Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Estónsko

Trestné konanie má dve fázy: prípravné konanie alebo vyšetrovanie, a súdny proces. Trestný proces sa môže ukončiť aj bez toho, aby sa dostal na súd (napríklad keď sa počas vyšetrovania zistí, že trestný čin nebol spáchaný). Z trestného činu vás môže uznať vinným iba súd.

Autor obsahu
Estónsko

Aký je cieľ vyšetrovania trestného činu?

Cieľom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol trestný čin spáchaný, ako aj okolnosti týkajúce sa trestného činu. Počas vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy v súvislosti s údajne spáchaným trestným činom, zisťujú sa okolnosti a nakoniec sa určí, či sú tieto dôkazy dostatočné na to, aby vás bolo možné obviniť zo spáchania trestného činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Začatie trestného konania

Trestné konanie začne vyšetrovací orgán (polícia alebo iný štátny orgán, ktorý je na to oprávnený) alebo prokuratúra. Trestné konanie sa začne vtedy, keď polícia alebo prokuratúra dostane informácie o údajnom spáchaní trestného činu.

Zadržanie a zatknutie

Ak má vyšetrovací orgán oprávnené dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, môžete byť zadržaný ako podozrivý na 48 hodín. V prípade zadržania vás vyšetrovací orgán musí bezodkladne vypočuť.

Ak sa v priebehu vyšetrovania preukáže, že neexistuje dôvod na vaše zadržanie, musíte byť okamžite prepustený. Ak je prokuratúra presvedčená, že musíte byť zadržaný dlhšie, aby ste sa nevyhýbali vyšetrovaniu alebo nespáchali nové trestné činy, musí súd požiadať o vydanie zatykača.

V takomto prípade budete predvedený pred sudcu do 48 hodín od vášho zadržania. Sudca rozhodne, či je potrebné vziať vás do väzby. Ak sa sudca domnieva, že neexistuje dôvod na to, aby ste boli vzatý do väzby, budete okamžite prepustený.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov

Cieľom vyšetrovania je zhromaždiť dôkazy potvrdzujúce okolnosti týkajúce sa trestného činu. Za týmto účelom sa podozrivý, obeť a svedkovia vypočujú, zhromažďujú sa dôkazy, vykonávajú sa forenzné analýzy a sledovanie podozrivých. Všetky kroky zamerané na zhromažďovanie dôkazov sa musia zdokumentovať v súlade so zákonom. Na to, aby ste mohli byť obvinený, možno použiť iba dôkazy stanovené zákonom a získané zákonným spôsobom.

Získanie prístupu k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia

Zostaví sa trestný spis, ktorý obsahuje podrobné informácie o vyšetrovaní trestného činu a o dôkazoch. Po ukončení vyšetrovania trestného činu poskytne prokuratúra obhajcovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás informuje o zhromaždených dôkazoch a o obvineniach, ktoré boli voči vám vznesené.

Spolu so svojím advokátom máte právo predložiť prokuratúre žiadosti (napríklad o zahrnutie dodatočných dôkazov do spisu, o ukončenie trestného konania atď.). Prokuratúra musí o týchto žiadostiach rozhodnúť. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, tú istú žiadosť môžete znovu predložiť súdu počas súdneho procesu.

Ak prokuratúra potom, ako vám poskytne spis a rozhodne o prípadných žiadostiach, dospeje k záveru, že existuje dostatok dôkazov na začatie konania proti vám, vypracuje body obžaloby.

Je to dokument, ktorý obsahuje fakty a dôkazy o skutočnostiach, na ktorých je toto obvinenie založené. Prokuratúra tieto body obžaloby predloží obhajcovi a zašle ich súdu. Sudca otvorí súdny proces na základe týchto bodov obžaloby.

