Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Ako sa riešia dopravné priestupky?

Drobné dopravné priestupky, ako napríklad prekročenie rýchlosti, stíha správny orgán. Nejde o trestné činy, ale o priestupky. V prípade obzvlášť závažných dopravných priestupkov, najmä takých, ktoré môžu viesť k ohrozeniu alebo zraneniu iných osôb, naproti tomu ide zvyčajne o trestný čin.

Vyšetrovanie drobných dopravných priestupkov vedie správny orgán. Počas tohto vyšetrovania môžete písomne vyjadriť svoje stanovisko. V prípade menších priestupkov (napr. nesprávne parkovanie) dostanete najprv upozornenie a následne výzvu na zaplatenie pokuty, ktorá môže dosahovať výšku až do 35 EUR. Po jej zaplatení sa konanie ukončí. Ak pokutu nezaplatíte a správny orgán je presvedčený o vašej vine, môže voči vám vydať rozhodnutie o uložení pokuty, ktorým sa vám nariaďuje zaplatiť pokutu. V priestupkovom konaní sa vám môže uložiť aj zákaz vedenia motorového vozidla. Výška pokuty a dĺžka zákazu vedenia motorového vozidla je pre dopravné priestupky stanovená v katalógu.

Proti pokute sa môžete odvolať. Takéto konanie sa potom prostredníctvom prokuratúry postúpi súdu. Na súde sa začne hlavné pojednávanie, ako je to uvedené na informačnej stránke 4. Súd však môže rozhodnúť aj uznesením, ak nepovažuje hlavné pojednávanie za potrebné a ak ani vy, ani prokurátor nemáte proti takémuto postupu námietky. Proti rozsudku alebo uzneseniu v takomto konaní sa môžete odvolať, pričom o tomto odvolaní rozhodne vrchný krajinský súd. Takéto odvolanie je však prípustné len v obmedzenej miere, napríklad ak vám bola uložená pokuta vo výške viac ako 250 EUR alebo ak daná vec slúži na tvorbu práva.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov z iných členských štátov? Ako?

Za takéto priestupky môžu byť stíhaní aj štátni príslušníci z iných členských štátov. Ak sa zistí, že ste sa dopustili dopravného priestupku, môže vám byť na mieste uložená pokuta alebo zábezpeka na pokutu. Zábezpeka na pokutu sa pripočíta na konci konania k pokute, ktorá vám bola uložená. Ak ste pri páchaní priestupku neboli pristihnutý, možno vás stíhať, ak váš domovský štát poskytne Nemecku údaje o majiteľovi vozidla. Predbežne na jeseň 2010 sa Nemecko zapojí do systému celoeurópskeho vyberania pokút. To znamená, že pokuty uložené v Nemecku bude môcť vymáhať váš domovský štát.

Objavia sa tieto priestupky v mojom zázname v trestnom registri?

Drobné dopravné priestupky sa nezaznamenávajú do spolkového centrálneho registra pre trestné činy, ale do dopravného centrálneho registra. V dopravnom centrálnom registri sa zaznamenávajú

predovšetkým osoby, ktoré sa s nemeckým alebo zahraničným vodičským oprávnením dopustili v Nemecku dopravného priestupku v cestnej premávke. Zaznamenávajú sa dopravné priestupky, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 40 EUR alebo viac. Podľa závažnosti priestupku sa zaznamenáva aj určitý počet bodov. Od počtu 18 bodov sa v Nemecku odoberá vodičské oprávnenie a v prípade zahraničného vodičského oprávnenia zaniká právo viesť v Nemecku motorové vozidlo.

Ďalšie informácie

Dopravné priestupky a zodpovedajúce konanie upravujú zákon o cestnej premávke, pravidlá cestnej premávky a zákon o priestupkoch.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.