Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Máte právo odvolať sa proti rozsudku. Môžete sa odvolať proti odsúdeniu a rozsudku. Máte právo odvolať sa proti celému rozsudku alebo jeho časti.

Ako sa môžem odvolať?

O tom, že chcete podať odvolanie, musíte informovať súd, ktorý vás odsúdil. Musíte tak urobiť písomne do 7 dní od uverejnenia rozsudku súdu. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom faxu.

Odvolanie sa predloží súdu, ktorý rozsudok vydal, a to do 15 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť rozsudok preskúmať. Odvolanie sa predkladá v písomnej podobe a zasiela sa súdu poštou alebo faxom. Odvolanie vyhotovené prokuratúrou a právnym poradcom sa zasielajú na súd takisto elektronicky.

Súd, ktorý vydal rozsudok, zašle odvolanie a trestný spis odvolaciemu súdu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte, prvotný rozsudok nenadobudne platnosť, pokiaľ nevydá rozhodnutie odvolací súd. Ak ste boli vzatý do väzby pred vynesením rozsudku alebo po jeho vynesení, nebudete prepustený na základe svojho odvolania. Vo väzbe môžete byť zadržiavaný až do rozhodnutia o odvolaní. Zákon nestanovuje žiadnu lehotu na posúdenie odvolania, musí sa však vykonať v primeranej lehote.

Môžem predložiť nový dôkaz v prospech môjho odvolania? Za akých podmienok?

V rámci odvolania máte právo predložiť nový dôkaz, ak máte pádny dôvod na to, že ste ho nepredložili skôr.

Ako prebieha pojednávanie na odvolacom súde?

Na pojednávaní na odvolacom súde sa preskúmajú argumenty uvedené v odvolaní. Ak sa na súd nedostavíte, odvolací súd môže o vašom odvolaní rozhodnúť aj za vašej neprítomnosti. Po posúdení odvolania môže odvolací súd:

  • zamietnuť odvolanie;
  • zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa alebo vyniesť nový rozsudok;
  • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a ukončiť trestné konanie;
  • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a zaslať mu prípad späť na nové pojednávanie.

Ak prvé odvolanie zlyhá, je možné podať ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať „kasačný opravný prostriedok“ na Najvyššom súde. „Kasačný opravný prostriedok“ môžete predložiť len prostredníctvom advokáta.

Ak chcete podať „kasačný opravný prostriedok“, musíte informovať odvolací súd do 7 dní od uverejnenia rozhodnutia vo veci odvolania.

„Kasačný opravný prostriedok“ musí byť predložený do 30 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť preskúmať rozhodnutie odvolacieho súdu. „Kasačný opravný prostriedok“ predkladá Najvyššiemu súdu odvolací súd, ktorý vydal rozhodnutie o odvolaní.

Najvyšší súd má právo rozhodnúť, či bude alebo nebude o „kasačnom odvolacom prostriedku“ pojednávať. Ak súd zamietne „kasačné konanie“, neposkytuje sa k tomu žiadne zdôvodnenie.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Odsúdenie získa právoplatnosť nadobudnutím účinnosti rozsudku. Stane sa tak po premlčaní lehoty na podanie odvolania alebo kasačného odvolacieho prostriedku. V prípade kasačného odvolacieho prostriedku nadobudne rozsudok právoplatnosť vtedy, ak Najvyšší súd buď zamietol kasačné konanie alebo vydal v danom prípade rozhodnutie.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný do registra trestov len v prípade, že bolo právoplatné. Ak Najvyšší súd anuluje rozhodnutie súdu, ktorý vás odsúdil, toto odsúdenie nebude do registra trestov zaznamenané.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Máte právo na odškodnenie za spôsobenú ujmu v prípade, že ste boli bezdôvodne zbavený slobody. O odškodnenie môžete požiadať písomne ministerstvo financií, a to do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vášho oslobodzujúceho rozsudku alebo rozsudku, ktorým sa ukončuje trestné stíhanie.

Výška odškodnenia je pevne stanovená a rovná sa 7-násobku minimálnej dennej mzdy platnej v Estónskej republike za každý deň strávený vo väzení. Okrem toho máte právo požiadať štát o náhradu finančných prostriedkov, ktoré ste uhradili svojmu advokátovi.

Som z inej krajiny. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom s legálnym pobytom v Estónsku a boli ste odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin a odsúdený na odňatie slobody, súd môže okrem ďalšieho trestu rozhodnúť o vašom vyhostení z Estónska a vydať vám zákaz vstupu do Estónska na 10 rokov. Keďže vyhostenie z Estónska je takisto trestom, máte právo sa proti nemu odvolať.

Ak nemáte na pobyt v Estónsku oprávnenie, budete z Estónska vyhostený automaticky bez rozhodnutia súdu. Máte právo odvolať sa proti vyhosteniu podaním sťažnosti na správny súd. Skutočnosť, že ste sa proti vyhosteniu odvolali nevedie k jeho odloženiu počas trvania súdneho konania.

Bol som odsúdený; možno voči mne viesť nový proces na základe rovnakých obvinení?

Ak ste boli odsúdený, nie je možné začať voči vám nový súdny proces na základe rovnakých obvinení.

Budú informácie o mojom odsúdení zaznamenané do registra a akým spôsobom budú uložené?

Informácie o vašom odsúdení sa zadávajú do registra trestov. Tento register vedie Ministerstvo spravodlivosti a spravuje ho centrum pre registre a informačné systémy. Informácie uvedené v registri sú verejne prístupné, s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Tieto informácie možno predložiť štátnym orgánom cudzích krajín, ak to umožňujú medzinárodné dohody. Informácie o vašom treste sa uchovávajú bez vášho súhlasu. Tieto údaje budú odstránené po uplynutí obdobia stanoveného zákonom (1 – 15 rokov od výkonu trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Trestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Zákon o registri trestov

Zákon o registri trestov v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody

Odškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Zákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu

Zákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.