Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Môžem sa odvolať?

Vo veciach týkajúcich sa priestupkov sa môžete odvolať proti niektorým rozsudkom priestupkového súdu a samosudcu (juridiction de proximité) do 10 dní od ich vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach týkajúcich sa prečinov sa môžete odvolať proti rozsudku trestného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach zločinov sa môžete odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku porotného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na iný porotný súd.

Môžete sa odvolať buď proti rozsudku vynesenému na základe verejnej žaloby (trest), alebo proti rozsudku vynesenému na základe súkromnej žaloby (odškodnenie priznané obeti).

Môžete tiež podať kasačnú sťažnosť proti rozsudkom vyneseným v odvolacom konaní a proti rozsudkom vyneseným v poslednej inštancii na trestný senát kasačného súdu do piatich plných dní po plnom dni, keď bolo napadnuté rozhodnutie vynesené.

Kasačný súd – najvyšší súd – rozhodne v stanovenej lehote o prípustnosti kasačnej sťažnosti; ak bude kasačný súd považovať sťažnosť za prípustnú, rozhodne len o presadení práva, a teda nerozhodne o spore vo veci samej.

Vyhlásenie o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti treba podať v kancelárii súdu, ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, alebo riaditeľovi väznice, ak ste vo väzení.

Vo všetkých prípadoch musíte vyhlásenie nevyhnutne podpísať.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Počas lehoty na odvolanie a odvolacieho konania alebo počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti a kasačného konania sa výkon napadnutého rozhodnutia v zásade pozastavuje.

Ak ste však boli odsúdený na trest odňatia slobody a potom uväznený, odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu nebude mať za následok vaše prepustenie do vynesenia nového rozhodnutia.

Po zaevidovaní vyhlásenia o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti konajúcim súdom sa v „primeranej“ lehote musí uskutočniť pojednávanie.

Čo sa bude diať na odvolacom alebo kasačnom pojednávaní?

Keďže je trestné konanie ústne, počas pojednávania o odvolaní máte možnosť predložiť a rozvinúť nové dôkazové prostriedky a dôkazy, ktoré budú predložené na kontradiktórne prerokovanie.

Odvolací trestný senát alebo porotný súd rozhodujúci o odvolaní môže buď potvrdiť napadnuté rozhodnutie alebo ho zrušiť.

Výhradne za určitého predpokladu vrátane prípadu, keď prokuratúra podala hlavné odvolanie alebo vedľajšie odvolanie, sa v odvolacom konaní vystavíte riziku sprísnenia trestu, ktorý vám bol pôvodne uložený, ako aj zvýšenia odškodnenia požadovaného súkromným účastníkom v trestnom konaní (obeťou).

Kasačný súd rozhodujúci o presadení práva môže zrušiť napadnuté rozhodnutie alebo ho vyhlásiť za neplatné bez odkázania účastníkov konania na odvolací súd.

Súdne rozhodnutie sa stáva konečným až po uplynutí lehôt na uplatnenie opravných prostriedkov.

Ak budete po podaní odvolania proti konečnému odsudzujúcemu rozhodnutiu oslobodený spod obžaloby alebo zbavený viny rozhodnutím odvolacieho súdu, ktoré sa stalo konečným, môžete s určitými výhradami požiadať o úplnú náhradu materiálnej škody a morálnej ujmy, ktoré vám spôsobilo toto „bezdôvodné“ uväznenie.

V rámci doručenia rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny budete oboznámený s vaším právom na náhradu škody na základe rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny.

V tejto súvislosti budete mať po doručení rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny 6 mesiacov na podanie žaloby o náhradu škody prvému predsedovi odvolacieho súdu, v ktorého obvode bolo rozhodnutie vynesené.

Prvý predseda odvolacieho súdu rozhodne o žalobe o náhradu škody zdôvodneným rozhodnutím, ktoré vynesie na konci verejného pojednávania, počas ktorého budete môcť požiadať o osobné vypočutie alebo o vypočutie prostredníctvom svojho advokáta.

Proti rozhodnutiu prvého predsedu odvolacieho súdu je možné sa odvolať na Národnú komisiu pre náhrady škôd spôsobených väznením (Commission Nationale de réparation des détentions – CNR) v lehote 10 dní po jeho doručení.

CNR rozhodne nezávisle a vynesie rozhodnutie, proti ktorému nebude prípustné odvolanie.

Priznané odškodnenie zaplatí štát.

Aké informácie obsahuje register trestov?

Ak vás po podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti odsúdili na trest v zmysle rozhodnutia, ktoré sa stalo konečným, vynesené odsúdenie sa zaznamená do vášho registra trestov spravovaného súdnym orgánom krajiny vášho pôvodu.

Som štátny príslušník iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní odovzdať späť?

V zmysle dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 môže o odovzdanie vašej osoby do krajiny vášho pôvodu požiadať buď uvedený štát, alebo Francúzsko ako štát odsúdenia.

S uskutočnením vášho odovzdania však musíte predbežne dobrovoľne a zreteľne súhlasiť, predpokladom čoho je, aby ste boli úplne a presne oboznámený s dôsledkami odovzdania.

Okrem toho môžete osobne požiadať o dobrovoľné odovzdanie do krajiny vášho pôvodu. Kladné prijatie vašej žiadosti bude podmienené splnením niekoľkých podmienok.

Ak som odsúdený, môžem byť znova súdený za tie isté skutky?

V zmysle pravidla non bis in idem, ktorým sa riadi francúzske trestné právo, ak ste boli súdený a potom odsúdený rozhodnutím, ktoré sa stalo konečným v členskom štáte, za rovnaké skutky vás nebude možné stíhať ani odsúdiť v inom členskom štáte.

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.