Moje práva počas vyšetrovania

Začatie trestného konania (1)

Prečo sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začalo preto, lebo vyšetrovací orgán získal informácie, z ktorých vyplýva, že bol spáchaný trestný čin. Tieto informácie môžu vychádzať zo sťažnosti podanej istou osobou alebo zistením skutočnosti, z ktorej vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Účelom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol spáchaný trestný čin a v prípade, že bol spáchaný, určiť, či sú zhromaždené dôkazy dostatočné na obvinenie podozrivého zo spáchania trestného činu.

Kto vedie vyšetrovanie trestného činu?

Trestné konanie vedie prokuratúra a samotné vyšetrovanie trestného činu vedie vyšetrovací orgán v súlade s pokynmi prokuratúry. Vo všeobecnosti vedie vyšetrovanie polícia. Vyšetrovanie môžu viesť aj bezpečnostná polícia, Rada pre clá a dane, Inšpektorát životného prostredia, Väzenský úrad a väzenská služba ministerstva spravodlivosti, vojenská polícia a Úrad pre hospodársku súťaž.

Vyšetrovacie orgány môžu vykonávať určité procedurálne akty len na základe povolenia prokuratúry alebo súdu.

Ako zistím, že sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začína prvým procedurálnym aktom. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, o začatí trestného konania sa dozviete tak, že budete zadržaný ako podozrivý alebo vás vyšetrovací orgán vyzve, aby ste sa dostavili na výsluch.

Prečo môžem byť podozrivý zo spáchania trestného činu?

Podozrivým sa môžete stať v prípade, keď má vyšetrovací orgán dostatočné dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin. Tieto dôvody môžu byť oprávnené z rôznych príčin, napríklad:

 • boli ste prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • svedok spáchania trestného činu alebo obeť vás identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu alebo z iných informácií vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Aké sú moje práva ako podozrivého?

Vaše hlavné práva ako podozrivého sú:

 • právo byť informovaný o tom, z čoho ste podozrivý, vypovedať v súvislosti s týmto podozrením alebo odmietnuť vypovedať,
 • právo vedieť, že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám,
 • právo na pomoc tlmočníka,
 • právo na pomoc obhajcu,
 • právo na súkromnú konzultáciu s obhajcom,
 • právo na vypočutie v prítomnosti vášho obhajcu,
 • právo zúčastniť sa súdneho pojednávania v súvislosti so žiadosťou o vaše zatknutie,
 • právo predložiť dôkazy,
 • právo predložiť žiadosti a sťažnosti,
 • právo nahliadať do záznamov týkajúcich sa procesného aktu a vyjadrovať sa k podmienkam, priebehu a výsledkom procedurálneho aktu, ako aj k záznamom, pričom tieto vyjadrenia sa tiež zaznamenajú, právo vysloviť súhlas so žiadosťou o zmierovacie konanie, zúčastniť sa na rokovaní ako strana zmierovacieho konania, podávať návrhy týkajúce sa druhu a výšky trestu, ktorý sa má uložiť, a uzatvoriť alebo odmietnuť uzatvoriť dohodu o zmieri.

Aké sú moje povinnosti?

Ste povinný:

 • dostaviť sa na žiadosť vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry alebo súdu;
 • zúčastňovať sa na procesných aktoch a uposlúchnuť príkazy vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry a súdu.

Aké informácie dostanem o prebiehajúcom konaní?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí informovať o vašich právach a povinnostiach. Budete vyzvaný, aby ste podpísali písomnú verziu vášho výsluchu, čím potvrdíte, že ste boli informovaný o svojich právach a povinnostiach.

Následne budete informovaný o podozreniach voči vašej osobe. To znamená, že budete stručne informovaný o činoch, z ktorých spáchania ste podozrivý. Takisto vám budú poskytnuté podrobné informácie o zákone, ktorý daný čin definuje ako trestný čin. Ani vyšetrovací orgán ani prokuratúra nie sú povinné poskytnúť vám viac informácií pred ukončením prípravného konania.

Kedy môžem hovoriť so svojím advokátom?

