Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu je súbor vyšetrovacích úkonov vykonávaných kriminálnou políciou pod dohľadom sudcu všeobecného súdu v súvislosti so spáchaním trestného činu.

Vyšetrovanie trestného činu môže prebiehať aj mimo rámca súdneho vyšetrovania a spočíva v zisťovaní trestných činov, zhromažďovaní dôkazov a pátraní po ich páchateľoch.

Treba rozlišovať medzi vyšetrovaním práve páchaného trestného činu a predbežným vyšetrovaním. Prvé vyšetrovanie sa vykonáva v súvislosti s práve páchanými trestnými činmi alebo s trestnými činmi, ku ktorým práve došlo, a v jeho rámci má polícia silné donucovacie právomoci. Druhé vyšetrovanie sa vykonáva za iných predpokladov. Vďaka nedávno prijatým právnym predpisom sa jeho systém, ktorý bol spočiatku menej donucovací, výrazne priblížil k systému vyšetrovania práve páchaného trestného činu.

V zložitejších prípadoch sa vyšetrovanie trestného činu môže vykonávať aj v rámci predbežného súdneho vyšetrovania a vtedy sa zakladá na výkone právomocí vyšetrovacieho sudcu. Účelom tohto vyšetrovania je skôr určiť, či existujú priťažujúce okolnosti dostatočné na to, aby páchateľ trestného činu mohol byť odovzdaný súdu príslušnému o veci rozhodnúť a aby sa dospelo do stavu konania, ktorý dovolí o veci rozhodnúť.

Predbežné súdne vyšetrovanie sa vyžaduje iba v trestných veciach.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu? Kto vykonáva jednotlivé fázy?

Vyšetrovanie práve páchaného trestného činu možno začať v čase páchania trestného činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, alebo v prípade, keď je osoba podozrivá z účasti na trestnom čine. Uvedené vyšetrovanie trvá osem dní a prokurátor republiky ho môže za určitých podmienok predĺžiť maximálne o osem dní.

V priebehu vyšetrovania práve páchaného trestného činu môže dôstojník kriminálnej polície predovšetkým vykonať obhliadku miesta trestného činu, zabezpečiť materiálne zistenia, zaistiť všetky predmety alebo nosiče informácií, ktoré by mohli napomôcť odhalenie pravdy, vykonať domovú prehliadku u osôb, ktoré sa podľa všetkého podieľali na trestom čine, alebo zaistiť veci alebo informácie týkajúce sa skutkov, vypočuť každú osobu, ktorá by mohla poskytnúť informácie o skutkoch, alebo aj predbežne zaistiť osobu podozrivú zo spáchania trestného činu.

V rámci predbežného policajného vyšetrovania oznámi dôstojník kriminálnej polície prokurátorovi republiky potenciálneho páchateľa trestného činu hneď, ako zistí jeho totožnosť.

V rámci súdneho vyšetrovania sudca vyšetrí priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a vykoná všetky úkony, ktoré podľa jeho názoru napomôžu odhaliť pravdu. Tieto úkony môže uskutočniť z úradnej povinnosti alebo na žiadosť prokurátora republiky, alebo účastníkov konania (napr. obhliadka miesta činu, výsluchy, domové prehliadky atď.). Odmietnutie sudcu vykonať úkon musí byť zdôvodnené a je proti nemu prípustné odvolanie na súd.

V rámci dožiadaní môže vyšetrujúci sudca preniesť právomoc na vykonanie týchto úkonov na dôstojníkov kriminálnej polície.

Keď vyšetrujúci sudca považuje predbežné súdne vyšetrovanie za ukončené, oznámi to súčasne účastníkom konania a ich advokátom. Prokurátor republiky a účastníci konania majú potom lehotu jeden mesiac na zaslanie pripomienok alebo zdôvodnených žiadostí vyšetrujúcemu sudcovi, ak je osoba obvinená, alebo v opačnom prípade tri mesiace.

Po uplynutí tejto lehoty má prokurátor 10 dní (ak je obvinená osoba zadržaná) alebo (v opačnom prípade) jeden mesiac na zaslanie vyšetrujúcemu sudcovi doplňujúcich návrhov alebo pripomienok k poskytnutým informáciám.

