Obžalovaní (trestné konanie)

Ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu, tieto informačné stránky vás oboznámia s trestným konaním a jeho rôznymi fázami. Vysvetľujú vaše práva a povinnosti v každej fáze, začínajúc vyšetrovaním v rámci prípravného konania a končiac skončením súdneho konania. Tieto informačné stránky tiež obsahujú informácie o tom, ako sa riešia drobné priestupky, ako napr. dopravné priestupky.

Ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu, máte určité zákonom zaručené práva, ktoré musia byť dodržané. Tieto musíte poznať a tiež by ste mali byť plne informovaný o tom, čo sa deje v priebehu jednotlivých etáp trestného konania. Na informačných stránkach sú uvedené informácie o hlavných oblastiach, a to vrátane informácií o orgáne, ktorý vykonáva vyšetrovanie, ako získať právne poradenstvo, aké sú úlohy a práva jednotlivých subjektov a úradníkov, informácií o všetkých termínoch, ktoré sa uplatňujú v priebehu konania, a o pomoci, ktorú máte k dispozícii. Nájdete tu tiež informácie o vašich povinnostiach počas konania.

Nakoľko sa situácia v jednotlivých krajinách líši, je dôležité, aby ste pochopili priebeh konania a aby ste si boli plne vedomý svojich práv a povinností. Počas čítania týchto informačných stránok si robte poznámky o úlohách a termínoch, ktoré sa uplatňujú.

Nasledujúce informačné stránky vás oboznámia s najdôležitejšími krokmi trestnoprávneho konania v každom členskom štáte, vysvetľujúc práva, ktoré máte, a základné pravidlá, ktoré musíte dodržiavať na to, aby ste mohli tieto práva uplatniť.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie. Ak potrebujete pomoc, vždy sa spojte so svojím advokátom alebo iným odborníkom, aby ste zistili informácie vzťahujúce sa k vašej konkrétnej situácii.

Pokiaľ nie je uvedené inak, každý odkaz na osobu mužského pohlavia sa na týchto informačných stránkach považuje aj za odkaz na osobu ženského pohlavia a naopak.

Posledná aktualizácia: 09/07/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.