Obžalovaní (trestné konanie)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Prokuratúra predloží obžalobu súdu a súd v predbežnom konaní rozhodne, či bude alebo nebude začaté hlavné pojednávanie, teda či prebehne súdne konanie.

Ak súd povolí obžalobu na súdnom pojednávaní, súdne konanie sa začne otvorením hlavného pojednávania. Hlavné pojednávanie môže prebiehať jeden alebo viac dní. Existuje aj možnosť prejednať obvinenia v skrátenom konaní, ktoré podlieha osobitným predpisom.

Ako prebieha hlavné pojednávanie?

Na začiatku sa určí, kto je prítomný (prokurátor, vy a prípadne váš obhajca, svedkovia, znalci). Svedkovia musia následne čakať mimo súdnej siene.

Budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov. Musíte uviesť svoje meno, adresu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav a povolanie. Nemusíte uviesť, koľko zarábate.

Následne sa prečíta obžaloba.

Budete mať možnosť vyjadriť sa k obvineniam. Nemusíte tak urobiť, môžete aj nevypovedať. Súd nemôže na základe vášho mlčania vyvodiť nijaké závery, ktoré by boli pre vás nepriaznivé. Následne sa predložia dôkazy, t. j. vypočujú sa svedkovia, znalci a/alebo sa prečítajú písomnosti.

Na konci prokurátor, a prípadne váš obhajca, ak vás zastupuje, postupne zhodnotia výsledok dokazovania a podajú návrh na odsúdenie alebo oslobodenie.

Posledné slovo máte vy.

Súd oznámi svoj verdikt a odôvodní ho.

Kde sa bude hlavné pojednávanie konať?

Hlavné pojednávanie sa koná v mieste, kde prokurátor vznesie obžalobu; v tejto súvislosti existujú zákonné predpisy. Hlavné pojednávanie sa často koná na súde v mieste, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

To, či bude hlavné pojednávanie prebiehať na obvodnom, krajinskom alebo vrchnom krajinskom súde závisí od toho, aký trest možno za spáchaný trestný čin očakávať. Ak sa ako trest očakáva len peňažná pokuta alebo odňatie slobody na dva roky, rozhoduje sudca obvodného súdu. V prípade predpokladu trestu odňatia slobody od dvoch do štyroch rokov rozhodujú traja sudcovia obvodného súdu v zložení sudca z povolania a dvaja prísediaci sudcovia (porota). V prípade predpokladaného trestu odňatia slobody na viac ako štyri roky rozhoduje o prípade krajinský súd v zložení dvaja alebo traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia. V prípadoch týkajúcich sa národnej bezpečnosti rozhoduje vyšší krajinský súd, ktorému predsedajú traja sudcovia z povolania.

Je hlavné pojednávanie verejné?

Hlavné pojednávanie je verejné. Pojednávanie prebieha s vylúčením verejnosti len vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade ochrany svedkov.

Je možné zmeniť obžalobu počas hlavného pojednávania?

Vznesené obvinenia môžu byť mierne pozmenené na pokyn súdu. Nové obvinenia možno počas hlavného pojednávania vzniesť len na základe dodatočnej obžaloby. O takomto rozšírení vznesených obvinení sa bude pojednávať len s vaším súhlasom a so súhlasom súdu.

Čo sa stane, ak sa v priebehu hlavného pojednávania priznám k všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Priznaním sa pojednávanie nekončí. Môže sa však stať, že súd nebude vyžadovať predloženie niektorých dôkazov, lebo vaše priznanie považuje za vierohodné, napr. pretože je podložené dôkazmi, ktoré už boli predložené. Súd vám na základe vášho priznania môže zmierniť trest. Za určitých okolností môže byť vaše priznanie súčasťou tzv. dohody.

Táto dohoda sa vzťahuje na výšku trestu, ale nie na to, či budete alebo nebudete uznaný za vinného.

Aké sú moje práva počas hlavného pojednávania?

V zásade sa musíte zúčastniť na hlavnom pojednávaní. Ak ste neboli zbavený povinností zúčastniť sa na pojednávaní a napriek tomu sa nedostavíte, hlavné pojednávanie sa preruší a môže byť na vás vydaný zatykač. V rámci hlavného pojednávania existuje výnimka, a to v konaní o trestnom rozkaze.

