Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Na týchto informačnýh stránkach sa dozviete, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania. Bližšie o menej závažných priestupkoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri informačnú stránku 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Francúzsko

Všeobecný úvod

Súdy s právomocou rozhodovať v trestných veciach sú štyri:

  • Priestupkový súd

Rozhoduje prostredníctvom samosudcu najmä o priestupkoch piatej kategórie. Proti jeho rozhodnutiam sa možno odvolať na priestupkový senát, ale iba v určitých prípadoch.

  • „Juridiction de proximité“ (samosudca)

Rozhoduje prostredníctvom samosudcu o priestupkoch prvých štyroch kategórií.

Pre odvolania proti rozhodnutiam tohto súdu platia rovnaké pravidlá ako pre odvolania proti

rozsudkom priestupkového súdu.

  • Trestný súd

Vo všeobecnosti sa skladá z troch sudcov a rozhoduje hlavne o prečinoch.

Stíhanie môže prebiehať na súde, v ktorého obvode bol spáchaný prečin, alebo na súde, v ktorého obvode má trestne stíhaná osoba alebo niektorá z trestne stíhaných osôb bydlisko, alebo v ktorého obvode bola trestne stíhaná osoba zatknutá.

Odvolania proti prvostupňovým rozhodnutiam sa podávajú na trestný senát odvolacieho súdu.

  • Porotný súd

Je príslušný rozhodovať o zločinoch spáchaných dospelými osobami, ktoré nepatria do právomoci špeciálneho súdu.

Skladá sa z troch sudcov z povolania a z deviatich sudcov vyžrebovaných spomedzi francúzskych občanov.

Prokuratúra a odsúdené obžalované osoby sa môžu odvolať proti odsudzujúcim rozsudkom na porotný súd zložený z dvanástich porotcov z radov občanov a z troch sudcov z povolania. Proti rozhodnutiu porotného súdu sa obžalovaná osoba a generálny prokurátor môžu odvolať bez ohľadu na to, či je odsudzujúci, alebo oslobodzujúci. Súkromný účastník v trestnom konaní sa môže odvolať jedine vo veci náhrady škody, ktorú mu priznal súd.

Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o jednotlivých fázach trestného konania.

Policajné vyšetrovanie

Cieľom vyšetrovania vedeného políciou alebo štátnou políciou je zistiť spáchanie trestného činu, zhromaždiť o ňom dôkazy a vypátrať jeho páchateľov. Vedie sa pod dohľadom prokurátora republiky. Je systematické v prípade, ak prokuratúra dala podnet na verejnú žalobu.

Existuje predovšetkým vyšetrovanie práve spáchaného trestného činu a predbežné vyšetrovanie z úradnej povinnosti dôstojníkom kriminálnej polície alebo na základe pokynov prokurátora republiky.

Vo všetkých prípadoch je vyšetrovanie tajné a nekontradiktórne.

Vyšetrovanie vyšetrujúceho sudcu

Cieľom vyšetrovania vyšetrujúceho sudcu je zhromaždiť dôkazy o spáchaní trestného činu a vypátrať jeho páchateľa. Vyšetrovaním sa určí, či existujú priťažujúce okolnosti postačujúce na, aby páchateľ mohol byť odovzdaný súdu príslušnému vo veci konať. Vyšetrovaním sa dospeje do stavu konania, ktorý dovolí o veci rozhodnúť. Vyšetrovanie je tajné, ale účastníci konania majú prístup k spisu a za určitých podmienok môžu požiadať o účasť na vyšetrovacích úkonoch.

Rozsudok

Fáza súdneho konania prebieha kontradiktórne, verejne a ústne. Porada sudcov smeruje k rozhodnutiu, proti ktorému je prípustný opravný prostriedok.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nemôžu nahradiť poradu s advokátom a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete v týchto poučeniach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte.

1 – Porada s advokátom

2 – Moje práva počas vyšetrovania

  • Moje práva počas predbežného zaistenia
  • Moje práva počas prvého výsluchu na súde
  • Právne postavenie obvineného a asistovaného svedka
  • Skončenie vyšetrovania
  • Európsky zatykač
  • Príprava obhajoby na súdne konanie

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Súvisiace odkazy

Vaše práva

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.