Obžalovaní (trestné konanie)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Zákon o priestupkoch definuje „priestupok“ ako správanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujmy spoločnosti a ktoré je podrobne opísané ako priestupok v zákone alebo v inom právnom predpise.

Definície uvedené vyššie sa nachádzajú v zákone o priestupkoch a správnom poriadku a používajú sa v trestných konaniach.

Akým spôsobom sa riešia priestupky súvisiace s rýchlou jazdou, nesprávnym parkovaním atď.?

Dopravné priestupky rieši obecný (mestský) úrad.

Niektoré priestupky a sankcie, ktoré môže obecný úrad uložiť:

  • priestupky súvisiace s rýchlou jazdou sa bežne riešia uložením pokuty v rozsahu od 1 000 do 10 000 CZK v závislosti od závažnosti priestupku; Takisto môže stanoviť zákaz vedenia motorového vozidla od jedného mesiaca do jedného roka.
  • výška pokuty za ostatné priestupky sa ukladá v závislosti od ich závažnosti, a to od 1 500 do 10 000 CZK, prípadne sa uloží zákaz vedenia motorového vozidla na jeden rok;
  • za porušenie Zákona o premávke na pozemných komunikáciách spôsobením nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, môže byť uložená pokuta od 25 000 do 50 000 CZK a zákaz vedenia motorového vozidla po dobu od jedného do dvoch rokov.

Ako sa pri riešení priestupku postupuje?

Blokové (kupónové) konanie

Ide o menej závažný priestupok, ktorý bol spoľahlivo dokázaný a v prípade ktorého nestačí dohovor. Ak ste ochotný zaplatiť nižšiu pokutu, môže ho vyriešiť orgán (alebo aj polícia), ktorý vykonáva dopravnú kontrolu, a to na mieste uložením blokovej (kupónovej) pokuty.

Štandardné priestupkové konanie

Priestupky sa posudzujú podľa oficiálneho postupu. Podnetom na takéto konanie je oznámenie o priestupku zo strany štátneho orgánu, polície, obecného úradu, ako aj právnickej osoby alebo občana.

Obecný úrad môže ešte pred začatím konania postúpiť tento prípad inému orgánu. Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že ide o trestný čin, prípad postúpi štátnemu zástupcovi.

Účastníkom konania budete vy, ako obvinený z priestupku. Ak ide o prerokovanie náhrady za škodu spôsobenú týmto priestupkom, bude prítomný aj poškodený. Nakoniec bude prítomný aj vlastník predmetu alebo veci, ktorá bola alebo môže byť zhabaná (napríklad vlastník vozidla).

Obvineným z priestupku sa stávate, keď bol voči vám vykonaný prvý procesný úkon.

Máte právo:

  • vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých ste obvinený, a k dôkazom týchto obvinení;
  • odmietnuť vypovedať;
  • spochybniť fakty a navrhovať dôkazy na svoju obhajobu;
  • podávať návrhy;
  • podávať opravné prostriedky.

Ohľadom priestupku sa koná ústne vypočutie, z ktorého obecný úrad vypracuje protokol. Počas vypočutia vám budú kladené otázky a vy môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené vyššie). Protokol sa stane súčasťou spisu. Pred vydaním rozhodnutia vás obecný úrad vyzve na preštudovanie podkladov pre rozhodnutie obsiahnutých v spise. K týmto podkladom máte nárok sa vyjadriť.

Priestupkové konanie končí:

  • zastavením konania z dôvodov uvedených v Zákone o priestupkoch (napr. skutok nie je priestupkom, priestupku ste sa nedopustili vy, sankcia by bola bezvýznamná oproti trestu, ktorý vám bude uložený za iný čin v trestnom konaní, atď.); alebo
  • vydaním rozhodnutia, ktorým budete uznaný vinným z priestupku, a ktorým vám bude uložená sankcia.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov iných členských štátov?

Štátni príslušníci iných členských štátov môžu byť za priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci Českej republiky.

Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa v plnom rozsahu. Proti pokute uloženej v blokovom (kupónovom) konaní však nie je možné podať odvolanie.

Rozhodnutie napadnuté odvolaním nemožno vykonať do rozhodnutia nadriadeného orgánu o odvolaní.

Odvolanie musíte podať do pätnástich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia u toho správneho orgánu (vo všeobecnosti obecného úradu), ktorý rozhodnutie vydal.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Nie.

Súvisiace odkazy

Dopravné priestupky

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.