Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Ak ste plnoletý a ak sa priznáte k skutkom, ktoré sa vám kladú za vinu a ak ide o prečin, ktorý sa trestá pokutou alebo trestom odňatia slobody maximálne na päť rokov, budete mať pravdepodobne nárok na konanie nazývané „bezprostredné predvedenie na predbežné priznanie viny“. Budete povinný mať advokáta. Takéto zrýchlené konanie vám poskytne možnosť dosiahnuť miernejšie tresty.

Kde bude prebiehať súdne konanie?

Príslušnosť súdu závisí od povahy trestného činu a od územnej príslušnosti. O priestupkoch je príslušný rozhodovať priestupkový súd alebo samosudca (juridiction de proximité) v mieste spáchania skutkov alebo v mieste vášho bydliska.

Pokiaľ ide o prečin, súdom príslušným na konanie bude súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Nakoniec v prípade zločinu bude súdom príslušným na konanie porotný súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Trestné konanie je ústne a verejné. V mimoriadnych prípadoch, keď ide o mladistvých delikventov, alebo na žiadosť obete znásilnenia, mučenia alebo barbarského konania sprevádzaného sexuálnou agresiou, bude súdne konanie prebiehať s vylúčením verejnosti.

Rozhodnutia vo veciach prečinov a priestupkov prijíma jeden sudca alebo niekoľkí sudcovia z povolania, zatiaľ čo porotný súd zložený z deviatich porotcov z radov občanov prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou ôsmich osôb.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia počas súdneho konania zmeniť a doplniť?

Súd rozhoduje len o skutkoch opísaných v obžalovacom spise. Iné skutky nemôže vziať do úvahy.

Súd má však právo prekvalifikovať v priebehu pojednávania skutky, o ktorých koná, pod podmienkou, že vám bolo umožnené predložiť svoje pripomienky k týmto novým bodom obžaloby. Ak toto prekvalifikovanie znamená rozšíriť obžalobu o nové skutky, budete musieť súhlasiť s dobrovoľným dostavením sa na súd z dôvodu týchto skutkov.

Vo Francúzsku neexistuje konanie o uznaní viny. V prípade niektorých prečinov existuje iba možnosť požiadať o okamžité predvedenie na predbežné priznanie viny pred každým súdnym konaním. Ak sa priznáte, vaše priznanie sa prerokuje a ponechá sa na posúdenie sudcom rovnako ako akýkoľvek iný dôkazový prostriedok.

Aké mám práva počas súdneho konania?

Počas celého súdneho konania sa vyžaduje vaša prítomnosť. Bez presvedčivého ospravedlnenia budete súdený v neprítomnosti, pokiaľ súd nebude súhlasiť s odročením pojednávania až do vášho návratu. Ak však bude prítomný váš advokát, budú ho môcť vypočuť a bude vás môcť zastupovať. V trestnej veci na vás budú môcť vydať zatykač.

Vo Francúzsku pripadá do úvahy možnosť vypočúvania formou videokonferencie iba v prípade svedkov, súkromných účastníkov v trestnom konaní a znalcov.

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom súd koná, bude vám z úradnej povinnosti ustanovený tlmočník.

Pomoc advokáta sa vyžaduje v trestných veciach. Nevyžaduje sa len vo veciach prečinov a priestupkov. V priebehu konania budete môcť advokáta zmeniť.

V priebehu konania vám bude udelené slovo. Počas celého konania však budete mať právo odoprieť výpoveď. Tento váš postoj však ovplyvní vnútorné presvedčenie sudcov.

Nebudete odsúdený len z dôvodu, že ste na pojednávaní klamali. Klamstvo však ovplyvní rozhodnutie súdu. Okrem toho bude môcť ohroziť stratégiu vášho advokáta.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Všetky dôkazové prostriedky zo spisu musia byť predložené na kontradiktórnom pojednávaní, aby ste o nich mohli rokovať. Francúzske trestné právo pripúšťa akýkoľvek dôkaz, ktorý môže byť predložený za akýchkoľvek okolností. Budete teda môcť predložiť všetky potrebné dôkazové prostriedky vrátane tých, ktoré zhromaždil súkromný detektív, pričom jediným obmedzením je, že dôkaz musí byť získaný zákonným spôsobom.

Budete môcť požiadať o vypočutie svedkov. Na pojednávaní budete môcť priamo alebo prostredníctvom svojho advokáta klásť otázky svedkom a akýmikoľvek prostriedkami napadnúť ich svedectvo.

Bude sa prihliadať na informácie z môjho registra trestov?

Sudcovia sa oboznámia s obsahom vášho registra trestov. Výpis z  registra trestov bude založený vspise počas celého konania. Príslušný súdny orgán, ktorému bude váš spis odovzdaný, bude môcť prípadne požiadať o výpisy z vášho registra trestov iný členský štát.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Výsledky vášho súdneho konania bude možné s pomocou vášho advokáta vopred predvídať za predpokladu, že ste ho v plnom rozsahu informovali o svojej situácii. Pôjde predovšetkým o prepustenie na slobodu, zbavenie viny alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia pripadajú do úvahy tieto tresty:

Tresty odňatia slobody:

  • Vo veciach zločinov trest odňatia slobody buď na doživotie alebo na určitú dobu. V prípade trestu odňatia slobody na určitú dobu trestný zákon stanovuje maximálnu výšku jeho trvania. Doba trvania trestu odňatia slobody sa pohybuje od 10 do 30 rokov.
  • Vo veciach prečinov je maximálna doba trvania trestu odňatia slobody 10 rokov.

Tieto tresty odňatia slobody môžu byť v prípadoch, pokiaľ nejde o tresty, ktoré nemožno znížiť, predmetom úpravy, akou je podmienečné oslobodenie, režim „polovičnej“ slobody alebo odpustenie trestu.

Iné tresty:

  • V akejkoľvek veci môže byť uložená pokuta, ktorej výška je stanovená pre každý trestný čin.
  • Vo veciach prečinov alebo priestupkov je možné uložiť „sankciu vo forme náhrady škody“ spočívajúcu v odsúdení na náhradu škody spôsobenej obeti.
  • Možno uložiť doplnkové tresty. Týmito trestami môžu byť verejnoporspešné práce (s vaším súhlasom), tresty odňatia práva (vodičský preukaz atď.), zhabanie majetku, zatvorenie podniku, strata občianskych práv (hlasovacie právo atď..) alebo zákaz vystavovať šeky. Okrem toho možno uložiť zákaz zdržovať sa na území Francúzska (ak ste cudzinec) alebo zákaz pobytu.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť sa môže zúčastniť súdneho konania alebo sa môže dať zastupovať. Ak tak neurobí, považuje sa to, že sa vzdala svojho práva účasti na konaní. Obeť môže dať podnet na trestné stíhanie. Prítomnosť obete alebo jej advokáta počas súdneho konania umožní zaistiť ochranu záujmov obete a požiadať o náhradu škody, ktorú utrpela.

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.