Máte právo stretnúť sa a konzultovať so svojím advokátom od okamihu vzniku podozrenia podliehajúceho trestnému konaniu. Máte právo poradiť sa so svojím advokátom ešte predtým, ako vás vypočuje vyšetrovací orgán.

 

Zadržanie a zatknutie (2)

Za akých okolností môžem byť zadržaný?

Môžete byť zadržaný ako podozrivý, ak:

 • ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • vás svedok spáchania trestného činu alebo obeť identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Môžete byť zadržaný aj v prípade, keď má vyšetrovací orgán iné informácie, ktoré vás označujú za podozrivého a:

 • vy ste sa pokúsili o útek;
 • nebola zistená vaša totožnosť;
 • vyšetrovací orgán sa domnieva, že aj naďalej môžete páchať trestné činy, vyhýbať sa trestnému konaniu alebo ho nejakým spôsobom mariť.

Môžete byť zadržaný a zatknutý za účelom odovzdania alebo vydania do inej krajiny (pozri Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)).

Kto ma môže zadržať?

Na vaše zadržanie má právo vyšetrovací orgán. Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom, alebo ak ste sa pokúsili o útek, môže vás ktokoľvek predviesť na políciu, ktorá vás zadrží.

Ako sa dozviem, prečo som bol zadržaný, a čo sa bude diať?

Po vašom zadržaní vás príslušník vyšetrovacieho orgánu musí informovať o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach a povinnostiach. Príslušník polície vypracuje dokument o zadržaní, ktorý obsahuje právny základ pre vaše zadržanie a okolnosti trestného činu, z ktorého spáchania ste podozrivý. Máte právo podať žiadosti a žiadať o ich zahrnutie do dokumentu o zadržaní.

Nehovorím miestnym jazykom; ako porozumiem tomu, čo sa deje?

Vyšetrovací orgán vás musí o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach bezodkladne informovať v jazyku a spôsobom, ktorému rozumiete. Vyšetrovací orgán vám v prípade potreby musí zabezpečiť tlmočníka. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžem o mojom zadržaní informovať svojich blízkych?

Máte právo informovať aspoň jednu blízku osobu podľa svojho výberu. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom vyšetrovacieho orgánu. To znamená, že máte právo požiadať o informovanie osoby podľa vášho výberu, čo vykoná vyšetrovací orgán.

Ak sa vyšetrovací orgán domnieva, že by mohlo informovanie vami vybranej osoby o vašom zadržaní ohroziť trestné konanie, môže ju odmietnuť informovať. Na takéto zamietnutie musí dať povolenie prokuratúra.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Zadržiavaný môžete byť maximálne 48 hodín. Ak súd do 48 hodín od vášho zadržania nevydal zatykač, vyšetrovací orgán vás musí okamžite prepustiť.

Za akých okolností môžem byť zatknutý?

Môžete byť zatknutý na žiadosť prokuratúry, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa môžete vyhýbať trestnému konaniu alebo spáchať nové trestné činy. Povolenie na vaše zatknutie môže vydať len sudca.

Akým spôsobom sa vydá rozhodnutie na moje zatknutie?

Vyšetrovací orgán vás predvedie pred sudcu, ktorý na vás vydá zatykač. Pred sudcu môže byť predvolaný prokurátor a na žiadosť aj váš advokát. Sudca si prečíta spis k vášmu trestnému prípadu a vypočuje vás, aby si overil dôvody vášho zatknutia. Po vypočutí všetkých strán prípadu súd zatknutie schváli alebo zamietne. V prípade zamietnutia musíte byť okamžite prepustený.

Ako dlho môžem byť zatknutý?

V prípravnom konaní nemôžete byť zadržiavaný dlhšie ako 6 mesiacov. V mimoriadnych prípadoch sa môže toto obdobie predĺžiť. Po uplynutí každých dvoch mesiacov máte právo požiadať súd o preskúmanie dôvodov na vaše zatknutie a súd musí do 5 dní rozhodnúť, či je vaše ďalšie zatknutie oprávnené alebo nie. Ak sa súd domnieva, že vaše zatknutie už nie je odôvodnené, musí vás okamžite prepustiť.

