Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Obžalovaní (trestné konanie)

Nemecko

Pozastavenie (1) Konanie o trestnom rozkaze (2) Skrátené konanie (3) Povinná obhajoba (4) Údaje týkajúce sa vyšetrovania / obžaloby / odsúdenia (5) Opravný prostriedok vo vyšetrovaní (6)

Autor obsahu
Nemecko

Pozastavenie (1)

Konanie môže byť pozastavené vo všetkých fázach, a to buď zo strany prokuratúry, alebo súdu po vznesení verejnej obžaloby. Existuje mnoho možností pozastavenia konania. V praxi sú najdôležitejšie tieto:

Konanie môže byť pozastavené dočasne, napríklad z dôvodu vašej dlhodobej neprítomnosti. Konanie môže byť pozastavené aj v prípade, keď vyšetrovanie nepreukázalo dostatočný dôvod na vznesenie obžaloby. V takomto prípade však môže prokuratúra vyšetrovanie kedykoľvek (až do premlčania) obnoviť, napríklad vtedy, keď sa objavia nové dôkazy.

Konanie možno takisto pozastaviť s konečnou platnosťou. Je to možné v prípade priestupku, keď sa vina považuje za minimálnu a keď neexistuje verejný záujem o trestné stíhanie. Pozastavenie môže závisieť aj od splnenia požiadavky, ako napr. zaplatenie finančnej pokuty alebo pokyn, napr. účasť na dopravnom seminári.

Konanie o trestnom rozkaze (2)

Prokuratúra môže v prípade priestupku na konci vyšetrovania namiesto obvinenia písomne požiadať súd o vydanie trestného rozkazu. Ak súd považuje dôkazy na základe obsahu spisu za dostatočné, vydá trestný rozkaz. V trestnom rozkaze sa stručne opisuje trestný čin a stanoví sa konkrétny trest. V prípade, že proti trestnému rozkazu nepodáte námietku, platí ako právoplatný rozsudok.

Právne dôsledky, ktoré môžu byť nariadené trestným rozkazom, sú obmedzené. Obvykle sa ako trest uloží peňažná pokuta. Môže byť vydaný aj zákaz vedenia motorového vozidla. Ak máte k dispozícii obhajcu, môže vám byť uložený aj trest odňatia slobody, ktorý však nesmie presiahnuť jeden rok a jeho výkon sa musí podmienečne odložiť.

Ak vznesiete námietku, máte dve možnosti:

V prípade, že trestným rozkazom bola uložená peňažná pokuta, môžete svoju námietku obmedziť na výšku dennej sadzby. Súd môže s vaším súhlasom a so súhlasom prokuratúry v tejto veci písomne rozhodnúť aj bez hlavného pojednávania.

Ak svoju námietku neobmedzíte, vytýči sa hlavné pojednávanie. Na pojednávanie sa nemusíte dostaviť osobne, ale môžete sa nechať zastupovať advokátom. Osobne sa nemusia dostaviť ani svedkovia. Ak ste na hlavnom pojednávaní prítomný, protokoly o svedeckej výpovedi môžu byť prečítané s vaším súhlasom.

Na konci pojednávania rozhodne súd vyhlásením rozsudku. Tento rozsudok nie je viazaný na trest uložený trestným rozkazom. V rámci zákonného trestného rámca môže byť uložený aj vyšší trest.

Skrátené konanie (3)

V prípadoch s jednoduchým skutkovým stavom a jasnými dôkazmi môže prokuratúra požiadať súd o skrátené konanie. K takýmto postupom dochádza napr. vtedy, keď nemáte bydlisko v Nemecku a existujú obavy, že by ste sa nedostavili na neskorší termín súdneho pojednávania.

Ak prokuratúra predloží takúto žiadosť, súd vytýči vo vašej veci okamžite alebo v krátkom čase súdne pojednávanie. V tomto prípade na rozdiel od obžaloby nie je potrebné rozhodnutie o začatí hlavného pojednávania. V skrátenom konaní neexistuje nijaké predbežné konanie.

V rámci skráteného konania možno žiadosti o predloženie dôkazov za zjednodušených podmienok zamietnuť.

Okrem toho je obmedzená výška trestu. Súd môže uložiť len peňažnú pokutu alebo trest odňatia slobody s trvaním maximálne jeden rok. Navyše je možné odobrať vám vodičské oprávnenie.

Povinná obhajoba (4)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, ak vám v prípade odsúdenia môže byť uložený trest odňatia slobody na viac ako jeden rok, ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe alebo ak sa z iných dôvodov nemôžete obhajovať sám, súd je vám povinný prideliť obhajcu v prípade, že ešte nijakého nemáte. V skrátenom konaní vám bude pridelený verejný obhajca, ak vám hrozí odňatie slobody na šesť mesiacov. Povinnosť pridelenia obhajcu pretrváva bez ohľadu na vašu finančnú situáciu.

