Obžalovaní (trestné konanie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Predbežné konanie

Kto a akým spôsobom ma upozorní na to, aby som sa dostavil na súd?

Prokurátor vypracuje obžalobu, určí dátum pre predvolanie na súd a predvolá obžalovaného, žalobcu a svedkov minimálne 15 dní pred súdnym konaním alebo 30 dní v prípade, že žijú v iných európskych krajinách.

Postup počas súdneho konania

Ktorý súd bude viesť pojednávanie?

Hlavnými trestnými súdmi sú magistrátny súd pre porušovanie právnych predpisov („Magistrates’ Court for infringements“), priestupkový súd v prípade priestupkov a trojčlenný odvolací súd alebo zmiešaná veľká porota pre závažné trestné činy. V princípe je príslušným súdom súd, ktorý je kompetentný pre miestnu oblasť, kde bol trestný čin spáchaný.

Bude súdne konanie verejne?

Áno, pokiaľ publicita nebude mať nepriaznivý vplyv na verejnú morálku alebo pokiaľ neexistujú dôvody na ochranu súkromia sporných strán.

Kto bude prípad rozhodovať?

Toto rozhodnutie prijímajú sudcovia nižších súdov a zostava sudcov a poroty v zmiešanej veľkej porote.

Môže byť obžaloba počas súdneho konania pozmenená?

Obžalobu je možné zmeniť na podobnú. Súd vydáva rozhodnutie o tom, čo je skutočnou právnou definíciou faktov, ktoré predstavujú predmet prípadu, alebo o väčšine presnejších špecifikácií.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho konania priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Ak ste priznali svoju vinu v súvislosti s konkrétnym obvinením, súd vám na základe vášho priznania uloží trest. V súvislosti s uložením trestu sa s vami môže zaobchádzať zhovievavejšie.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní nemusíte byť prítomný. Pokiaľ súd nepovažuje vašu prítomnosť za potrebnú, môže vás zastupovať váš advokát.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Nemôžete, pretože takýto spôsob účasti zákon zatiaľ neumožňuje.

Budem prítomný počas celého súdneho konania?

Počas súdneho konania nemusíte byť prítomný. Môžete sa dostaviť na pojednávanie a potom odísť, pričom vás bude aj ďalej zastupovať váš advokát.

Budem mať k dispozícii tlmočníka v prípade, že nerozumiem, o čo ide?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdne konanie, súd je povinný prideliť vám tlmočníka.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Advokáta musíte mať iba v prípade spáchania závažného trestného činu a na kasačnom súde. Ak nie ste schopní zabezpečiť si advokáta, súd je povinný vám ho prideliť. Máte právo vymeniť svojho advokáta, ak ho na vyššom súde vymenoval samotný súd (ex officio).

Môžem prehovoriť k súdu? Musím počas súdneho konania prehovoriť?

Môžete, ale nemusíte. Máte právo nevypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho konania nebudem hovoriť pravdu?

Máte právo nepovedať pravdu. Pokiaľ obžalovaný nehovorí pravdu, nejde o trestný čin.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Môžete, máte právo urobiť tak počas svojej obhajoby alebo tým, že budete vypovedať, čím vyvrátite dôkazy, alebo predvolaním vlastných svedkov.

Aký druh dôkazov môžem predložiť súdu na svoju obhajobu?

Môžete predložiť listinný dôkaz, predvolať svedkov alebo znalcov.

Za akých okolností môžem predložiť takéto dôkazy?

Nie sú stanovené žiadne predbežné podmienky; dôkazy môžete predložiť súdu bez toho, aby ste o tom niekoho upovedomili.

Môžem si na hľadanie dôkazov najať súkromného detektíva? Sú takéto dôkazy prípustné?

Môžete tak urobiť a takéto dôkazy budú prípustné, ak boli získané zákonným spôsobom.

Môžem predvolať svedkov na svoju obhajobu?

Môžete predvolať toľko svedkov, koľko potrebujete, súd musí povoliť vypočutie maximálne toľkých svedkov obhajoby, koľko bolo svedkov obžaloby.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť ostatných svedkov v tomto prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Obaja môžete klásť otázky a spochybniť ich dôkaznú výpoveď.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Trest odňatia slobody na viac ako 6 mesiacov sa zohľadní v prípade, ak sa vynesie rozsudok o vine a keď o rozsudku rozhoduje súd.

Zohľadní sa predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte?

Iba v prípade, ak bolo zaznamenané do vášho registra trestov.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Aký je možný výsledok súdneho konania?

Oslobodenie obžalovaného, keď súd nie je presvedčený alebo pochybuje o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, alebo z iných právnych dôvodov, a keď existujú dôvody pre upustenie od trestu (napr. v prípade skutočnej ľútosti).

Usvedčenie obžalovaného a uloženie trestu, keď je súd presvedčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Pozastavenie trestného stíhania v prípade, keď obžalovaný umrie, obeť stiahne žalobu, trestný čin je premlčaný alebo sa na samotný trestný čin vzťahuje amnestia.

V prípade vyhlásenia trestného stíhania za neprípustné, keď už bolo vydané príslušné rozhodnutie, nebude vznesené obvinenie (v prípade potreby), sťažnosť alebo povolenie na trestné stíhanie.

Súhrn možných trestov

Hlavné tresty: trest odňatia slobody (doživotie alebo v dĺžke 5 – 20 rokov), uväznenie (10 dní – 5 rokov), zadržanie (1 deň – 1 mesiac), peňažný trest (150 –15 000 EUR), pokuta (29 – 590 EUR), väzenie v centre pre mladistvých alebo umiestnenie v psychiatrickom zariadení.

Doplňujúce tresty: zbavenie občianskych práv, zákaz vykonávania profesie, zverejnenie rozsudku.

Bezpečnostné opatrenia: zadržanie páchateľov trestnej činnosti, ktorí nie sú považovaní za trestne zodpovedných, umiestnenie alkoholikov a drogovo závislých osôb do detoxikačných centier, odporúčanie do pracovných stredísk, zákaz pobytu v danej oblasti, vyhostenie cudzích štátnych príslušníkov a zhabanie majetku.

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Obeť sa zúčastňuje buď ako strana sporu alebo ako svedok. Ako strana sporu (alebo „civilný žalobca vyvracajúci dôkazy“) sa zúčastňuje na súdnom konaní s cieľom získať kompenzáciu vo forme finančného odškodnenia za emocionálnu ujmu alebo duševné utrpenie, alebo ako svedok s cieľom podporiť vyšetrovanie prípadu.

Ak sa obeť zúčastňuje ako civilný žalobca, musí to uviesť pred predložením dôkazov.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.