Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Estónsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Estónsko

Musím mať advokáta?

Advokáta musíte mať počas prípravného konania od okamihu, keď máte možnosť nahliadnuť do trestných spisov (pozri Informačnú stránku 2). Pred touto fázou musíte mať k dispozícii advokáta v nasledujúcich prípadoch:

  • ak ste boli v čase spáchania trestného činu maloletý;
  • ak sa nemôžete obhajovať z dôvodu fyzického alebo mentálneho postihnutia, alebo ak je pre vás obhajoba zložitá z dôvodu takéhoto postihnutia;
  • ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý vám hrozí odňatie slobody na doživotie;
  • ak je váš prípad v konflikte s prípadom inej osoby, ktorá disponuje obhajcom;
  • ak ste boli minimálne šesť mesiacov umiestnený vo vyšetrovacej väzbe;
  • ak sa prípad rieši v zrýchlenom konaní.

Advokáta musíte mať k dispozícii počas súdneho procesu. Účasť advokáta na súdnom procese je povinná.

Ako si nájsť advokáta

Máte právo vybrať si vlastného advokáta, ktorý bude súhlasiť s vaším zastupovaním na základe zmluvy. Mená a kontaktné údaje advokátov nájdete na domovskej stránke Estónskej advokátskej komory.

Ak nemáte zmluvného advokáta alebo vás váš advokát nemôže zastupovať, máte právo požiadať o vymenovanie advokáta. Estónska advokátska komora v takomto prípade vymenuje advokáta, ktorý vás bude zastupovať.

Vaše právo na vymenovanie advokáta Estónskou advokátskou komorou nezávisí do vašej ekonomickej situácie. Pri žiadosti o pridelenie advokáta nemusíte uviesť údaje o svojej finančnej situácii.

Ak si želáte, aby vášho advokáta vymenovala Estónska advokátska komora, musíte predložiť žiadosť vyšetrujúcemu orgánu, prokuratúre alebo súdu.

V konkrétnych konaniach je účasť advokáta povinná. Ak ste si v takomto konaní nevybrali advokáta sami, vymenuje ho vyšetrujúci orgán, prokuratúra alebo súd. V takomto prípade nemusíte o advokáta požiadať.

Platba za advokátske služby

Ste povinný uhradiť služby advokáta, ktorého ste si vybrali. Poplatky za služby advokáta a podmienky platby sú predmetom zmluvy uzavretej s vami ako klientom.

Ak si nechcete najať vlastného advokáta, máte právo na advokáta, ktorého vám pridelí štát. Služby advokáta, ktorého vymenuje Estónska advokátska komora, hradí štát. V takomto prípade nemusíte hradiť služby advokáta. Ak vás súd uzná vinným, ste povinný uhradiť štátu náklady za služby advokáta.

Môžem advokáta vymeniť?

Máte právo vymeniť advokáta, ktorého ste si vybrali. Ak vám bol advokát pridelený, máte právo vymeniť ho, ak s tým pôvodný a nový advokát súhlasia. Ak bol advokát, ktorý vám bol pridelený, nekompetentný alebo nedbalý, máte právo predložiť súdu žiadosť o stiahnutie tohto advokáta a vymenovanie nového prostredníctvom Estónskej advokátskej komory.

Súvisiace odkazy

Estónska advokátska komora

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.