Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Aký je účel vyšetrovania?

Účelom vyšetrovania je zhromažďovať a uchovávať dôkazy a získať všetky stopy zanechané na mieste činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu:

Vďaka predchádzajúcemu posúdeniu prokurátor určí, či je obvinenie odôvodnené a aká je pravdepodobnosť, že bol spáchaný trestný čin.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku.

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov.

Zatknutie – obmedzujúce opatrenia – vyšetrovacia väzba:

V prípade, že bol podozrivý pri páchaní trestného činu prichytený alebo zatknutý na jeden deň po spáchaní trestného činu, je možné zatknúť ho bez zatykača.

Ak podozrivý nebol pri páchaní trestného činu prichytený, je zatykač nevyhnutný.

Zatknutá osoba bude do 24 hodín predvedená pred prokuratúru.

Obmedzujúce opatrenia (napr. kaucia, povinnosť obžalovaného hlásiť sa na policajnej stanici v pravidelných intervaloch, zákaz opustiť krajinu) sa ukladajú s cieľom zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a zabezpečiť, aby sa obžalovaný dostavil na políciu a na súd.

Vyšetrovacia väzba: ak vyššie uvedené obmedzenia nebudú dostatočné, v prípade závažných trestných činov môže podozrivý zostať vo vyšetrovacej väzbe. Takáto vyšetrovacia väzba môže v prípade závažných trestných činov trvať až 18 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade menej závažných trestných činov a 6 mesiacov v prípade opakovaného zabitia z nedbanlivosti. Tento trest sa odpykáva vo väzení.

Konanie pred vyšetrovacím senátom

Toto konanie môžete využiť buď na zrušenie obmedzujúcich opatrení alebo vyšetrovacej väzby, alebo na podanie sťažnosti na nezrovnalosti počas prípravného konania.

Kto nesie zodpovednosť za priebeh každej fázy?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu a trestné vyšetrovanie alebo vyšetrovanie vykonáva len vyšetrujúci sudca.

Zatknutie nariaďuje vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. V prípadoch, keď bol podozrivý zadržaný pri páchaní trestného činu, majú vyšetrovatelia a príslušníci polície povinnosť a všetci občania právo páchateľa zadržať. Zbavenie osobnej slobody a umiestnenie do vyšetrovacej väzby nariaďuje vyšetrujúci sudca so súhlasom prokurátora a vyšetrovacieho senátu.

Konanie pred vyšetrovacím senátom vedú trojčlenné súdne rady v prítomnosti prokurátora.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o svojich právach počas vyšetrovania.

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu (1)

Čo je účelom týchto postupov?

Prostredníctvom predbežného preskúmania prokurátor stanoví, či je obvinenie odôvodnené a rozhodne o začatí trestného stíhania.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri čine alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku (napr. k strate odtlačkov nôh alebo prstov).

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov alebo priestupkov. Predbežné vyšetrovanie trestného činu a vyšetrovanie trestného činu prebieha s cieľom nájsť, zhromaždiť a zaevidovať dôkazy a zaistiť stopy trestného činu.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu.

Vyšetrovanie trestného činu vedie len vyšetrujúci sudca.

Predbežné preskúmanie a predbežné vyšetrovanie trestného činu vedie prokurátor priestupkového súdu a vyšetrovanie trestného činu prokurátor odvolacieho súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Predbežné preskúmanie trvá 4 – 8 mesiacov. Vyšetrovanie trestného činu trvá maximálne 18 mesiacov. Ak sa vedie doplňujúce vyšetrovanie, toto trvá 3 – 5 mesiacov.

Vo väčších mestách môže byť táto lehota dlhšia. Za nedodržanie lehoty sa neukladajú žiadne sankcie.

Lehota na poskytnutie výpovede počas predbežného preskúmania a podanie námietok počas predbežného vyšetrovania a vyšetrovania je minimálne 48 hodín, pričom je možné ju predĺžiť.

Pre prípad, že pri prvých dvoch konaniach nedodržíte lehotu, nie sú stanovené žiadne sankcie. Ak sa však táto lehota nedodrží v prípade vyšetrovania trestného činu, vyšetrujúci sudca má právo vydať súdny príkaz na predvedenie obžalovaného na súd násilím a / alebo zatykač.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Akonáhle budete vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na uvedených konaniach, máte právo:

 • požiadať vyšetrovateľa o fotokópiu všetkých relevantných právnych dokumentov vrátane opisu obvinení, a to na vlastné náklady,
 • požiadať o časový limit minimálne 48 hodín a
 • zabezpečiť si advokáta.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Tlmočník vyšetrovateľom pretlmočí vaše svedectvo, rovnako ako vaše otázky.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď budete predvedený pred vyšetrovateľa, môžete požiadať o oboznámenie vášho advokáta alebo o možnosť zatelefonovať mu. Takisto máte právo odmietnuť vypovedať, kým nepríde váš advokát.

Príslušné orgány musia zabezpečiť, aby bol počas výsluchu prítomný tlmočník. V ostatných prípadoch musí prítomnosť tlmočníka v prípade, že ho potrebujete, zabezpečiť váš advokát.

