Obžalovaní (trestné konanie)

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Môžem sa odvolať?

Súd vydá svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Proti rozhodnutiu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať na vyššom súde. Môžete požiadať o zbavenie obžaloby alebo zmiernenie rozsudku. Ak si myslíte, že vo vašom prípade došlo v priebehu súdneho procesu na krajskom súde k závažným pochybeniam, môžete požiadať o vrátenie veci späť na okresný súd na obnovu súdneho procesu s novými sudcami.

Proti odsúdeniu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať ústne na vypočutí, na ktorom bolo vydané rozhodnutie. Môžete sa odvolať aj písomne na okresnom súde alebo prokuratúre. Odvolanie musíte podať do dvoch týždňov. Ak máte advokáta, zvyčajne sa ujme praktických náležitostí súvisiacich s vaším odvolaním. Ak bol vydaný rozsudok o zaplatení pokuty vo výške 3 000 DKK alebo menej, na podanie odvolania voči rozhodnutiu budete potrebovať povolenie od dánskej rady na povolenie odvolania. Žiadosť musíte tejto rade predložiť do dvoch týždňov od vydania rozhodnutia.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte proti rozhodnutiu súdu, váš prípad bude vypočutý na vyššom súde. Aj toto vypočutie je prístupné verejnosti. Neexistuje časové obmedzenie na to, kedy sa prípad musí na vyššom súde vypočuť.

Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, vyšší súd musí vypočuť váš prípad pred ostatnými prípadmi. Vyšší súd musí takisto rozhodnúť o tom, či zostanete vo vyšetrovacej väzbe do odvolacieho konania a počas neho.

Ak sa odvolávate pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. V takom prípade ste oprávnený predložiť nové dôkazy. So svojím advokátom by ste mali čo najrýchlejšie prediskutovať, ktoré nové dôkazy by sa mali v prípade odvolania predložiť. Hneď ako z trestného stíhania vyplynie, o ktoré dôkazy sa bude opierať konanie na vyššom súde, váš advokát bude mať 14 dní na to, aby vaše dôkazy predložil. Z časovej lehoty 14 dní môžete dostať výnimku.

Ak sa odvolávate za účelom zmiernenia vášho trestu, vyšší súd bude posudzovať len rozsudok. V takomto prípade strany vyššiemu súdu nepredkladajú žiadne dôkazy, ale váš advokát môže súd požiadať o poskytnutie dodatočných informácií o vašich osobných pomeroch, ktoré sú relevantné na stanovenie trestu alebo vydanie.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak ste sa odvolali pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. Vyšší súd v praxi často začína tým, že prečíta vaše vyhlásenie a vyhlásenie svedkov, ktoré ste urobili na okresnom súde. Ak však spolu so svojím advokátom s týmto postupom nesúhlasíte, tieto vyhlásenia sa musia urobiť znovu.

Ak ste sa odvolali za účelom zníženia vášho trestu, vyšší súd zohľadní dôkazy, ktoré boli predložené na okresnom súde, a rozhodne o treste na tomto základe.

Vyšší súd oznámi svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Vyšší súd môže rozhodnúť o platnosti rozsudku okresného súdu, zvýšení alebo znížení trestu, alebo vás môže oslobodiť. Ak vás súd oslobodí alebo ak zmierni váš trest, náklady súvisiace s odvolaním sa hradia z verejných prostriedkov. To isté platí v prípade, že sa prokuratúra odvolala proti rozsudku a vyšší súd ho iba potvrdí. Vo všetkých ostatných prípadoch budete pravdepodobne musieť uhradiť náklady súvisiace s odvolaním vy.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Rozsudok vyššieho súdu nahrádza rozsudok okresného súdu a vo všeobecnosti sa stáva právoplatným a nezvratným. Váš prípad sa vo výnimočných prípadoch môže predložiť najvyššiemu súdu na základe povolenia odvolacej rady. Takéto povolenie sa obyčajne poskytuje len vtedy, ak je prípad zásadnou záležitosťou, a tým aj modelovým prípadom, alebo z iných zvláštnych dôvodov. Rada udeľuje povolenie odvolať sa na najvyšší súd len niekoľkým trestným prípadom. Váš advokát vás môže poučiť o vašich možnostiach získať takéto povolenie.

Ak ste boli oslobodený a ak boli v priebehu vyšetrovania použité donucovacie opatrenia, ako je vzatie do väzby, zatknutie alebo osobná prehliadka, môžete požiadať o odškodnenie. Svoju žiadosť musíte podať písomne regionálnemu štátnemu prokurátorovi najneskôr do dvoch mesiacov od rozhodnutia súdu. Váš advokát sa zvyčajne ujme praktických náležitostí súvisiacich s podaním odvolania. Nezabudnite svojho advokáta informovať o tom, kde vás môže kontaktovať vo vašej rodnej krajine.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Na výkon vášho trestu obyčajne môžete byť poslaný do iného členského štátu. Zvyčajne sa tak stane, len ak požiadate o presunutie na výkon trestu do vašej rodnej krajiny. Svoju žiadosť o výkon trestu vo vašej rodnej krajine musíte zaslať dánskemu ministerstvu spravodlivosti.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

V Dánsku nemôžete byť dvakrát odsúdený za ten istý trestný čin. Tá istá zásada sa uplatňuje aj v ostatných európskych krajinách. Keďže sa môžu sankčné ustanovenia v jednotlivých krajinách líšiť, musíte sa o tejto skutočnosti informovať v krajine, v ktorej ste mohli byť takisto stíhaný za spáchanie trestného činu.

Informácie o treste/odsúdení

Hneď potom, ako sa o prípade rozhodne, sa toto rozhodnutie oznámi centrálnemu registru trestov. Rozhodnutia o porušení dánskeho trestného zákonníka budú zaradené do časti registra vyhradenej pre rozhodnutia. Rozhodnutia o porušení ostatných právnych predpisov budú zaregistrované, ak vám bol vymeraný trest odňatia slobody alebo trest zákazu činnosti (trest zbavujúci vás práva). Toto rozhodnutie bude zaregistrované s uvedením názvu súdu, ktorý rozsudok vydal, dátumu vydania rozsudku, zákonných ustanovení, ktoré boli porušené a trestu.

Existujú isté obmedzenia ohľadom toho, ktoré rozhodnutia budú zaradené do registra trestov, ktorý vám môže byť vydaný na osobné použitie. Údaje sa ukladajú elektronicky a ich odstránenie závisí od závažnosti trestu. V súvislosti s registrovaním alebo odstraňovaním chýb môžete podať sťažnosť, nie však pokiaľ ide o aktuálnu registráciu rozhodnutia. Sťažnosti týkajúce sa registrácie musia byť predložené Úradu národného komisára dánskej polície, ktorý je zodpovedný za údaje týkajúce sa registra trestov.

Súvisiace odkazy

Dánsky zákon o výkone spravodlivosti

Nariadenie spracovania osobných údajov v centrálnom registri trestov

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.