolanie.

Ako prebieha odvolacie pojednávanie?

Súd prvého stupňa skúma, či odvolanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. V prípade, že tomu tak nie je, súd vás a vášho obhajcu vyzve na odstránenie nedostatkov do piatich dní (do ôsmich dní, ak nemáte obhajcu s tým, že vám inštrukcie poskytne priamo predsedajúci sudca).

Kópia odvolania aj s jeho odôvodnením bude doručená ostatným stranám prípadu a celý spis bude predložený odvolaciemu súdu.

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd, a o odvolaní rozsudku krajského súdu rozhoduje nadriadený Najvyšší súd.

Po otvorení zasadnutia odvolacieho súdu bude prednesený napadnutý rozsudok a podaná správa o stave veci.

Potom prednesiete odvolanie a odôvodníte ho. Ak nie ste prítomný vy ani váš obhajca, urobí tak predsedajúci sudca.

Následne prednesú svoje vyjadrenia štátny zástupca a osoby, ktoré môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím odvolacieho súdu.

Po prednesení návrhov preskúma odvolací súd dôkazy potrebné na rozhodnutie o odvolaní, s výnimkou toho, že by išlo o také rozsiahle dokazovanie, že by to znamenalo zdvojenie predchádzajúcej činnosti súdu prvého stupňa.

Odvolací súd môže:

 • zamietnuť odvolanie (ak odvolanie nie je odôvodnené, ak bolo podané oneskorene, neoprávnenou osobou alebo z podobných dôvodov), ale to spraví vždy na verejnom zasadnutí;
 • zamietnuť odvolanie (ak nespĺňa náležitosti odvolania);
 • prerušiť trestné stíhanie;
 • zrušiť napadnutý rozsudok alebo jeho časť; a
 • rozhodnúť o predložení veci na rozhodnutie o príslušnosti súdu;
 • postúpiť vec inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa);
 • prerušiť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa).

Takisto môže zrušiť napadnutý rozsudok z dôvodu zásadných chýb v trestnom konaní pre:

 • chyby v rozsudku (nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení);
 • pochybnosti o správnosti skutkových zistení, alebo preto, že je potrebné zopakovať dokazovanie;
 • porušenie ustanovení trestného zákonníka;
 • neprimeranosť trestu;
 • nesprávnosť rozhodnutia o nároku obete.

Po zamietnutí odvolania súd môže:

 • vrátiť vec súdu prvého stupňa;
 • sám rozhodnúť vydaním rozsudku vo veci vždy na verejnom zasadnutí;
 • zastaviť trestné stíhanie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie neúspešné?

Odvolací súd nemôže rozsudok napadnutý vaším odvolaním zmeniť vo váš neprospech, ak sa proti rozsudku neodvolal aj štátny zástupca.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Ak odvolací súd nevráti vec súdu prvého stupňa, jeho rozhodnutím vec končí, a v okamihu rozhodnutia je rozsudok právoplatný. Právoplatným sa stáva aj rozsudok súdu prvého stupňa, ak proti nemu nebolo včas podané odvolanie.

Potom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť, môžete podať:

 • mimoriadne odvolanie;
 • podnet ministrovi spravodlivosti na podanie sťažnosti na Najvyšší súd pre porušenie zákona;
 • žiadosť o povolenie obnovenia konania.

Ak bolo prvé rozhodnutie zrušené, dostanem odškodnenie?

Ohľadom nároku na náhradu škody sa môžete obrátiť na ministerstvo spravodlivosti podľa Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznamy o odsúdení sa vyhotovujú až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Po nadobudnutí právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku sa záznam vloží do registra trestov. V prípade úspechu mimoriadneho opravného prostriedku sa tento záznam vymaže.

Som z iného členského štátu. Môžem byť po ukončení súdneho konania poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Áno, môžete byť vydaný na výkon trestu, ak je zostávajúci čas jeho výkonu minimálne 4 mesiace.

O vydanie musí požiadať príslušný orgán danej krajiny, a to nesmie byť v rozpore s ústavnými predpismi a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súd môže takisto nariadiť ako súčasť odsudzujúceho rozsudku vaše vyhostenie.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu, aby som bol poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať po doručení oznámenia o nástupe na výkon trestu. Proti uloženiu trestu vyhostenia môžete podať odvolanie.

Ak budem usvedčený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nie, a to ani v iných členských štátoch, s výnimkou, že by bolo vydané rozhodnutie na obnovenie konania.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom registri trestov?

Áno, register trestov uchováva záznamy o zákonnom odsúdení. Tieto informácie mu poskytujú súdy. Informácie sa uchovávajú po dobu sto rokov od dátumu vášho narodenia.

Ak sa záznam o odsúdení odstráni, tieto informácie sa v registri trestov nezobrazia. Výpis z registra trestov môžete získať na požiadanie. V závislosti od závažnosti odsúdenia sa môže odstrániť do časovej lehoty stanovenej zákonom. Táto lehota môže byť od jedného do pätnástich rokov po vykonaní trestu.

Tieto údaje sa uchovávajú aj bez vášho súhlasu.

Môžem namietať proti uchovávaniu informácií?

Správnu žalobu môžete podať na Mestskom súde v Prahe.

Súvisiace odkazy

Trestný zákon pre širokú verejnosť

Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.