Môžem byť prepustený na kauciu?

Máte právo požiadať, aby ste boli namiesto zatknutia prepustený na kauciu. Za týmto účelom musíte súdu predložiť žiadosť. Budete predvedený pred sudcu, ktorý rozhodne o žiadosti o prepustenie na kauciu a ktorý musí vypočuť vaše stanovisko a stanovisko vášho advokáta.

Ak súd so žiadosťou súhlasí, budete z vyšetrovacej väzby prepustený po prevedení sumy zodpovedajúcej výške kaucie na účet súdu.

Mám právo odvolať sa proti vydaniu zatykača?

Proti vydaniu zatykača máte právo sa odvolať. Za týmto účelom musíte vy alebo váš advokát predložiť odvolaciemu súdu písomné odvolanie, a to na obvodnom súde, ktorý pôvodne zatykač vydal. Odvolanie musíte podať do 10 dní odo dňa prijatia informácie o vydaní zatykača.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)

Aký je účel výsluchu a zhromažďovania dôkazov?

Účelom výsluchu a zhromažďovania dôkazov je vyšetriť okolnosti údajného spáchania trestného činu a písomne zaznamenať tieto skutočnosti tak, aby sa mohli predložiť súdu. Vyšetrovací orgán a prokuratúra sú povinné zhromaždiť informácie dokazujúce vašu účasť na trestnom čine, ako aj informácie, ktoré sú vo váš prospech. Nemusíte dokazovať svoju nevinu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí okamžite vypočuť.

Musím vyšetrovaciemu orgánu poskytnúť informácie?

Vyšetrovaciemu orgánu nemusíte poskytnúť žiadne informácie, ani odpovedať na kladené otázky. Máte právo nevypovedať. Nevypovedanie nie je v žiadnom prípade možné považovať za priznanie viny. Nemôžete byť nútený poskytnúť dôkazy svedčiace proti vám alebo vám blízkym ľuďom.

Ako sa vedie výsluch?

Na začiatku výsluchu vám musí byť oznámené, že máte právo odmietnuť vypovedať a že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám. V prvom rade vám bude položená otázka, či ste spáchali trestný čin, z ktorého ste podozrivý.

Máte možnosť uviesť všetko, čo viete o vyšetrovanom trestnom čine. Takisto vám budú kladené otázky. Vypracuje sa písomný záznam výsluchu. Pred podpísaním tohto záznamu máte právo si ho prečítať. Do tohto záznamu máte právo zahrnúť svoje pripomienky.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaša výpoveď môže byť použitá ako dôkaz proti vám.

Môžem pred súdnym procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Počas vyšetrovania môžete priznať vinu len vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým obvineniam. Tiež tak máte právo urobiť kedykoľvek počas vyšetrovania, dokonca aj keď ste počas výsluchu uviedli, že ste nevinný.

Trestné konanie sa priznaním vašej viny neukončí. Vyšetrovací orgán musí aj napriek tomu zistiť okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu a dokázať ich. Nemôžete byť usvedčený zo spáchania trestného činu len na základe vášho priznania.

Mám právo na neskoršie stiahnutie svojho priznania?

Ak ste priznali svoju vinu, máte právo vrátiť sa k svojej predchádzajúcej výpovedi a poprieť svoju vinu počas trestného konania alebo aj na súde. V takom prípade môže byť vaše predchádzajúce priznanie predostreté na súde ako dôkaz proti vám. Ak ostatné dôkazy potvrdia vašu vinu, skutočnosť, že ste stiahli svoje priznanie, bude ignorovaná, pretože je nespoľahlivé.

Môžem získať informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Počas vyšetrovania trestného činu nie je vyšetrovací orgán povinný poskytnúť vám informácie o tom, ktorí svedkovia svedčili proti vám a čo povedali. O svedkoch a ich svedectve proti vám budete informovaný len po získaní prístupu k trestnému spisu na konci vyšetrovania (pozri Prístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)).