Vyšetrujúci sudca potom vynesie:

  • buď príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď usúdi, že skutky, vo veci ktorých má rozhodnúť, nemajú zákonné znaky ani zločinu, ani prečinu, ani priestupku, alebo ak je páchateľ skutkov naďalej neznámy, alebo ak neexistuje dôkaz svedčiaci v jeho neprospech,
  • alebo príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom (vo veciach prečinov a priestupkov), alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia (v trestných veciach), keď existujú dostatočné dôkazy proti obvinenej osobe o naplnení znakov trestného činu.

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas predbežného zadržania (1)

Ak ste podozrivý z účasti na spáchaní trestného činu, dôstojník kriminálnej polície vás môže predbežne zadržať. O tomto opatrení je v závislosti od prípadu povinný ihneď informovať prokurátora republiky alebo vyšetrujúceho sudcu.

V prípade trestného činu podľa všeobecného práva nemôžete byť zadržaný dlhšie ako 24 hodín, pričom prokurátor republiky môže v rámci policajného vyšetrovania alebo vyšetrujúci sudca v rámci súdneho vyšetrovania túto dobu jedenkrát predĺžiť o ďalších 24 hodín.

Existujú však výnimky z pravidiel zadržania. V prípade delikvencie alebo organizovanej trestnej činnosti, obchodovania s omamnými látkami alebo terorizmu je doba predbežného zadržania dlhšia. Okrem toho, vo všeobecnosti sú podmienky predbežného zadržania a možnosť predĺženia tohto opatrenia prísnejšie vymedzené pre mladistvých.

Nedodržanie doby predbežného zadržania môže mať za následok zrušenie opatrenia a všetkých neskorších úkonov vykonaných na základe tohto opatrenia.

Aké informácie dostanem o priebehu predbežného zadržania?

Práva predbežne zadržaného sú základnými právami. Musíte byť ihneď oboznámený s povahou vyšetrovaného trestného činu, dobou vášho predbežného zadržania a so svojimi právami. Tieto informácie vám musia byť poskytnuté v jazyku, ktorému rozumiete. Máte teda nárok na bezplatné služby tlmočníka.

Oznámenie týchto práv a ich výkon budú zaznamenané v zápisniciach.

  • Právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu

Máte právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu (osobu, s ktorou obvykle žijete, rodiča v priamej línii, niektorého z vašich bratov alebo sestier, alebo svojho zamestnávateľa). Dôstojník kriminálnej polície sa s ňou telefonicky spojí do troch hodín po vašom zadržaní.

  • Právo navštíviť lekára

Počas celej 24-hodinovej doby predbežného zadržania máte právo požiadať o lekárske vyšetrenie. Lekára vám vyberie dôstojník kriminálnej polície alebo prokurátor republiky.

  • Právo požiadať o rozhovor s advokátom

Môžete požiadať o rozhovor s advokátom, ktorý nesmie trvať dlhšie ako 30 minút. Tento rozhovor bude dôverný. Advokát bude oprávnený podať písomné pripomienky, ktoré sa založia do procesného spisu.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať, aby vám ho z úradnej povinnosti pridelil predseda advokátskej komory (tzv. „obhajca ex offo“).

V prípade predbežného zadržania pre trestný čin podľa všeobecného práva môžete hovoriť so svojím advokátom od začiatku svojho predbežného zadržania a v prípade predĺženia predbežného zadržania od začiatku tohto predĺženého zadržania.

Ak ste však zadržaný pre trestný čin zahrnutý pod pojem zločinnosť alebo organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s omamnými látkami alebo teroristická činnosť, s advokátom budete môcť hovoriť až po 48 alebo 72 hodinách.

Dôstojník kriminálnej polície si splnil svoju povinnosť, ak urobil všetko pre to, aby kontaktoval advokáta.

  • Právo odoprieť výpoveď

O tomto práve vás dôstojník kriminálnej polície síce neupovedomí, ale predsa len budete mať právo odoprieť výpoveď a nevypovedať vo svoj neprospech.

  • Právo požiadať o to, aby konzulát štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom, bol upovedomený o vašom zatknutí

Čo sa stane, ak nebudem súhlasiť s tým, ako boli zapísané moje vyhlásenia?

Môžete odmietnuť podpísať zápisnicu, v ktorej boli vaše vyhlásenia zaznamenané.

