Obžalovaní (trestné konanie)

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Akým spôsobom sa riešia drobné dopravné priestupky?

Ak vás zastaví dopravná polícia, ktorej úlohou je kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov, môžete svoj priestupok buď prijať, alebo zamietnuť. Polícia vás musí obviniť z priestupku, o ktorom sa domnieva, že ste spáchali. Máte právo na obhajcu a pred políciou nemusíte vypovedať.

Sankciou za dopravný priestupok je v bežnom prípade pokuta. Dopravné priestupky sa riešia rovnakým spôsobom ako ostatné priestupky, za ktoré sa udeľuje pokuta. Polícia vám zašle pokutový lístok. Ak pokutu zaplatíte, znamená to, že sankciu prijímate. Ak ju nezaplatíte, vaším prípadom sa bude zaoberať súd. Budete predvolaný na pojednávanie, na ktorom sa predložia dôkazy o spáchanom priestupku.

Riaditeľ verejnej prokuratúry vydal cenník pokút za dopravné priestupky, kde si môžete overiť, či vaša pokuta zodpovedá pokutám, ktoré sa bežne ukladajú za daný typ dopravného priestupku, ktorého ste sa dopustili.

Zákon o cestnej premávke polícii umožňuje zadržať vaše vozidlo, ak máte pobyt mimo Dánska a ak je vaše vozidlo registrované v inej krajine, než je Dánsko. Vozidlo môže byť zadržané až do zaplatenia pokuty, alebo do poskytnutia zábezpeky na platbu pokuty. Ak nesúhlasíte s tým, že ste sa dopustili dopravného priestupku, v niektorých prípadoch budete musieť zložiť zábezpeku na platbu pokuty a požiadať o začatie súdneho konania. Polícia často využíva právo na zadržanie vozidiel.

Pre vozidlá a vodičov z ostatných škandinávskych krajín existujú osobitné predpisy.

Akým spôsobom sa riešia priestupky spojené s nesprávnym parkovaním?

Priestupky spojené s nesprávnym parkovaním bežne riešia dopravné hliadky pracujúce pre miestny orgán alebo súkromnú spoločnosť, nie polícia. Ak parkujete nezákonne, dostanete pokutu za parkovanie. Pokutu za parkovanie si nájdete za stieračom svojho auta.

Ak zastihnete dopravnú hliadku predtým, ako vám dá pokutu za parkovanie, môžete vzniesť námietku priamo tejto hliadke. Dopravná hliadka môže rozhodnúť, že tento priestupok nezaznamená alebo môže urobiť záznam o vašej námietke. Ak dostanete pokutu za parkovanie, musia k nej byť priložené usmernenia o tom, ako môžete predložiť sťažnosť týkajúcu sa pokuty. Pre sťažnosti neexistuje žiadny centrálny orgán.

Pokuty za parkovanie sa vyberajú rovnakým spôsobom, ako ostatné občianske pohľadávky. Znamená to, že ak pokutu nezaplatíte, táto pohľadávka sa zašle spoločnosti pre výber pohľadávok v krajine vášho pobytu.

Bude tento typ priestupku zaznamenaný v mojom registri trestov?

Do vášho registra trestov sa v bežnom prípade pokuty nezaznamenávajú. Avšak pokuty za trestné činy sa do vášho registra trestov zaznamenávajú.

Pokuty za parkovanie sa nepovažujú za trestnú sankciu, a preto sa do vášho registra trestov nezaznamenávajú.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.