Budú mi kladené otázky o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Môžu vám byť kladené otázky o vašich predchádzajúcich priestupkoch, môžete však odmietnuť tieto informácie poskytnúť. Vyšetrovací orgán má právo zistiť formou nahliadnutia do rôznych registrov, či ste sa už v minulosti dopustili nejakého priestupku. Všetky predchádzajúce priestupky budú uvedené v bodoch obžaloby.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Vyšetrovací orgán má právo vykonať u vás osobnú prehliadku s cieľom nájsť stopy po zločine, najmä zmeny na vašom tele, a získať ostatné informácie, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie trestného činu.

Môžem byť požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, a budú mi odobraté vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Vyšetrovací orgán má právo odobrať vám stopy dôkazov a vzorky vrátane odtlačkov prstov a biologického materiálu na analýzu DNA.

Ak odmietnete tieto vzorky poskytnúť, vyšetrovací orgán má právo prinútiť vás k tomu. Ak však odmietnete tieto vzorky poskytnúť alebo sa ich odobratím môže narušiť vaša fyzická integrita, ich odobratie sa môže vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrovacieho orgánu. Máte právo nahliadnuť do tohto rozhodnutia.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory alebo auto atď. môžu byť prehľadané s cieľom nájsť dôkazy o spáchaní trestného činu alebo iné dôkazy potrebné na jeho vyriešenie. Na túto prehliadku musí vydať príkaz prokuratúra alebo súd. Ak je potrebné prehliadku vykonať bezodkladne, môže sa povoliť na základe príkazu od vyšetrovacieho orgánu.

Osobe, na majetku ktorej sa prehliadka vykonáva, je potrebné predložiť príkaz na prehliadku a požiadať ju o odovzdanie vecí uvedených v tomto príkaze. Ak nie sú odovzdané, príslušníci vyšetrovacieho orgánu vykonajú prehliadku.

Môžem podať sťažnosť, ak dôjde k porušeniu mojich práv?

Ak boli porušené vaše práva, máte právo podať sťažnosť na činnosť vyšetrovacieho orgánu a predložiť ju prokuratúre. Ak sa táto sťažnosť týka činnosti prokuratúry, možno ju predložiť štátnej prokuratúre. Sťažnosť je potrebné vyriešiť do 30 dní. Bude vám doručená kópia rozhodnutia. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím štátnej prokuratúry, máte právo do 10 dní podať na súd sťažnosť.

Prístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)

Aký je účel získania prístupu k trestnému spisu?

Všetky dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania trestného činu a súhrn prípravného konania opisujúci okolnosti spáchania trestného činu sa zaradia do trestného spisu. Sprístupnenie trestného spisu je vám ako podozrivému potrebné na to, aby ste boli oboznámený s obvineniami vznesenými voči vám a ich odôvodnením.

Kedy môžem nazrieť do trestného spisu?

Ak ste podozrivý, trestný spis vám bude sprístupnený po dokončení vyšetrovania trestného činu.

Ako sa zabezpečí prístup k trestnému spisu?

Od okamihu sprístupnenia trestného spisu musíte mať advokáta (pozri Informačnú stránku 1). Prokuratúra poskytne vášmu advokátovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás bude informovať o jeho obsahu.

Koľko času mám na nahliadnutie do trestného spisu?

Na nahliadnutie do trestného spisu nie je stanovená konkrétna lehota. Ak prokuratúra zistí, že sa nahliadnutie do trestného spisu predĺžilo, môže stanoviť časový limit. Musí vám poskytnúť dostatok času na to, aby ste mohli skutočne využiť svoje právo na obhajobu.

Aký je účel podania žiadosti?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte spolu so svojím advokátom právo podať na prokuratúre žiadosť. Účelom podania žiadosti je zabezpečiť, aby vyšetrovanie trestného činu prebiehalo dôkladne a spravodlivo.