Čo sa môže stať po skončení predbežného zadržania?

Prokurátor republiky alebo vyšetrujúci sudca môže v jednotlivých prípadoch kedykoľvek ukončiť predbežné zadržanie. Môžete zostať na slobode alebo, ak ste boli počas vyšetrovania trestného činu predbežne zadržaný, môžete byť predvedený buď pred vyšetrujúceho sudcu na účely začatia predbežného súdneho vyšetrovania, alebo pred trestný súd.

Ak sa začne predbežné súdne vyšetrovanie, po skončení prvého výsluchu na súde môžu proti vám vzniesť obvinenie alebo vám môžu priznať právne postavenie asistovaného svedka. Ak ste boli obvinený, môžu vás umiestniť pod súdny dohľad alebo vziať do väzby.

Ak budete predvedený pred trestný súd, tento súd bude môcť rozhodnúť vo veci ihneď, ak tak bude schopný urobiť, alebo vám poskytne lehotu na prípravu vašej obhajoby, ak o to požiadate. Za tohto predpokladu sa teda rozhodne o otázke vášho vzatia do väzby alebo umiestnenia pod súdny dohľad.

Budú odo mňa požadovať, aby som sa podrobil odobratiu odtlačkov prstov, vzorky DNA alebo iných telesných tekutín? Aké mám práva?

Ak ste svedok alebo podozrivý v trestnom konaní, so súhlasom prokurátora republiky vám môžu vykonať vonkajšie odbery (najmä odber slín na účely identifikačnej analýzy vášho genetického odtlačku prsta) a zisťovanie telesných znakov (najmä odobratie odtlačkov vašich prstov, dlaní alebo vyfotografovanie).

Môžete síce odmietnuť podrobiť sa uvedeným úkonom, ale tieto úkony sa vykonávajú v zákonom stanovených podmienkach a odmietnutie podrobiť sa im je za určitých podmienok prečin, ktorý sa trestá odňatím slobody na 1 rok a pokutou 15 000 EUR.

Môžu mi vykonať osobnú prehliadku?

Vo všeobecnosti dôstojník kriminálnej polície uskutoční bezpečnostnú ručnú prehliadku (prehmatanie tela cez odev), aby sa uistil, že pri sebe nemáte žiadny predmet, ktorý by bol nebezpečný pre vás alebo pre iného.

Z bezpečnostných dôvodov alebo pre potreby vyšetrovania sa dôstojník kriminálnej polície môže rozhodnúť vykonať vám aj osobnú prehliadku spočívajúcu vo vašom úplnom alebo čiastočnom vyzlečení. Vnútornú prehliadku vám smie urobiť iba lekár.

Tieto úkony smie vykonávať iba dôstojník kriminálnej polície rovnakého pohlavia, ako je vaše.

O každom odovzdanom šatstve sa spíše záznam a po skončení predbežného zadržania, ak budete prepustený na slobodu, vám bude vrátené.

Môžu mi prehľadať byt, kanceláriu, auto atď.?

Prehliadka sa smie uskutočniť iba medzi 6. a 21. hodinou. Prehliadka, ktorá sa začala pred 21. hodinou, však môže pokračovať aj v noci.

V prípade trestných činov spadajúcich pod pojem organizovaná trestná činnosť, terorizmus, kupliarstvo a obchodovanie s omamnými látkami sa však pripúšťajú výnimky pod dohľadom sudcu.

Domová prehliadka sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek obydlí, kde sa môžu nachádzať veci, ktorých objavenie by mohlo napomôcť odhaleniu pravdy.

Môže ísť o vaše obydlie alebo o obydlie osoby, ktorá môže mať veci vzťahujúce sa na trestný čin.

Obydlím sa rozumie miesto, kde má osoba svoje hlavné miesto podnikania, ale aj miesto, ktoré osoba môže nazývať svojím domovom, či už tam býva, alebo nie.

Za obydlia sa teda považujú rôzne príbytky (hotelová izba atď.) a ich príslušenstvo.

Pojem obydlie sa necháva na posúdenie sudcu. Aj keď sa vozidlo v zásade nepovažuje za obydlie, inak je tomu v prípade, ak slúži ako príbytok.

Môžem sa odvolať?

