Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Anglicko a Wales

Všimnite si, že táto informačná stránka sa vzťahuje len na Anglicko a Wales. Ak chcete vedieť, aké práva máte v iných častiach Spojeného kráľovstva, prečítajte si informačné stránky pre Škótsko a Severné Írsko. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, ak ste podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menších dopravných priestupkoch, ktoré sa obyčajne riešia pokutou, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplne informácie o vašich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Zhrnutie trestného konania

Zvyčajné fázy trestného konania sú nasledujúce:

 • Polícia zistí, či bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal. Zhromaždí dôkazy.
 • Po nájdení podozrivého môže polícia, ak to bude považovať za potrebné, túto osobu zatknúť a vypočúvať ju vo veci trestného činu.
 • Ak je polícia toho názoru, že podozrivý spáchal trestný čin, bude kontaktovať Prokurátorskú službu koruny (CPS) a zistí, či má túto osobu obžalovať – t. j. vzniesť formálne obvinenie, ktorým sa bude súd zaoberať.
 • CPS rozhodne o primeranej obžalobe a predloží formálny dokument o podozrivom, v ktorom opíše svoje tvrdenie.
 • Pred procesom sa počas súdneho vypočutia zistí, či sa obžalovaný cíti byť vinný alebo nevinný a či je prípad pripravený na to, aby bol prerokovaný v rámci procesu.
 • Žalobca predkladá dôkazy v procese. Obžalovaný môže tiež predložiť dôkazy na svoju obhajobu. O vážnych prípadoch rozhodne porota a o menej vážnych prípadoch rozhodnú zmierovací sudcovia.
 • Po vypočutí svedeckých výpovedí vynesú zmierovací sudcovia alebo porota rozsudok.
 • Ak je obžalovaný uznaný vinným, sudca rozhodne o treste.
 • Voči rozhodnutiu sa možno odvolať.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Berte, prosím, na vedomie, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnom konaní v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 ‒ Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 ‒ Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie a zatknutie
 • Výsluch a obžaloba
 • Prítomnosť na súde pred procesom
 • Príprava prípadu pred procesom

3 ‒ Moje práva počas súdneho procesu

4 ‒ Moje práva po skončení súdneho procesu

 • Viac informácií o odvolacích konaniach

5 ‒ Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Prokurátorská služba koruny

Príručka o ochrane ľudských práv Liberty

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.