Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Vo Francúzsku rieši niektoré menej závažné priestupky priamo správny orgán a nie súdne orgány. Týka sa to hlavne dopravných priestupkov. Týmito osobitnými postupmi sa zaisťuje dodržiavanie vašich základných práv, najmä právo na obhajobu. Okrem toho, správna sankcia nebude môcť nikdy spočívať v odňatí slobody. Sankciu vám právoplatne uloží priamo príslušný správny orgán, ktorý zistí porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Každé rozhodnutie, ktorým sa uloží sankcia, musí byť odôvodnené a budete ho môcť napadnúť. Uložená sankcia bude ihneď vykonateľná, aj keď sa rozhodnete proti nej sa odvolať.

Autor obsahu
Francúzsko

Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Dopravné priestupky rieši priamo správny úradník spisujúci protokol, policajt alebo príslušník štátnej polície. V prípade zistenia priestupku vám bude ihneď uložená sankcia. Najprv vám vysvetlia dôvody vašej sankcie a budete môcť predložiť svoje pripomienky. Vydajú vám protokol o vašom priestupku a o uloženej sankcii. Vám uloženú sankciu budete musieť vykonať hneď po jej uložení.

Sankciou je buď pokuta v pevne stanovenej výške a v relevantných prípadoch znehybnenie vozidla.

Ak ako štátny príslušník iného členského štátu nedodržíte dopravné predpisy, vo Francúzsku bude voči vám uplatnená sankcia. Ak sankciu nevykonáte pred návratom do vašej krajiny, môže sa stať, že sa proti vám začne konanie.

V prípade sporu sa proti takémuto rozhodnutiu budete môcť odvolať do dvoch mesiacov. Takto budete mať istotu, že sankciu, ktorú vám uložili, nebude počas tejto lehoty na odvolanie možné sprísniť.

Spor sa bude riešiť priamo pred správnym orgánom bez súdneho konania. Odvolanie bude potrebné podať orgánu, ktorý sankciu pôvodne uložil (žiadosť o odpustenie sankcie), a v prípade jeho zamietnutia môžete svoj spor postúpiť orgánu, ktorý je tomuto orgánu nadriadený (odvolanie na nadriadený orgán).

Postup, ktorý bude nasledovať, vám bude vysvetlený priamo v protokole, ktorý vám bude vydaný.

Na správneho sudcu sa budete môcť obrátiť až vtedy, keď vyčerpáte tieto opravné prostriedky.

Ako sa postupuje pri riešení iných menej závažných priestupkov?

Ostatné priestupky, ktoré sa riešia v správnom konaní, sú závažnejšie priestupky súvisiace s reguláciou finančných trhov, so súťažným právom alebo aj s daňovou reguláciou alebo reguláciou prisťahovalectva.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom registri trestov?

Priestupky riešené vo Francúzsku v správnom konaní vrátane dopravných priestupkov nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.