Máte právo požiadať:

 • o vykonanie ďalších vyšetrovacích postupov;
 • zaradenie nových dôkazov, ktoré ste predložili, do spisu;
 • vyradenie zo spisu tých dokumentov, ktoré nesúvisia s prípadom, atď.

Takisto máte právo požiadať prokuratúru o ukončenie trestného stíhania, ak podľa vášho názoru neexistuje dôvod na jeho pokračovanie. Okrem toho máte právo požiadať, aby sa prípad riešil prostredníctvom zjednodušeného konania, ktoré určuje zákon (napr. uzatváranie dohôd) bez riadneho procesu.

Ako mám predložiť žiadosti?

Žiadosti sa predkladajú prokuratúre v písomnej podobe. Žiadosti musia byť predložené do 10 dní od dátumu nahliadnutia do trestného spisu. Ak je trestný prípad rozsiahly a zložitý, prokuratúra môže toto obdobie predĺžiť na 15 dní (§ 225 trestného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2011).

Akým spôsobom sa žiadosti riešia?

Prokuratúra žiadosti posúdi do 10 dní. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, vydá sa rozhodnutie, ktorého kópia vám bude doručená. Ak bude vaša žiadosť v tejto fáze zamietnutá, ešte stále ju môžete predložiť počas súdneho procesu.

Kedy sa vznesú obžaloba?

Po nahliadnutí do trestného spisu a rozhodnutí prokuratúry o vašich žiadostiach bude voči vám vznesená obžaloba, ak je prokuratúra presvedčená, že existuje proti vám dostatok dôkazov na začatie súdneho procesu.

Ako sa vznesie obžaloba?

Body obžaloby vypracuje prokurátor. Body obžaloby sú dokumentom, ktorý obsahuje skutočnosti, z ktorých obžaloba vychádza, a dôkazy, ktoré ich potvrdzujú. Prokuratúra predloží tieto body obžaloby vám a vášmu advokátovi a zašle ich súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Súd môže pojednávať len prípad založený na bodoch obžaloby. Obžaloba môže tieto body zmeniť alebo doplniť, a v takom prípade musí predložiť nové body obžaloby.

Za rovnaké obvinenia som už bol súdený v inej krajine. Čo sa stane v takom prípade?

Ak ste boli uznaný vinným z rovnakých obvinení v inej krajine alebo ak bolo trestné stíhanie v súvislosti s týmito obvineniami ukončené, nemôžete byť znovu obžalovaný z rovnakého trestného činu. V prípade, ak sa trestné konanie proti vám začalo v Estónsku, musí sa ukončiť bez toho, aby ste boli obvinený z trestného činu.

Môže sa môj prípad vyriešiť dohodou?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte právo požiadať prokuratúru o začatie konania o dohode o vine a treste. Ak prokuratúra súhlasí, začnú sa rokovania o právnej definícii činu, z ktorého ste obvinený, a o súvisiacom treste s vami a s vaším advokátom.

Ak na základe rokovaní dosiahnete dohodu, táto bude písomne zaznamenaná a predložená súdu, ktorý ju potvrdí. Ak súd dohodu potvrdí, budete z trestného činu usvedčený na základe dosiahnutej dohody.

Ďalšie informácie pre osoby bez trvalého pobytu v krajine (5)

Čo je to európsky zatykač?

Európsky zatykač je žiadosť orgánu členského štátu Európskej únie inému členskému štátu Európskej únie o zadržanie, zatknutie alebo odovzdanie konkrétnej osoby žiadajúcej krajine tak, aby mohla táto krajina pokračovať v trestnom konaní alebo vziať danú osobu do väzby.

Aké sú moje práva, ak som bol zadržaný na základe európskeho zatykača?