 

Ak dostatočne neovládate daný jazyk, súd vám pridelí tlmočníka, ktorý vám počas hlavného pojednávania preloží všetky dôležité záležitosti a vyjadrenia.

 

Na súde vás môže obhajovať advokát. V určitých prípadoch vás advokát musí obhajovať. Ak v takýchto prípadoch nemáte svojho advokáta, súd vám pridelí verejného obhajcu.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi svedčiacimi proti mne?

Po predložení dôkazu môžete k nemu zaujať stanovisko. Proti predloženiu a použitiu dôkazov, ktoré považujete za nezákonné, môžete vzniesť námietku.

Môžete požiadať o predloženie ďalších dôkazov. Môžete sami predložiť dôkazy, avšak nevzťahujú sa na vás právomoci polície. Nemôžete napríklad odpočúvať telefóny a predložiť ako dôkaz nahrávky.

Môžete požiadať svedkov, aby vypovedali o skutočnostiach, ktorých boli svedkami, a môžete svedkov priviesť aj na súd. Musíte mať však brať do úvahy, že svedkovia sú povinní hovoriť na súde pravdu.

Svedkov najprv vypočuje súd a prokuratúra. Potom im môže položiť otázky váš advokát alebo vy osobne.

Spravidla sa prečíta výpis z vášhoregistra trestov. Ak ste už boli odsúdený za trestný čin, ktorý je podobný prejednávanému trestnému činu, môže sa prečítať aj predošlý rozsudok. Záznamy o predchádzajúcich odsúdeniach v iných členských štátoch sa v registri nenachádzajú. Ak však súd získal informácie o predchádzajúcich odsúdeniach iným spôsobom, možno takéto údaje zohľadniť aj na hlavnom pojednávaní.

Čo sa stane na konci hlavného pojednávania?

Hlavné pojednávanie sa môže skončiť vyhlásením rozsudku alebo pozastavením.

Vo väčšine prípadov sa hlavné pojednávanie končí vyhlásením rozsudku. V závislosti od dôkazov vás môže súd odsúdiť alebo oslobodiť. Medzi možné tresty patrí peňažný trest alebo trest odňatia slobody. Podľa zákona možno v konkrétnych prípadoch nariadiť zákonné opatrenia, ako sú umiestnenie do psychiatrickej liečebne, odvykacieho zariadenia alebo pod ochranný dohľad. Patrí sem aj odobratie vodičského oprávnenia. Ako tzv. vedľajší trest môže súd uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Peňažná pokuta sa ukladá ako určitý počet denných sadzieb (napríklad 50 denných sadzieb vo výške 15 EUR). Denná sadzba predstavuje vždy jednu tridsatinu mesačného príjmu. Peňažnú pokutu je možné odpracovať. Ak nezaplatíte pokutu a ani ju neodpracujete, za každú dennú sadzbu pôjdete na jeden deň do väzenia. V prípade pokuty do 180 denných sadzieb možno tento trest za konkrétnych podmienok uložiť aj vo forme podmienky. V tom prípade budete upozornený a musíte pokutu zaplatiť len vtedy, keď po vyhlásení rozsudku znovu porušíte právne predpisy alebo uložené príkazy.

Výkon trestu odňatia slobody na maximálne dva roky možno uložiť podmienečne. V prípade, že podmienku porušíte, môže vám byť nariadený výkon trestu.

Okrem trestu možno uložiť aj sankcie a vedľajšie tresty.

Akú úlohu zohráva obeť počas hlavného pojednávania?

Obeť je vo väčšine prípadov dôležitým svedkom a musí byť preto vypočutá.

Obeť niektorých trestných činov sa môže aktívne zúčastniť na hlavnom pojednávaní, ak je oprávnená podieľať sa na doplnkovej obžalobe. Obeť môže ako vedľajší žalobca klásť otázky a podávať návrhy na predloženie dôkazov samostatne alebo prostredníctvom svojho advokáta, ak má k dispozícii právneho zástupcu. Na konci hlavného pojednávania môže obeť alebo jej advokát predniesť záverečnú reč s návrhom na uloženie trestu.

Ďalšie informácie

Hlavné pojednávanie upravuje trestný poriadok a zákon o súdnom konaní.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.