Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu obvodného súdu sa môžete odvolať na odvolacom súde. Ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu, ktoré vydal obvodný súd počas pojednávania (napríklad kvôli nevypočutiu svedkov), môžete to urobiť len tak, že sa odvoláte proti rozsudku.

Ak sa proti rozhodnutiu obvodného súdu odvoláte na odvolacom súde, lehota na odvolanie je 30 dní. Máte 7 dní na to, aby ste obvodný súd informovali o tom, že nesúhlasíte s jeho rozhodnutím a že sa chcete odvolať. Odvolanie musí mať písomnú podobu. Toto odvolanie musí byť zaslané odvolaciemu súdu a predložené obvodnému súdu, ktorý v danej veci rozhodol.

Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať, ak sa domnievate, že súd nevyhodnotil dôkazy správne a/alebo sa domnievate, že súd nesprávne vyložil zákon. Protistrana, teda prokurátor a poškodená strana (ak nejaká je), majú rovnaké právo odvolať sa ako vy.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte, váš rozsudok nenadobudne právoplatnosť, pokiaľ to súd nenariadi. Ak súd nariadi vaše zadržanie alebo zotrvanie vo väzbe, môžete proti tomuto rozhodnutiu podať mimoriadne odvolanie. Odvolací súd sa bude zaoberať otázkou vášho zadržania ako naliehavým prípadom, a to oddelene od hlavného prípadu.

Ak sa v čase odvolania nachádzate vo väzbe a žiadate o prepustenie na slobodu, odvolací súd môže vaše prepustenie podmieniť rozhodnutím odvolacieho súdu v hlavnom prípade.

Čas, ktorý odvolací súd potrebuje na spracovanie vášho odvolania, je rôzny. Ak sa nachádzate vo väzbe, vaše odvolanie sa zvyčajne spracúva rýchlejšie. Ak nesúhlasíte s posúdením dôkazov, odvolací súd zvyčajne nariadi hlavné vypočutie a dôkazy sa znovu preskúmajú. Tým sa súdne konanie zvyčajne spomalí. Odvolaciemu súdu trvá spracovanie odvolania v každom prípade niekoľko mesiacov.

Ak protistrana neoznámila, že nesúhlasí s rozhodnutím obvodného súdu a vy sa rozhodnete podať odvolanie, nemusí vyjadriť svoj nesúhlas, ale do 14 dní od dátumu ukončenia pôvodného času na odvolanie môže podať protiodvolanie. V protiodvolaní môže napríklad žiadať o zvýšenie trestu alebo odškodnenia. Ak svoje odvolanie stiahnete, zrušia sa aj všetky protiodvolania.

Na podloženie svojho odvolania môžete predložiť nové dôkazy alebo mená nových svedkov. Predloženie nových dôkazov počas trestného konania je povolené, rovnako ako počas hlavného pojednávania na odvolacom súde.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Po tom, ako podáte odvolanie, bude pre informáciu zaslané protistrane, teda prokurátorovi a poškodenej strane. Protistrana musí na odvolanie reagovať do stanoveného dátumu. V prípade, že sa protistrana odvolá, jej odvolanie vám bude tiež zaslané pre informáciu.

Po fáze písomného odvolania odvolací súd rozhodne, či stanoví hlavné pojednávanie. Hlavné pojednávanie musí vytýčiť v prípade, že o to požiada jedna zo strán a ak rozhodnutie odvolacieho súdu závisí od toho, či obvodný súd náležite preskúmal dôveryhodnosť ústneho svedectva.

Súd môže vaše odvolanie preskúmať aj v prípade, keď nie je potrebné vytýčenie hlavného pojednávania a keď sú traja členovia odvolacieho súdu presvedčení o správnosti rozhodnutia obvodného súdu. V takom prípade sa vaším odvolaním nebude ďalej zaoberať a rozhodnutie obvodného súdu bude konečné.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

V prípade žiadosti odvolací súd preskúma správnosť rozhodnutia obvodného súdu. Ak sa domnievate, že rozhodnutie obvodného súdu je úplne nesprávne, vaše odvolanie môže viesť k tomu, že odvolací súd zamietne všetky obvinenia a všetky žiadosti o odškodnenie. Odvolací súd môže vášmu odvolaniu vyhovieť aj čiastočne. Odvolací súd môže napríklad rozhodnúť o vašej vine, ale môže zmierniť váš trest.

Ak bolo vaše odvolanie zamietnuté, zvyčajne musíte uhradiť všetky náklady súvisiace s predložením dôkazov, ktoré musel uhradiť štát, ako aj všetky právne výdavky poškodených strán. Ak bolo vaše odvolanie čiastočne schválené, je možné, že tieto náklady nebudete musieť uhradiť. Ak bolo vaše odvolanie úspešné, môžete získať odškodnenie vašich vlastných právnych nákladov, pokiaľ ich nezaplatí štát.