Musí ma povinne zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Svojho advokáta si môžete vybrať sám. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte k dispozícii advokáta, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Máte právo čiastočne alebo úplne nevypovedať a právo nesvedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo telefonicky kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Návštevy členov rodiny a vo výnimočných prípadoch aj priateľov, sú povolené.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak máte zdravotné problémy, môžete požiadať o návštevu lekára.

Môžem kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie, nemusíte.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

V Grécku zákon účasť prostredníctvom videokonferencie neumožňuje.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Vo vyšetrovacej väzbe budete zadržiavaný v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený, a teda existuje veľká pravdepodobnosť, že opäť spáchate trestný čin.

Takisto vám môžu byť uložené obmedzujúce opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva / povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Na výsluch sa musíte dostaviť osobne, pretože prítomnosť len vášho advokáta nie je dostačujúca.

Ak vyšetrujúci sudca rozhodne, že musíte byť dočasne umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa do 5 dní odvolať na vyšetrovacom senáte. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia inými obmedzujúcimi opatreniami sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, pokiaľ nebolo stanovené inak.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Viac informácií o svojich právach nájdete v časti Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Svoju vinu môžete priznať v ktorejkoľvek fáze predchádzajúcej súdnemu procesu. Svoje priznanie môžete aj odvolať. Súd v každom prípade vaše priznanie posúdi.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť, možno ich len spresniť. Nie je možné pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine a tento čin je v gréckom práve klasifikovaný ako závažný trestný čin alebo ako priestupok. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Na takéto informácie máte nárok, pretože ste oprávnený nahliadnuť do všetkých dokumentov súdneho spisu, ktoré zahŕňajú aj výpovede svedkov. Tieto informácie môžete získať pred svojou obhajobou, ako aj po nej.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópiu súdneho spisu a ukázať vám všetok relevantný materiál predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Vyšetrujúcemu sudcovi bude počas vyšetrovania trestného činu poskytnutý váš záznam z registra trestov.

Zatknutie / obmedzujúce opatrenia na slobode / vyšetrovacia väzba (2)

Prečo sa prijímajú tieto opatrenia?

V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu sa jeho zatknutím zabezpečí, že bude postavený pred spravodlivosť. V ostatných prípadoch zatknutia, umiestnenia do vyšetrovacej väzby a stanovenia opatrení pre voľný pohyb je cieľom zabezpečiť, aby bol obžalovaný predvedený pred orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány.

Kto nesie zodpovednosť?

Zatknutie nariaďuje buď vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. Nariaďujú aj umiestnenie do vyšetrovacej väzby a stanovenie obmedzujúcich opatrení. V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu, môže zatknutie nariadiť vyšetrovateľ alebo príslušník polície.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Po zatknutí musíte byť predvedený pred prokuratúru do 24 hodín. V prípade nedodržania tejto lehoty to pre vás nemá žiadne dôsledky. Lehota sa vzťahuje aj na povinnosť hlásiť sa v pravidelných intervaloch na polícii. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, povinnosť hlásiť sa môže nahradiť umiestnenie do vyšetrovacej väzby.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu, po vašom zatknutí vás príslušníci polície musia informovať o dôvode vášho zatknutia. Ak ste boli predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, budete plne informovaný o obvineniach, ktorým čelíte. To isté platí aj v prípade opatrení stanovených na obmedzenie vašej slobody a v prípade vzatia do vyšetrovacej väzby.

Skôr, ako bude v tejto veci prijaté rozhodnutie, mali by ste mať od vyšetrujúceho sudcu k dispozícii všetky príslušné právne dokumenty.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, musíte to okamžite oznámiť a požiadať o tlmočníka. Tlmočník pretlmočí všetko, čo poviete, ako aj všetky kladené otázky a predložené dokumenty.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

V prípade vášho zatknutia môžete požiadať o okamžité upovedomenie vášho advokáta alebo o telefonický hovor. Okrem toho máte počas jeho neprítomnosti právo odmietnuť vypovedať.

Ak nepoznáte žiadneho advokáta, môžete kontaktovať svoje veľvyslanectvo alebo miestu advokátsku komoru. Tlmočníka na komunikáciu s vaším advokátom nezabezpečujú vyšetrovacie orgány, ale vy sami. V prípade opatrení obmedzujúcich slobodu vášho pohybu alebo umiestnenia do vyšetrovacej väzby sa najprv poraďte so svojím advokátom. Ten sa vyjadrí vo vašom mene a počas vyšetrovania trestného činu vás bude zastupovať.

Musí ma zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Máte právo vybrať si svojho advokáta. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte advokáta k dispozícii, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí, ak o to požiadate.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím poskytnúť informácie, o ktoré som požiadaný?

Budete požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo požiadať vyšetrovateľov o kontakt s nimi.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie je to vaša povinnosť, pokiaľ nie je potrebná osobná prehliadka.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Vyšetrovanie trestného činu prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Ak vyšetrujúci sudca súhlasí s prokurátorom alebo ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Do vyšetrovacej väzby budete umiestnený v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a:

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku, alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený.