Po zadržaní vám musia byť vysvetlené dôvody vášho zadržania a musíte byť informovaný, že môžete súhlasiť s odovzdaním do iného členského štátu. Ak s odovzdaním súhlasíte, svoje rozhodnutie neskôr nemôžete zmeniť. Po vašom zadržaní máte právo na bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka.

Ako sa rozhodne o mojom vydaní do iného členského štátu?

O vydaní alebo zamietnutí vydania rozhodne súd. Vy, váš advokát a prokuratúra sa zúčastníte na súdnom pojednávaní. Súd musí v súvislosti s vaším vydaním vypočuť vaše stanovisko. Súd vydá rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vášho vydania. Od prijatia rozhodnutia máte tri dni na to, aby ste sa voči nemu odvolali na odvolacom súde. Odvolací súd má na rozhodnutie o odvolaní 10 dní, pričom toto rozhodnutie je konečné.

Ako rýchlo sa rozhodne o mojom odovzdaní do iného členského štátu?

Ak ste súhlasili s odovzdaním, toto rozhodnutie sa musí prijať do 10 dní. Ak ste s odovzdaním nesúhlasili, konečné rozhodnutie o vydaní alebo zamietnutí odovzdania sa musí prijať do 60 dní od vášho zatknutia. V mimoriadnych prípadoch sa toto obdobie môže predĺžiť o 30 dní. Ak rozhodnutie súdu o vašom odovzdaní nadobudlo účinnosť, musíte byť do žiadajúcej krajiny vydaný do 10 dní. Ak nebudete vydaný v tomto čase, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť vydaný do inej krajiny?

Ak trestné konanie začala iná krajina a tá vydala zatykač, alebo ak vás súd tejto krajiny odsúdil na odňatie slobody, táto krajina môže požiadať o vaše vydanie. Ak Estónsko dostane žiadosť inej krajiny o vydanie alebo žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu, môžete byť zadržaný počas procesu vydania. Počas procesu vydania môžete byť držaný vo väzbe maximálne 1 rok. O schválení vydania rozhodne súd.

Môžem po zatknutí kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Ak ste občanom inej krajiny, kópia zatykača, ktorý bol na vás vydaný, sa zašle na ministerstvo zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí informuje o vašom zatknutí veľvyslanectvo vašej krajiny alebo konzulárne zastúpenie. Máte právo požiadať o stretnutie s pracovníkom konzulátu vašej krajiny.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam miestny jazyk?

Vyšetrovací orgán a prokuratúra vám musia zabezpečiť služby tlmočníka. Tlmočník musí byť prítomný počas celého procedurálneho konania, na ktorom sa zúčastňujete. Tlmočník je povinný pretlmočiť všetko, čo sa týka procedurálnej činnosti, a to presne a úplne. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžete požiadať o preklad bodov obžaloby do vášho rodného jazyka alebo do iného jazyka, ktorým hovoríte, v písomnej podobe. Ostatné dokumenty, ktoré sú súčasťou trestného konania, sa do písomnej podoby neprekladajú.

Musím sa počas trestného konania nachádzať v danej krajine? Môžem túto krajinu opustiť?

Počas trestného konania sa nemusíte nachádzať v danej krajine a môžete z nej vycestovať, ste však povinný dostaviť sa na požiadanie pred vyšetrovací orgán s cieľom umožniť mu vykonať procedurálny akt. Vyšetrovací orgán vám môže zakázať opustiť miesto vášho pobytu bez jeho povolenia.

Ak chcete opustiť miesto svojho pobytu na viac ako 24 hodín, potrebujete od vyšetrovacieho orgánu najprv povolenie. Ak sa v prípade potreby nedostavíte pred vyšetrovací orgán alebo ak porušíte zákaz opustiť miesto svojho pobytu, môžete byť zatknutý.

Môžem byť vypočutý inou krajinou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, napr. videokonferencie?

Vyšetrovací orgán môže viesť váš výsluch v inej krajine prostredníctvom videokonferencie. Takýto výsluch sa môže konať len s vaším súhlasom.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok

Trestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.