Nedodržanie formálnych náležitostí uvedených vyššie v texte je porušením práva na obhajobu a môže byť predmetom konania o neplatnosť domovej prehliadky a vykonaného zaistenia vecí.

Predbežné súdne vyšetrovanie: moje práva počas prvého výsluchu na súde (2)

Účelom prvého pojednávania na súde je oboznámiť vás so skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu.

Vyšetrujúci sudca vám potom, čo osvedčí vašu totožnosť, pripomenie skutky, vo veci ktorých koná, a ich právnu kvalifikáciu.

Vyšetrujúci sudca vás oboznámi s vašimi právami:

  • máte právo na súdneho tlmočníka,
  • máte právo na pomoc advokáta (ktorého si vyberiete sám alebo na obhajcu ex offo).

Na toto pojednávanie sa môžete dostaviť spolu so svojím advokátom a v takom prípade budete ihneď vypočutý. V opačnom prípade bude vyšetrujúci sudca povinný znova vás oboznámiť s vaším právom na pomoc advokáta a prípadne na obhajcu ex offo.

 

Ak sa rozhodnete prijať pomoc advokáta, tento advokát môže nazerať do spisu a za určitých podmienok vás o ňom informovať.

Máte právo nevypovedať.

Ak skutky, pre ktoré ste súdne stíhaný, majú znaky zločinu, budete vypočúvaný pomocou audiovizuálnej techniky.

Môžem sa pred súdnym konaním obhajovať priznaním svojej viny vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

Môžete sa priznať ku všetkým skutkom alebo iba k niektorým z nich. Je to otázka stratégie, ktorú by ste mali prediskutovať so svojím advokátom.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym konaním?

V priebehu vyšetrovania vedeného s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech i neprospech dotknutej osoby môže byť zmenená trestnoprávna kvalifikácia skutkov, o ktorých vyšetrujúci sudca koná (prekvalifikovanie na prečin, prekvalifikovanie na zločin).

Ak v priebehu vyšetrovania dôjde k odhaleniu nových trestných činov, sudca bude na návrh prokurátora oprávnený tieto nové činy vyšetriť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, pre ktorý som už bol stíhaný v inom členskom štáte Európskej únie?

Ak ste stíhaný v inom členskom štáte, ale neboli ste odsúdený, je možné, že o týchto skutkoch budete vypočúvaný na území Francúzska.

Na druhej strane, ak ste pre tieto skutky boli odsúdený v inom členskom štáte, v zmysle zásady non bis in idem (druhýkrát nemôžete byť súdený za tie isté skutky) vás nebudú môcť vo Francúzsku ani stíhať, ani súdiť.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí proti mne vypovedali a o existujúcich dôkazoch proti mne?

V zmysle zásady kontradiktórnosti vám budú poskytnuté všetky dôkazy (svedectvá, vecné prvky), aby ste si mohli pripraviť obhajobu a predložiť svoje pripomienky.

Tieto dôkazy sú uvedené v spise, ktorého kópie môžete získať so súhlasom sudcu prostredníctvom vášho advokáta.

Vy a váš advokát budete povinní zdržať sa prezradenia týchto dokumentov tretím osobám, inak porušíte tajomstvo vyšetrovania.

Budú vyžiadané informácie o mojom trestnom registri?

Výpis z vášho trestného registra musí byť nevyhnutne založený vo vyšetrovacom spise.

Som štátny príslušník iného štátu. Bude sa vyžadovať moja prítomnosť počas vyšetrovania?

V zmysle povinností, ktoré vám bude môcť uložiť súdny dohľad, nebudete môcť počas vyšetrovacieho konania opustiť územie Francúzska.

Právne postavenie obvineného a asistovaného svedka (3)

Po skončení prvého výsluchu na súde vám vyšetrujúci sudca buď oznámi vaše obvinenie alebo vám prizná právne postavenie asistovaného svedka.

Predpokladom vznesenia obvinenia proti vám je, aby proti vám existovali vážne alebo súhlasné indície umožňujúce predpokladať vašu účasť na spáchaní trestného činu. Ste skutočným účastníkom trestného konania, čo nie je prípad asistovaného svedka.

