Obžalovaní (trestné konanie)

Nemecko

Ak vás súd odsúdi, môžete proti rozsudku podať opravný prostriedok. Ak ste boli oslobodený, nemáte k dispozícii nijaký opravný prostriedok, a to ani v prípade, že nesúhlasíte s odôvodnením. Súd vás musí informovať o možnosti podania opravného prostriedku. Proti rozsudkom obvodného súdu je možné podať dva druhy opravných prostriedkov: odvolanie a opravný prostriedok podľa revízneho princípu. Proti rozsudkom krajinského súdu môžete podať len opravný prostriedok podľa revízneho princípu.

Autor obsahu
Nemecko

Môžem podať opravný prostriedok?

Vy alebo váš advokát môžete ihneď po vyhlásení rozsudku uviesť do záznamu, že podávate opravný prostriedok, ktorý môžete podať aj do jedného týždňa po vyhlásení rozsudku. Opravný prostriedok môžete podať písomne alebo ho zaznamenať v kancelárii súdu. Môžete ho podať aj v prípade, ak rozsudku predchádzala dohoda.

Opravné prostriedky môžete podať proti samotnému rozsudku alebo len proti výške trestu.

Pri podaní odvolania záleží len od vás, či ho odôvodníte.

Opravný prostriedok podľa revízneho princípu musíte odôvodniť najneskôr do jedného mesiaca po doručení písomného odôvodnenia rozsudku. Na tento účel potrebujete advokáta, pretože opravný prostriedok podľa revízneho princípu nemôžete odôvodniť sami.

Čo sa stane, keď podám opravný prostriedok?

Keď proti rozsudku podáte opravný prostriedok, rozsudok predbežne nenadobudne právoplatnosť a nevykoná sa. To znamená, že uloženú pokutu zatiaľ nebudete musieť zaplatiť alebo že zatiaľ nemusíte nastúpiť na výkon trestu. Ak sa však nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, nebudete ani prepustený. Na to, aby ste boli prepustený z vyšetrovacej väzby, musí súd zrušiť príkaz na nariadenie vyšetrovacej väzby alebo vás predbežne prepustiť na slobodu.

Nie je stanovená nijaká konkrétna lehota, kedy sa má rozhodnúť o vašom odvolaní. Vo všeobecnosti však platí nariadenie na urýchlené konanie, teda povinnosť konať tak, aby trestné konanie prebehlo čo najrýchlejšie.

V prípade odvolania prebehne hlavné pojednávanie znovu na príslušnom krajinskom súde. Odvolací súd samostatne rozhodne o tom, ktoré dôkazy považuje za dôležité. Môžu to byť rovnaké dôkazy ako na súde, ktorý rozhodol na prvom stupni. Môžu to však byť aj iné dôkazy. Aj vy môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

V konaní o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu sa nové dôkazy nepredkladajú. Posúdi sa len daný rozsudok a právne nedostatky v konaní.

Ako prebieha pojednávanie o opravnom prostriedku?

Pojednávanie o odvolaní na krajinskom súde prebieha rovnako ako pojednávanie na obvodnom súde. Súd vyhlási vlastný rozsudok. Inak je to iba v prípade, keď sa odvolanie obmedzuje na dĺžku trestu. Súd následne zohľadní len tie dôkazy, ktoré sú dôležité pre stanovenie trestu, napríklad dôkazy o vašom motíve a osobných pomeroch.

O opravnom prostriedku podľa revízneho princípu je možné rozhodnúť aj bez ústneho pojednávania.

Čo sa stane, keď bude opravný prostriedok úspešný/neúspešný?

Ak je odvolanie úspešné, budete na konci pojednávania o odvolaní prepustený alebo vám bude vymeraný nižší trest. V prípade, že nebudete oslobodený, môžete proti odvolaciemu rozsudku podať opravný prostriedok podľa revízneho princípu.

Ak bude opravný prostriedok podľa revízneho princípu úspešný, máte dve možnosti: po prvé, súd, na ktorom prebehlo konanie o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu, môže za určitých podmienok prijať vlastné rozhodnutie vo veci, napríklad vás oslobodiť. V určitých prípadoch však tento súd musí rozsudok, proti ktorému ste podali opravný prostriedok podľa revízneho princípu, zrušiť a prípad predložiť súdu nižšieho stupňa.

Zrušenie rozsudku nemôže byť zaznamenané do trestného registra.

Rozsudok nadobudne právoplatnosť vtedy, keď nijaký z účastníkov konania – teda ani vy, ani prokurátor či prípadný vedľajší žalobca – nepredloží odvolanie v lehote na podanie opravného prostriedku.

Som z iného členského štátu. Existuje možnosť poslať ma späť po ukončení hlavného pojednávania?

Ako občana EÚ vás z Nemecka možno vyhostiť a odsunúť len za sťažených podmienok. Podrobnosti upravuje právny predpis EÚ o voľnom pohybe osôb. Ak sa obávate, že budete odsunutý, môžete sa poradiť s advokátom.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

V zásade nemôžete byť za ten istý trestný čin odsúdený dvakrát. To, či sa odsúdenie skutočne týka toho istého trestného činu, je zložitá právnická otázka.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.