Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Česká republika

Podľa ústavy Českej republiky vám môže byť uložený trest len v súlade so zákonom, a to spôsobom, ktorý je uvedený v príslušných zákonoch. Medzi tieto zákony patrí Trestný zákonník, Zákon o súdnictve vo veciach mládeže, a Trestný poriadok, ktoré stanovujú pravidlá trestného konania vrátane konkrétnych podmienok uplatňovania a presadzovania vašich práv. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Česká republika

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

1. Prípravný proces

Prípravný proces je prvou fázou trestného konania. Pozostáva z dvoch častí:

  • postup orgánov zodpovedných za trestné konanie pred začatím trestného stíhania, ktorý je známy ako fáza preskúmania; a
  • fáza vyšetrovania, ktorá je súčasťou trestného stíhania od jeho začiatku až po vznesenie obvinenia alebo jeho ukončenie iným spôsobom (pozri Informačnú stránku 2)#Podstránka_2.

2. Predbežné prejednanie obžaloby

Počas predbežného prerokovania súd preskúma to, či bol prípad v rámci prípravného procesu riadne objasnený, a či obvinenie poskytuje riadny základ pre ďalšie úkony.  Tiež rozhodne o tom, či má súdnu právomoc o prípade rozhodnúť.

3. Samotný proces

Toto je najdôležitejšia časť trestného konania. Preskúmajú sa dôkazy a vynesie sa rozhodnutie o prípade. Počas tejto fázy trestného konania je(sú) obžalovaný(í), svedkovia a poškodená strana alebo strany na súde vypočúvané. Proces je verejný, ústny a vedie sa v českom jazyku. Ak nehovoríte česky, máte právo na tlmočníka.

4. Odvolacie konania

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, verejný prokurátor alebo poškodená strana majú právo odvolať sa do 8 dní.  Ak sa podá odvolanie, odvolací súd preskúma rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

  • Preskúmanie
  • Vyšetrovanie
  • Väzba
  • Rozhodnutie v prípravnom procese, obvinenie
  • Skrátený prípravný proces

3 – Moje práva počas súdneho procesu

  • Súdny proces
  • Tresty; práva obete

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Česká advokátska komora

Informácie o ľudských právach

Právne informácie pre všetkých

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.