Naproti tomu, právne postavenie asistovaného svedka predpokladá existenciu indícií, ktoré však nie sú dostatočne určité na odôvodnenie vášho obvinenia. Z tohto dôvodu má asistovaný svedok, aj keď nie je účastníkom trestného konania, prístup k spisu, má právo na obhajobu a môže požiadať vyšetrujúceho sudcu o vykonanie niektorých úkonov.

Tieto dve právne postavenia majú rôzne dôsledky. Iba obvinený môže byť na základe odôvodneného rozhodnutia sudcu umiestnený pod súdny dohľad (a teda nesmie opustiť územie) alebo byť vzatý do vyšetrovacej väzby a iba on môže byť predvedený pred súd príslušný rozhodnúť vo veci.

Budete teda môcť požiadať o prepustenie na slobodu.

Ak máte právne postavenie asistovaného svedka, môžete v ktoromkoľvek štádiu konania požiadať o vznesenie obvinenia.

Aké sú podmienky súdneho dohľadu?

Pod súdnym dohľadom môžete byť vtedy, ak ste potrestaný trestom odňatia slobody alebo ťažším trestom.

Súdny dohľad je odôvodnený, keď je nevyhnutný pre vyšetrovanie (aby sa napr. zabránilo úteku dotknutej osoby do cudziny) alebo ako zaisťovacie opatrenie (napr. zákaz prijímať návštevy obete alebo stretávať sa s obeťou). Cieľom väčšiny opatrení prijatých v rámci súdneho dohľadu je zabrániť úteku páchateľa trestného činu.

Toto opatrenie môže byť kedykoľvek zrušené na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu na žiadosť prokurátora republiky alebo na vašu žiadosť.

Ak požiadate o jeho zrušenie, vyšetrujúci sudca musí o ňom rozhodnúť do piatich dní.

Ak sa rozhodnete vyhýbať povinnostiam, ktoré vám vyplývajú zo súdneho dohľadu, hrozí vám riziko vzatia do väzby.

Napokon príkaz na umiestnenie pod súdny dohľad môžete napadnúť odvolaním podaným vyšetrujúcemu senátu.

Aké sú podmienky vzatia do vyšetrovacej väzby?

Na to, aby vás mohli vziať do vyšetrovacej väzby, musíte byť potrestaný trestom určitej kategórie prísnosti: trestom za zločin alebo trestom za prečin na tri alebo viac rokov odňatia slobody.

Väzba musí byť jediným prostriedkom na zachovanie dôkazu alebo materiálnych indícií, ktoré sú nevyhnutné na odhalenie pravdy, aby sa zabránilo nátlaku na svedkov alebo na obete a ich rodiny, aby sa zabránilo dohode o podvode medzi obvinenou osobou a jej spolupáchateľmi alebo pomocníkmi, aby sa zaistila ochrana obvinenej osoby, aby sa zaručilo, že budete justícii stále k dispozícii, aby sa zamedzilo pokračovaniu v páchaní trestného činu alebo jeho zopakovaniu a v prípade zločinu sa ukončilo mimoriadne a neprestajné narúšanie verejného poriadku vyvolané závažnosťou trestného činu.

Rozhodnutie o vzatí do vyšetrovacej väzby môžete napadnúť do 10 dní po jeho doručení prostredníctvom vyhlásenia pred riaditeľom väzenského zariadenia, v ktorom ste držaný vo väzbe, alebo v kancelárii súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

Skončenie vyšetrovania (4)

Vyšetrovanie je skončené príkazom. Príkazy môžu byť rôzneho druhu.

Príkaz na zastavenie trestného stíhania

Sudca môže vydať príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď nezhromaždil dostatočné dôkazy proti vám. Príkaz môže byť vydaný na úplné alebo čiastočné zastavenie trestného stíhania.

Keď je vydaný príkaz na čiastočné zastavenie trestného stíhania, vyšetrujúci sudca vydá príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia pre druhú časť skutkov.

Ak bol vydaný príkaz na úplné zastavenie trestného stíhania proti vám a predtým ste boli ste vzatý do vyšetrovacej väzby, prepustia vás na slobodu a vrátia vám veci, ktoré vám zaistili.

Môžete dať podnet na konanie o odškodnení.

Ale pozor, súkromný účastník v trestnom konaní sa proti tomuto príkazu môže odvolať na kanceláriu súdu, ktorý rozhodnutie vyniesol, v lehote 10 dní od jeho doručenia.

Príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom

Ak sa sudca domnieva, že má proti vám dostatočné dôkazy, môže rozhodnúť o vašom odovzdaní súdu príslušnému rozhodnúť o veci.

Ak ste boli pod súdnym dohľadom alebo držaný vo vyšetrovacej väzbe, týmto príkazom sa dohľad alebo väzba zruší.

Novým, osobitne zdôvodneným príkazom však sudca môže rozhodnúť, že tieto opatrenia zachová. Opatrenia nesmú trvať dlhšie ako dva mesiace. Ak po uplynutí tejto lehoty nebudete predvedený pred príslušný súd, prepustia vás na slobodu.

Príkazom zdôvodneným tak, že nie je možné vás súdiť v lehote dvoch mesiacov, sudca môže len v mimoriadnych prípadoch dvakrát nariadiť predĺženie lehoty o dva mesiace. Ak nebudete súdený po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, prepustia vás na slobodu.

Proti tomuto príkazu nemáte možnosť podať žiadny opravný prostriedok, ibaže by ste sa domnievali, že skutky postúpené trestnému súdu sú zločinom, ktorý mal byť predmetom príkazu na rozhodnutie o predvedení (na účely oznámenia obvinenia) pred porotný súd. Tento opravný prostriedok je dostupný aj súkromnému účastníkovi trestného konania.

Príkaz na rozhodnutie o predvedení

Vydáva ho vyšetrujúci sudca v trestných veciach.

Ak ste v čase vydania príkazu sudcom pod súdnym dohľadom, toto opatrenie bude trvať.

Ako obvinený máte právo odvolať sa proti tomuto príkazu.

Európsky zatykač (5)

Európsky zatykač je postup, ktorý má nahrádzať konanie o extradícii medzi členskými štátmi.

Je to súdne rozhodnutie vydané členským štátom Európskej únie, ktorého cieľom je dosiahnuť zatknutie a vydanie hľadanej osoby na účely vykonania trestného stíhania alebo výkonu trestu, alebo zaisťovacieho opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody.

Každý členský štát môže voči hľadanej osobe prijať nevyhnutné donucovacie opatrenia.

Ak je hľadaná osoba zatknutá, má právo na informácie o obsahu zatykača a na poskytnutie služieb advokáta a tlmočníka.

Vykonávajúci súdny orgán má v každom štádiu konania právo rozhodnúť za určitých podmienok o ponechaní osoby vo väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

Pred vydaním rozhodnutia vykonávajúci orgán vypočuje dotknutú osobu. Najneskôr do šesťdesiatich dní po zatknutí je súdny orgán povinný prijať rozhodnutie o výkone európskeho zatykača. Potom ihneď oznámi prijaté rozhodnutie vydávajúcemu orgánu. Keď sú však poskytnuté informácie nedostatočné, vykonávajúci orgán smie požiadať vydávajúci orgán o doplňujúce informácie.

Každé obdobie väzby na základe európskeho zatykača sa musí odpočítať od celkovej doby trvania uloženého opatrenia spočívajúceho v pozbavení osobnej slobody.

Príprava obhajoby na súdne konanie (6)

Vzťah s vaším advokátom, ktorý je vaším dôverníkom, je založený na vzťahu vzájomnej dôvery. Z tohto dôvodu je advokát viazaný služobným tajomstvom.

Preto mu bez váhania položte všetky otázky, ktoré vás znepokojujú, a požiadajte ho o akékoľvek spresnenia, ktoré zabránia vzniku nedorozumení.

Pri vašom prvom stretnutí mu odovzdajte všetky dokumenty a informácie súvisiace s vaším prípadom, aby mal na prípravu vašej obhajoby tie najlepšie podmienky.

Venujte sa všetkým otázkam, ktoré si sám kladiete, najmä otázkam týkajúcim sa priebehu konania, stratégie, ktorú treba prijať, pokiaľ ide o výber postupu, alebo aj typ otázok, ktoré vám môžu položiť sudcovia, ktorí majú na starosti váš prípad.

Bez váhania sa opýtajte advokáta na výsledok konania, na tresty, ktoré vám budú uložené, a na pravidlá ich prípadnej úpravy.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.