Súd rozhodne o tom, ktorý advokát vám bude pridelený ako verejný obhajca. Mal by vám však poskytnúť možnosť vybrať si advokáta na povinnú obhajobu a oznámiť to súdu. Ak si nezvolíte nijakého advokáta, súd vám pridelí právneho zástupcu.

Výmena verejného obhajcu je možná len vo výnimočných prípadoch. Môžete však poveriť aj iného advokáta podľa vlastného výberu; v takýchto prípadoch je potom spravidla potrebné odstúpiť od pridelenia verejného obhajcu. Náklady na zvoleného obhajcu potom musíte hradiť sami, pokiaľ tieto náklady v prípade oslobodzujúceho rozsudku nehradí štát.

Údaje týkajúce sa vyšetrovania/obžaloby/odsúdenia (5)

Ktoré údaje sa uchovávajú?

Polícia uchováva údaje súvisiace s vyšetrovaním vo vlastných databázach.

Počas prebiehajúceho vyšetrovania a po jeho ukončení sa údaje uchovávajú aj na prokuratúre. Navyše sa údaje súvisiace s vyšetrovaním uchovávajú aj v centrálnom registri na prokuratúre. Existujú určité lehoty na ich odstránenie, ktoré sú stanovené zákonom.

Do spolkového centrálneho registra pre trestné veci sa ukladajú právoplatné rozsudky. Na uloženie údajov nie je potrebný váš súhlas. Odsúdenia sa po stanovenej lehote odstraňujú v prípade, že k nim nepribudlo nové odsúdenie. Táto lehota závisí od výšky odsúdenia.

Ktoré údaje sa v istých situáciách využívajú v trestnom konaní?

Polícia a prokuratúra majú kedykoľvek prístup k svojim databázam. Vy k spolkovému centrálnemu registru nemáte nijaký prístup. Súd pri príprave hlavného pojednávania požiada o výpis z registra.

Sú tieto údaje vo vyšetrovacom konaní dôležité?

Ak sa eviduje predchádzajúce vyšetrovanie, prokuratúra musí túto skutočnosť zohľadniť napr. pri posudzovaní možnosti pozastavenia konania podľa § 153 a § 153a trestného poriadku.

Zohrávajú tieto údaje nejakú úlohu pri odsúdení?

Zákon stanovuje, že predchádzajúce rozsudky, ktoré sa nachádzajú v spolkovom centrálnom registri, možno spomenúť na hlavnom pojednávaní. Pokiaľ sa zistí, že daná osoba už bola trestaná, môže to mať negatívny vplyv na výšku trestu. Údaje, ktoré sa uchovávajú len na prokuratúre a na polícii, sa v prípade odsúdenia nemôžu pri výmere trestu zohľadňovať.

Ako zistím, ktoré údaje týkajúce sa mojej osoby sa uchovávajú a ako môžem zabrániť ich uchovávaniu?

To, ktoré údaje o vás sa uchovávajú, zistíte tak, že sa informujete u orgánov, ktoré tieto údaje evidujú.

Orgán, ktorý tieto údaje uchováva, môžete požiadať o ich vymazanie. Ak bude žiadosť o ich vymazanie zamietnutá, môžete ju nechať preskúmať súdom.

Ďalšie informácie

Predpisy pre spolkový centrálny register sa nachádzajú v zákone o spolkovom centrálnom registri, uchovávanie údajov príslušnou prokuratúrou upravuje § 483 a nasl. trestného poriadku a register centrálnej prokuratúry presnejšie upravuje § 492 ods. 1 trestného poriadku nariadenie, predpisy o policajných údajoch stanovuje zákon o Spolkovej kriminálnej polícii a rôzne zákony týkajúce sa polície (spolkových) krajín.

Opravný prostriedok vo vyšetrovaní (6)

V rámci vyšetrovania máte právo neprijať opatrenia. Medzi možné opravné prostriedky patria sťažnosť (na vykonávanie služobnej povinnosti) alebo návrh na rozhodnutie súdu.

Proti rozhodnutiu súdu je možné podať sťažnosť.

Ak polícia alebo prokuratúra prijali opatrenie bez súdneho oprávnenia, môžete požiadať o dodatočné preskúmanie tohto opatrenia súdom. Ak máte námietky voči zabaveniu majetku, vec sa predloží sudcovi bez toho, aby ste o to museli požiadať.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.