Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto všeobecnej informačnej stránke nájdete informácie, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Francúzsko

Ako si nájsť advokáta?

Pomoc advokáta okrem právnej pomoci v trestných veciach sa nevyžaduje, ale odporúča sa.

Základnou zásadou je slobodná voľba advokáta.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať o jeho ustanovenie.

Advokáta si môžete vybrať na základe ústneho odporúčania, ak nejakého poznáte vo svojom okolí, alebo ak vám ho odporučí niekto z vašich blízkych.

Môžete sa pozrieť do zoznamu advokátov pôsobiacich v blízkosti vášho bydliska, ktorý je dostupný buď na inštančnom súde vo vašom meste, na mnohých radniciach, alebo v advokátskej komore, ktorá sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Môžete si ho vyhľadať aj v telefónnom zozname alebo na internete.

Niekoľko webových stránok poskytuje internetové zoznamy advokátov podľa oblastí, na ktoré sa špecializujú:

Mnohé advokátske kancelárie zabezpečujú aj stálu službu v súdnych budovách, na radniciach alebo vo väzobných väzniciach.

Ak ste zadržaný, ponúka sa vám viacero možností, ako si vybrať advokáta.

Zoznamy advokátov sú vyvesené vo väzniciach.

Poradiť a pomôcť pri výbere advokáta vám môžu združenia pôsobiace vo väzenskom prostredí [Medzinárodné stredisko pre monitorovanie väzníc (Observatoire International des Prisons), Združenie návštevníkov väzníc (Association des Visiteurs de Prisons) atď.].

Pri výbere advokáta vám môžu pomôcť aj konzulárne úrady krajiny vášho pôvodu.

Takisto môžete požiadať predsedu advokátskej komory vo vašom územnom obvode, aby vám ustanovil obhajcu ex offo, ktorý vám poskytne pomoc.

Ako zaplatiť advokáta?

Ak sa obrátite na advokáta, musíte mu zaplatiť odmenu. Odmena advokáta sa určí voľne na základe vašej vzájomnej dohody.

S advokátom, ktorý má v priebehu riešenia vášho prípadu právo vyžiadať si od vás preddavok, môžete uzavrieť dohodu o odmene.

Ak však výška vašich finančných prostriedkov nedosahuje určitý strop, môže vám byť za určitých podmienok poskytnutá bezplatná právna pomoc.

V závislosti od výšky vašich príjmov môže teda štát sčasti alebo úplne uhradiť odmenu obhajcu ex offo. Ak nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc, ustanovenie advokáta z úradnej povinnosti sa zmení na jeho určenie, čiže budete povinný dohodnúť sa s advokátom na výške jeho odmeny.

Ak budete mať nárok iba na čiastočnú úhradu odmeny advokáta, budete povinný zaplatiť advokátovi zostávajúcu dlžnú sumu jeho odmeny.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.