Ak boli obvinenia zamietnuté z dôvodu nadobudnutia právoplatnosti vášho odvolania a rozhodnutia odvolacieho súdu, budú z registra trestov odstránené všetky relevantné záznamy.

Právo odvolať sa proti rozhodnutiu odvolacieho súdu predložením žiadosti o o povolenie podať opravný prostriedok Najvyššiemu súdu majú všetky zúčastnené strany. Žiadosť o povolenie podať opravný prostriedok sa v trestných veciach povoľuje len zriedka. Ak máte v praxi získať povolenie na podanie opravného prostriedku, váš prípad musí byť precedensom. To znamená, že musí mať všeobecnejší význam. Povolenie na podanie opravného prostriedku sa zriedka udeľuje len preto, že sa domnievate, že odvolací súd nesprávne posúdil dôkazy.

Najvyšší súd v prípade udelenia povolenia podať opravný prostriedok prípad znovu preskúma podrobne alebo do tej miery, pokiaľ to umožňuje toto povolenie (napríklad stanovením výšky trestu). Pojednávanie na Najvyššom súde prebieha spravidla písomne. Rozsudok nadobudne právoplatnosť vtedy, keď Najvyšší súd neudelí povolenie podať opravný prostriedok alebo keď ho povolí a vynesie rozsudok. Ak sa proti rozhodnutiu obvodného alebo odvolacieho súdu nikto neodvolá, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť najneskôr skončením lehoty na odvolanie. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, je to posledný okamih, kedy sa začne vykonávať.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po skončení súdneho konania poslať späť do tohto štátu?

Ak ste boli odsúdený, môže vám byť zakázaný vstup do Fínska alebo môžete byť vyhostený do iného členského štátu. Môže sa tak stať v prípade, keď sa príslušné orgány domnievajú, že predstavujete hrozbu pre všeobecný poriadok alebo všeobecnú bezpečnosť. V praxi to znamená, že nebudete z krajiny vyhostený, pokiaľ ste neboli odsúdený za spáchanie závažného trestného činu. Skutočnosť, že ste boli uznaný vinným zo spáchania trestného činu nemožno použiť ako dôvod vášho vyhostenia.

O tom, či budete z krajiny vyhostený, rozhoduje Fínska imigračná služba. Zároveň vám môže zakázať vstup do krajiny na 15 rokov. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na správnom súde.

Obvinenia nebudú do registra trestov zaznamenané. Ak ste boli odsúdený, do registra trestov budú zaznamenané nasledujúce tresty:

  • nepodmienečný alebo podmienečný trest odňatia slobody,
  • podmienečný trest odňatia slobody spolu s pokutou, vykonávaním verejnoprospešných služieb alebo dohľadom,
  • vykonávanie verejnoprospešných služieb namiesto nepodmienečného trestu odňatia slobody,
  • trest pre mladistvých alebo pokuta namiesto tohto trestu,
  • prepustenie zo štátnej služby alebo
  • zrušenie rozsudku z dôvodu trestnej nezodpovednosti.

 

Záznamy do registra trestov vedie Centrálny právny register. Tieto informácie nie sú verejné, avšak príslušné orgány ich môžu získať v súlade s podmienkami, ktoré upravuje zákon. Tieto informácie môžu byť zaslané aj mimo územia EÚ/EHP na základe Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie.

Záznamy v registri trestov sa odstránia po určitom období, ktoré nasleduje po dátume nadobudnutia účinnosti rozhodnutia. Záznamy, ktoré sa netýkajú nepodmienečného trestu odňatia slobody, sa po piatich rokoch odstránia. Záznamy, ktoré sa týkajú nepodmienečného trestu odňatia slobody na dva roky a vykonávania verejnoprospešných služieb, sa odstránia po desiatich rokoch. Záznamy, ktoré sa týkajú nepodmienečného trestu odňatia slobody na dva až desať rokov, sa odstránia po dvadsiatich rokoch. Záznamy o treste odňatia slobody na viac ako 5 rokov, sa odstránia v prípade, že daná osoba umrie alebo dosiahne vek 90 rokov.

Proti uchovávaniu záznamov v registri trestov nemôžete namietať. S určitými obmedzeniami máte právo si overiť, aké informácie sa do vášho registra trestov zadávajú.

Súvisiace odkazy

Trestný poriadok a vo vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad))

Trestný zákonník a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Register trestov a vo švédskom jazyku (neoficiálny preklad)

Úrad pre trestné sankcie a vo švédskom jazyku

Posúdenie prípadu na odvolacom súde a vo švédskom jazyku

Posledná aktualizácia: 15/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.