Takisto vám môžu byť uložené reštriktívne opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva a povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Ak ste boli umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa proti rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu odvolať na vyšetrovacom senáte do 5 dní. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia opatreniami obmedzujúcimi vašu slobodu pohybu sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Informácie o svojich právach nájdete v časti Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo poznať svoju vinu, pričom by to pre vás zo zákona nemalo mať žiadne pozitívne alebo negatívne dôsledky.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť; možno ich len spresniť. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Určite. Po vašom zatknutí a po začatí predbežného alebo hlavného vyšetrovania musíte byť o tom informovaný predtým, ako o to požiadate.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópie všetkých dokumentov súdneho spisu predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Nie. O tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Konanie pred vyšetrovacím senátom (3)

Čo je účelom tejto fázy?

Vyšetrovacie senáty sú súdne orgány zodpovedné za prípravné konanie. Dohliadajú na legitimitu opatrení, ktoré prijímajú vyšetrovatelia, a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný umiestnený do vyšetrovacej väzby alebo nie, či by sa mali stanoviť opatrenia obmedzujúce slobodu pohybu alebo nie, rozhodujú o ďalších citlivých otázkach týkajúcich sa prípravného konania a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný predvedený pred súd alebo prepustený.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Vyšetrovacie senáty tvoria 3 sudcovia a vyšetrovací senát priestupkového súdu, vyšetrovací senát odvolacieho súdu a vyšetrovací senát kasačného súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Áno, existuje lehota a v prípade, že ju nedodržíte, nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Od sekretariátu súdnej rady môžete získať informácie o napredovaní vášho prípadu a budete náležite informovaný o všetkých rozhodnutiach.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak ste boli predvolaný pred súdnu radu, máte nárok na služby tlmočníka.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Máte nárok na právne poradenstvo a so svojím advokátom môžete komunikovať v každej fáze vyšetrovania. V prípade potreby prekladu ho musíte zabezpečiť vy alebo váš advokát.

Musím mať advokáta? Môžem si vybrať svojho vlastného advokáta?

Nie je to povinné. Ak si to želáte, môžete sa zastupovať sám alebo vás môže zastupovať advokát. Máte právo vybrať si svojho advokáta v prípade, že vám nebol pridelený.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím vypovedať?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie informácií týkajúcich sa trestného činu, z ktorého ste obvinený. Máte právo nevypovedať a teda svedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Áno, môžete. Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, môžete tak urobiť počas návštevných hodín.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Môžete byť prítomný len v prípade, ak o to požiadate a súd to povolí.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie atď.?

Konanie prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu? Za akých okolností?

Ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Takisto môžu byť uložené opatrenia týkajúce sa vašej slobody pohybu alebo môžete byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA) (napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

Vyšetrovací senát to môže nariadiť.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Prehliadke sa nemusíte podrobiť na príkaz rady, ale na príkaz vyšetrovateľa alebo v rámci predbežného vyšetrovania. V takýchto prípadoch môžete požiadať, aby bol pri prehliadke prítomný váš advokát.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Vo fáze vyšetrovania súdnou radou nemôže byť nariadená prehliadka takéhoto typu.

Môžem sa odvolať?

Existujú opravné prostriedky, ktoré môžete použiť na odvolanie sa proti rozhodnutiu súdnych rád.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať svoju vinu a môžete tak urobiť predložením vyhlásenia súdnym radám. Takéto vyhlásenia sú záväzné a môžu ovplyvniť rozhodnutie súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť. Rada ju môže len presnejšie špecifikovať. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste v inej krajine spáchali trestný čin proti občanovi Grécka. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčili proti mne?

Samozrejme, informovaný môžete byť počas tejto fázy ako aj pred ňou. Máte právo byť informovaný o všetkých detailoch súdneho spisu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Nie, o tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4)

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA, napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

V prípade zatknutia budete požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, pričom vašou povinnosťou je tak urobiť. Takisto ste povinný poskytnúť vzorku vašej DNA v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin. V prípade pozitívneho výsledku na DNA máte právo požiadať o jej opätovné testovanie; ak o to nepožiadate, odobratý genetický materiál bude zničený.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to osoba, ktorá vedie vyšetrovanie považuje za vhodné, budete sa musieť osobnej prehliadke podrobiť. Táto prehliadka nesmie byť urážkou vašej dôstojnosti a musí sa vykonať v súkromí. V prípade, že ste ženského pohlavia, musí prehliadku vykonať žena. Ak budete požiadaný o odovzdanie určitého predmetu alebo dokumentu, a vy tak urobíte, nemali by ste byť podrobený osobnej prehliadke.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom môže byť prehľadaný za predpokladu, že túto prehliadku vykonáva súdny úradník a vyšetrovateľ v kontexte vyšetrovania alebo predbežného vyšetrovania. Vozidlo bude prehľadané v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v ňom bol spáchaný trestný čin alebo ak je to absolútne nevyhnutné.

Posledná aktualizácia: 26/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.