Obžalovaní (trestné konanie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Kde sa koná súdny proces?

Všetky trestné veci prejednávajú okresné súdy. Rozhodnutie spravidla vynáša samosudca. Trestné veci, ktoré sa týkajú trestných činov prvého stupňa, rieši súd tvorený predsedom a dvoma prísediacimi.

Prebieha súdny proces verejne?

Súdny proces prebieha verejne.

Súd môže súdne pojednávanie vyhlásiť za čiastočne alebo úplne neverejné:

  • kvôli ochrane štátneho alebo obchodného tajomstva;
  • kvôli ochrane morálky, rodiny alebo súkromia;
  • v záujme maloletej osoby;
  • v záujme zasadajúceho súdu vrátane prípadov, v ktorých môže verejný súdny proces ohroziť bezpečnosť súdu, účastníkov súdneho konania alebo svedkov.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Pred ukončením súdneho pojednávania môže obžaloba zmeniť obvinenia alebo vzniesť voči vám nové obvinenia. V takomto prípade obžaloba vypracuje nové body obvinenia. Nedôjde k tomu v prípade, že boli obvinenia zmenené vo váš prospech. Ak budú obvinenia zmenené, máte spolu so svojím advokátom právo požiadať o odloženie súdneho procesu kvôli príprave svojej obhajoby.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie sa považuje za súčasť dôkazov pri vyšetrovaní trestného činu. Ak budete uznaný vinným, obžaloba ešte stále môže dokázať vašu vinu pomocou iného dôkazu.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Účasť obžalovaného na súdnom procese je povinná. Vo výnimočných prípadoch môže súdny proces prebehnúť bez vašej prítomnosti, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • ak ste spôsobili na súde rozruch a ignorovali nariadenia sudcu, v dôsledku čoho ste boli vykázaný zo súdnej siene;
  • ak sa nachádzate mimo územia Estónskej republiky a nedostavili ste sa na súd, ktorý môže vo veci pojednávať aj vo vašej neprítomnosti;
  • keď ste po výsluchu na súde v takom stave, že sa nemôžete ďalej zúčastniť na súdnom procese a je možné pojednávať o prípade vo vašej neprítomnosti.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inej krajine?

Súd má právo povoliť vám účasť na súdnom procese prostredníctvom videokonferencie v prípade, že sa nemôžete dostaviť na súd. Takáto účasť je možná len s vaším súhlasom.

Bude mi poskytnutý tlmočník, ak nerozumiem, čo sa na súde deje?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdny proces, súd vám musí zabezpečiť služby tlmočníka počas celého súdneho procesu. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Musím mať advokáta? Dostanem advokáta?

Musíte mať advokáta a v prípade, že ste si ho nevybrali sami, Estónska advokátska komora vám jedného pridelí (pozri informačnú stránku č. 1).

Môžem počas súdneho procesu hovoriť? Musím počas súdneho procesu hovoriť?

Počas súdneho procesu máte právo hovoriť a vyjadriť svoje stanovisko ku všetkým okolnostiam vášho prípadu. Počas súdneho procesu nemusíte hovoriť a máte právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Obžalovaný nie je povinný hovoriť pred súdom pravdu. Ak nebudete hovoriť pravdu, nemôžu byť na vás uvalené žiadne sankcie. Ak sa počas procesu preukáže, že ste na súde klamali, celé vaše svedectvo (vrátane pravdivej časti) sa môže považovať za nespoľahlivé. V takom prípade sa vaše svedectvo nebude považovať za dôkaz.

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Máte právo namietať proti dôkazom použitým proti vám na súde. Dôkazy nebudú na súde pripustené v prípade, že došlo k zásadnému porušeniu zákona. Máte právo napadnúť dôveryhodnosť dôkazov, ako aj ich právnu prípustnosť.

Spolu so svojím advokátom môžete dôkazy napadnúť ústne aj písomne počas každej fázy pojednávania, a to až do ukončenia súdneho procesu.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť?

Máte právo predložiť súdu všetky dôkazy, ktoré sú vo vašom prípade relevantné a ktoré boli získané zákonnou cestou.

Aké podmienky sa vzťahujú na moje dôkazy?

Na predloženie nového dôkazu je spravidla potrebné predložiť žiadosť po preskúmaní trestného spisu alebo minimálne do 3 pracovných dní pred začatím prípravného konania na súde. Nové dôkazy môžete predložiť aj počas súdneho procesu, ak ich z pádnych dôvodov nebolo možné predložiť skôr.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Na získanie dôkazov máte právo využiť služby súkromného detektíva. Dôkazy, ktoré zhromaždí súkromný detektív, sú na súde prípustné v prípade, že ich súkromný detektív získal bez toho, aby porušil zákon.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Máte právo požiadať, aby osoby, ktoré disponujú dôležitými informáciami potrebnými na vyriešenie vášho prípadu svedčili na súde.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť svedkov v mojom prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Vy aj váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko, pokiaľ ide o relevantnosť a dôveryhodnosť výpovede svedkov. Máte právo predložiť dôkaz, ktorý vyvráti výpoveď svedka alebo ktorý spochybní jeho dôveryhodnosť.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Na súde sa môžu zohľadniť len informácie o predchádzajúcich priestupkoch, ktoré boli zaznamenané v registri trestov a neboli z neho odstránené (priestupok sa z vášho trestného registra odstráni od 1 do 15 rokov po uplynutí trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Zohľadniť sa môžu aj informácie o vašich predchádzajúcich priestupkoch z ostatných krajín. Priestupky, ktoré sa majú zohľadniť na súde, musia byť uvedené v bodoch obžaloby. V prípade niektorých trestných činov môže predchádzajúce spáchanie podobného trestného činu viesť k vymeraniu prísnejšieho trestu.

Aký je možný výsledok súdneho procesu?

Po ukončení pojednávania vás súd buď zbaví viny alebo usvedčí. Súd vás zbaví viny v prípade, že sa nedokáže, že bol trestný čin spáchaný alebo že ste ho spáchali vy. Súd vás zbaví viny aj v prípade, keď obžaloba stiahne obvinenia. Súd vás usvedčí v prípade, ak sa preukáže, že ste trestný čin spáchali.

Ak ste boli uznaný vinným, súd vám vymeria trest podľa zákona. Môže vám byť vymeraný nasledujúci trest:

  • pokuta vo výške 30 až 500-násobku vašej priemernej dennej mzdy;
  • trest odňatia slobody na 30 dní až 20 rokov alebo doživotie.

Ak súhlasíte, súd môže odňatie slobody nahradiť verejnoprospešnými prácami.

Za určitých okolností môže súd rozhodnúť aj o udelení probačného obdobia. V takomto prípade si nemusíte odpykať pôvodný trest alebo si musíte odpykať iba jeho časť, ak počas probačného obdobia nespáchate nový trestný čin. Probačné obdobie býva stanovené na 3 až 5 rokov.

Okrem hlavného trestu vám súd môže vymerať aj dodatočný trest, ako je zákaz účasti na konkrétnych činnostiach alebo vyhostenie z Estónska. Akýkoľvek majetok, ktorý je v súvislosti s daným trestným činom, môže byť zhabaný.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť má právo zúčastniť sa súdneho procesu, vypovedať a predložiť dôkazy, žiadať o odškodnenie na pokrytie strát spôsobených trestným činom a vyjadriť sa k rozsudku, ktorý navrhuje obžaloba na vaše potrestanie.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Trestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Trestný zákonník

Trestný zákonník v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.